Skip to main content

Full text of "[The fauna of the family Formicidae (ants) of the Ukraine.]"

See other formats
BCEyKPAIHCbKA A K A A E M I fl H A V K 

iHCTHiyiy sooAonl TA BiOAoni' ACADEMIE DES SCIENCES D'UKRAINE 
TRAVAUX DE L INSTiTUT DE ZOOLOGIE ET BIOLOGIE B. KAPABA6B 
W. KARAWAJEW MYPAIIIKH YKPAIBH FORMICIDAE UKRAINAE 
BHAABHHIJTBO BCEVKPAIHGbKOI AKA^EMII HAYK 

KHlfB-1934-KYIV e> TPYflH IHCTOTYTY 3OOAOnI TA BIOAOni BCEYKPAlHCbKOl AKAflEMII HAYK 

TRAVAUX DE L'INSTITUT DE ZOOLOGIE ET BIOLOGIE DE L'ACADEMIE DES 

SCIENCES D'UKRAINE Cepin 1-a: Flpaiji 3 cHCTemaTHKH Ta 
Serie 1-re: Travaux systematiques et faunistiques OpOAeTapi BCIX Kps'iH, Proletaires de tous les pays, unissez vous! 

B*. KAPABASB OAYHA PO4HHH FORMICIDAE 
(MYPAUJKH) YKPAIHH W. KARAWAJEW DIE FAUNA DER FAMILIE 
FORMICIDAE (AMEISEN) DER UKRAINE 
BH4ABHHLJTBO BCEYKPAIHCbKOI AKA4EMII HAYK 
KHlB 1934 KYIV FIEPEAMOBA 

Cpayna MypamoK YKpai'HH BSKC BXOAHAa AO cKAaay KaniTaAbHoT MOHorpacfrii" 
M. /$. Py3Cbxoio (MypaBbH POCCHH, CHCTewaxHKa, reorpa<f>HH H AaHHbie no 6no- 
AornH pyccKHx MypaBbeB, i. I, TpyAbi O6uj. ecx. npn KaaancK. yHHB., T. XXXVIII, 
awn. 4, 5 i 6, Kaaanb, 1905, 796 cc., AHB. raK caivio i. II, TaM raKH, T. XL, nun. 4, 
123 cc.). MoHorpa<|)ifl U.R ripornroM MHHyAHX 29 poKis BCTHrAa aacrapiiH i apo- 
6nAacH 6i6Aiorpa<J>iiHOK> pi4KicTK). 1926 p. HaApyKOBano B ,,TpyAax 
BiAAiAy" Hainoi' AKaAeiwii' (T. IV, san. 4, 36ipHHK npayb SooAoriMnoro 
N 2) MOJO B <t>ayHy MypauiOK YKpaYnH" (49 cc. a 9 MaA.). Opaga IJH B 
paai ne npexeHAye na xapaKTep Monorpatpi'i, a HBAHG co6oio ne 6iAtme HK 
Bn3HanHHK. BiAKOAH BHHiiiAa B csiT IJH npagM, Haini BJAOMOCTi npo ^yHy iaypa- 

U10K YKpaYHH nOnOBHOHO KiAbKOMa BHAaMH 33BAHKH yCniniHHM AOCAIAaM TEAaHO- 

BHToro MOAOAorp iwipMCKOAora K. B. Apnojibjfi B OKOAHIJHX /loHeijbKoT 6ioAoriiHO'i 
CTaniji'i no6AHay 3Miesa na XapKiBiijHHi. 

CKAaaaioHH ufo MOHorpa$iio, a KopacTysaBcb, KpiM sraAaHoY MOHorpatpi'f 
PyacbKoio, HaH6iAbiue raKHMH OCHOBHHMH npaijHMH: 

Emery C., Beitrage zur Monographie der Formiciden des palaarktischen Fau- 
nengebietes. Deutsche Entomolog. Zeitschr. 1908, pp. 165205, 305338, 437- 
465, 549558, 663686; 1909, pp. 19-37, 179204, 355379, 695 712; 
1910, pp. 127132; 1912, PP . 651672. 

Emery C-, Fauna Entomologica Italiana. Hymenoptera. Formicidae, Bull. 
Soc. Ent. Ital., XLVII, 1915, 201 pp. 

Emery C., ,,Genera Insectorum" dlriges par P. Wytsman, fasc. 118, Fam. 
Formicidae, subf. Ponerinae, 1911, 125 pp., fasc. 137, subf. Dolichoderinae, 
1912, 50 pp., fasc. 174- A, subf. Myrmicinae, 1921, 397 pp., fasc. 183, subL 
Formicinae, 1925, 302 pp. 

Escherich K., Die Ameisen, Schilderung ihrer Lebensweise. 2. Aufl., Braun- 
schweig, 1917, 348 pp. 

Wheeler W. M., Ants, their Structure, Development and Behavior, New- 
York, 1910, 663 pp. 

Forel A., Die Ameisen der Schweiz Fauna Insectorum Helvetiae, Diibendorf, 
1915, 253 pp. 

Forel A., Les Fourmis de la Suisse, 2-e ed. La Chaux-de-Fonds, 1920, 333 pp. 

Forel A., Le monde social des Fourmis du globe compare a celui de 1'homme.. 
Geneve. T. 1, 1921, 192 pp , T. 2, 1921, 184 pp., T. 3, 1923, 173 pp. 

Donisthorpe H., British Ants, their Life-History and Classification, London,, 
1915, 379 pp. 

Pemry npajjb nOAaivio no6i!HO B reKCTi. 

a BSHB y Emery (Genera Insectorum), aAe AOFIOBHHB i"i. _ 4 

MACTHHA SAFAAbHA 
xapaKxepHCTHKa POAHHH iwypamoK (Fam. Formicidae) 

MypauiKH HaAeasaTb AO ran aeaHHX ,,rpoMaACbKHx" ') 6oAOHOKpHAbu,iB 3 

Aculeata. BOHH craHOBAHTb npHpoany rpyny, ujo li' 6iAbinicTb wi 
posrAHAaiOTb K poAHHy, Formicidae. B!A iniUHX rpoiviaACbKHX 6oAOHOKpHAbuJB 

MypauiKH BIAplSHHIOTbCfl UJC THM, IIJO M3K)Tfa 6e3KpHAHX po6iTHHKiB, RK\ 
HBAHIOTb COSOK) HeAOpOSBHHCHHX 3 CTaxeBOFO nOFAflfly CaMHIJb. 3 MOpCpOAOnH- 
HOFO nOFAHAy MypaiUOK AerKO BJApiSHHTH B\A yClX iaiUHX pOAHH 6oAOHOKpHAbU,iB 

Tosiy, ujo BOHH MaiOTb CBoepiAHe HepeBije. HepeBLje MypauiKH noAiAaeTbca na 
4Ba pisKO BiAOKpeMACHi BiAAJAH: na TOHKB, pyxoMO npHHAeHOBane CTe6eAbjie i 
racTep, igo HAG sa HHM. CreGeAbije CKAaAaerbCH a6o a OAHOFO ceriweHTa, iijo Mae 
6iAbiue MH Menuie po3BHHeny BepTHKaAbny AycowKy, a6o nOHACHOBane na Asa 
sysAHKH. 6 fl imiii 6oAOHOKpHAb[ji, ujo waiOTb TOHKC cxe6eAbije, aAe BOHO CKAa- 

AaCTbCJI B HHX 3 OflHOFO HACHHKa i HC Mae AyCOHKH. 6 TlAbKH OAK a OBOpOTb 

(trochanter). BycHKH TOHKi, y caMHijb (i po6iTHHKiB) i 6iAbiuocTi caM^B 3 AOBFOIO 

pyMKOK). KpHA3 f KOAH BOHH 6, CHflHTb BJAbHO, 3 HenOBHHM JKHAKOBaHHHM i BHXO" 

noaa Meati iwop$OAoriHHHX osaaK iwyparaoK 

LLlKypOBe BKPHTTH. Koatne xirHHoae BKPHTTH 36yAOBane no-pianoMy: 
BOHO TO rpy6me, TO TBepAime H KpnxKiiiie, UK y npeACTaBHHKis npHMirHBHiumx 
niApo^HH Ponerinae, Dorylinae fl Myrmicinae, TO TOHIUC, M' 
H rHyiKiuie, MKyFormicinae i Ha,rro HBCTHBH Dolichoderinae, ujo C 

BHUje. OAHi BH4H MaiOTb xiTHHOBy nOBCpXHK) SMOpUIKyBaTy, 6opO3HHCTy, HOpHCKO- 

Bany, MaTOBy, inmi PAaAeHbKy ft 6AHCKyny. BOAOCHHC BKPHTTH, KOAH BOHO e, 
a u,e MaBaie sasssAH 6yBae, CKAaAaexbcn a GiAbtue HH MCHiiie rycTwx npnAerAHx KO- 
poTiuHX BOAOcKis, ujo noaHaHaioTb H33BOK) onyuicHHH (Pubeszenz\ a6o s 6iAbiue 
mi MeHiue BiAAerAHX AOBUIHX BOAOCK!B. SBHiaiiHO OAHonacHO e o6iABi siAMiHH. 
ToAOBa. C)opMa TOAOBH Ayjse sapiroe: sona Moate 6yTH TpHKyrna, OBaAbna, 
BHAOBasena B nosAOBatHOiwy MH nonepeiHOMy nanpaMi i T. A. IlpHRpinAem AO 
He'i opraHH ije atyaaAbijfl Ta iHini POTOBJ oprann, AaAi BycHKH fi oni. 

o6MeasoBye cnepeAy (PHC. 1, ^4) HOAOBHI? ujHTOK 2 ) nepyxoMa 
, ujo aapiioe UJOAO (popMH, aAe 3Ae6iAbiiioro BHrAflflae HeHane Tpaneijia. 

HOAOBHH I1JHTOK MaCTO 6yB36 ABOCXHAHH, yTBOpIOWIH nO3AOB%HH@ KHAb 

(BHnpyry) 3 ). /J,o saAHboro Kparo Horo npHTHKaeTbcn SBHiafiHO HBBeAHqKa, 
3Ae6iAbiiioro TpHKyTHa, HAaTisKa, ujo 11 nosnaiaiOTb HaseoK) HOAOBO'I 
i HasaApoa Miujene IOAO-), ujo fioro 3 6oKis o6MeaiOByK)Tb *) rio3HaqeHH ^rpOMaACbKi'crb" y MypamoK, HK i B TBapnH y3arajii, 3 MCToflOAoriqHOro norAHfly 
HenpasHAbHe, 60, HK noxo4iK6HHaM, T3K i xapaKTepoM, Bona Bi4MiHHa Bis cnpaBiKiiboT rpowafl- 
cbKocTi B AiOflHHH. FIoaHaqeHHH ijbOro noHSTTa sanponoHOBano ocraHHboro iacy saMisinTH na 
noaHaieHHa n cyatHTTa"; noKHnjo BOHO, oieBBflno, ige He BBIHIHAO 40 saraAbnoro B*nTKy. 

2 ) Oo-AaTHei clypeus, no-HimeijbKOMy Clypeus, no-ippaHnysbKoMy epistome, no-aurAificbKOMy 
clypeus, no-iTaAificbi<OMy clipeo, no-pocificbKOMy AMijeBOH UJHTOK. 

3 ) Carina = Kiel = carene = carina = carina = KHAb. 

4 ) Area frontalis = Stirnfeld = aire frontale = frontal area = area frontale = AoGiian 

5 ) Frons - Stirn = front = front =- fronte = Aop, i'^i (S-noAiSno) BHrnyri HOAOBI saAKH 1 ); ocTanni iacro maioTb 
BHcryn, HOAOBy Aonaxb, ujo npHKpHBae npHHACHOBaHHa BycHKa (y Formica 
Ti Heiwae). HOAO Mae 3Ae6iAbmoro TeHAJTHy Me^ianHy H o A o B y 6 o p b 3 e H K y 1J ). 
3 6oKiB roAOBy o6M6iKOByTb 6 i q H i K p a i". 3Aoaseni o H i AeasaTb 
Ha 6oKax FOAOBH. O6iimp MIX onnivia, HOAOBMM UJHTKOM i *IOAOBMMH 
nosHawaiOTb nasBoio ujoKH 3 ). Sa^nifi BI'AAIA TOAOBH, UJQ npHTHKaeibca AO 33A- 

HbOTO JH IIOTHAHHHOrO KpaK), 3ByTb nOTHAHIjeiO 4 ). ,4iAJIHKy M1JK HO-* 

THAHHHHM i 6iiHHM Kpa6M FiosHaiaioTb 3BHHa8HO HK saAHifi KyT (Hinterecke) 
pianie UK BHCOK 5 ). MUK noTHAHijeH) S HOAOM poaMiujene T i M'H 6 ), ujo Ha HbOMy 

MlCTHTbCH, KOAH BOHH B3araAl 6, TpH npOCTl flinKa 7 ). ByCHKH 1H aHTCHH 8 ) 
npHHA6HOByK)TbCH H3 AHI nAOCKO'f HMKH, IIJO i'l nO3HaiaK)Tb UK ByCHKOBy 

MKy 9 ), SBHHaHHo 6e3nocepeAHbo KOAO KyTa M!JK HOAOBHM BBAKOM i 6iHHHM 
Kpaew HOAOBOFO UJHTKE. BVCHKH 3aBa?AH KOAiHiacTi i CKAa^aioTbCH 3 p y i K H 10 ) 
fi A2J ry TH K a 1) ). Pynna 3asa<AH OAHOHAeHosa i SBHHafiHO rpoxH Koporma, nias 

AryTHK, i TlAbKH B C3MHX CBMljiB BO Ha H3COM AyJKC BKOpOHBHa. Y po6lTHHKiB 

i caMHijb A^ryTHK CKAaAaeTbca 3Ae6iAbinoro 3 12, piAuie 11, uje piAHie 3 uje 
Menuioro HHCAB HACHHKiB, y camijiB 3Ae6iAbiuoro 3 13, piAine 12. nepiunH HA6HHK 
AJKryTHKa BiapisHfleTbca aanqaKHO caoeio AOBatHHOio fi nonacTH (popworo Bi'a IH- 
IJUHX. SsHHafino IABKHXH B nanpHMi AO niHija AxryruKa cxaiOTb rpy6mi 8 AOBiiii 
a6o nocxyninHo (SK y Formica), a6oat 6iAbine HH Meeiiie oapaay i yTBOprojoTb 
TOAI (cnegiaAbHo B Myrmicinae) 6yAaBy 12 ). PyjKa npiKpinAena AO POAOBH 
pyxOMO, TBK caiao AasryTHK AO pyHKH, aAe A^ryTHK pyxAHBHH xiAbKH B 

i, npw qoiay Kowaxa MOC BHTHFTH fioro B nanpflMi' py4Kn i, 
HanepeA, AOTopKaTHca A^ryTHKOM AO pymH. BycHKH nBAarorb co6oio 
siuii opraHH mypauiKH B Y'f BJAHomeHHi AO 3OBHiuiHboro csiTy, 60 BOHH 
TonoxeMiiHoro nonyrTfl, HK fioro nosHaHHB Forel. BOHH Aaiorb Mypauiu,i 3Mory 
opieHTysaTHca oAnonacHo UJOAO (J>opMH ft sanaxy (KOHTaKTHnS aanax, Kontakt- 
geruch) HaBKOAHiiiHix peqefl. 

TaKy caiviy HMKy, UK. BycHKOBa, HBAKB co6oio iijHTKOBa HMKa 1 ' 5 ). ujo 
AeaiHTb Ha uisi laias HOAOBHM IU.HTKOM i UJOKOIO, 6iAbiue HanepeA i e B Garaxbox 
iwypauiOK, cneijiaAbHo B Formicinae. HacoM TpanAHeibcn, ujo BycHKOBa ') Laminae frontales = Stirnleisten aretes frontales = frontal carina = lamine f rontali = 

A06HbIC B3AHKH. 

2 ) Linea aut sulcus frontalis = Stirnfurche sillon frontal = frontal furrow or grove = solco 
o linea frontale = Ao6nan 6opo3#Ka. 

3 ) Genae = Wangen = joues = genae or cheeks = guance = igeKH. 

4 ) Occiput = Hinterhaupt = partte occipltale = occiput = occipite = saTUAOK. 
6 ) Tempora = Schlafe = tempe= temple = tempia = BHCKH. 

e ) Vertex = Scheitel = vertex = vertex = vertice = Teiaa. 

J ) Stemmata aut ocelli = Ocellen = ocelles = ocellus = ocelli =rAa3KH. 

s ) Antennae = Fiihler = antennes = antennae = antenne = VCHKH. 

9 ) Fossa antennalis = Fiihlergrube = fossette antennale = antennal furrow = fossetta anten- 
nale = ycHKosan MKa. 

10 ) Sea pus = Schaft = scape = scape = scapo = pyitosTb 

") Funiculus (flaj^ellum) = Gelssel = funicule =funiculus = funicolo o flagello = XFJ/THK. 

12 ) Clava = Keule = massue = club = clava = 6yAasa. 

13 ) Fossa clypealis = Clypeusgrube = fossette clypeale == clypeal furrow = fossetta clipeale = 
ujHTKosaa fluKa. 6 3 ujHTKOBOK), a 3 Apyroro 6oKy 6ysae H TEK, ujo sycHKOBa 

B HanpHsii HaaaA i yTsopioe aanaanHKy, B any MOHSC 6iAbiiie HH 
Meniiie aanypiOBaTHCfl AatryTHK. 

HHJKHFO noBepxnio TOAOBH (pac. 1, B) no3HamK>Tb K ropAHHKy 1 ). Bona 
nOAiAH6TbC na ABI HOAOBHHH IIOSAOBIKHHM UIBOM, igo npocTaraeTbca BIA i"i ne- 
peAHboro Kparo AO HeseAHiKoro KpyrAoro noTHAH^Horo orsopy. 
Tenep posrAHHbMO pOTOBi oprann (pnc. 1, 2 i 3). 
A B Puc. J. A roAOBa poSirHHKa Formica rufa asepxy, B nona as 3HH3y, C 
AHsryrHK sycHKa po6iTHHKa Solenopsi? fugax, a ujHTKOBa HMKB, b BycH- 
Kosa HMKa, c flairyTHK BycHKa, d pyiKa BycuKa, e DOTHAHHH, / BiiKo, g 
!KOAe6oK. h - saflHifi pir, i OKO, k IOAOBHH BBAOK, / HOAO, m 

n - qoAosa OAOnjHHa, o qoAOBHH IIJHTOK, p KHAb (sunpyra) MOAOBOFO 
njHTKa, 9 ^KyBaAb^H, r soBHiuiHiS a6o nepeflHiH KpaS atysaAeijb. s xyBaAbHHti 
Kpafi atyaaAegb, ss BHyTpiiEBifl a6o 3aflnifi Kpafi jKysaAegb, t SBHK, w ry6i 
M.IUKH, v wauKH HHJKHJX njcAen, w ni6opiftflH, x cTosSyp HHiKHix igeAen, 

y ni4nia6opi4flH (submentum), z ropAflHKa, z x noTHAimHnfi Ssepxy ix aaTyAHe nonacTH sepxHH ry6a 2 ) HeseAHHKa BHAOBJKCHa no- 
nepeiHa HAa-risKa, npHHAeHOBana pyxowo AO nepeAHboro Kparo IOAOBOFO 
Flo o6nABa i"i 6oKH, KOAO aoBHiuiHboro Kyra HOAOBOFO uiHTKa fi 
HOBani BepXHi ujeAenn a6o JK y Ba Ab IJH 3 ), ujo jiBAHroTb co6oK> 
i HafiMiyHi'my napy POTOBHX opraniB. ^yBaAbya 3Ae6iAbiuoro Marorb AonaxyBaTy 
4>opMy 3 onyKAoro 3OBHiuiHboio a6o nepeAHboro noBepxHero i BBirnyTOio BHyx- 

pilllHbOK) 1H 33AHbOFO i AaiOTb 3MOry pO3pl3HHTH OnyKAHfi 3 O B H i III H i fl, a6o 

nepeAHin Kpaft (pac. 1, A, B), yBirHyrnfl ynyTpiiiiHifi, a6o 3 a AHifi i npa- 
posTamoBaHHH 6iAbiue HH Memue nonepeino, BHiijep6AeHHH Kpa8, HJO, KOAH ') Pharynx = Kehle = pharynx = gula = ropAO. 

") Labrum = Oberlippe = levre superieure ou labre = labrum = labro = Bepxnaa ry6a. 

") Mandibulae -= Mandibeln = mandibules == mandibles = mandibole = J 7 CKAaAeni, e BHyxpiuiHifi. Koro rtosnanaioxb 3Ae6iAbUioro HK 
HHH, a BX!M Ayate neBAaAO, 60 JJHM ,,aiyBaAbHHM" Kpaeia Mypauina po6nxb igo 
sasroAHO, xiAbKH HC asye. /KysaAbHH, njo Maroxb ajyBaAbHHH Kpag, 
Moasna nopiBHiOBaxn 3 pyKawH, niai 3 ujeAenaMH AIOAHHH. MypauiKH 

HHMH HK 36p06K, IJJO6 60- 
pOHHXHCH, CXOHATOBaXH H 

pospHBaxH 3Ao6nH, nepeHo- 

CHXH MOAOAb i 6yAIBeAbHHH 

KonaxH H 6yAy- 
xoujo. KOAH 
Kpaio neMae; xo 
MypauiKH MO- 

XlAbKH 
HK 36pO6K) a6o AAH XOFO, 

uio6 nepeHocHXH. Hepes xe 

HOCHX6A1 X3KHX 

KHX cepnysaxHx, 

xa in. aysaAeu^b 6iAbiue 
Menuie HecaMocxiitHi i sa- 
, iijoflo AonomorH, B{A Puc. 2. BHTAHJ TOAOBH po6iTHHKa Myrmica rubra cnepeay. 
a asysaAbga, b HOAOBHH igHTOK, c qoAosa nAOujHHKa, e 
CBO1X cniBTOBapHIUlB. KOAH IOAOBHH BaAOK, k igOKa, / OKO, p BepxHH ry6a, q HHJKHH 

ry6a, r CTOB6yp HHJKHIX ineAen, s MauKH HHIKHIX raeAen, t 

T3K1 asysaAbUH MaiOTb ryfial IMHKB, a - POPAHHM (yaiwO- 

npeAcxaBHHKH Bcix Tpbox 

Kacr, To6TO po6iTHHKH, caMwiji H caiaiji, HK ye cnocTepiraeMO B auaaoHOK 
(Polyergus rufescens) a6o B Anergates, TOAI rpeda 6paTH na Aono- 
Mory nyaiHx MypamoK, asyaaAbya HKHX Maiorb ^ysaAbKHft Kpaft (pa6oBOAOA'HHH, 
napa3HTH3w). A KOAH rAaACHbRi asyBaAbijH Mae npeACxaBHHK riAbKH o^HieY KECTH 
, HH ,,BOHK", AHB. A&AI), TOAI 8oMy AonoMararoTb iiinii HABHH POAHHH, HKI 
Kpaft. Oxase, Kaate Escherich, asysaAbyH npoMOBAaroxb AAH 6io- 
KpacHOMOBHO i iacxo Aaroxb 3Mory po6nrH Ha niAcxaBi i'x 
BHCHOBOK npo asHxxa KOMaxn. 

3a HiysaAb^MH HAC Apyra napa POXOBHX opranis HuasHi 
(pHC. 1, 2 i 3). HK i B I'HIIIHX KOMBX, BOHH CKAaAaroxbca 3 cardo (niM. Angel, 
anrA. hinge), cxoB6ypa (stipes, Stamm, stem), MaijKia (palpae, H!M. Taster 
a6o Palpen) i o6ox Aonaxefl (H!M. Laden); ocxaHHi asAJiroxb co6oio Aya^e XOHK{ 
nAaxiBKa 6iAbine-MeHine OBaAbHOi $OPMH; na BHyxpiuiHifl noBepxni 3OBHiiiiHboi 
Aonaxi (galea) posMiujeHi napaACAbHo 3 i'V Kpaew PHA CMaKOBHX nHnxuKiB i na 
i BIA Hboro rycTHH rpeSinb 3 UJCXHHOK, iijo npaanxb sa anapax 
HHiijeHHH; BHyxpiuiHH Aonaxb (lacinia) woase 6yxH 3aB6iAbiUKH pisna, oxoat 
y Myrmica (AOAani pncyHKn) sona Aocnxb HeseAHKa, a B ininHx MypauiOK (nanp. 
y Formi ca) Aocarae Mafiaie posMipis soBHiinHboi cxyAKH. HHCAO HAeHHKiB 
xHxaexbca Miat-1 i 6. ,,3 6yAOBH Huasnix iijeAen (oco6AHBO XOHKHX 6e33y6nx c 
, iijo MypauiKH Moasyxb saajusaxH xiAbKH piAKOi HH niBpi'AKOi i'aii. 
HHCAO HACHHKiB MaijKa noKaaye HBM na xe, iijo ne BCJ MypaniKM ') Maxillae = machoires = maxillae=maxtlle HH*HHe tieAtocTH. MJpoio npHCTOcoBani 4Q TOFO, ujo6 caMOCTinHO Bi4inyKyBaTM iasy. HanpHKAaA, 

(pOpMH, U}O MaiOTb TiAbKH O4HH HACHHK MaU,Ka (A H 6 T g a t 6 s), 3OBCiltf H6 MaiOTb 

Uiei 34aTHOCTi i npHCTOcoaaHi TaK, ujo6 i'x roAysaAH inuii MypaniKH" (Escherich). 

3a HHaiHboio iijeAenoK) fiAyTb saAHi ujeAenn, adoHHatHH ry6a(labium 

Unterlippe); y laypamoK, JIK i B inuinx Kowax (npiM npocTOKpHAbuJB, Orthoptera), 

BOHH lilAKOM SpOCTaiOTbCH B Me/UaHHift HAO UJHHt B CyiJIAbHy A'AKHKy. OcTaHHfl 

4 a (submentum, Unterkinn, TI 

(mentum, Kinn) Ta HSHKa (glos- 
sa, Zunge); nopyi ssHKa posivii- 
(Paraglossae, Nebenzungen) i 
ry6ni MaijKH (palpae, Lippen- 
taster). OCOGAHBO snaflae B siii 

J BlH 4y*6 pO3BHH6HHfl, HO3- 
aTOl (|)OpMH, 3BCp- 

xy onyKAufi; y cnoKifinOMy cram 
BIH nocepeAHHi KOAinqacTO BHF- 
HyrnH B Hanpsivii 40 nepeBHoro- 
6oKy. rioBepxHfl Boro B nonepen- 
HOMy nanp^Mi niatHO, aAe piano 
rapMoaiioBaTO pe6pHcxa. Arpo- 
(pOBani 6i^Hi M3H4KH, 
no o6HABa 6oKy, 

THM, IIJO UJCTHHKH, flKJ IX 

poaBBHeHi*. HHCAO D ,, . -. ,. i HACHHKiB MaUKJB XHTaTbCfl Ml4 

Puc. 3. POTOBI opraHH po6iTHHKa Myrmicarubra. 

A BHrjvHfl a HHasBboro a6o BeHTpaAbnoro 6oKy in 1 i 4. ,,CHAbHH0 pOSBHTOK ?HKa 

situ, B l-HHBiiBeAenH, C-BHMH rj68 Bepx- B ; AnOB i Aae , HMaA jfl p O Ai 
Hboro a6o aopqaAbnoro 6oKy, a KyBaAbijfl, o ^ . 

CTos6yp HHJKHbo'i igeAenH, ^a 11 SOBBIIDHH AonaTb, IjeH OpraH rpae B JKHTT1 

la 11 BHyTpimna AonaTb, c :- nifl6opiaH, d M a S KH Mypan]Ka KOOHCTVeTbCH HHM HC 
ujeAenn, car cardo, / SBHK, g MycKyA- / r r ' 

asyBBAenb, h MycnyA poarBHaq jsyBaAeHb, TiAbKH 4AH TOFO, IU,o6 1CTH, a fl 
H ry6a, sb me. - nU6opiAA, i-c M a K oBi g MHCTHTHCb 4orAflflaTH MO - 

OpraHH, / BBB14HHH npOBlfl CAHHH01 38AOSH, m - . " , 

rpeSinb HHKHboi igeAenH, n TSJK nia6opia4H, P" AO4b 1 XBOpHX . O UHM 3B H33He 
flo4aTKOnin3H'!KH(paraglossae)(3ayo/ief,BiL ; BiflMiBeHo). g Te> ^Q KOAO . OCHOBH 

B14KpIlBa6TbCH BHBiAHHH 

CAHHH01 3aA03H. Oco6AHBO pOSBHHCHa CAHHHa 33AO3a B AHMHHOK MyfamOK, 
B SKHX 11 BH4iA6HHH 846 Ha T6, Ujo6 HACCTH SaMDTOK i HCpC3 T6 11 Tpe6a 6yAO 6 

HasHBaTH inaKiiie. 

y ACHKHX wypauiOK, iu,o asHByxb Ha nicKax, oco6AHBO B nycTCAi (nanp., y BK- 
AIB Messor, Cataglyphisi Mon o moriu m), aa 4eaKifi B"i44aAi HaBKOAo 
poTa e 4yae 4oari ojeTHHKH (aiaoxeTH MH MaxpoxeTH) (PHC. 4), npnKpin- 
aAaMM 40 nepeflHboro Kpaio HOAOBOFO iijHTKa, 40 BHyTpiuiHboi nOBepxni my- 
, 40 ni46opU4H (mentum) i ropAHHKH (pharynx). ,,y CBOIH cyxynHOCTi BOHH 
006010 ujocb Ha spasoK KouiHKa, KHft 4a6 UHM MypauiKaM SMory Tpancnop- xysaxH 6araTO cyxoro nicKy, ujo SBAHB co6oio qmwaAy nepeeary B 6yA\Bm& po6oxi, 
Hepea xe seecb ijHpKyMOpaAbHHH ujexHHKOBHB anapax no3Hanaioxb sa Santschi 
HK ncaiaoepop. Wheeler, ujo Bnepme onncas MaKpoxexw, yBaasae Yx aa OHH- 
CHHfl anapax, aAe naeeAeHe nonepeAy noflcnenHH Santschi npaBflHBiuie, THM 
6iAbiii, lup BOHO rpynxyexbCH na 6eanocepeflHbOMy cnocxepeajeHHi" (Escherich). 
H TopaKC (pnc. 5, A i B) cKAaaaiOTbCfl y MypamoK 3 HOTwpbox 
: 3 Tpbox cnpaBxnix TOpaxaAbKHX cermeHTiB, ujo Yx nosHanaiOTb UK n p o-,. 

Puc. 4. AMOXCTH nycieABBHX MypamoK. A rojOBa Monomorium bar- 

batulum B npcxj>iAb, B BOHa as SHBsy, C roAOBa Cataglyphis 

b i c o 1 o r B npcxJiiAb, D sona as 3HH3y, a igixKOBJ, b MaH4n6yAsipHi, 

c ropAosi 3 d nifl6opiflHi amoxeiH (A i B opnrinaAH, 

C i D sa Wheeler-ow). 

MC30- i MCTaropaKC, i eninoTyiaa (Emery), a6o ,,segment mediaire' 
Latreill-x, SIKH& cnonaTKy naAC^HTb lepesijeBi i npnAynaeTbCH 40 
BiAAiAy MexaTOpaKca TiAbKH niflnac MCTaMOp(J)O3y. Bci iji TpH cerMCHTH 

K)TbCH 3 pAy Bl'4AiAiB, LgO (>6oniAbHO 3pOCAHCM Miat CO6OK) i Hid 6iAbUI-MeHIU 

BiAOKpeMAeai iiiEaMH. OCHOBHHB BIAAI'A KOJKHOFO cenvieHTa e 3 6oKy lepeBija 
c T e p H y M a6o c T e p H i T (sternum, sternit) i 3 6oKy CUHHKH TepryM.Teprix a6o 
H o T y M (tergum, tergit, notum). B yTBOpeimi npoTOTOpanca 6epe ynacTb Mafie 
xepryw (pronotum), a CTepnyn AQAynaeTbca AO ocxaHHboro xiAbKH UK waAO 
BCHTpaAbna nAaxiBKa. Miat CTepniTOM 2-ro cerueHTa (iviesocTepHiTOM) 
i fioro TepryMOM 3 OAHOFO 6ony i iai* CTepnixoM 3-ro cerMCHxa (MexacxepnixoM) 
xa fioro xepryMOM Moe BKAHHioBaxHCb iije no oAHifl a6o no ABI nAarisKH 
enicxepnix (HHasHa) i eniiaepHT (aepXHa). ^aAbiiie ycKAaAHCHHH xopaKaAbHHfl 

KlCXflK BHBAH6 XOMy, BUC XCpryM MCSOTOpaKCa MOJKe SHOBy pO3naCXHCH Ha pl3Hl 

ujo Yx poapisHJiioxb K MeaOHoryMy BysbKcwy posyMiKni 10 a6o IIJKTOK MeaoHOTyma, npocKyreAioM, qjo CKAaaaeTbcn 3 syabKoi ce- 
pe4Hboi" ft o6ifiMncTiiiiHx 6iiHHx AI'AHHOK, SKI nosHanaioTb Teas IM'HM Meaonapan- 
repoH ra CKyTeAio'ia. ^o CKyxeAioMy aaany npHAarae aysbKa nonepeHHa nAa- 
TiBKa nocTCKyreAioM a6o MeTanoryM. Opu TOMy 3 KOHJHOFO Boro 6oKy, 

Puc. 5. A Topaisc Ta crc6eAbije caMga Myrmica rubra aeepxy, B re 
cane caMHiji 36oKy (A aa Emery, B aa Janet, BiflMiHeno), co 1, II, III 
KyAbmi nir I, II Ta III napn, al 7 KpHAO nepeaHbo'i napH, al 2 KpHAO safl- 
HboT napH, epm II eniiaepHT II, st II CTepnir //, epn eniHoryM, ga ra- 
crep, Ma MafipiscbKa GoposenKa, msn MesoHoxyM, Toqnirae igaroK Meso- 
Hory.via, msp MesonapanrepoH, mtn MCTaHoryM, mtp MeranapanTepOH, 
mtst crepmT III a6o MeTacrepniT, pa napancoiflaAbna 6opo3eHKa, prn 
npOHOTym, prsc npocsyTeAioM, prst npocTepnyw, ppt nocrneTioAioc, pt 
nejioAioc, sc CKyieAiOM, teg reryAa. OCHOBH aa^Hx KpHA, Moate BiflOKpeMAiOBaTHca iije no MnaTiopHfi 
ji, HKI noanaHaioTb IM'HM MeranapanTepOH. EninoTyM Bi^noaiAae 
TepryivroBi 4-ro cerMCHTa. Bin 3AHBaerbCH ayase TICHO, HK y cTaxeBHX oco6nH, 
TaK i B po6iTHHKiB, 3 MeTacTepniTOM. Hepea Te cxapi aBTopn 3fle6iAbinoro 
na Hboro He 3Ba%aAH i 3aHHCAHAH ao MeTaHOTyiaa. Ha tjeB HeaorAHfl 
ysary xiAbKH Janet (1898) i Emery (1900). Y eniHOTyiaa pO3pi3HHK)Tb 
TaAbHy sepxHio ocHOBHy noBepxHroi 6iAbiii IH MCHUI noxHAy. Y xoiay 
Miciji, ae BOHH nepexo^aTb o/tna B oany, nacTO cn^HTb napa 6iAbiue HH MCHine 

PO3BHHCHHX UIHniB. 

Byfloaa ft <J>opma TOpaKca HBAHK)Tb co6oK HafiBaasAHBimy 3OBHiniHio 
caMtjis, caMHijb i po6iTHHKiB. OpH HOMy onncaHy nonepe^y 
TopaKca cnocrepiraiOTb TiAbKH B CTaxeBHx oco6nH, aAe nasiTb i B HHX 11 

apiflKa BC! aiAAiAH BiAOKpeMAioioxbca OAHH Bin OAHoro Bnpa3HHMH 
3BHHaftHo cnocxepiraioxb 6iAbine in Menuie BCAHKi spoujeHHa. Y cxaxesHX oco- 
6nH apoujeHHH o6Me?KyK>xbca 3Ae6iAbtnoro eniMepHxaMH H enicxepnixaMH; 
y po6ixHHKiB BOHH npocxaraioxbca AaAi, npn HOMy KoaseH xopaKaAbHHfi 

MOJKC 3IAAHTHCH B OAHC 33MKHeHe Kl'AbLje 6e3 IIIBiB, OXJK6 CXCpHJX -{- enicxepnix -f- 

+ xeprix. Tan caiwo B po6ixHHKiB apoctafOTbca B OAHy cniAbny nAa- 
i OKpemi nacTHHii MesoHoxyMa (UJHTOK MeaoHoryiwa, npocKytCAiOM i CKyre- 
AHDM). Y po6iTHHKiB Ponerinae i Mynnicinae MCTaHOTyM yiAKOM peAyKO- 
i we 6epe IROAHOI yiacri B o6MeaieHHi CHHHH, nepea TB na cnHHHOMy 6oiji 
i enirtOTyM cTHKaiOTbca 6e3nocepeflHbo i xyx yrBOproerbCH Mesoeni- 

HOTaAbHHft UIOB. 

Ho o6MABa 6oKH. ropaKca AeasHTb TpH napn Tpaxeflnux cTKria. Oepma napa, 
iijo MopcpOAoriHHO naAe^HTb MeaoTOpaKCoai, MicTHTbca ni,4 BHCxynoM npoHoryiwa, 
6e3nocepeAHbo KOAO MesoeaiMepHxa, apyra napa a6o MeTaropaKaAbni CTHrMH 
KOAO BepxKboro Kpato MetaHOTyivia, y KpHAaTHx 6esnocepe4Hbo ni^ 
aaAHix KPHA, He^aAeKO B\A sa^Hboro KinijH MeaoeniiwepHTa. 
y po6ixHHKiB Ponerinae iMyrmicinae, ujo B HHX MeTanoryM peflyKOBaHHit, 

MCTaTOpaKaAbHi CTHFMH 3aAHIUaK)TbCa flK 6AHHI flOKyMeHTaAbHJ CBi^KH M6TaTO- 

paKCa, npn fowy B ocTannix BOHH AeasaTb nacxo na cnHni B MesoeninoTaAbHOMy 
inai. Tpexa napa CTHFM, iu,o naAeatHTb nepmoMy a6flOMiHaAbHOMy cerMeHTosi, 
AeaiHTb na 6oKax eniHoryMa. 

KoAH BeAHKMfi UJHTOK MBSOHOTyMa pO3TA4aTH 3B6pXy, BJH BMHBAH6 B 6ara- 

Tbox cawiiiiB y niApo^HHax Ponerinae i Myrmicinae Y-noAi6Hy 6oposeHKy. 
O6n4Bi riAKH ijie'i 6opo3eHKH cnpaMOBani anepea; ye xaK asana Mayr-'iBCbKa. 
6opO36HKa. Flo o6nflBa 6oKH MeaiaAbHoro CTOB6ypa Aeasaxb qacro na 46HKift 
i uje napaAeAbHi 3 HUM napancH^aAbni SKOAO6KH; nacTHny UJHTKE 

no, 6oKax ynx asoAoSKis ssyTb napancnc (Wheeler). 
Ha HafiHHJKHiH nacTHHi MexaTopaKca. came Ha Mexacxepnyivii, aapa3 xaKH 
asepxy npHHAeHosaKHJ? KyAbiii (coxa) Bi^noBiAHoT HOTH, AeJKHXb oxsip Mexa- 
saAoan, HKy Maroxb cnegiaAbno MypauiKH. 

xopaKCa 3 aopcaAbHoro 6oKy e KpnAa, iijo i'x Maraxb 
ji fl caMHgi, i 3 BenxpaAbHoro HOFH. Flepuia napa KPHA 
MeaoeniMepHXOM i uesonapanxepoHOM, npn HOMy npHHAeHoaaHHa npHKpHBae 
HeseAHKHH CKAepHX, noKpnuiKa (tegula). /[pyra napa PHA 
Mias MexanapanxepOHOM i MexaeniMepHxoM, KOAH BIH e. 

Hepesije ') CKAaaaexbCH B MypauioK 3 cxe6eAbijH 2 ) i HepesijH B 
poayMiHHi CAOBa. Ha nponoaHyiio Emery nepmnfl (a6o e^HHnfl Ponerinae, 
Dorylinae, Dolichoderinae i Formicinae) cerMenx cxe6eAbija no- 
3HaM3K)Xb HK uexioAioc (petiolus), a Apyraft, KOAH Bin e (Myrmicinae), HK 
nocxnexioAroc (postpetiolus). Hosaay cxe6eAbiia HAB cnpaBJKHe HepeBije, ujo 
floro Emery noanaHHB K r a c x e p (gfaster). Y MypamoK, B HKHX cxe6eAbye CKAB- 
AaexbCH 3 OAHoro cemeHxa, racxep po6ixHHKiB i canraijb CKAaAaexbca 3 n'axbox 
cerMCHXiB, a racxep caMijiB a micTbox; HaBnaKH, B XHX, y HKHX cxe6eAbije 

') Abdomen = Hinterleib = abdomen = abdomen = abdome = SpiooiKo. 
'-) Pedunculus = Stielchen = peciicule =^ pedicel = peduncolo = creSeAeie. 12 3 ABOX cerMCHTiB, racxep po6iTHHKiB i caMHijb cKAaaaeTbca a HOTH- 
pbox noBHHx cerMeHTiB, a racxep caMijiB 3 n'flTbox. KOAH MH 40 racrepa 40- 
ceriaeHTH CTe6eAbUH, OTase Ma-raweMO na ysasi nOBHe nepeBije, TO AAH 
i caMHijb o6ox rpyn MH 4iCTaHeMO OAHaKOBe HHCAO 5 cerMeHTis i 4AH 
7 cerMeHTJB. HacnpaBAi nosHe nepesije caMija CKAaAaerbCH 3 7 soBHiniHix 

AOpCaAbHHX i 8 BCHTpaAbHHX cerMeHTis. BoCbMHH BBHTpaAbHHH CerMeHT, IUO 

Soro HenpaBHAbHO nosHanaioTb HK rinoniriyia i 
M36 BiflHOIIleHHH 3 3OBHiuiHiMH qOAOBlHHMH CTaTCEHMIT 

ao^aTKaMH. TepMinaAbni AOpcaAbni cerMCHTH 
MeHTapni i saxoBani nia n i r i AJ y M OM, KpiM ana 
HOTO, uio TpHMae y caMija cerci ft penicilli, 
1HO41 Soro HeMae. Cerci Heiaae B ne6araTbox caMuis, 
a B /KiHOHoi' crari i'x HIKOAH Heiviae. 

Hara4aio uje npo -re, ujo, HK sasnaqeHO nonepe4y 

3AHBaK>1HCb 3 MBTaTOpaKCOM, 

qepeByeBi, ^epes TC aaraAbne HHCAO 

HHX CCrMeHTlB MH nOBHHHJ sSJAblUHTH Ui6 H3 OAHH 

cerMeHT. 

rieTioAK>c Mae B Ponerinae i Formicinae 
uje nonepeHHy TEK ssany AycoHKy 1 ), OCOSAHBO poa- 
B ocxaHHix, THM nacoM sBH^aflHo nerioAioc Puc. 6. Hora III na P n po- yTBOptoe TaK SBaHHfl B y 3 A H K. Y 6araTbox P o n e- 

6iTHHKa Myrmica rubra r j nae neplUHa CerMeHT raCTepa Bi40KpeMAK)6TbCfl Bli 

(opHriHaA). co KyAbma (coxa), 

tro osopoTb (trochanter),/e peillTH CerMCHTiB TAH6oKOK) KiAblJlOBaTOK> 6opO3CHKOIO, 

CTerno (femur), ft rojiiAiea (ti- TOM y B j H CBO IM XapaKTCpOM 46HKOIO Ml'pOK) Ha6AH2ia- 
bia), sp ocrpora, ta I 5 qjve- J * * 

HHKH Aanra (tarsus), x Kir- eTbca 40 nocTnexioAioca. OSHABa HAGUHKH cre6eAbijH 

THKH- SHACHOByiOTbCH 4yJK6 pyXOMO HK O4HH 3 O4HHM, T3K 

i 3 TOpaKCOM i racrepoM, i nepes re racrep naGysae 4yae BCAHKO'I pyxAHBOCTi. 
6eAbHH, racTpaAbni cerMCHTH Matoxb 4aA6KO GiAbuiHH none- 
. SaraAOM racjep 6yaae SBHHaSHO aMijioBaTHH, cepHiOBaTHfl, OBaAbmsfi 
a6o 6iAbiiie HH Menme ipiAiH4pHHHHH, y caM^B 6iAbine BHAOB^enHH i 6iAbiue IH 
MCHtue BKTHyTHH AOHHsy. FacTpaAbHi cerMCHTH cKA34aioTbca KOeH 3 napn nis- 
KJAegb, ujo 3 HHX 4opcaAbni po3BHHeni AaACKO 6iAbiiie. Yci yiAKOM posBHReni 
racrpaAbni cerMCHTH MaroTb na 4OpcaAbHi8 noAOBHni no napi CTHFM. 

CePMCHT 3BHH3HHO HaH6iAbUIHH, EKpHBaiOIH HaCTO nOAOBHHy a6o 4B1 

raCTepa; y Myrmica (ta. JHIUHX MypaoioK) sin Mae cnepe4y 6opo3HHcry 
na any naAarae si4pocTOK Apyroro MAeHHKa creGeAbija, i nepes Te 
AyAHijifiHHH op ran: 60 qepes Teprn nAarisKH a6o si4- 
POCTOK (KOAH nepesije pyxaerbCH Bropy i BHHS) cTaioTbca uiyMH (Escherich). 
KiAbija BcyHeni OAe B OAHC na ssipeijb nposopno'i Tpy6n. LJe oco6AHBO BH- 

, HBAHeTbCH B KJHIJ6BHX KlAeiJb. BioAOIUHHO OCO6AHBO B3!KAHBa Ha43BHHaHHa pO8- 
THJKHicTb raCTepa. Oco6AHBO B6AHK3 BOHa B 6K3OTHHHHX ,,M64OBHX 

y BOA! HKHX na HecnpnaTAHBy nopy pOKy npnsGHpyeTbCH BeAHnesna Squama = Schuppe -=^ ecaille scale = squama = lemyiiKa. 13 nojKHBHoro cony. Ta IJH poarjiWHicTb racrepa AQUMbna i HAH caMHjjb 
posBHTKy i'x aeuoK, a TaKoa y ACHKHX i Haiiinx MypauiOK (Anergates, Both- 
riomyrmex) 6yBae AY*e BHcoKa. 

H o r H (pnc. 6) HBAHioTb co6oK> AOA3TKH nepuioro, Apyroro H/rpeTboro TOpa- 
KaAbHHx cerweHTiB. BOHH cKAaaarorbca a KyAbini 1 ), OBOpoxi 2 ), cxerHa 3 ), 
roMiAKH 4 ) i n'flTbox HAeHHKis AanKH 5 ); nepuiHH HA6HHK AanKH 3BHH3HHO 6a- 
raTO AOBIIIHH, mat inuii, floro noanaqaioTb iacoM IM'SIM metatarsus (HIM. Ferse), 
cawo i ocTaHHifi HA6HHK AanKH SBH^aHHO TpoxH AOBUIH8, BISK nonepe4Hifi; BIH Mae Ha Kitiiji napy KirrHKia, ujo MI* HHMH MicTHTbCH 3a- 
KpyrAena TBep^a AonaTb pulvillus. - m. /v S P 

K. nepujoi napH air Mae KOAO CBOFO KJHija, 3 yny- 
TpiuiHboro 6oKy, KOAO sHACHOBanHH 3 nepiuuM HACHHKOM 
, flyate CHAbHy BHrnyTy ocTpory (MaA. 7), igo na 
o6epHCHOMy AO AanKH 6oiji, rpe6iH^acTa. Ha 
npOTHAeaiHOMy BHyTpiiuHbomy 6ou,i nepoioro MACHHKa ABHRH 

MicTHTbCH AOBrHH OAHOpflflHHfi rpe6lHb, IgO AO HbOrO B3AOBSK 

npHTHKaerbCH BHAOBatena saXoaa, npOHHaana CHAOKJ BHBIA- 
HHX OTBOpia. OcTpora HBAH6 co6oio aa Janet (1895), HKony 
MH 3aBAHHyeMO flKHafiAOKAaAHiiiie ACCAiA*eHHa i^boro W IH- 
cTiBHoro anapary", ,,HaA3BHMafiHo BBAHKHH pyxoMo 
TipHqACHOBaHHfi BOAOCOK (nepes re BOAOCKH fioro rpe6eHH 
e nopoatHHcxi), THM Hacow sy6n rpe6en AanKH e cnpasasHi, 
3iA6HOBaHO ss'iisaHi 3 KyTHKyAOK), lyTAHsi BOAOCKH. Ana- 
paTOM IJHM RiypauiKH KopncTyroTbCH HacawnepcA AAH TOFO, 

UJ06 HHCTHTH ByCHKH, npOCTHraK)HH IX MijK ABOM3 rpe6eHflMH; 
5JHM SHHigyeTbCH 3 HHX CMiTTfl, a CCKpCT, LU.O BHXOAHTb 
3 TapCaAbHHX 33A03, 3B'$I3y6 OIHUjeHl 13CTKK i HHM IIOAer- 

iiiye i'x BHAaACHHH. Tpe6a uje sayeaHJHTH, iijo ocrpora ne 
iaae BAacHOi MycKyAaxypn i TOMy o6HAsa rpe6eni sGAHmy- 

.-... K HUH 1HCT1BHHH atlapaT 

IGTbCfl TIAbKH TOMy, IIJO TapCyC npHrHHaBTbCH AO T1011 p o6iTHHKa M y r m 1 c a 
(Escherich). rubra (aa Janet). Dr - K: -Tars.l. 33AO3HCTHH BaAOK, .... . , 

Ha roMiAKax HIT Apyroi fl TperbOi napn CHATb TiAbKH rpe 6i H b ocrporH, K' K npocri inHnKysaTi, piAiue na BHyrpiiuHbOMy KpaV caAbHHH rpeonb, m - My- 

_. . It CKyAbHHH anapar, So TI- 

xpoxH rpeoiHiacT), ocrpora, a6oai ix SOBCIM HeMae. Horn, 6iaAbHaocTporaj Tarsi AO TJAa, MO*yTb 6yTH BKpHTi BOAOCKaMH piSHOro l- fi TapcaAbHHH HACHHK 

.-, . (^A6HHK Aa 

xapaKTepy i pi3Hi sasAOBHiKH. UepeA HHX Moxna pospis- 
HHTH TOHini npHAerAi i rpy6nii BiAAerAi. 4acoM na BHyTpiuiHbOMy 6oiji 
cHAHTb pHA rpy6uiHX UJBTHHOK i qacTO na Kmiji TOMIAKH MicrHTbcn AX^e rpy6i, 
Aoari, roAKyBati ojeTHHKH; noAi6ai AO HHX Moasyrb 6yTH fi aa lACHHKax ' 
K p H A a nepmoi napH, HK i B IHUIHX KOMax, poasHHeni 6iAbine, aias 
napH, i MaroTb cKAaAHe asHAKOBaHHH, ujo Mae BeAHKe cHCTCMaTHHHe 1 ) Coxa Hiif tglied hanche = coxa = AHSKKS. 

2 ) Trochanter = Schenkelring = anneau femoral = trochanter = BepTAyr. 
3 | Femur = Schenkel = culsse = femur = 7 6eapo. 

4 ) Tibia = Schiene = tibia = tibia roAenb. 

*) Tarsus = Tarsenglieder == tarse = tarsus ^= AanKa. 14 CK2 .;/ /} 
LLJoAO fioro HOMeHKAarypH eHTOMOAorn He MaroTb SFOAH. HOB!! aBTopn 3Ae- 
6iAbiiioro HAyTb sa HoiaeHKAaTypoio Emery, HKo'i MH i! AOAepasyBaTHMCMoj i'3 cy- 
nepeHHTb HOMCHKAaTypa Mayr-a, sa HKOIO Emery HIUOB TiAbKH y CBOIX 
npaijHX. 

KoAO OCHOBH nepCAHbOFO KpHAa BlAXOAHTb HOTHpH nO3AOBH4Hi 2SHAKH: 

HbOy Kpaio KpHAa BiAnOBiAae KOCTaAbna aiHAKa; napaACAbHa 3 ijieio asHAKoro 
Ha HeBeAHHKig BiAAaAi npoxoAHTb ajHAKa 6paxiaAbna. BIA saAHboro Kpaio 
B i i K a (pterostigma, HIM. Randmal) BiAXOflHTb paAiaAbHa asHAKa, cnpsMOBana 
HK iiinpOKa Aya AO soBHiiuHboro Kpaio KpHAa, iijo o6MeasoBye pasoiw 3 ne 

Kpaeus Kpn 

KAiTHHKy. Cy6KOCT3AbHa H 

neAiaAbHa atHAKH cnoAyia- 

K)TbCH nOnepCHHOK) aiHAKOIO^ 

u^o i"i Emery nosHanae HK 
AHCKoiAaAbHy (sa Doni- 
sthorp-OM. 6aaaAbHa asHA- 
K*a). BI'A cepeAHHH giei JKHAKH 

BlAXOAHTb IIO3AOS^H^ ^ Y" 
Puc. 8. riepeane KpHAO Eciton coecum (sa Emery). Hoaxes- QixaAbHa aJHAKa, IIJO CHO- 
atni %HAKH nosHaieno cyQiAbHoro lopnoio AJHieio, a nonepe^Hi 

no^BiftHHM KOHrypoM. ?KHAKH: Co - KOCTaAbna; Sco - cy6Ko- Ay^aeTbCH 3 paAiaAbHOIO aiHA- 
craAbHa; Me Me^iaAbua; Br 6paxiaAbHa; Ra pa^iaAbHa; KO H) OAHieiO a6o A B OMa n O- 
Cu Ky6iraAbHa; Pt nrepocTHrMa; di flHCKoiaaAbna; cu 1, ^ . 

cu 2 Ky6iTaAbHa 1-a ft 2-a; re SBOpOTHa (recurrens). KAJ- IiepeiHHMH KyoiTaAb- 
THHH: r paaiaAbHa; c 1, c 2, c 3 3 Ky6iraAbHi; d anc- HHM H alHAKaMH; HepC3 T6 
KoiaaAbHa (33 Emertf). . ^ 

B 3B'H3Ky 3 6a3aAbHOKJ 

(OCHOBHOK)) aSHAKOK) MOatyTb yTBOpHTHCH OAH3, ABI HH TpH Ky6lTaAbHl KA1- 

THHKH. MeAiaAbHa atHAKa lacTO cnoAyMaeTbCH 3 noaAOBanoio Ky6h - aAbHOK> 
asHAKOio nonepe^Horo ssopOTHOio (recurrens), qepea Te, B 3B*H3Ky 3 

nOAOBHHOK) AHCKoiAaAbHO'l aSHA- 

KH, siAMeasoByeTbCH n e p ui a 

/l"CKOl/^clj\.oH3. KAITHHKflJ 

nia nepuioio AHCKoiAaAbnoio KA!- 

THHKOK) SpiflKa MOaie yTBOpHTHCH 

uje Apyra. MeAiaAbna aiHAKa 
cnOAyiaeTbCH a 6paxiaAbHOK> no* 
nepeiHOK) none pe>iHo- M6AJ- . i, 

r r Puc. 9. Te cane KpHAO, ujo fi na pnc. 8, STIAHO 3 Mayr-o- 

aAbHOK), aOO TpaHCB e pco- 0to HOMeBKAaTyporo; JKHAKV, nosHaieny HK Ky6iiaAbny, 
MCfliaABHOIO. KAiTHHKV, lUO HapncoBano HOpHOK) pHCKOK), ismi noiBJHHOK) pHCKOK): 

cu cTosByp Ky6iTaAbHoi JKHAKH; re i ri i"i soBniiUHH 
ACaSHTb Mia! KOCT3AbHOIO *HAKOK) g yH yTpitUHH raAysi; t nonepe^Ha atBAKa (aa Emery). 

ft cy6kocTaAbHOK), noanaqaioTb 

HK KOCTaAbHy KAiTHHKy; KAl'THHKy Miai cy6KOCTaAbHOK) aSHAKOK) ft M6A1- 
K> HKMCAiaAbHy KAiTHHKy, i, HapeUITi, KAiTHHKy Mi MCAiaAbHOIO 

ft dpaxiaAbHoio, HK cy6MCAiaAbHy. 
Ha pnc. 8 noAano cxeiwaTHqHO aiHAKOBaHHH nepeAHbOro KpHAa eKSOTHHHOro 
Eciton coecum; no3AOB<Km atHAKH nO3HaneHO qopHOio cygiAbHOK) Aimero, a no- 
nepeHHi Ainieio nOABifiHOio. OoaHaMKH 3po6AeHO'BiAnoBUHO AO HaHHOBiiiiHx npaijb 
Emery. OoaHatieHHH na pnc. 9 BiAnOBiAaroTb aaBHifl noMeHKAarypi Mayr-a. 
JO 3 IJHM aBTOpOM Heiaae paAiaAbHoi JKHAKH i Ky6iraAbHaatHAKa pos- 
ujenAtoeTbca na soBHimmo H ynyTpiiiiHio riAKy; roAOBHHfi ctoB6yp Ky6iTaAbHOJ 
*HAKH a6o soBHiuiHH riAKa cnoAyiaexbCH 3 BinnoM nonepeHHOio JKHAKOJO, iijo, 

3 noaHaMeHHflMH Emery, BiAnosiAae ocnOBHift nacTHHi' paAiaAbHoi JKHAKH. 
nepeAHboro Kparo B MypamoK 3Ae6iAbinoro HeAOpoasHHeHe i Bi^- 

qepes Te BJA npHMiTHBHoro THny Eciton, HKHH BHHBAaeTbCH B TOMy, 
ujo e ABi saMKHeni Ky6iTaAbHi KAITHHKH i oAHa AHCKoiaaAbHa. HannpHMiTHBHiuie 
nepeAne KpHAO B HauiiH ipaym B Pheidole (pHc. 10, /) BJApianHeTbCH 
IV 
VI PHC. 10. FlepeAHB Kpujio pi3Hnx MypauiOK (Emery}: 1 Pheidole, // M y r m i c a, 
/// Solenopsis, IV Myrmecina, V Formica, VI. Camponotus, 
KAlTHHKa, /, 2, 3 Ky6iraAbHi KAJTHHKH, d flHCKoiflaAbHa 
(33 Emery). Mypa-. B Eciton TiAbKH THM, iijo TpeTH Ky6ixaAbHa KAiTHHKa B nepiuoi 3 
OIOK BiAKpHTa. KOAH MH He BBaasaTuweMO na KpaSai peAyKOBani (popwn 

TO MaTHMCMO TpH THOH 3 64HHOK) 3aMKH6HOK) Ky6iT3AbHOIO KAiTHHKOK) (pHC. 9). 

1. Tnn Myrmica. Ky6iTaAbna KAiTHHKa HCIIOBHO noAiAena Ky6iT3AbHOK) 

(PHC. 10, //), OTOJK Bona BunoBiAae o6oM Ky6iTaAbHHM KAiTHHKaM npn- 
THny. 

2. THH Solenopsis. 6 TiAbKH o^na HenoA'AeHa Ky6iTaAbna KAiTHHKa; BOHB 

B!A ApyroT, BIAKPHTOI', KyeiraAbHoi KAITHHKH 6iAbiue HH Memiie 

Ky6iTaAbHOK) 25HAKOK). ^HCKOiAaAfaHa KAiTHHKa MO3Je 6yTH 

(Solenopsis, Crematogaster, PHC. 10, III) a6o n MOJKC He 6yTH M y r- 
mecina, PHC. 10, IV). 

3. Tnn Formica. Ky6iTaAbHoi' nonepeiHoi" MSHAKH ne MOiKHa poanisnaTH; 

H Ky6iT3Abna KHAKH cnoAynaioTbca B OAHIH Toniji a6o B cniAbHOMy 
i; saMKnena Ky6iraAbHa KAiTHHKa nepeSyaae B KOHTaKTi a 
3 AonoMoroio aniKaAbHoro KyTa; noAi6no AO nonepeAHboro THny 

MOHie 6yTH (Formica, Lasius, Leptothorax, PHC. 9, V) a6o i"i. 
ne 6yTH (Camponotus, Plagiolepis, RHC. 10, VI). 16 SaAHl'x KpHA Ay6 peAyKOBaHB i H6 Mae CHCTeMaTHIHOPO 3H3- C T a T e B i 4 o A a T K H c a M ij H, KpiM ne6araTbox poaie, TiAbKH 
BTHryjOTbca Bcepesany. 3a ocnosy A<VH HHX apaBHTb BOCHBHS xiraHOse 
(lamina annularis), ujo ao Hboro npHKpiriAioeTbCJi nyioK CKAaAHO 36yaoBaHnx 
KAiujiB. Po3pi3HHKTb (PMC. 11) napy iiiHpoKHx soBHiuimx AOAaTKis (stipites 
a6o vaginae externae), ujo B 6iAbmocTi MypamoK aH^epenijiioioTbCH Ha 
ocHOBHy s q u a m u 1 a i KiHijeBHH siflfliA. YcepeaHHy B\& stipites posxauioBam 
volsellae (a6o vaginae mediae), ujo MaiOTb SBHiafino posMiujeHHfi SOBHJ 
K 1 a c i n i a. Volsella i lacinia cnoAyqeni 3 stipites nenopyuiHo- Ycepe - 
BU onHcanoro KOMnACKcy wicTHTbcn napa mnpoKHx HAOCKHX C D 
Puc.11. GraTese o36poeHHa caiwga Formica sanguinea (aa Emery). A 
6 sSoKy, C stipes ra volsella, noKaaani B ix B3aeMOBi4HomeHHi, BJHFAH^ 3 yny- 
TpimHboro 6oKy, D volsella Ta lacinia, po3rAH4yeaHi 3 soBHiuiHboro 6oKy, E sagit- 
ta, noKasaHa B nAonjuni (sSoKy), 6 H cemeHTH qepesga, an awaAbHuH cerMCHT, 
c cerci, sq squamula, st stipes* w> volsella, la lacinia, sa sagitta, 
]. subg. lamina subgenitalis (33 Emery). 6AH3bKO npHAerAHx nAaTisoK ia 34e6iAbiiioro TOHKO noigep6AeHHM 

KpaeM, HKi SpOCAHCH B CBOlfi 3OBHilIlHiH nOAOBHHl i T3KHM CnOCOSoM 

iijiAHHyBaTn8 rAn6oKHfi atoAoSoK; ije sagittae a6o vaginae internae, ujo 
yTBopioK)Tb y CBoYB cyKynnocTi penis. 

?KaAO. Y po6iTHHKiB niAp04HHH Dirylinae i po6irHHKiB Ta cawHijb P ci- 
ne r i n a e, Myrmicinae i .FjIJMiiiMiiin n r K AO^aTOK MepeBijH e uje %aAO, 
sa'asane 3 yHyrpioiHiM orpyHAHBHM anaparoM (aaAosa 3 AOAaTKOsi). 

TpaBHHfi KanaA. 3 ynyTpiuiHix opraHis y raAysi cHCTeiviaTHKH Mypauion 
noKHijjo Ay*e iHTepecHa TiAbKH 6yAOBa T3K ssaHoro npOBCHTpHKyAioca a6o na- 
rHixHoro uiAynKa, aAe MH MO^BMO posnosicTH npo fioro 6yAOBy TiAbKH B 
3 saraAbHoio 6yAOBOK> TpasHOro KanaAy, a noro 8 noineMO. 

y KuniKOBOMy KanaAi MypamoK y nanpHwi cnepeAy Hasa 

pOTOBa nopoatHnna, npOAHr, cTpaeoxiA, BOAO, aarHiTHHH 
TOHKa KHinfca H npniwa; KOAO Measi a uiAyHKow AO TOHKO'I KHUIKH sna- 
TOHKI noKpyqeni MaAbniriesi SKHAH (HHCAOM BI'A 4 npHMipHO 40 50). 
OpieHTysaTHca B 6yAoei TpaBHoro KanaAy Moase AonoMorTH AOflaHHH (pnc. 12) 
3araAbHOBi4OMnfi cxeMaTHiHHH pHcyHOK Janet. 

Oco6AHBO BrraAae B eiqi HaASBHHaiiHa 4OB^nHa CTpaaoxoAy. U,e noiacTH 
e HacAiAOK naHBHOCTi cTeeeAbija, 60 KHUIKOBHS KanaA Moaie POSUIHPHTHCH Ti'AbKH 
B ractepi. ^AH 6ioAora oco6AHBo iHTepecHtiH saAHiii BiAAiA nepeAHboi KHIHKH, 
.130 HAC aa CTpaBoxoAoivr i cKAaAaerbcn 3 BOAa Ta HarniTHoro inAynKa, 60 17 JBOHH rpatoxb ayjKe BaasAHBy pOAb y rpomaACbKOMy JKHTTI MypamoK, a 
a6ysae Aye saatAHBoro SHaieHHH 8 AAH CHcreiaaTHKH, 60 iraAbm AOCAiflu 
I.Iir. Ifbc. 

0. gl. lb. 

Puc. 12. CxeMaTH<!HHH nosfloBiKHHH pospis po6iTHHKa Myrmica rubra (sa Janet a Escherich-a). 
,gl. bl. HHH!Hbory6Ha (,,cAHHHa") saAosa, D. gl. lb. II HenapHCTwfi BHBiaHHH nposia, gl. md. 
MaHflH6yAapna aaAosa, gl. mx. MaKCHAapna (njeAenosa) aajioaa, gl. metath. MCTaTOpaKaAbna 
3aA03a, gl. ph. (jmpHHreaivbHa (ropAaHKOBa) saAosa, H MOSOK (sepxHboiijeAenoBHH raHrAifi), 
if be. iH$pa6yKaAbHa rop6HHKa, Kr. BOAO. Lbr. sepxHH ry6a (labnim), Mag. niAynoK, 
Ment. nifl6opiflfla, Mip. MaAbniriesi atHAH, Ne qepesHi ranrAii, Oe crpasoxia, O. gl- 
ib. BHBIAHHH OTBip CAHHHO1 33AO3H, Ph. TOpAHHKa, R npaMa KHnlKa, Rdr. peKTBAbHi 

saAOSH, St. aiaAO, Sir. crpH4yAanifiHHH opran, Vag. nixsa, Z a3HK. 
HarHlTHHM IIIAyHKOM y piSHHX npCACTaBKHKIB pOAHHH MypaillOK, AOCA1AH, HKHMH 

MH aaaAHHyeMO Forel-eBi i naATO Emery, BHBHAH, mo Horo 6y^OBa Aae 3Mory 

pO3pi3HflTH H6 TiAbKH pOAHHH, 

a ft niApoAHHH B TpnGn. BOAO 
(Kropf, jabot, Crop) siBAHe co- 
6010 TOp6nHKyBaTnfl poaiuwp ne- 

peAHbOl KHIUKH, 46 MypaillKH npH- 

.36HpyK>Tb piAKy lasy JIK AAH BAac- 

HOrO B5HTKy, T3K, i AO TOFO 

HasiTb HaH6iAbiiie, ujo 

.4JAHTH l"l nOTIM U1SS. 

-CBOeT pOAHHH ft AHHHHKaMH. Me- 

pe3 Te Soro Moasna, paaoM 3 Fo- 
rel-ett, noanaHHTH HK ,,coijiaAb- 
HHH uiAynoK". Bin Mae 

'TOHKi pOSTflatHl CT1HKH i, 

Toro, CAa6y MycnyAaTypy. Ha- 

CKiAbKH Bin pO3THiKHHH, MH flO- 

6aHHMO AaAi ^a npHKAa^i T3K 3Ba- Puc. 13. Camponotus ligniperda Latr. 

TJHV M^nnnuv luivnamntf" rrnn TpH THHOBl (J)OpMH: W caMHlja ( $ ), M ca- 

HHX ,, M eAOBHX MypaUIOK , npo V mnp ($), /- P o6iTHHK (^) (sa Ziegler-ou). 

.HKHX MH sraAysaAH Base nonepeAy. saraAbHiH xapaKTepncTHiji POAHHH MypaniOK MH aaanaHHAH Base, ujo Qa 
xapaKTepnayeTbCH Mias iniiiHM THM, ijjo KpiM CTaTeBOAifiniAHX caMHijb 
i caMyis, Mae iije rperio B KacTy", T. SB, po6iTHHKi'B, iijo asAHioTb 006010 
576 2. poano- 
18 

HeAOpO3BHH6HHX 3 CTaTCBOrO nOFAHfly CaMHIJb. THM HaCOM, HK y ASMCAiB, OC 
1 6A/K1A, HK BlflOMO, yci TpH KaCTH KpHAaxi fi 6yAOBOK> CBOrO T1A3 MEAO 
HHIOTbCH OAHa B1A OAHO1, y MypaiHOK po6lTHHKH BlApiSHHIOTbCH B1A 

i caMHgb na nepuiHH norAHA THM, iijo e MaroTb KPHA: yci T! THCH<U 

KOM3UIOK, 3 npaLJbOBHTOIO AlHAbHicTK) HKHX MH 3BHHaflHO CHOAynaeMO HOHHTTH 

,,MypauiKa", naAeataTb TiAbKH AO Kacra po6iTHHKiB, a BiAMinHo B!A nei KpHAaxi 

CTaTCBl OCO6HHH CT3HOBAHTb y UypaffiKOBlH pOAHHl TiAbKH HeBCAHKy MBHIIliCTb, 

iijo AO TOFO e nocTiSna CKAaAoaa nacTHHa KOAonii' i nepe6yBae B 
npOTnroM He6araTbox THaniB Ha piK. Oopyi po6iTHHKiB y KOAOHU a poxy B 
e TiAbKH oAHa 3anAiAH6Ha caMHijH, TaK SBana ijapmja. PiAine, a BTiM y 
BHA!B 3aKOHOMipHO, B KOAOHU e KiAbKa, qacoivi naBixb 6araTo, ijapmjb. 
ujo iioro Wasmann noaHaqae IM'HM nAeoiaeTposy. BeAHKa HHCAOBa nepeaara 
po6iTHHKiB naA CTaTeBHMH oco6HHaMH BiAnoBiAae Tx Ba^AHBOiwy 3HaieHHto 
B atHTTi KOAonii, 60 na HHX AeataTb yci po6oTH, a caiae AOFAHA sa MOAOAAK), 
Ao6yBaHHH. i'aji, 6yAyBaHHH i saxncT rnisAa, THM lacoia caiviHHi BHKonyioTb yci 

{ji (pyHKIjil TJAbKH npOTHFOM KOpOTKOFO IiepioAy SaCHyBaHHH HOB01 KOAOail, a CaMIJI 

ne 6epyxb y liboaiy nasiTb WOAHOI ynacTi. Hepea Te B soBHiuiHbOMy BHrAHAi 

po6iTHHKa THHOBi pHCH BHAy BHHBAHIOTbCH BHpaSHillie, H1K y C3MljiB i CaMHIJb,. 

K i BsaraAi npncTOcyBaHHH 40 rpOMaACbKOro JKHTTH, KoporKo KaayHH, cneup- 
(piHHO ,,MypaniKOBe" BiA6nBaeTbCH B KacTi poGiTHHKa HaSpeAbecpniine. 

3 pHC. 13 6aiHMO, IgO po6lTHHK (A) A3A6KO MeHOIHfl, 

paai B!H 6iAbiUHfi, H!K caiwey,b (M), aAe nacTO 6yaae 
aiApisHHeTbCH aBHiaftHo THM, iijo 6yAoaa fioro cy6THAbHa, a roAosa 
. HasnaKH, y po6iTHHKa sona AaACKO GiAbiiia, nisK y caiwyH, i 3BHH3HHO 
Hi Tana caMa aasGiAbiiiKH, HK y caMHijb. IJnM BiaMinaivi y aoBHiuiHbOMy 

HCpenHOl KOpo6KH TpbOX KaCT BlAnOBiflae fi pOSBHTOK MO3Ky, OT2S6 

fi ncHxiiHHX SAiSHOCTeH. ^Kpaa y npoTHAeasHOMy BiAHOuieHHi nepe6yBae POSBHTOK 
cpaijeTKOBHX onefi, iijo aaraAOM y craTeanx oco6HH, a HBATO B camuis, posBHHeni 
6iAbiue, Hi y po6iTHHKiB. Donisthorpe (1915) Aae UJOAO ijboro TEKI Aani: y po- 
6iTHHKa Solenopsis fu^ax OKO CKAaAaeTbcn a 6 9 (paijeTOK, y caiwnijb 
TOFO caMoro BHAy 3 200, y caMija 3 400; yTapinoma erraticum po6iT- 
HHK 100, caMHijH 260, caMei^b 400; Formica pratensis po6iTHHK 600, 
caMHija 830, caMeHb 1200. L|i BCAHKI BiAMinn noacnioiOTbCH THM 6ioAoriqnHM 

3HaHCHHflM, SK6 Oli MatOTb AAH K3CT. THM H3COM, HK AiflAbHl'CTb poSlTHHKiB 

sa'aaana 3 aeMHoro nosepxHeio i nje 6iAbiue a TCMHOKJ cepeAHHoio rnisAa, AAH 

CTaTCBHX OCO6HH, i OCO6AHBO AAH CaMIjis, Oil Ha6yB3K)Tb OCO6AHBOrO 

uiAK)6Horo AbOTy. Y GanaTbox BHAis, HK ije aaanaieHO saie 

B CaM^B i CaMHHOK, KplM (pajJCTKOBHX OHCH, e UJC H OAHHHHHi B i H K 3J 

oco6AHBO poaBHHeai 3HOBy TaKH B caMgie, B HKHX BOHH CHAflTb Ha 
ocoGAHBHX cTaAHx rop6Kax. FIpo HaHdAHKiy ^yHKijiio i 6ioAoriqne anaweHKH 
BiqoK, na JKaAb, HesiAOMo niioro. 

DJoAO 6yAOBH BycHKis, poSiTHHKH 5 caMQi MaBate HC BiApisHHioTbCH, THM 
nacoM y caMjjiB BOHH CKAaAaioTbcn a 6iAbmoro HHCAa HAeHHKis, iacTO BHAOB- 
aseni i MaraTb yKOponeHnfi nepuiHH MA6HHK (pyiKy). 

B 6yAOBi ayBaAeijb Miai po6iTHHKaMH 8 caMHwaMH Tea neMae ICTOTHHX 
. Lje noHCHioeTbCH THM, igo caMHijHM, HK! B 6araTbOx BHAIB MaroTb caMO- 19 
sacHysaTH HOBy KOAOHIIO, cnoiaTKy, IIOKH s'aBAHTbca po6iTHHKH, AOBO- 

AHTbCH, XO1 I A3A6KO M6HIIIOK) MipOK), BHKOHyB,aTH T! C3M1 6yA'BHi po6oTH, IIJO 

if po6iTHHKaM, i AorA3A3TH MOAOAI>. HasnaKM, B caMUJB, ujo He BHKOHyroTb 

JKOAHHX po6lT i TIAbKH 33IIAiAHIOIOTb C3MHHOK, 2JyB3AblJH 3BH<iaHHO 6iAbUIOK> HH 

MCHIHOIO Mi'poio peflyKOBani. 

HafipisKima BiAMiHa iijoflO aoBHiuiHboi $opMH MIJK po6irHHKaMH 9 CTSTBBHMH 
oco6HHaMH noAflrae B MypamoK y 6yAoai rpyAeS a6o TopaKca. V KPHASTHX, 
y 3B*fl3Ky 3 noTyajHHM POSBHTKOM KPHAOBOI MycKyAaTypH, xopaicc Ayae onyKAHft 

i pO3BHH6HHfi SaBIIlHpIHKH, THM HHCOM y po6iTHHKiB BlH CTHCH6HHR 3 6OK1B 1 KplM 

Toro cxpyKTypa xirHHOBoro KicraKa Ayxe cnpoujena. Hepes oco6AHBOcri 6yAOBH 
Ti TopaKca, ijapnjiK), AapMa ujo sanAiAHena BOHB Brpaiae KpHAa, Aerwo siflpis- 
HHTH B\H po6iTHHKiB; uje 6iAbiue BOH3 BnaAae B Biqi cepeA HaceAeHHa rnisAa 
THM, iijo i"i nepeBije Ha^SBHqaHHo 3AyTe, 60 aftijenpoBiA Ay*e poasHHeHHfi; XITH- 

HOBl KiAblJH lepCBIJH DpH gbOMy pOSXOAHTbCfl i BHflBAHIOTb 6iAI SAy^Hl npOMl'atKH. 

BHUJC fixe sasnaieHO, ujo asaAO, KOAH BOHO BsaraAi e, HBAHS co6oio arpH- 
6yi riAbKH ajiHoqo'i cTa-ri (caMHiji 8 po6iTHHKH), a B caMuis aoro SOBCI'M Hewae; 
BAB fioro HCMae i B fltiuoqHX Kacr y niApOAnnax Dolichoderinae i Formi- 
cinae, ujo B HHX sare Ay^e posBHHeni orpyflAHai saAOsn, 3 HKHX (HK y ACHKHX 
pOAy Formica, nanp., F. rufa ra in.) orpyra Moase Bn6pn3Ky- 
na BCAHKy BiAAaAb. Iljo caMiji ne MaiOTb Hi aaAa, ni OTpyfiAHsax saAos, 

SKi flBAHKJTb Co6oK) T3K6 1CTOTH6 3HapHAA AAH H3n3Ay & o6opOHH y JK1HOHHX K3CT, 

u,e ijiAKOM sposyMiAO, 60 i'x pOAb y JKHTTJ rpomaAH Mi'sepHa; HaroiwicTb i'x ie- 
peBije Mae Ay*e posBHHeHi' BHAOB/Kem CIM'SHHRH. A ujo cawiji SOBCIM ne MaiOTb 
ycix THX piaHOMaHiTHHX IHCTHHRTIB, HKi 6yAH sa rpyHT AAa cyiacHoro PHCHOFO 
pO3BHTKy MypauiKOBo'i (paynH 3 i"i pisHOManiTHUM (popMOTBOpeHHHM, TO S cne- 
yn(J)iqHi MOptpOAOriini O3H3KH BHAy BHCTynaroTb y HHX 3Ae6iAbinoro CAa6me 
i iHoai Taxi HeseAHKi, ujo posni3H3Tn pisni BHAH TOPO c3Moro pOAy nepiAKO He 

Tl'AbKH B325KO, 3 H3fiiTb H6 MO2JH3. 

,,OT25e caMui cTanoBAaTfa y MypaniKOBiii 4ep%aBi 3 MopcpOAori'jHoro norA4y 
KOHcepBaTHBHHfl BiACTaAnS eABMCHT, ujo AeaKOK) CTOpOHOio naraAye uje 
cTapOAaBHio $opMy, HKa 6yAa 33 noiaTOK AAH (piAoreHeraqHoro 
MypamKOBHX rpOMaA" (Bruri). 

HepBBIje po6iTHHKa BlApi3Hfl6TbCH BJA IjapHgHHOrO TIAbKH THM, UJO BOHO 

Menine. LJe, snoay TSKH, e HacAiAQK, 3 OAHOFO 6oKy, aTpo^ii aSijenpo- 
B po6iTHHK3 i, 3 Apyroro floro BCAHKOPO posBHTKy B caMHiji. ,,Ta see aj 
6yAO 6 noMHAKOBO nosnanaTH po6iTHHKiB npocTO ax ,,6escTaTeBHx" i 
HasnaKH, B nesHHX yMOBax BOHH HIAKOM SASTHI KAacTH aeiKa, npaBAa, 
HessnAiAHeHi, 60 BOHH (KPIM He63raT&ox EHHaTKi's) He MaiOTb CIM'SHOFO 
(receptaculum seminis) i Mepes Te nenpHA3THi AAH sanAiAHenHH. Y aa'aaKy 3 iji 
3AaTHiCTK) posMHOxysaTHca jjnspToreHeTHHHo", To6To nepes T3K aaane ,,HecTa- 
TBBC BiATBOpeHHa", M!C Holiday sasnaHHAa anaTOMinHO, ujo B po6iTHHKiB 6s- 
raTbox BHAIB e, XOH i Aye peAyKOBani, aflHenposoAH. Y OPHMITHBHHX n o H e- 
PHH, ujo B HHX coHiaAbHHfl noAiA npaiji niuioB uje ne TBK ^aAeKO BnepeA, BI'A- 
MI'HH MIX ijapnijeio 8 po6iTHHKOM uje Menuii". 

Ty (popMy pisHOManiTHOCTi, ujo i"i MH posrAaAaAH Aoci i ujo snaBAaeTbca 

B lCHyB3HHi TpbOX K3CT, 3 HKHX OAH3, po6lTHHKH, 33B4flHye CBO1M ICHyBaHHHM 20 
poaujenAeHHio CEMBMOK na HopMaAbHHx i HE HeAoposBHHeHHX 3 CTaTesoro norAHAy, 

MOiKHa nOSHaHHTH, UK TpHMOp(f)i3M. BoHa HBAH6 CO6OK HOiaTKOBy (J)OpMy 

noAiMopcpisMy, HKH^ y 6araxbox MypauiOK Ha ijbOMy He cnHHH6Tbca i pos- 
BHBaeTbCH AaAi; u,e Moase BHHBAHTHCH B TOMy, iijo K o H a 3 Tpbox TOAOBHHX 

KaCT pO3UjenAK)6TbCH 4 a A i H a A B i H H 6'i A b III 6 B T O p H H H i (p O p M H. 

,,BioAoriqHi HHHHHKH, igo HPHBOAHAH AO xaKo'i noHaAcneijiaAisaujT, 6yAH nonacTH, 
6e3nepeHHO, Ti caivn, HKI rpaAH pOAb ByTBOpeHni BHfliB, orxe B nocTyno- 
BOiay CTBOpioBaHHi Toro KOAocaAbHoro 6araxcTBa (popia, ujo fioro BHHBAH6 cy- 
Macna (payna MypaiuoK. I TBM i TyT iACTbcn npo npHcxocyBaHHH 40 oco6AHBHx 

yNiOB iKHTTH, HK CneijiaAbHi yMOBH pO3MHO25yBaHHH H nOUIHpeHHH, OCo6AHfii BH- 

Morn AorAHAy MOAOAI, o6opOHH, 6yayBaHHH rnisA. 3Ao6yBaHHH i'ati, BiftcbKOBOi 
cnpaBH fi rpa6yHKy a6o, napeuiTi, nepexiA BHAy AO 3AOAi8cTBa fi napa3HTH3My, 
igo, s OAHOFO 6oKy, npHBOA^Tb y Me^Kax rpyna BHA!B a6o fyoptx AO yTsopeHHa 
siAMiH, a s Apyroro cnpn^HHioiOTbCfl 40 AaAbiiioi cneijiaAisaijii 
y Measax piannx Kacx TOFO canioro BHAy"- 

Orate MH 6a^HMO, ujo B 6araTbox BHAIB pOAHna CKAaAaerbcn 3 
H'HTOX, micTbox, 6a naBirb 6iAbuie (popM, pisKO BiAMiHHHx HK CBOI'MH MOP$OAO- 
risHHMH osnaKaMH, TaK i posiaipaMH TiAa. AAG AO ijboro HopMaAbnoro, OTate AAH 
43HHX BHAIB saKOHOMipHoro M $i3ioAoriHHO-6ioAoriqHoro" noAiMOp(|)i3My 
(Brun) Moxie B neBHHX yMOBax, oco6AHBo nia UIKSAAHSHM BOAHBOM. napaanTie 

a6o SMIHCKHX yMOB atHBAeHHH, AOAyHHTHCfl Ilje 8 HCCTaAHH (BHnaAKOBHH) 

i naTOAoriiHHfi nOAiMOptpisM, a TOMy piaHOMaHiTHicTb npeACTaBHHKiB 

BHAy> IgO atHByTb B OAHift KOAOHl'l, MO346 3pOCTH IIJC 6lAbUie. 

5?K necTaAi nonaTKOBi CTyneni noAiMOptpisiviy, MH Rioajewo poa- 
TAHAaTH TI HafinpocTiini BiAMiHH mpAO posiuipis TiAa, HKI B ycix BHAIB MypauiOK 

HaCAlflOK CnpHHTAHBHX a6o H6CnpHHTAHBHX yMOB aiHBACHHH. 

OTO* y cTapHx, Ayate naceAeHHX, KBiryqHX KOAOHIHX, Ae AHHHHKH aiHBAHTbCH 

OC06AHBO Ao6pe, TpatlAHIOTbCH HeplAKO iHAHBiAH, HKl' BH3HaiaK)TbCH CBO1MH 

noiviiTHHMH po3MipaMH. Ijefl BeAerencbKHH spier taoaje BHaBAHTHcn cepea 
ycix Tpbox KacT, OTOIK nopyq 3 nopMaAbHHMH caMijaMH, caMH- 
fi po6iTHHKaivt (,,Me3aHepH, Mesorinn, MesepraTH") Moatytb 6yTH 
caMO MaKpaHepn, waKporiHH, MaKpeprarn. HasnaKH, KOAH AHHHHKH 

JKHBAHTbCH HOraHO, He^OCHTb, TOA1 BHXO4HTb AyatC ApiSni, KapAHKOBi eK36Mn- 

AHpH (MiKpanepH, MiKporinn, MiKpepraxn) (Brun). Oco6AHso Api6nJ 

po6iTHHKH 6yB3K)Tb y HaHMOAOAOJHX, W,O AOHl'py nOCTaiOTb, KOAOHiHX, 46 AH1HHKH 
pO3BHBaK)TbCH TiAbKH KOIHTOM nOJKHBHOrO MaTCpiaAy HAiAHHKa-IiapHgi. Oco6AHBy, 

nosHaqeny $opMy noatHBHoro noAiMOpifiaMy HBAaiOTb co6oK> Base sraAani 
ssani n M6AOBi MypauiKH 1 *. HaHBiAOMimng npeACTaBHHK JJHX MypamoK e Me- 
Myrmecocystus mexicanus var. hortus deorum. RK 
Bi4OMo, npHSHaneai AAH ^bO^o po6iTHHKH ijboro BH4y ^icTaiOTb TaKe ni^CHAeHe 
xapiysaHHH, iijo i'x BOAO posAHMaexbCH AO nefiMOBipHnx posMipis i HepeB^e Ha- 
6yBas KyAHCTOi q>opMH. TaKi mAHBiAH HBAHiotb coooK) HBi sanacH noatHBHoro 
warepiaAy AA KOAOHII na HecnpaaTAHBy nopy poKy. PaAaHCbKOMy BnenoMy 
npocj). E. MeuepOBi (1923) MH sasAHiyeMO BIAKPHTTHM, iijo TaKa caMa ,,$130- 
racTpia", HK i B Myrmecocystus mexicanus, xoro caiaoro GioAoriinoro 21 

xapaKiepy, XOH i posBHHena aaAeKo Memae, penpeaeHToeana i B namiS cpayni 
(KpHM, KaBKas); raKng npeflCTasHHK y nac e Formica (Proformica) 
n a s u t a Nyl. 

y 6ararbox BHAIB BiflMina B BeAHTOtd riAa, npHHafiMni B Kacri 

CT3AH SaKOHOMipHHM, HOCTifiKHM HBHUJ6M, ToSTO (J)IKcyBaAHCH CIia4KOBO, 

MH MOJK6MO T3KHM CnOCO6oM TOBOpHTH Be npO CT3AHH, XOH UJ6 H ,,HCnOB- 

HHH" noAi Mop(p ISM, nenoBHHfi raKoro Miporo, HKOK> KpaSnocTi He npotH- 
ryr 6e3nocepeflHbo, a nepexoAHTb o^na B OAny HenoMiTHO lepea 

cTyneni. LJe cniBBi'AHOiueHHH MOaina cnoCTepiraTH B ranOBifi 
B Hauio'i 3BHHafiHoT AI'COBOI MypauiKH (Formica rufa L.), XOM 

B AOBSKHHl T1A3 Ml* HaSMeHIUHMH (4 MM) \ Hafi6iAbIUHMH po6iTHHK3MH (9 MM) 

uje a ne Aye snaaaiOTb y mm. AAO SOBCI'M KpaHnix $opM Ha6ysae HenoBHHS 
nOAiinopcpisM y ACHKHX TponinnHX (fopM, HK y 6paaiAbcbKHX BHKOxyBaniB rpa6iB 
(Atta), y pOAy Pheidologeton, B aJ)pHKaHct>KHX MaHflpiBHHx MypainoK 
(Anomma) Ta 6araTbox in., 46 BeACTni nepesaaiaioTb KapAHKiB AOB%HHOK> 
CBoro TJAa nepi4KO B n'arfa i AO ciiaox pasis. HK saraAbne npaBHAO, M\SK KpaS- 

HOCTHMH B T3KHX BHnaflKaX MOKHa 6yB36 BCT3HOBHTH T3K C3MO 6iAbUI6 ^H MeHUIB 

BHpasHi MOp^oAoriqni BiAMinn, HKHM 3Ae6JAbiiioro BiAnoBi^ae TaK caMo neBHHii 
6ioAoriHHH8 noAJA npaiji. OTO* y MypainoK Atta noBHHHicTb pisarn AHCTH 
BHHaHHO Ha BeAHKoroAOBHX BeABTHax (,,coAflaTax"), THM lacoM apiftmwi 
AHuiaroTbCH Bfloiwa i ^SaiOTb npo rpH6ni caAKH Ta MOAOAb. TaKHfl ca- 
paHi, oiesHAHO, e i B Haiimx Formica rufa Ta Camponotus 
herculeanus, 60 8 TyT ije 3ae6iAbiaoro MaAeHbKi, jijo BHKonyioTb y raisAi 

pOAb rO4IBHIiyb, THM H3COM BCSAHKi B3HAH Ha Ce6e 6iAbUie, HK BHCAOBAIOeTbCH 

Brun, ,,4enapTaMCHT aoBHimnix cnpas", npHCTaBAHTH 'issy, BOiOBaTH, saxn- 
ujaTH H T. A- AAC B U,HX CAa6o noAiMOp^HHX $opM HOAIA npatji uje ne npo- 

BeACHHH T3K CTpOrO SaKOHOMipHO, 60 KOAH Tpe6a, BCK) po6oTy OAHOFO MO^yTb 

ycniuiHO BHKonaTH inini (Brun). 

TaKe HBHige, HK nenoBHuil iioAJMOptpisM, MBAO, 6e3nepeHHO, AaTH 6araTa8 
BiaTepiaA AAH npupOAHoro 4o6opy, ujo noBHHen 6ys cnpnaTH TaKHM npeACTaB- 

HHKaU, B HKHX Kpaflni ({)OpMH HKOICb KaCTH, HanpHKAaA, HaH6iAbIIli, npHCTOCO- 

cBoi cBoepJAHi oco6AHBOCTi 464aAi AOCKOHaAiuie 40 BHKonyBaHHH cne- 
HKijia i nepes Te CTasaAH A64aAi KOPHCHIIIIHMH HAenaMH csoei rpo- 

M3AH, THM HaCOM npOMiaiHl (pOpMH HOTpOxy 3HHK3AH: ,,KiHU,eBHM HaCAi4KOM TaKOFO 

posBHTKy MaAO 6yAO 6yTH Te, ujo, HanpHKAaA, y KacTi po6iTHHKiB a6eperAHCH 
TiAbKH 4si MOp(pOAoriiHO flyae Bi4MiHHi $opMH, a caMe BHCOKO cnetjiaAi'soBaHHS 
,,coAAaT" i MaACHbKHft po6iTHHK, iHaKiae KaayHH: HenoBHHii noAimop^iaM nepeTBO- 
PHBCH B noBHHH AHMopcpisM. y THnoBift (fopwii MH cnocTepiraeMO ijeS noa- 
HHH AHMOpcfiisM po6iTHHKJB y 6araTOMy na BHAH fi nouinpeHOivry B ijiAOMy cam 
POAI P h e i d o ! e, sci coAAaTH HKOPO BHsnaiaioTbCH HaASBHiaflHo BeAHKOic TOAO- 
BOK> i npHSHaneni AAH po3Api6H6HHH BCAHKHX uiMaTKis aAoSuni, HK! ne 
noAy^aTH CAa6i ujeAenw MaACHbKHx poSiTHHKiB, i apo6HTH 'ix npH4aTHHMH 
TpancnopTyBaHHH. IHOAI MCOAASTH" MoasyTb, SBHISHHO, i cnpasAi 6opOHHTH CBOFO 
B 6aTbKiBiijHHy". Ta u,e ne e npaBHAo; HaansKH, yi BeAHKoroAosi e sBHHaHHO 
He3rpa6ni TOBSpnuii, BHHBAHIOIH THMIBCOBO Tpoxn KHTTH TiAbKH TOAI, KOAH Tpa- 22 - 

3rJAHO 3 IJHMH MlpKyBaHHHMH, nepsiCHO HenOBHHfi AHMOpCjUSM, jepeS SHHKaHHH 

npOMiajHHX <f>opM, npHBis AO ijiAKOBHXoro AHMOpipisMy, aAe e niAcxaBH raAaxH ? 
ujo B AeaKHx BunaARax npou.ec peAyKijii nepsicHO noAiMOpcJmo'i KBCXH po6ixHHKifi 
nioioB uje AaAi, nomnpHBiiiHCb Ha BeAHKoroAOBHX coAAaxis, ujo sate He MOPAH 
icHyaaxH B neBHHX HOBHX SioAoriiHHx yniOBax, i TOMy Kacxa poSixnHKiB craAa 

BTOpHHHO 3 HO By MOHOMOp$HOK). LJefi HpOljeC Bi46yBCH, OHCBHAHO, B Xa- 

KHX BHAia, ujo nepefiuiAH AO 3AOAi8cbKoro KHTTH, a6o ,,K A e mo 6i osy", oce- 

AIOIOHHCb y npOMifliHHX CTIHKaX THISA 6iAbIUHX MypaillOK i TepMixJB, IIJO6 13 CBO1X 
TOHKHX X1AHHK1B po6HTH SAOAlficbKi HanaAH Ha MOAOAb rOCHOAapiB. ToAl B6AHKi 

coAAain 3po6HAHCfl, SBHiaSHO, soBciw 3afiBi; HasnaKH, HK 3AOA1HM I'M Tpe6a 6yAO 
CTETH no 3Mosi HenoMiiTHHMH, ApiSHHMH. TanoBHS npeAcraBHHK xaKHx MypauiOK- 
3AOAUB e B Haniifl J>ayHi MiniaTiopHHS XOBTHH Solenopsis fugfax, iijo Tpan- 
AaeTbCH qacoM y rnisAax pisHHX BHAIB Formica, Camponotus, Lasius, 
Aphaenogaster. BiAMinno BIA MiaepHoi B6AnqHHH poGiTHHKis c a M H jj i, a Macro 
& c a M u, i MypauiOK-SAOAii B, oneBHAHO, nonacTH AAH 6iAbnio'i nAOAioiocTi, a no- 
Hepes re, ujo ix ne 3aienHB npHpoAHHH floSip, 36eperAH CBOIO nepBicny 

i HBAHJOTb CO6oK) npOTH po6iTHHKlB CnpaB2JHix BeAeTHIB. 
,,AAe B A6HKHX BHA1B, O1CBHAHO, 6yAO fi npOTHAeatHC, a CaM6 AO6ip MlKpO- 

r i H H o r o THny caMHijb, UK y 6AHCkyio'i Hopnoi' AepeBHOi MypauiKH (Lasius 
fuliginOsus, y Formica truncicola, exsecta) i oco6AHBO B ni 
aMepHKaHCbKoi Formica microgyna, B HKOI caiwHyi naaiTb Api6Hiuii, 

po6JTHHKH ! CaMHIJl BCIX HHX BHAIB 3aCHOByK)Tb CBO1 KOAOHil napa3HTH4HO, 

npn Homy npHMyiuyiOTb aAonryBaTH ce6e B rnisAax 4 p i 6 H i m H x BHAIB; OTJKC, 
MH Maewco npaso posrAHAarH siweHiueHHH posMipis caMHHi, HK npHCTocyaaHH AO 
M6HUIHX poawipiB MypauioK-noMiiHHKiB. 

,,5lK OpHCTOCyBaHHH AO OCO6AHBHX yMOB pO3MHOyBaHHH fi SaCHyBaHHH KO- 

Aonifl, Tpe6a TAyMaHHTH, GeanepenHo, iije fi p*A IHUIHX, MacoM He3BHqa8Hnx, 
<JiopM caMi^iB i caMHijb, igo i'x MH 6aHHwo y ASHKHX BHAIB. Tyr HacajinepeA Tpe6a 
ara^aTH npo 6e3KpHAHx, n o A i 6 H H x AO po6irHHKiB (,,e praTOMOpcpHHx") 
caMyia, ujo TpanAHiOTbca B pOAie Formicoxenus, Cardioconcondyla 
Ta IHIUHX nopyi HOpiwaAbHHX caiviijiB i, OICBHAHO, naBirb qacxo sosciM i'x BHTHC- 
Karoxb. y pOAJB Anergates i Epoecus (46 HeMae po6iTHHKiB), ani 
co6oK> npHKAaA KpaHnboro napasHTHSMy, camiji, XOH i TCIK 6e3KpHAi, see 
3 IHIIIHX norAHAiB Maioxb 6iAbuie THn caMHUb (rineKOMOp$Hi caaiiji). B ycix 
IJHX BHna4Kax craTesi oco6HH 6e3KpHAi, OHCBHAHO, lepes xe, ujo uiAio6Horo 
BHAboxy B HHX HCMae, npn qony xyx MOAOAHX caiviHgb nepeA XHM, HK BOHH 
BHAixaioTb B ABACK! ManflpH, caiviHi aanAiAHioioxb y rnisAi- OHCBHAHO, 
i eproxoiAni 6e3KpHAi caMHiji, ujo xpanAHioxbCH saKOHOMipno nopyi 

3 HOpMaAbHHMH KpHAaXHMH, OCO6AHBO B n O H 6 p H H, 4aAi B ACHKHX BHAIB M y r- 

mica i AaAi B aMasoHKH (Polyergus r u f e s c e n s) xa in., HBAHioxb co6oio 
xe* nepsicHi cxyneni noAiSnoro npoijecy posanxKy". 

HaM saAHiuaexbCH uje cKasaxn KiAbKa CAIB npo nepexoAOBi $opMH uiiat ca- 
MHHCIO fi po6ixHHKOM, BiAOMi niA nasBOK) ,,epraxoriHH" i noiunpeHi HK cxyneneBi 
nepexoflOBi (popMH B pisnHx BHAJB, OCOGAHBO saKOHOMipHo B ASHKHX MipMei^HH, 
Hanp., y Formicoxenus nitidulus. /[eaKi aaxopn sa^HCAHioxb iji 23 

(J)OpM naXOAOIMHHHX, Ego BHHHKaiOXb HE rpyHxi HBAOCXaXKbOrO KHBA6HHH, 

TaKomy xAyManeHHio cynepeHHXb TC, ujo B oanaKax IJHX <|>opM He xpariAHexbca 
jaiioro AereHepaxHBHoro, HasnaKH, BCI oanaKH HBAHioxb coSoio TiAbKH piani ne- 

pCXOAH M1JK O3HaK3MH HOpMaAbHOl CaMHUJ 8 po6iTHHKa. 

MH poarAHHyAH B roAOBHOMy BCIO BeAHKy raAyab aaKOHOMipHoro (JrisiOAoro- 
'6ioAori<iHoro noAiMopipiaiviy i Ham aaAnmaexbCfl ige CKaaaxn aaraAbHO 
npo xi necTaAi naxoAoriiHi (popMH, ftKi api^Ka TpanAfliOTbCfl B piannx 
:npn HOpiaaAbHHx yMOBax poasHTKy. 

1. npHpoAatena AereaepaTHBHicTb e npoayKT poasHTKy 

jioro aaiaTKa. Groan HaAeasarb nafiGiAbme repMa$poaHTH, a6o xaxi JCTOTH, 
igo B HHX HOAoeiqi i adaon! oanaKH a6o osnaKH caMya i poGixHHKa postviiujeHi 
MoaaiiHo, npn HOMy, nanpHKAaa, oana nOAOBHHa TiAa oaHiei.CTari, a ^pyra apy- 
ro'i, a6o Me*a Miai TIAOM Tiei' i xieY CTaxi npoxo4HTb inaKme; BTOPHHHHM craTe- 
BHM oaHakaM aaBJKAH BiAnoBiAatOTb i CTaTeei oprann xieY caMo'i CTaxi. 

2. Ha6yxa aerenepaTHBHicTfa. HaflnacTime TpanAaroTbCH TaK aBani 

BOHH TpanAaioTbca B KOAoniax piaHHX BHAIB Formica, incpe- 
MipMeKocpiAbHHMH /KyKaMH a poflis Lomechusa 3 Atemeles. BOHH 

B6AHKHM rOp6KyB3THM 3flHMOM MC3OHOTyMy, i HepC3 T6 TOpaKC 

a6yBae aoBniiuHboro BHPAaay cawHgi, THM nacow racrep CTae HeBCAUHKHfl, 
XK. y po6iTHHKa. II|oao noxo^aieHHH nceBAorin, TO ra^aiOTb, mo cnpasaiHi ca- 

H6AOpO3BHBaiOTbCH 46pe3 3Miny JKHBA6HHH, flO HKO1 CnpHIHHHBCfl nOC6- 

LUK14AHBHH BtiAHB ara^aHHX MipMeKOcpiAiB, ujo noi'flaroTb ayate 6araTO 
i AHHHHOK, 3 HKHX MaAH 6 poaBHHyTHCH po6oni oco6nHH MypauioK. Hcpea 
po6iTHHKH, HI'A sarposoK) HeAocxani po6oioi' CHAH, Baje He roayroTb AHHHHOK 
igo nepe6ysaK)Tb y cxaAii poaBHTKy, ,,yapcbKoio" laieio, i B HacAJAOK 

IJbOrO yTBOpIOIOTbCH nCCBAOriHH. 

,,lHuii, nonacTH iije AerenepaTHBHiuii (popMH rpyHTyroTbCH Ha TOMy, ujo ajse na 
AHiHHKOBift cTaai'i MypauioK iaipeKyiOTb BIAOMI CKTO- i eHTonapaaHTH. Tyr 
Tpe6a araaaTH nacaianepeA npo snafiAGHHx y ABHKHX BHAIB MepMixo^opKHx 

po6iTHHKiB CBOepiflHHX AerCHepaTHBHHX icTOT 3 HCHOpMaAbHO MaACBbKOH) 

roAOBoro fl rpyAbMH, aAe saxe a Ayase a^yxHM nepesijeM, ujo Kpiab xoHKy XIXH- 
HOBy fioro o6oAOHKy nacoia Moaina IJIAKOM BHpa3HO 6aiHXH napasHxa 6araxo 
paais noKpyienoro rpoGana 3 poAy M e r m i s. Ilje xaaiii KaAiijTBa xpanAHroxbCH 
lepes incpeKijiio MypaniOK AHiHHKaMH poAy O r a s e m a, MiniaxiopHoro 6oAono- 
KpHAb^a a POAHHH Chalcididae, npH qowy Bpaxeni iH^HBi^H, BxpaxHBiiiH 
6araxo COKIB, yxe aoaciM ne posBHsaroxbCH i saAnuiaioxbCH na see JSHXTH 
CnoxsopenHX xaK caMijis, caMHi^b i po6ixHHKis Wheeler noaaa- 
xHaanep, (pXHaorinicpTHseprax" 1 ). 
HanpHKiniji xpe6a CKaaaxn, ujo B iviipMeKOAoriiHifi Aixepaxypi KacTH Mypa- 

11IOK 3BHiaHHO nO3Ha43IOTb yMOBHHMH 3HEHKaMH, 3anO3HH6HHMH 3 

acxpoAorii; oxae^ po6ixnHKa noanaqaioxb SHa^KOM ^ (MepKypifi), 
Ta 2/- (KDnixep), caMHijK) 9 (Benepa) i cawya i (Mapc). r ) BifljiA noAiMop^isMy y MypanioK H noaara, 4Oflep*yK)'iH npeicpacHoro BHKAa^y Brun-a 
'{1924). H He Mas aa flOHiAbne ay*e nepepo6AHTH TC, BJO 3 6ea Toro CKasano 4o6pe. KpiM lacTKd- 
soi nepepoSKH, a TiAbKH seigo cxopoTHB i aenjo AOHOBHUB. 24 3anAiAH6HHH. B ycix wtypauioK, CTaTesi npeACTaBHHKH HKHX MaroTb 
aanAiAHenHH Bifl6yBaeTbCH noaa rniaAoM niAiac TBK SBanoro niAK>6Horo AbOTy- 
BU6yBaeTbCH y,e SBHianHO Tax. Yci flianiAi Ha ijefi iac craTesi oco6HHH BHAI- 
TaroTb 3 rHisfla, yTBOpioroiH cnpaBxni po'i, npH Toiay 3 ycix rnisa neBHoi' MIC- 
ijeBOCTi 6iAbuie HH Menuie oflnoiacHO, 3BHmHHO nisno no o6iAi TenAOi AiTHboT 
THXOI noroAH. Piame, HKyCamponotus herculeanus, crates! oco6nHH BHAI- 

TaiOTb H6 CyUJAbHHMH pOSMH, a tlOOAHHIji. O6HABi CTaTi KpHAaTHX 40XOAHTb Aa- 

ACKO ne 33B25AH OAHOiacHo. W a s m a n n (1903) Kawe, iijo B KOAoaiflx Formica 
sanguinea sin TiAbKH 3piAKa snaxoAHB npeACTaBHHKiB o6ox CTaTefi Ha OAnifi 1 

CTaAll pO3BHTKy. SBHqafiHO 6 S pO3BHBaK)TbCH UIBHAUie, HiH4 ? ? , OTOiK H3 TOfi 

qac, KOAH ocraHHi jsate ocTaroiHo 3a6apBA6Hi, nepmi Be noKHnyAH FHisAO AAHS 
cnapOBysaHHH. 3a Wanach - OM y GiAbiuocri naiiiHX BHAIB Formica o6HABt 
CTaxi s'flBAHioTbCH pisHoro iacy; Te B Lasius fuliginosus, Leptothorax. 
a c e r v o r u m Ta in. Mera ijboro HBHUja noAarae B TOMy, ujo6 3ano6irTH sanAiA- 
HCHHJO B cepeAHHi TieY caMoT KOAOHU. 

3acHOByBaHHH HOBHX KOAOHifl. FlHTaHHa ana * AaAbiiia AOAH oco- 
6nH, ujo cnapyB3AHC? ^voAna 3 HHX He nosepTaeTbCH AO ceoro piAHoro Ky6Aa, 

3A6 THM HaCOM HK CaMm', IIJO MaiOTb TiAbKH SaHAiAHIOBaTH CaMHIJb, T6Tb qHCTO 

eci r-HHyTb, cawHyn Tenep flKpaa Mae BHKonyBaTH csoe roAOBne saBAannH sa- 
HOBy KOAoniio. THcaiaM i THcanaM THCHI ne cyAHAOCH BHKonaTH ye 

, 60 BOHH, nOAl6HO AO CaMIjiB, THHyTb HK JKepTBH 6araTbOX BOpOrJB, UJO 

HHMH KHBA^TbCH. TiAbKH Ay^KG HeSaraTbOM luacTHTb ysHTHCH AO CBoe'i saAaqi,. 
aAe fi THX, Koray 3 IJHM LgacTHTb, qeKaioTb pisHOManiTni He6e3neKH. HesiHCAeHHa 

KiAbKJCTb CaMHHb, IgO BHBOAHTbCH UJOpOKy, i A6AB6 HOiaiTHe B UJH MicijeBOCTl 

apocTaHHH HHCAa KOAoniS npaBAHTb aa HaoiHHH npHKAaA ijboro. 

Mn He MaeMo ryT AQKAaAHO posrAHAaTH pisHOManiTni cnoco6H aacHysaHHa 

HOBHX KOAOHifl, 60 IJC CTOCy6TbCH TiAbKH AO 6ioAOril. H nOBHHCH CHKHHTHCa. 

rpoxn TiAbKH Ha nepiuoMy 3 BiAOMHx cnoco6iB, 60, npOBaflaHH (paynicTHHHi AOC- 
A!AH, na Hboro AOBOAHTbcn naTpauAHTH na KoatHOMy Kpoiji. 

LJefi cnoci6 sacHysaHHa HOBOI KOAonii HBAHB co6oio: 

a) SacnyBaHHH KOAOHII 3 AonoMoroio OAnie'i a6o KiAbKOx (igo naAeasaTb AO 

OAHOrO BHAy) CaMHIJb. 

LJeS cnoci6 pO3MHO%yBaHHH KOAOnifi, 6e3nepe i iHO, nepBicHHfl i Ha8nouiHpeHi- 
UIHH. Bin noAnrae B TOMy, igo OAHa a6o paaoM KiAbKa sanAiAneHHX 
BiAinyKyiOTb npHAaTHHfl spynHnft KyToiOK, a came nopoasHHHy niA Koporo 
a6o BHKonyroTb KaMepy B seMAi, IHOAI niA niMaTKoia THHAOI nopn a6o 
i saMyposyioTbCH Tain ax 40 TOFO, HK BHKOxaioTb nepiue noKOAinnH 
ujo GepyTb na ce6e AaAbiue niATpHMyaanHH JKHTTH HK caiaoi HapHiji, TBK i iT 
MOAOA!. U^Q nepe4 THM, HK ijapnija saMypoayeTbCH y BHBiAKOBy KaMepy, AC ne- 
pe6yBae inOAi 6AH3bKO pOKy, BOHa cKHflae CBOI KpHAa, Tenep He TiAbKH HCHOT- 
pi6ni, a fl nespynHi nunac po6oTH B SBMAI i nepecyBanHH B PHia 

ijapnijH xapnye KOIIITOM CBOIX noatHBHHx coKis, iijo sa ^atepeAO i'x e 

i MycKyAH, HK! aasHaroTb perpecHBHoro MCTaMoptpoay. Tan HH THK, 

BHrOAOBye nepme noKOAinHH po6iTHHKiB KOIIITOM BAacnoro Ti*Aa. 
cnpaBH HC Mae 3H3M6HHH, IH roAye tjapnija AHHHHOK ,,CAHHOK>", HH Bona 25 

CBo'ix H6HOK i Aae i'x HOTIM CBOIM AHiuaK.au, HK noJKHBHHH CIK. 
HafinpocTioiHB cnoci6 sacnyBaHHH HOBOI KOAOHII Bi^oMng Tenep AAH ijiAoro puny 
MypauiOK, iu,o 3 HHX 40 nainoi (paynn naAeataxb Myrmica ruginodis, C a m- 
ponotus herculeanus, ligniperd a, Formica fuscaiLasius n i g e r.. 6) 3aAeHiHe sacnyBaHHH HOBOI KOAOHU (3 AonoMoroio Hyanx wypauioK). 

y uJAoro pnay iwypauiOK caMHLji He s^aini 6iAbine caMOcriiiHO 
HOBI KOAOHH i noTpe6yKTb AAH ijboro CTOponnboT AonoaiorH. Ii 
I'M a6o MOAO^i aanAiflHeni caMHi^i imuoro enay, igo MaroTb HOBHOIO Mipoio aia- 
noBiAHi HopMaAbni incTHHKTH, a6o poSiTHHKH TOro caMOro MM iniiioro BHfly. 

B) VTBopenHH HOBHX KOAOHJfi Hepe3 po3LgenAeHHH cTapoi 1 cnocxepiraeMa 
B TaKHx wypamoK, iijo MaroTb (piAiaAbid rnisaa, HK npeflCTaBHHKH Formica. 

MeraMopcpos. MH poarAHHeiuo HKnafiKOpoTiiie cTaAiro xeiKa. fi AHHHHKM. 

H e H K a MypauioK 6iAi a6o jKOBTasi Ha KOAip, 3fle6iAbiuoro eAincoi^aAbHOi 

J TiAbKH B nOH6pHH BOHH MaMTb 6iAbIU BHAOBSCHy (|)OpMy i TOHlIli, 

i. HasiTb y Hafi6iAbuiHx npeacTaBHHKiB, HacKiAbKH ije Aoci B!AOMO,. 

BOHH TiAbKH TpOXH nepeBHUjyKDTb 0,5 MM, 3. 3BHHaHHO A3A6KO MeHUli. HeqKa, I1JO 

i'x KAa^e ijapnijH, SAinAioiOTbCH Macro Haie naKCTHKH. TpHBaAicTb 

B H6HKy XHTaeTbCfl B MCJKax 1 - 5 THffiHlB. 

CTa^in AHHHHKH. AHHHHKH MypaniOK HaAeaaTb 40 HepsyBaToro 
a caMe He MaroTb nir i OHBH. ,,Ix T!AO cKAa^aeTbcn 3Ae6iAbiuoro 3 12 cerMCHTiB 
(npiM roAOBHoro BiAAiAy), aAe cerMeHTOBani He sasasAH BHpaano; cerMeHTOBaHHH 
ye nacro nosHaieHe TiAbKH SAenca a6o fioro 3OBciw neMae (npHHanMHi, B saA- 

HbOMy BlAAlAi)". 

CDopMa TiAa AHHHHOK piana (pnc. 14); 3Ae6iAbiuoro BOHO 6iAboie HH .Menine BH- 
rHyre cepnyBaro, 3 BearpaAbHO opieHToaaHoio FOAOBOK). AHIHHKH Te tramorium 

^pHC. 14, B) BCAHKOJO MlpOK) 6apHAKyBaTOl (J)OpMH, 3 Ay/K6 3AyTHM nepeAHJM 

BiAAJAOM i iije SAyTiiiiHM HepeBHHM. 

,,POTOBI opraHH AHHHHOK saraAOM TiAbKH CAa6o posBHHCHi. HaBKpa'ije BOHEE 
a6epiraioTbCH B noHepHH (pnc. 14, A). Y HHX HK asyBaAbtjji, TaK i HHasni ujeAenn 
i i saKinqyiOTbCH TOCTPHMH KJHIIHMH. B IHIIIHX AHHHHOK MypauioK. 
iAbKH asyBaAbijH 6iAbiue xiTHHiaoBani, THM HacoM HHasni igeAenn 
TOHKoniKypHCTi i MaroTb (popMy HenpHCTOcoBany AAH jKyaaHHH. 3os- 
6lK HHSKnix jijeAen (xaK caMO fl HHJKHboi' ry6n) sasaiAH Mae KiAbKa Ty- 
TIHX xiTHHOBHx 3y6HHKiB, iijo sapasoM npaBAHTb sa BiAMinny o3HaKy LJHX poroBHX 
nacTHH". AHTCH 3Ae6iAbtuoro HBMae SOBCI'M, i Miaepni i'x pyAHwenTH KOHCTaTO- 

BEHO TiAbKH B AHHHHOK HcGaraTfaOX MypaiUOK. 

,,Ha ocofiAHBy ysary sacAyrosyioTb niKypai AOAaTKH (BOAOCKH, naniAi i T. A-} 

AHHHHOK, IIJO. BHHBAHIOTb B6AHKy pisHOManiTHiCTb. Y AHHHHOK nOHepHH MH BHHBAJieMO 

Ha noBepxni cerMCHTaAbHO posMiujeni BCAHK! 6opOA^BKH a6o naniAi, snoay TaKH no- 
oScaAJKyBaHi ujeTHHKaMH H HeBCAHHKHMH sy6HHKaMH YPoneracoarctatae na 
cnnni KpiM TOFO iije HOTHpn napn 6yAasyBaTHx AHHKHX AOAaTKie (pnc. 14, ^4). Y BHUJHX 
$opM MypauioK, nanp. yCataglyphis bicolor (pnc. 14, C) AHHHHKH naniAb He 

MaiOTb, 3A6 3aTC BOHH 6iAbUI6 HH MCHUie PyCTO BKpHTJ BOAOCK3MH. BoAOCKH MOatyTb 

6yTH pisHoT (popMH: MH SHEXOAHMO TyT KOpOTKi npy/KHi, ujeTHHKyBaTi a6o TOHK! 
ri, rnyHKi, npocTi a6o posujenAeni, nipnacxi a6o AepesyBaro posraAyateni i T. 4, 26 

Poanopouiem Mia HHMH, cxHpqaxb nacxo uje aye aosri, 6araxo paaia S- a6o C-no- 
ai6HO BHrnyxi, BOAOCKH, iijo aaiuHHyioxbCH noaaifiHHM, noai6HHM ao HKOpa, a6o 
npocTHM raiKOM. BioAorinne SHanenHH IJHX pianoMaHixHHx uiKypHHX aoaaxKis 
noAHrae nonacxH B cpyHKijiY aaxncxy, noiacxn B (pyHKijiY npHAHnanna a6o aa- 
'HenAHHHH" (Escherich). * 

C T aai AHACHKH. AjiAeHKH 6yBaK)Tb y MypauioK a6o roAi', a6o B sa- 
flepiui cepea Hauiwx MypauioK cnocxepiraeivio B aoAixoaepHH i MipiwiuHH, 

apyri y nonepHH, (popMi^HH i 6a- 
raxbox aopHAJH (araayio npo ao- 
PHAIH xoiwy, ujo a IJHX nepeeaatno 
MypauioK anaiiaeHO 
y BAaanBOCxouj). AAC 
ije ne Mae xapaicxepy cxpororo 
npaBH.\a. Bo B (JiopMiijHH xpan- 

*?^$^ ^ / f\^~^J AHK)XbCfl aSHKl $OpMH, UK, Hanp., 

P^ \ / A \ r .-, , , . . . 

Colobopsisxa in., HKI HIKOAH 

He nAexyxb aawoxKiB, a a ,,apy 
roro ,6oKy ne xaK piao xpanAH- 
exbca, ujo xi caiai Euan, HKI SBH- 
HaflHO nAexyxb aawoxKH, inoai 
Maroxb TOAHX AHAeqoK. LJe Bcxa- 
HOBACHO Ha xenep y uJAoro paay 

Formica (fuse a, rufibarbis, cinerea, sanguine a), aaAi B P o- 
lyergusrufescens i 6araxbox BHais Lasius (P. Huber, Forel, Mayr, 
Janet). <ZaAi o6naBa XHHH AHACHOK Moatyxb xpanAHXHCH paaow y xoiwy caMOMy 
li a6o poanoaiAHXHCH no OKpeMHx rniaaax". A B C 

Puc. 14. AHIHHKH MypamoK-po6iTHHKiB. A P o n e- 

racoarctata, B Tetramorium caespi- 

t u m, C Cataglyphis bicolor (A aa , 

B i C - ,,THM iacoM, UK raiaaa 6aaiA xa oc, Kaase Escherich, 
rniaaa mypauiOK BHHBAaiOTb axpaa npoTHAeajne. BiAbiny piaHOMaHiTHicTb, 
ryr, Haspna IH Moatna co6i yHBHTH. FaiaAa BiapianHfOTbca oane sia OAHOFO ne 
(popMoro, a H MarepiaA, a HKOFO i'x cnopya*yK)Tb, ynyTpiiiiHe o6AaaHy- 
MicHesicTb, ae Tx 6yayK)Tb, y OKpeMHX BHais aoBciM piani". Hasirb 6iAbuie: 
caMHH. BHA, aaAejKHO Bia aoBHiuiHix yMOB, 6yaye cBoe rniaao no-piaHOMy, 
nanp., y ropanHx MicijeBOCTHX, na BHCOKOCTHX, BIH 6yaye fioro nia KaMin- 

HHM, UJO AOBHTb MiaepHC COHflHHe npOMJHHH, B Aid B TCHAHX nHHX, UJO THHIOTb, 

-Ha pO3KiuiHifl Aygi UK niaBHujeni 6aHKJBari aeMAHHi 6yaiBAi. 

He aaBatan HaceAeHHH TOPO caiaoro rniaaa Bianosiaae OKperaiS KOAOHii, 
nepiaKO Ta cawa KOAOHIH nomnpioeTbCH Ha paa OKPCMHX rniaa- Ui 
i ceAHuja aB'naaHi Toai uiAHxaMH HK mm co6oro, Tan i a 6aTbKiscbKHM 
TaK caMO fl oceAbHHKH HHX rniaa paa-y-pas niarpHiayiOTb MIX. co6oK> 
apy*Hi CTOcynKH. Tani ,,noAiaowHi" rpowaaH TpanAaiOTbCH HagqacTiin 
y AICOBHX i XHasatjbKHX MypauioK (Formica rufa, exsecta, exsectoides, 
sanguinea i T. a-)> AaAi B piannx JKHTCAIB aepes, UK, nanp., Colobopsis, 
Dolichoderu s". 27 

THM qacoM, UK MH 6aiHAH, Ta cama rpOMa^a Moase noiiiHpioBaTHCH Ha KiAbKa 
, a Apyroro 6oKy, cnocxepiraroxb BHnaflKH, KOAH Ana pisni BHAH aiHByxb 
y TOiay caMOMy rniaai. 

Tyx Moaiyxb TpanHTHCH ABa BHnaflKH: a6o cciiBMemKaniji atHByxb nopyn, 
iHOAi nasixb mafiase npoHHayioHH OAHH OAHOFO CBOIMH 6yAiBAMH, aAe KOJKCH 
napTHep CBOI'M BAacHHM rocnoAapCTBOM (,,3AoateHi rniaAa"). a6o cniAbHoro 6y-. 
fliBAeio i cniAbHHM rocnoAapCTBOM (,,3iaiinaHi KOAOHII"). 

PiaHOManixHicxb rmsA Moate ycKAaAHtosaTHCfl uje THM, ujo HepUno BiA6yBaeTbCH 
3iiHa MeniKanijiB, IHOAI rsaATOBHa, npn HOMy Jje8 npoijec nioae 
6araTO paais, IHOAI Hasirb y sBopOTHOiay nanpHMi. KOAH oceAioeTbCH iniuHfi 
TO B!H npncxocoBye rnisAO 6iAbiiie HH laemiie BiAnoBiAHO AO CBOIX SBHHOK. 
Formica sanguinea JHOAI SMiHioe CBoe rnisAO nepioflHiHO, 

OCO6AHBHM OClHHbO-SHMOBHM i BCCHHHO-AiTHiM FHiaAOM: ,,nepme MlCTHTbCH B 

ni4 AepeB|lHM KOplHHHM a6o nHHMH i HBAH6 Co6oK) rAH6oKHH TeHAHfl 33XHCTOK 

AAH XOAOAHOI nopn pOKy, a ocTanHe, HasnaKH, AeajHTb aBHHafino B{AKPHTO KOAO 
Kparo Kyuja". 

3a TpHsaAiCTio KopHCTysanHH fl Miporo npncTocyBanHH AO *HTTH, rm3Aa Mypa- 
IUOK Tpe6a noAiAHTH iije Ha nocTifini i THMHacosi. 3a npHKAaA THMiacoBHx 
rniaA ivroayxb 6yxn xHMHacosi rnisAa xponiHHHX ,,MaHflpiBHHx" MypauiOK a niApo- 
AHHH Dorylinae. MH poarASHCMO KOpoxKO TiAbKH nepuii. 

3a Escherich-OBOto KAacH$iKa^ie^o, igo Ha6AHasaexbCH AO KAacH(J>ikau,ii' Forel-a, 
nocxigni rHi3Aa Moasna, Ha niAcxasi 6yAiBeAbHoro MaxepiaAy, noAiAHXH Ha xani 
micTb rpyn: 

1. 

2. KoM6iHOBani 

3. 

4. 

5. FniaAa B nopoaiHHHax, ujo sate i 

6. KapTOHai 3 BHTKani rnisAa. 

^o HHX uiicTbox rpyn npHAyiarorbCH ABI rpynn, ujo i'x BCxaHOBAroroxb Haft- 
6iAbine Ha niAcxasi coijiaAbnoro Moaienxy, a catie: 

7. SAOateni rniaAa. 

8. fnisAa MiuiaHHx KOAonin. 

^aAi, onncyiOHH piani MypaaiHHKH, a AOAepasyBarnMy Ha86iAbiue Escherich- 
OBoro BHRAaay (1917), 6araxo noro CKOpoiyioHH, ASIIJO 3MiHK)K)HH 8 AOHOBHIOIO'JH. 

SeMAHui rHia^a B nac Hafl6iAbiue nouiHpeni i naAeajaxb AO HafisBHHafi- 
niuiHX. y HafinpocxiuiOMy BiinaflKy aeMAHHi rnisAa CKAaAaroxbcn Hafi6iA.biue a HC- 

npaBHAbHHX xiAHHKlB, pOSMilljeHHX y 36MAi AOCHXb 6AH3bKO B!A nOBepXHl (P O- 

n e r i n a e). AAC 3Ae6iAbiuoro 6yAisAH ycKAaAHtoeibCfl XHM, mp XIAHHKH 6iAbine 
3arAH6AK>joxbCfl B aeMAio i noAeKyAa poamnproioxbCH B BeAHKi HH Menuii ,,Ka- 
Mepn". Yaecb ^efi HenpaBHAbHn8 Aa6ipnHX xiAHHKiB i KaMep cnoAynaexbCH a aos- 
CBJTOM oflHHM a6o 6araxbMa oxBOpaun. 

npH3naHeHH Kaiaep, xo B HHX FOAOBHHM HKHOM npHwiujyioxb MOAOAt>> 
' B MypaiuoK-sepHoi'AiB (M e s s o r) 'ix aacxocoayioxb K KOMOpy na aepuo. 
xnaiajibKHx MypamoK (Cataglyphis) Kawepn Moatyxb npaBHTH xaK cawo HK 
Micye, ujo6 CKAaAaxn aAoGnn, i UK npHMiujenHH AAH noKHAbKia i'aii. 28 

LJi niflseMHi cnopyan HBAHiOTb co6oro HaHroAOBniniy HacTHHy aeMAsmoro 

aAe IMH o6MC2yioTbCH AaACKO ne sci MypaiiiKH. 3ae6iAbmoro niAseMna 6yAi'BA 

KOM6iHyeTbCH 3 KaMiHHHM, HKC lT BKpHBae, a6o 3 HaASCMHHMH 3CMAHHHMH CHO- 

pyaaMH. Orxe MH MOJKCMO pospisnHTH Taxi <J>opMH SCMAHHHX rniaa: a) c y T o 
n i 4 3 e M H i M i H o B a H i rn\3 &a, 6) ra\3 &a a KOMnaKTHHMH M a c a M H 
GyflifieAbHoro MarepiaAy HEBKOAO Bxianoro OTBopy (,,KpaTC- 
pysaTi r H i 3 A a"), B) r H i 3 A a niA K a M i H H H M i, HapeuiTi, r) r H i 3 A a 
3 3CMAHHOK) 6 a H e to. Escherich npHAynae AO IJHX K>THpbox cpopM SCMAHHHX 
c y T o Ha^seMHi rnis^a (,,Schwebende Ameisengarten") 
MypauioK, iijo BOHH BAaniTOByiOTb Yx cepea AHCTH Aepes, ino 
BHCOKO; IJHX rniaA MH, 3BniaSHO, ne poarAHAaTHMeMO. 

a) Cyro ni^aeMni MiHOBani rnisAa, ujo B HHX BxiAHHfi OTBip, JIKHH 
yrAnS, saAHinaeTbca jjiAKOM BIAKPHTHH, TpanAflroTbCH nopiBHioioqii 
. Tani, nanp., rnisAa naiiiHX cepeAHboasificbKHx Cataglyphis^ AaAi P o- 
nera coarctata, Aphenogaster subterranea Ta in., inoAi TBK caMO 
Formica fuse a, Tetramorium caespitumTain. 

6) KpaxepysaTi rnisAa nocraiOTb Mepes TC, igo wypauiKH BiAKAaAaroTb 

36MAK) a6o niCOK, I1JO BOHH BHTHraiOTb 3 TAH6HHH, HK BaAOK H3BKOAO BXiAHOFO 

OTBopy. Taxi rnisAa MH snaxoAHMo oco6AHBO naCTO B nicKOBiH MicijeBOCTi, Hafi- 
6iAbine B nycreAi, UK, nanp., y nac y CepeAHiit Asi'i. /[o wtypamoK, 130 6y- 
AynDTb KpaTepyBari rnisAa, naAeajaxb y nac HaH6iAbiue pisni npeAcraBHHKH 
M e s s o r. Birep i AOIIJ norpoxy pyfinyioTb cxinKH Kpaxepa, aAe BIH 
BiAHOBAioeTbCH, 60 MypauiKH BBecb nac npaijioroTb. 

B) ,,3 OCOSAHBOK) OXOTOK) MypaiUKH poGAHTb CBO1 FHiSAa n\A KaMiHHHM r 

i AO Toro, 6e3nepeiHO, ocb HOMy: HacaMnepeA ijefl cnoci6 6yAyBarH saoujaAaiye 
npau,K>, 60 KaMinHH npasHTb sa noKpisAio AAH sepXHix xiAHHKiB Ta Kaiwep; no- 
Apyre, KaiwiHHH naflKpaige npHcxocoBaHe AO xoro, ujo6 rnisAO MOFAO UIBHAKO 
sorpisaTHCH COHHIHHM npOMiHHHM; noTpexe, rniaAo niA KaMiHHflM Aya^e Ao6pe 
aaxHujene. HafiBaajAHBiuiy poAb KaMiHHH rpae, 6e3nepeqHO, SK AasepeAO 
T e n A a, 60 TCHAD HBAHS co6oio aysne BaatAHBHS HHHHHK y JKHTTJ MypaiuoK, na- 
caianepeA, ujo6 BHBOAHTH MOAOAt>- Bo MH 6aiHMO, igo, CKOpo TiAbKH XOAOAHOI 
a6o BOPKOI noroAH csiTHTfa conye HH xoq CAa6o npoxoAHTb icpisb XMapn, My- 

paillKH TpHMaiOTbCH SaBJKAH B BBpXHbOMy HOBCpci, 6e3HOCepeAHbO HIA 

Ta TJAbKH coHije 3HHKae, a6o KOAH BOKO Ay*c none, MypaiiiKH 

y rAn6mi wacTHHH aeMASHoro rnisAa (Forel). Tpe6a, igo6 KaMinnH, HKB 

aae ruiano, ne 6yAO HI sanaATO MaACHbKe H TOHKC, i sanaATO BeAHKe M rpy6e. 

KaMeni BI'A 2 AO 15 CM 3aBrpy6iiiKH, saAemHo B!A BCAHHHHH MypaiuoK i posMi'py 

i'x KOAOHJH, Hafi6aataHiuii, 60 AaroTb 3Mory HKHaSKpaige peryArosaTH TCHAD". 

SaaasaioqH na T! BCAHqesHi nepCBarn, HK! MaroTb KaMeni AAH TOFO, 11406 niA 
HHMH sacHOByaaTH rniaAa, sposyMi'AO, iijo B nOMipnoMy KAiMaTi, soKpeMa B nac 
y Esponi Ta B Cn6ipy, na MypaiuoK Moaina naTpanHTH Mafiae HI'A KOJKHHM Ka- 
MCHCM BHLgesraAaHHx poaMipiB i AO Toro piaHHx BHAis. Tani BHAH, ujo H!KOAH He 

JKHByTb HJA KaMiHHflM, CTaHOBAHTb piAKC HBHUJC. 

r) TaM, AC HCMae KaMiHHH, HCBH! BHAH MypauioK npHCTOCoByroTbcn 

UJO6 AOBHTH COHHqHC TCHAO, i CHOpyAJKyiOTb H3A MlHOBaHOK) HaCTHHOK) 

SCMAHH! 6ani. 36yAyeaTH Tani 6ani HC ACFKO. /IAH ijboro noTpi6m cne- 29 

i, ujo ix MaroTb AaACKo He aci BHAH, HK! 6yAyK>Tb 
$0 TaKHx 6yAiBHHKiB y nac HaAexaTb pisni BHAH L a s i u s, HacaiwnepeA 
L. niger i flavus (icpiM L. fuliginosus, emarginatus i brunneus), 
AaAi Tetramorium caespitum, AeflKi BHAH My r mica, piaai BHAH For- 
mica, Camponotus i, napeuiri, Tapinoma erraticum. MH He Moatewo 
AOKA3AHO poar-AHAaTH 6yAiseAbHe MHCTCIJTBO IJHX MypauioK, naATO L. niger, 
oco6AHBO BMiAoro 3 ijboro norAHAy, i a BiflCHAak) <JHTaqa AO Ay*e Ao6po'i KHHFH 
Huber-a, Fourmis indigenes (1810) *). LJn Mypauina, aanHaHHa B nainnx caAKax, 
6yAye Kpiw rniaAOBoT 6ani KpnTi xiAHHKH AO noniAwyb. 

KoM6iHOBaHi rniaAa xapaKTepnayiOTbCH THM, njo niAaeMHa MinoBana 
qacTHna rniaAa 3B'H3ana 3 HaAseMHOK), aSyAOBanoio 3 pocAHHHoro MaxepiaAy. 
Tani rnisAa 6yAyK>Tb y Hac THnoai MypaaiKH . Aicis i AicoBHX MopiasKiB, UK For- 
micarufa, pratensis, truncorum, s anguine a, exsecta fl pres- 
-s il ab r i s. 

nacTHHy IJHX rni3A 6yAyK)Tb aa THM cawnw THOOM, ujo 8 y HHCTHX 
- ,,BepxHio 6yAiBAio yTBOpioioTb MoryTfii 6ani, saraAbHoaiAOMi 
fliA IM'HM ,,MypaniHHKiB". Ix 6yAyKTb 3 HaftpiaHOMaHiTHiinHX cyxnx POCAHHHHX 
MaxepiaAiB; y rAHijesHX Aicax aacTOcoByiOTb ona'Ay TAHIJIO, y AHCTHHHX mMa- 
TO^KH AepeBa, CT66AHHH aepnifiijiB, cyxi AHCTKH TOIIJO. Tncaqi, Moaie THCHii TH- 
CHH po6irHHKiB TflrnyTb 6ea nepepsn uj MarepiaAH cnonaTKy a HaH6AH2Jio'i OKO- 
JVH^, a 3FOAOM, KOAH a ne'i reTb yce BnSpaHO, a AaAbinoi" siAAaAi i AOAaiOTb 
niMaTO4OK AO niMaTOHKa. AAC raKa 6yAOBa ne e B asoAHOMy paai cygiAbna Kyna 

TOAOK, CT66AHH i T. A-> HK IJ6 3Aa6TbCH, Ha nepIUHH nOFAHAJ HaBnaKH, B 'Hlfi !ili- 
CTHTbCH XiAHHKH H KaMepH, HOAiSHO AO aeMAHHHX 6aHb. KoHCTpyKJiiH IJHX nOpO2J- 

HHH CKAaAaeTbCH no^acTH Ti'AbKH a pocAHHHoro MaTepiaAy, ujo nepea BiAnosiAHe 
p03MiujeHHH BaaeMHO yKpinAroeTbca, a nonacTH HK IJCMCHT aacxocoByioTb i seiviAio, 
IJHM 6iAbmoi MiijHocTi. HaAaeMHHfi Aa6ipHHT xiAHHKis i Kawep cno- 
3 AeHHoro noBepxneio qncAeHHHMH OTsopaiviH; Hafi6iAbiuHH OTBip Ae- 
Ha BeptiiKy 6am. BapTO ysarn Te, iijo OTBOPH cHCTeivtaTHHHo 
& crapanHO aaKpHsaroTb Ha nil i Bpaniji snosy BiAKpHBaroTb". 

BeAH^HHa H cpopMa naA3CMHHx Kyn Ayase piaHOManiTHi, aaAexno BJA BHAy MV- 
: Hafl6iAbini Kynn 6yAye Formica rufa, laciiiiie KOHycyBaToi' (popMH, 
i AO l 4 /2 2 M aaBBHuiKH. 

KplM IJHX THHOBHX KOM6iHOB3HHX FfliaA AicOBHX MypaillOK TpanAHIOTbCH T3K 

caiuo BHnaAKoai a6o H e T H n o B i (popMH rniaA ASHKHX iHranx MypauioK, HJO 

TCJK BHHBAHIOTfa KOM6iHOBaHy 6yAOBy. OTO2J, ACflKi BHAH L a S i U S, OCO6AHBO L. 

n i g e r Ta fioro IHABHA a 1 i e n u s, aacrocoByioTb ^acoM AAH 6yAyflaHHH raiaaa 

PHHAl HHi H KOAOAH, HpH HOMy BOHH MinyiOTb nOAJSHO AO SCMAi fi BHKOpHCTO- 

ByioTb HK MaTepiaA AAH nepeTHHOK i Harpnaene Aepesne 6opouiHo, i aeMAio. 
TaKi HCTHnoBi KOM6iHOBaHi rniaAa TpanAaioTbCH AOCHTb nacxo i B ASHKHX iauinx 
MypauioK i CBoera KOHCTpyKijieK) BHHBAHiOTb BBAHKy piaHOMaHiTnicTb. KOAH La- 
s i u s n i g e r 6yAye rniaAQ B rHHAOMy Aepesi, HK ije IHOAI Sysae, na Aeanift siA- J ) Ti, 5Aa KOTO KAacHina KmiiKKa Huber-a HenpHCTynna, MOHtyTb npo^HraTH nafiicTOTHiiiii BH- 
THTH 3 ne'i B Kniisi Forel-n, Fourmis de la Suisse, y crapomy BH4anni 1874 p., cc. 158 163, i B 
i 1920 p., cc. 69 74. 30 

BIA 36MA1, TO BIB 6yjsye fipro 30BciM 6ea SCMAI, sacxocoByroiH aaMiCTb He'f 
AepeBHe 6opouiHO. flxocb y SBHHoropOACbxoMy noBiri KOA. KHiBCbxoif 
ry6. a cnocrepiraB 011340 n i g e r, aGyAOBane B rnaAia CTpHaHesia qacTHni Ae- 
pesa (n6AyHi), npa Hoiay B poaBHAiji aepesa, Ma8ae na BHCOT! AtoACbKoro apocTy,. 
6yAa aoflaTKOsa wacTHHa rms^a, a6yAOB3Ha TiAbKH a nyxKoro AepesHoro GopouiHa- 

OriHcani nonepeAy ennaAKOBi rnisAa s pocAHHHoro MarepiaAy, a AOMIUIKOKX 
aeMAi MH 6ea He'i, cxaHOBAHTb nepexiA AO THHOBHX 4epeBHnx rnis^, HKI MH aa- 
paa i poarAHHCMO. 

/^epesHi rHiSAa BiApiaHaioTbCfl si A THX BnnaAKOBHX rnisA y ruHAOMy 
AepeBi, npo HKI MH roBOpHAH nonepe^y, Hafi6iAbuie THM, igo i'x MiHyroTb a6o- 
B ajHBOiay pocryTOMy Aepesi, a6oaj, KOAH i B BiAMepAOiiy, TO aoaciwc MijjHOMy, He 

THHAOMy. 

A iijo MypaniKaM-po6iTHHKaM, 6yAyK)HH FHI'SAO, AOBOAHTbCH nepeiaaraTH HH- 
MaAy TBepAicTb MaTepiaAy, TO BOHH maioTb Aye CHAbni ajysaAbija. /[o TaKHX 
6yAiBHHKiB y nac naAeacaTb nacaMnepeA Camponotus herculeanus 
1 i g n i p e r d a, ujo Barpnaae CBOI XIAHHKH B CTOHHHX Aepesax, Hafi6iAb- 
me rAHaesHx, aat AO 10 M saBBHtUKH. Y CBOIH po6oTi MypauiKH fi^ytb sa. 

IIiapaMH M'flKOl" BCCHHHO'1 AepeBHHHH, aaAHIIiaiOHH TBCpAy OC1HHK). B HaCAiAOK. 
TaKOI po6OTH BHXOAflTb KOH^eHTpHHHi HHAiHApH. HpOMiXKH Mi flKHMH CTaHOBAHTb 

co6oio rnisAOBi nopoasHHHH. Tani KOHgeHTpHiHi xaMepn oxonAioroTb ycro BHyr- 
piiiiHio naCTHHy cTOBSypa, ne AOXOAHHH see TaKH, iHO^i na imaaAy BiAAaAb, AO icHyiOTb i innii AepeBHi rniaAa, axi 6yAyK)Tb HIAKOM neaaAeaHo 
KiAeyb Aepesa, XIAHHKH 'i'x Tea nenpaBHAbHi, HK i B aeMAHHHx 
Taxi HenpaBHAbHi Aa6ipnHTH 6yAyK>Tb piani BHAH Colobopsis, ujo AAH HHX 
ne icnye aanaATO . TBepAoro Aepesa. Y nac Ha niBAHi i'x penpeaeHTye Colo- 
bopsis truncata. Aa6ipHHT XIAHHKIB, poaiwiiijeHHx y AepeBHHHi' Aepesa, cno- 
AyiaeTbCH a HaBKpyasHHM cepeAOBHigeM eAHHHM ropHSOHTaAbHHM BHBiAHHM 
AOM. OTBIP Qboro KanaAa aasajflH aaTyAae cneHiaAbHo npHCTOCosaHa AAH 
roAOsa ,,coA4aTa", HKHH aaAimiae csifi nocT TiAbKH TOAi. KOAH Tpe6a 

HH BnyCTHTH pOGlTHHKa. 

Hani niBAeHHHH Cremat'ogaster scutellaris subs, s c h m i d t i cno- 
csia Aa6ipnHT XIAHHKIB Tax CHMO, ne BBaaaiOHH na TBepAJCTb Aepesa, 
B!H KOpacTyeTbca SBHiaHHO cyxoro AepeBHHHOio. THMHacosi rniaAa, njo i'x 
sacHOsye MOAOAa ijapnijH, H cnocTepiraB y KpHMy B cTpHatni BHHorpaAHHX 
Hy6yKiB i cyxwx CTCGAHH O^HHH. 

4eKi BHAH Leptothor'ax Tax caMO HaAe^aTb AO Aepeannx rpHsyniB, ujo 
BHrpnaaiOTb y aoBHiiUHiS lacTHHi xopn HeaeAKHKi nAOCKi rniafleqKa 3 neHHCAeH- 

HHMH KaMCpaMH. 

CTpn^HCBi rniaAa THnosi AAH A6HKHX TponinHHx MypamoK, njo 6yAyK)Tb 
CBOI rniaAa B cTpnani Aepesa, axe pocTe. 4 e P eBO B; ^ H^oro aoBciia HC 
i OAHonacHO Aae MypaniKaia noajHsni PCHOBHHH HK. BHAIACHHH ACHKHX 
opraniB. LJi rmaAa HBAHK)Tb 006010 BHpaaHHH nepexiA AO rniaA AaAbiuoi' rpynn. 

FniaAa B TOTOBHX nopoajHHHax Ay*e noiuHpeni 014 TponiKaMH, aAe 
fi y nac y Coioai e xiAbKa MypaiuoK, ujo aaxoHOMipHo (ioaAHBo i TiAbKn) 
y npapOAKHx POCAHHHHX nopoanHHax. OTOHS rnisAa Dolichoderus 31 

quadrimaculatus i Leptothorax a f f i n 5 s MH snaxoAHMO Tunoso B no- 
poatHHCTiix CTpnajHeBHX KanaAax TOHKHX cyxnx raAyaefi ACSKHX Aepea, Ha 
oco6AHBO B raAysflx BOAOCbKoro ropixa. 

SKap-roHHHx rnisA i BHTKaHHX nepuii BAacTHBi nepeBaaJHO, a 

TlAbKH TpOniKaM, i Tyt MH IX H6 pOSrAHAaTHMCMO. KapTOH, UJO 3 HbOro MypailIKH 

6yAyK>Tb rmsAO, flBAHe co6oio HarpaseHHH POCAHHHHH MaxepiaA, 3AinAeHHH BH- 
AiAeHHHM ujeAeriHHx 33AO3, y TponiHHHX MypamoK UJAKOM noAi'6HHH 40 KaproHy 
OCHHHX rm3A. HasnaKH, MarepiaA BHTKaHHX FHISA TponiiHHX MypainoK (,,Weber- 
ameisen"), AOKAaAHiuie npo HHX MH ryr He roBopHTHMeMO SIBAHS 006010 sa- 

TB6pAA6 HK IIIOBKOBHCTa HHTK3 BH^iAeHHH CAHHHHX 33AO3 MypaiDKOBHX AHHHHOK, 
flKHMH po6iTHHKH KOpHCTyiOTbCfl, HAeTyHH THISAO, HK TftaiJbKHM BCpCTaTOM l ). 

y naiiiHx uinporax, nopisHioiOHH aoHeaaBHa, BiAOMi 6yAH riAbKH ABI MypauiKH,. 
ujo 6yAyK>Tb KaproHni rHi'34a: ije CKpisb y nac SBHiaHHHH Lasius fuliginosus- 
i Liometopum microcephalum, ujo TpanAflexbcn B niBfleHHifl HacTHni 
SaxiAHoY EBponH i B nac Ha ^aACKOMy CXOAK ^^AI BCTanoBAeHO, njo Kapron, 
XOH i rpy6uiHH, BHpo6AaiOTb iaoAJ 8 Aeani iami BHAH, a caMe Lasius umbra- 
t u s (Brun i Donisthorpe), Lasius emarginatus ( Wasmanri) i 
eBponeflcbKHH Crematogaster scutellaris (Krausse i Wasmann). 
(J)opMa KaproHHHx rnisA aBHwaHno Ayaie nenpaBHAbHa i aaAe/KHTb 
BIA Toro wicijfl, Ae i'x 6yAyioTb. ,,nepini Ba araaani BHpo6nHKH Kaprony 6y- 
CBO'I' rnisAa nepesaasHO B nopoasHHHax crapax Aepes, aAe e Ayate Aep- 
i'x. OpHHafiMHi, rnisAa Lasius fuliginosus BHHBAHAH B Ayae pisno- 
yMOBax, nanp., y SCMAHHHX nopoatHHHax, igo, Ma6yTt, noxoflHAH BIA. 
Api6HHx xHaianiB (AacHijH, rxip, Brun), y TOp(pHHOMy niABaAi (Oudemans), 
nig, cKAeniHHHM MorHAbHoro cKAeny, npH HOMy KaproH BHroTOBAeno 3 
TpyHH (Zimmer). CepeAHHa rnisAa fuliginosus CKAaaaeTbca 3 
nopoatHHH i XIAHHKIB, BiAOKpeMAeHHX OAHC B\A O4noro TOBUj,eK) Kaprony. 
Ha6yBae nepes xe ry6waCTOi 6yAOBH. Kapron na KOAI'P SBHiaHHO HopHo6ypHH,. ,,CTI'HKH rnisAa fuliginosus MaroTb 3Ae6iAbiiioro OKcaMHTHe BKPHTTH. LJe 
BKpHTTH, JJK BHHBHB yase Forel, CKAaAaexbCH 3 rpnSHHX HHTOK. Lagerheim HC- 
4aBHO 6AHasHe BHBHHB ijefi rpH6, iijo floro Fresenius onncaa K Septosporium 
myrmecophilum. MiyeAifl fioro MicTHTbca B KapToni i npocHKae fioro, 
PHCHO posraAyatyioHHCb: sU ijboro iHTpaMarpHKaAbHOro Mi'ueAin BiAxo 
6ypi, npnmi a6o BHrHyxi, BOAOcyBaTi ricpn, Ego yTBOproroTb aasHaieny 
noBOAOKy. A iijo rpH6 ne TpanAaerbCH nosa rnisAaMH Lasius -a i ujo B 
HCMae niflKHx iHinax rpn6iB, TO Ayate HMoaipHo, ujo MypaniKa HaBMHcne 
sye rpn6. B!A ijie'i rpH6Hoi KyAbTypH MypauiKH Moasyxb Mara pisni BHFOAH: ri(J)H 
BOHH MOasyTb i'CTH, a MiijeAifi naAae KaproHOBi 6iAbuioi MiijHocTi (noAiSno 40 
K^OMHina B niryKaTypiji nauinx CTin). KpiM TOFO, i CAHSOBHAiAbHa BAacTHBicTb 
rpn6Horo MiijeAia MOHSC 6yTH Kopncna AAH cKpinAK)BaHHH 6yAiBeAbHoro MaxepiaAy". 

SoBciM inaKiue niaj rnisAO fuliginosus BHrAHAae KapTonne rnisAQ L i o- 
metopum, ujo CKHAaerbca He TaK na ry6Ky, HK BHHBAne IUBHAUIB rpaTiacxy *) Ope KoniSiHyBaHHH xapTOHHoro MarepiaAy 3 BiifliAeHHSM CAHHHHX 33AO3 y Tooniqunx Mypa- 
IIIOK pofly Polyrhachis ABB. MOK> npaQK) Tp. $i3.-M3T. BIA BYAH', T. VI, 1928, c. 307. 32 

<5yAOBy; 3 Apyroro 6oKy, rmsAQ Crematog-aster scutellaris, KOAH BOHO 
He BHrpHsene, HK 3BHiaHHO, B AepeBHHni, a a6yAOBaHe a KapTOHy, Mae 
BHFAHA xyaAeTHoi ry6KH. FHisAO Lasius emarginatus, iijo fioro 
Wasmann, HBAHAO co6oK> nAariBKy KiAbKa caHTHMBTpiB 3aBrpy6niKH 3 ,,6yporo, 
M'HKOFO Kaprony, SFOAOM ayate AaMKoro". KaproHna Maca CKHAaAacn na nenpa- 
uiapH rpy6oi', nOAipaBAenoT 6i6yAH; Bona CKAaAaAacn 3 TpyxH, 

TOHCHbKHX BOAOKOH KOplHHH H KOpH; TaK C3MO B KapTOH 6yAH 

CTe6AHH, HeseAHHKi KaMinjji, (pparMeHTH qepenauioK paBAHKiB i 

TO1KH MypaiUKOBHX 3aMOTKiB. 

MH ne cnHHaeMOCH na IJHX ,,3Aoai;eHHX rnisAax", HK i Ha rni34ax 3MiuiaHHX 
KOAOHIH. Saysaajy TiAbKH, iijo B THX BHnaAKax, KOAH MypaiiiKH-rocnoAapi Aere- 
HepyBaAH raKoro Mipoio, Ego aenpHAaTHi 40 6yAbHKoi po6oTH, rnisAO Mae JJIAKOM 
xapaKTep SBHHaHHo'i 6y4OBn MypaniOK-noiviiqHHKiB IH paGia (Polyergus, Aner- 
gates), a KOAH B GyAysanHi 6paAH yiacib rocnoapi (Formica sanguine a), 

TO 6yAOB3 HBAH6 CO60K) HpOAyKT rapMOHiflHOFO CmBBiAHOUieHHfl iHCTHHKTy HK 
THX, TaK i THX. 

^o 6yAiBeAt>HHx TBOpis 6araTbox MypamoK naAeaaTb iije AQAaxKOBi 6y- 
AIBA!, HK seMAHni TyHeAi, iijo npoBaAHTb BIA rnisAa AO Toro MiciiH, Ae nepe- 
^yaaiOTb noniAHHi (Lasius niger i alienus, AaAi L. brunneusi emar- 
ginatus, piAine ASUKI BHAH My r mica). Kpiia TOFO, Ti caMi MypauiKH sBH^aHHO 
cnopyA*yK)Tb saxHcm nyxKi seMAHni BKPHTTH HaA cKyrmeHHHM noniAHHb Ha 
pocAHHax. 

3 SHaHHHX 6ioAOriHHHX HBHIIJ MH HC pOSTAHHyAH HHTaHHH npO o6oniAbHi 

BI'AHOCHHH MI'JK pisnuMH BHAaMH MypamoK, KyAH BXOAHTb i nuraHHa npo sAoaseni 
(UJOAO ix HaceACHHH) i npo SMimani KOAonii MypainoK, HK i ASHKHX 
nHTanb saraAbHoi 6ioAorii MypamoK; aAe MH MaeMO poarXHAaTH 6ioAorinHi 

AHUie OCTIAbKH, OCKIAbKH IJ6 nOTp!6HO AAfl CHCT6MaTHKH H (fayHlCTHKH, 
UJO CTaHOBAHTb OCHOBH6 33BAaHHH EJieT pO3BJAKH. HepC3 T6 MH o6M6atHMOCH 

THM, iijo Base noAaAH. KopoTKi BKasieKH na o6oniAbHi B!AHOCHHH Miat MypaiiJKaMH 
pisHHX BHAIB MH Aauo no6ia5HO, EHKAaAaro^H CHCTCMaTHKy fi (fayny MypamoK 
Hamoi Kpa'iHH. 

Dpo a6HpaHBH H npenapysaHBH MypamoK RAO. KOAeKgiii 

Is CKasanoro npo KBCTH i noAiMOp<{)i3M MypamoK HCHO, iijo AOCAIAHHK noBHHCH 
nparHyrn AO roro, iijo6 si6paTH npeACTaBHHKis ycix Kacr i Bcix saaraAi noAi- 
MOpepHHX q>opM nesHOi CHCTeMaTHiHo'i O4HHni|i, npn TOMy 6e3nocepeAHbo 3 caMo'f 

KOAOHil, 60 TJAbKH TOAI MOJKHa 6yTH IJIAKOM nBBHHM, IIJO Bci U,i (pOpMH OAHOFO 

BHAy- HaBJTb 6iAbiue: Tpe6a MaTH Ha ysasi, iijo CHCTeMarHKa MypamoK nepe6yBae 
Tenep y TaKOMy CTani, ujo nacro KpHAaTHX, a H3ATO caMHijb, sosciM He Moasna 
6es po6iTHHKiB. Tpe6a siASHaiKTH, iijo paa-y-pas yBary 
ra ft B3araAi KOAeK^ioHepiB, HaATo Henpoxannx, raK n 

SOBHilllHifl BHTAHA KpHAaTHX, UJO BOHH 36HpaK)Tb TiAbKH 'iX i H6 6epyTb JKOAHOFO 

po6iTHHKa, Lgo nacTO 6yaaioTb Tyr TaKH nopyn. UHM BOHH 3OBciM 
CBO'I 36opn. la CKaaanoro HCHO, iijo 36npaHHH OKpeMHX MypamoK noaa 

Mae 3HaM6HHH TiAbKH TOA', KOAH MH H6 HaTpanAHBMO Ha FHisAO ^61 MypauiKH. 
A IIJO IIOHBa KpHAaTHX, CaMHIJb i CaMUJB, 3B'H3aHa B HaiUHX IIIHpOTaX 3 nCBHOK) iiopok) pony, TO H Ha ijeS MOMBHT rpe6a no SMOSI 3BajtfaTH. H Kaasy ; no 
3MO31, 60 ni^qac noAOpoati ijboro AaACKO He aaaasAH MOaiHa AOAepasyBara. 
AAC i! xyx Tpe6a AOKAaAaxn BC!X aycHAb, ujo6 AicxaTH KpnAaTHX. LJboro IHOAI 

MOJKHa AOCHrTH 3 TOAij KOAH HCMae UJAKOM AlHOJAHX KpHAaTHX, aA6 6 IX AHABHK^ 
LgO OCb OCb MaiOTb AlfitH, i KOAH MaHAP'BHHK MOatC Hepe6HXH CBO1O HOAOpOaS XOH 

na KiAbKa ACHb a6o aapaa, a6o XOH 6n aa KiAbKa Aenb. Y raKHx BHnaAKax AocHTb 
na6paTH MypainoK 3 ndaAOBHM MarepiaAOM i AaAeHKaMH KPHAETHX XOH 6n B SBH- 
CAOIHOK, aaB'flaaHHfi ApiSHOio MeTaACBOio citKOK) a6o aarKHyTHfi 
MypaiiiKaM i'y (gyKpoaoro cnpony Ha sari, MaAeHbKHfl miwaTOHOK u' 
a6o KiAbKa niaposAyiiieHHX KOMax); a ujo AHACHKH posBHBaioTbCH IIIBHAKO, TO 
Moaina cnoAiBaTHCH, igo aa KiAbKa fleHb MH MaxHiweMo IJIAKOM AifiiiJAHX KpHAaTHX. 
KOAH MypainoK KOACKTHByBaTH crayionapHO, KpHAaTHX MOKHa BHBOAHTH 6ea 
HI'HKHX nepeuiKOA y uiTyqHHx rHi3Aax, npo HKI CKaaieMO AaAi. 

^5aAi Tpe6a sBepnyTH ysary Ha TC, ujo Mypainsn Ayate BapiioroTb ne TiAbKH 
B Measax xie'i caMoi' KOAOHii', a fl 3aAeaHo B'A reorpaipiHHHX, eKOAOriqHHX ra in- 
IIIHX yMOB. Hepe3 TC xpe6a 36npaTH 3 KOAOHI'I nKHa86iAbiiie eK3eianAHpiB (HC 

MCHIU, HK KiAbKa ACCHTKiB npeACT3BHHKiB KOaJHOl KaCTH), 36HpaTH 3 KOAOHlH, 

ujo atHByxb y pissnx CKOAoriqHHX yMoeax (B Aici, cxeny, nycxeAi, y BorKOMy 
rpynri, B cyxoiwy, B yMosax AoGporo fi 6iAHoro xapiyBaaHH i T. A-) i B pi3HHx 
wictjeBOCTHx. KOAH MH Maeiwo BHBiaTH noAimop (plain uiAKOM cepfiosno, TO 36opis 

TiAbKH 3 KOAOHii 6yA6, 3BHqaHHO, H6AOCHTb, 60 1) B npOIJCCi CXOIIAIOBaHHfl 

Toro HH TOFO inAHBiAa rpaTH.we BCAHKy pOAb Hani ncHxinnnfi MOMBHT i 2) piani 
nOAiiviopipHi BiAXHACHHa MoaiyTb 6yTH poanoAiACHi B rnisAi HepiBHOMipno 
na noBepxni Moaie 6yTH 6iAbme OAHHX, a B rAH6HHi IHIUHX. Hepes xe Ha8- 
payioHaAbHiine 6yAe MexaninHO nepeiaiiuaTH raiaAOBHfi MaxepiaA 3 MypauiKaMH 
i, BiflCHnaBniH qacxHHy fioro B CAOIK i 3a6HBinn ix, yaHTH AAH Bapiatjianoro ao- 
CAiAy a6o BCC, a6o XOH 6w seAHKy nactHHy. I xyx xaK cawo ncHxinnaS MOMeHX 
He noBHHCH rpaxw asoAHOi poAi, a nepea xe B!A BiAiSpanax MypaniOK xpe6a 
BiAOKpeMHTH qacxHHy cyxo MexaHiiHO, BiAcnnaBuiH i"i, a6o noBH6HpaxH MypaiiioK 
3 nacxHHH BiACHnanoro paaoM a MypauiKaMH rHiSAoaoro MaxepiaAy. SBH^afiHO, 

T3KHM CnOCoSOM AOBOAHXbCH KOpHCXyB3THCH TiAbKH flAH CnCIjiaAbHOl M6TH, 3 HC 

AAH aBH^aflnoro KOAeKijioHyBaHHH. 

A ujo roAOBHe Haute aasAauHH e a6HpaxH MypamoK 3 raisA, xo nocxac nn- 

T3HHH HK IX 3H3XOAHTH? KoAH THisAO M36 HaA36MHy 6yAOBy, IJ6 po6HTH H6 BaSKKO, 

xi6aigo 6yAOBa aaxoBana B rycTifi BHCOKI'H xpasi. ^aACKo GiAbiui nepeiiiKOAH 
nocTaroxb xoAii KOAH Ha noBepxni SBMA! a6o B AepeaHoiay CTOs6ypi e 
BxiAHnfi oxflip. y nycTCAi xaKi rnisAa aaaxoAHTH Aeriue, 60 a rnisAa, HK a 

BHXOAHTb MypaillKOBi UIAHXH, 3A6 H y HaUIHX 3BHia8HHX yMOBax AOIJlAbHO CT6- 

JKHTH aa THM, KyAH BAB MypauiKa, up nece 3Ao6HH. ^aAi CA!A asepxaxH ysary 
na seAHKi cKynneHHH MypainoK, HKHM aBHHaiiHO BiAnosiAae fi rniaAO. Oco6AHay 
yaary xpe6a asepxaTH na THHAI nni, iijo wacTO BHSBAHioTb KOAOHIK) 
AepeBHoro 6opoiiiHa, a TEK caMO na uiMaxKH Aepesa H OAOCKI KaMeni 

HHX pO3MlpiB, IIJO ACXaXb Ha 3CMAK B 6araTbOX MICHCBOCTHX KOAOHii' MypaillOK 

Moatna BHHBHTH MaHase niA KOJKHHM xaKHM KaMeHeM. 

MypauiKOBi Kynn 3 nyxKoro MaxepiaAy poaKonyioxb, ujo6 Aicraxn MypamoK 
HHM (a6o aaAiaHHM) COBOHKOM xaKoro caMoro Tnny, HKOPO essHBaioTb y 
576-3 -34- 

MyparaoK xpe6a 36npaxn B ajo4Hoiay pasi He B wopHAKy 3 
OTaje cyxHMH; xaKoro cnoco6y MoaiHa BiSHBaxn xiAbKH XOAI, KOAH inaKiiie ne 
Moatna. MypauioK xpe6a aSnpaxn B cnwpx, y xpy6o<CH 3 npflMHM AHOM, saxKHyxi 

KOpKOM, fliaMBTp I AOBHSHHa flKHX 6lAbUie HH M6HUI6 Bi^nOBiflaTHMe pOSMIpOBl 

i KiAbKocxi a6HpaHHx MypauioK. 3a SBHHafiHHfi cepeAHJB posMip MosHa BSHXH 
13 15 MM y Aiamexpi i 8 9 MM saBAOBXKH; BCAHKHX MypaoioK i cepeAHboro 
postiipy 3axonAK>BaxH ninijexcM i onycKaxn B ctiHpx. ^pi6nHX MypauioK ran 
Moasna nouiKOAHXH i i'x xpe6a 36apaXH HeaeAHiKHM nenaAHKOM, SMO^CHHM cnnp- 

TOM, UJO MlCTHTbCH B Tpy6oilji; TOHKHM 3MOH6HHM nCH3AHKOM TOpKaiOTbCH My- 

pauiKH, ana npHAHnae AO Hboro, a TOA! SMHBaiOTb 11 B cnapT. IHOAI spyHHiiue 
6ysae 36HpaTH Ayxe ApiSnux MypamoK, HBATO TOAI, KOAH BOHH Ay*e IHBHAKO 

pyxaiOTbCH, T3K 3B3HHM CKCrayCTCpOM, UIBHAKO BTHPaiOIH nOBl'TpH. TaKHfi 

eKcraycTep y HaflspyHHiuiifi (popMi (noAae F. Wagner, Wien, XVIII Haizinger- 
gasse, 4) cKAaAaeibca 3 KOpoTKOi innpoKoi CKAMHOI Tpy6KH, AO JIKOI 3 Aono- 

MOrOK) KOpKa fi TOHKOl CKAHHO1 Tpy6oHKH 3 TOPO S TOFO KIHU,H AOAyH3K)Tb 

no AOBrifi ryMOBifi Tpy6iji; AO Kinjja oAHiei ryMOBoi' rpy6KH npnKpinAioiOTb KO- 
poTKy cKAHny i Ay*e Ha6AHaioTb 11 40 MypauiKH, aKy xoqyrb cniataaTH, a AO 
KI'HIJH 4pyro'i CKAHHOFO a6o nopijeAHHOBoro HaKOHeiHHKa Boro 36Hpan 6epe 
B poT i UIBHAKO BTnrae nOBixpH. CKAHHa Tpy6oMKa, BCTaBAena B iiinpiny KOAO 
AHCTaAbHoro KiBijH, Mae KOAO BHyTpiuiHboro KiHgH KOCO posMiigeny MCTaAeay 
nAaTiBKy, ujo cnpHMOBye MypaoiKy, any BT^rye cxpyivi nosiTpn pasOM 3 CM!T- 
TJIM i nicKow, y6iK, a BHyTpiinnia KiHeyb Apyroi Tpy6oiKH o6B'H3aHHB Api6aoK> 
MeTEAeBOio ciTKoro, igo He Aae nicKy xa in. npoxoAHTH B pox 36Hpaia. KOAH 
eKcraycxepoM HaAOBAeno AocnTb MypamoK, i'x ycHnAflioTb y Hboiay niAbKOMa 
KpanAHMH eipipy a6o xAopoipopwy i CKHAaioTt y rpy6oHKy 3 cnnpTOM. Y ny- 
e MypauiKH (^eaKi npeACxaBHHKH Cataglyphis, nanp., y nac y Ce- 
ifl Asi'i Cataglyphis pallidus), flKi 6iraroTb TBK UIBHAKO, ujo" 
cnoco6oM i'x Mafiate ne Moasna He -riAbKH snifiMaTH, aAe BaaKO HasiTb 

33 THM, flK BOHH 6iraK)Tb. Toffl AOBOAHTbCH BAaBaTHCH AO SBHqaHHOFO CHTOMO- 

Aoriinoro caHKa. 

IlJoAO cnnpTy, HKHM KopncTyiOTbCH 36npaK)qH MypauioK, TO MoajHa paAHTH 
cnnpj MiujaicTio rpaAycis 80; Ayaie laiyuna cnnpx po6nTb MypauiOK KPHXKHMH. 
He MaroHH iHCTOro cnnpTy, Moasna ycniuino BSKHeaTH SBHiaHHoro ACHaxypaTy. 
Donisthorpe paAHXb yaiHsaTH xaKy cyiwiin: 5 Ky6. CM MiijHol' ayexaxHo'i KHCAOX^ 
35 Ky6. CM. a6coA. aAKoroAio, 60 xy6. CM posiHHy cy6AiMaxy (1 : 500) y BOAI- 

MypauioK y aioAHOMy pasi He CA!A Hanaxaxn B xpy6oHKy saHaATO xicHo: xan 
BOHH Ae$opMyiOTbCH i aroAOM i'x HO Mo/KHa 6yAe Ao6pe posnpaBHXH AAH cyxoi 
KOACKijiT; oco6AHBO ye Mae sHaieHHa UJOAO KpHAaxnx. KOAH ai6paHi MypauiKH 
BiASHparoxb xiAbKH HCBeAH^Ky HacxHny xpy6oHKH, Hero Moasna KopHCxyBaxncn, 
tgo6 36npaxH AaAbiuy nacxKy. /{AH Hboro xpe6a xiAbKH pos'eAHaxn o6nflBi 
ujiAbHoro BaraHOK) saxniKoro npouiapKOM; KOAH e Micije, xo Moatna 
8 AaAbiui nosepXH 3 MypauiKaMH. Y Kpa8HbOMy pasi, KOAH MypauiKH ABOX i 6iAbiue 

BHA1B HBAHIOXb pisKi BiAMiHH (Ap'l6Hl fl BCAHKl, HOpHl H JKOBxi i X. A.), XO B Xy 

caMy xpy6oHKy Moatna BMICTHXH i ABB, i 6iAbiue BHAIB, xa ije, SBICHO, xiAbKH 
B KpafiHbOMy pasi. BesnepeHHO, ne xpe6a ymiujyaaxH pasoM MypauioK xoro 
caMOro BHAy, niABHAy HH aiAMiHH, ai6paHHX y piannx KOAOH!HX. Tpy6oqKH 3 si6- - 35- 

paHHMH MypauiKaM-H, saTkHyTi BETCIO, MO/KHH, HK ije nacro po6AHTb, 
B cniAbHHfi CAOIK ia cnwpTOM. KOAH Tpy6oiKH Api^Hi, u,e flyate spyiHo, 
niA'iac noAOpoi. OKpeiwi mcTKH si6paHHx MypainoK Mawrb nanipija 3 nyiwepOM, 
HanncanHM oAisijeM (y aiOAHOMy paai He xan 3BaHHM ,,xeMhHHM", 60 aHiAiHOBi 
$ap6a po3HHHflK>TbCH B cnHpTi!), HKOiay BiflnoBiflaioTb HoraTKH B sanHcnifi KHH- 
asequ.! npo uicije, Mac ra IHUII yiaosH 36npaHHH. AAe Tpe6a CKasaTH, igo BHTO- 
MOAoriiHa npaKTHKa BHasHAa, igo yefi cnoci6 flyaie neneBHHS, 60 sanncni KHH- 
jKe^KH, naflTO HK 36apai nompe, B Myseax sBHiafino rySAarbCH. Flo 6araxbox 
wy ae ox HepUKO e npeKpacni BCAHK! KOAeKijiV, ujo B HHX npH Kowaxax Ha imiHAbicax 
36eperAHc TiAbKH Hy&iepi, THM nacoia aanHcni KHHaieqKH 3 BiflnoBiflHHMH TM 
nyMepaMH 3ary6Aeni. Taxi KOABKijii He Marotb KOAHOI HayKOBOi Baprocri, BOHH 
i"i BTpaTHAH, 60 3ary6A6HO aanncny KHHaeiKy. FliAnac noAQpomi Haflnpocxiiiie 
po6HTH nosnaqKH, yMiujyroHH i'x y rpy6oHKH 3 cnwpTOM, M'HKHM oAisijeM Ha npn- 
cTofiHOMy nanepi, aAe KOAH e SMora, TO Kpauje po6HT HanncH piAKHM TyiueM 
na nepraMBHOBOMy nanepi. Haoi TenepiiuniH PIAKHH xym . nepiAKO 
B cnapri, aAe neiviae Hinoro npocTimoro, HK ycynyTH ije8 AC^CKT, 
HanHcane, KOAH BOHO BHCoxne, nenaAHKOM HeMiLjHHM POSHHHOM ijeAoiAHHy B cy- 
Miuii MiijHoro cnapiy 3 e$ipOM. 

MypaiuoK, ai6paHHx y cnHpr, saAHinarorb raK riAbKH AO roro, HK i'x BHBHaroTb 
a6o KAaAyTb y cyxy KOAeKijiio; KOAH i'x 6araro, TO He BHKOpHCTani AAfl ijboro 

s6epiraK)Tb HK sanac, AAH o6iiHy i T. n. /^AH BH3naqeHHH qacTO 
npenapyaaTH oKpeiai opraHH a6o cTaTesi AOASTKH caMuJB; iije apyiHiiiie 

na ciwpTOBOMy MaTepiaAi, poaujMnyroqw u,\ oprann npenapysaAbKHMH 
HI'A 6iHOKyAHpOM y KpanAHHi BOAH a6o, Kpauje, FAijjepHHy 3 cnnpTOM. 
AAB KOAH cnnpTOBoro MaTepiaAy newae, TOAI AAH ijboro MOKHE CKOpHCTysaTHCH 
S cyxHM, po3MoiHBiiiH fioro. KOAH cyxy MypamKy noKAacTH B BOAy TO sona 
nAaBaTHMe, 60 cepe^ i"i TKanHH e nosiTpn. Flpn npenapyBanni MypaniKH ije He 
3pyiHO. Ije Aye ACFKO ycynyTH, npoBapHBinn MypaniKy npOTHroia Ay*e KOpOT- 
Koro nacy B neBCAHKifi KiAbKOCTi AecTHAbOBaHOi a6o nonepeAy npOBapeHo'f BOAH 
(HenposapeHa HynKa BOAa Aae ocaA); npn ^oiuy noBiTpa, posuinpioiOHHCb, BH- 
AiAHeTbCH naaoBHi i 8oro sacTynae BOAa, a MypauiKa cnycKaeTbCH na AHO nocy- 
AHHH. H npooapioio i"i na cnnpTOBin AaMnongi B HeBeAHHKi'fl caMopo6Hin SAamaHifl 

nocyAHni, AO HKO'I 36oKy npnAioTOBaHO APOTHHOFO AepaiaKa. KOAH 
AO CHCTeiwaTHKH cepHO3HO, Tpe6a sGepiraTH nocTifini npenapaTH ia- 
CTIIH, ujo MaiOTb icTOTHe MOp<J)OAoriHHe sHaneHHa; AO TaKHx HaAeasaTb Hacawinepe/i 
BycHKH, poTosi opraHH ft CTaTesi AQAaTKH caMijiB. IlpenapaTH KAaAyTb y KanaA- 
Cbicn8 6aAbsaM, nepeBOAHHH Tx, HK sanqaHHO, nocAiAOBHo <jepe3 MiiiHHH cnnpT, 
a6coAK)THH8, HKycb ecpipHy OAIKD (nanp., rBOSAHnny, 6epraMOTHy TOUJO), a6o 
nepes KCHAOA y 6aAb3aia. CTareBi AOAaTKH caMijn n posujeriAKHO HIA 6inoKyAH- 

pOM Ha ABl CHMCTpHWHi nOAOBHHH TOHKHM CKaAbneACM, HaTHCKyiOHH HOFO, BCTa- 
HOBHBmH AOAaTKH BCpTHKaAbHO B UJ1AHHH M1K nAaTlBKaMH Cam. O6HABI HOAOBHHH 

H posMiujyio niA HOKPHBHHM CKAOM a PI'SHHX 6oKifl. 

y cyxiS KOAeKgii MypaiuoK, KpiM HanSiAbiUHX (THX, HKI TpanAHioTbcn 
B TponiKax), 3BHqa8no TiAbKH naAinAioioTb na uiMaTOHKH 6pncTOAbCbKoro 
aAe B atoAHOMy paai ne HaKOAioroTb, 60 B ocTanHbOiay paai, HasiTb KOAH 
MypauiKa ne Ay*e MaAa, ncyetfrca ne TiAbKH CTpyKtypa noBepxni ^ 36 - 
, a H came XIAO noqacTH AecpopMyexbca. HaAiaAforotiH, lipakxHKyidTb xpti 

(H HEAinAIoft) XpOXH pOSBeACHHM CHHA6THKOHOA4 ')). Fore! HaAiflAIOBaB 

Ha uiMaxoiKH Kaprony HK xpaneuin, npii HOMy noMaujenufi KAeeM syabKHH Kpaft 
xpanegi'i niACoayioxb 3HH3y Mia: nepuioio fi flpyroro a6o Apyroro it xpexboro 
napoio nir a npasoro Sony, a uinHAbKy npoxnicaioxb 3 npaeoro 6oKy xpaneiji'f, 
no6AH3y floro innpoKoro Kpaio. Emery BOAJB Kpauje HaAiriAioBaxH' na aByateny 
KAHHysaxy nAaxisicy, niACOByioHH . i"i aaaay BSAOBHS Miat KiHy,iBKaMn MypauiKn; 
wypamKy npn ^OMy ymmyioTb na nepeAHbcmy KiHiji nAaTiBKH, tunHAbKy KOAO 
. Hapeiuti, ayae Api6Hnx MypamoK HECTO HaAinAioioTb npocro poanpo- 
B nepcAnifi noAOBHni BHflOBaseHoT npHMOKytHOi nAaTiBKH. UJo6 sao- 
Micije, ea oAHy mnHAbKy naKOAroiOTb KJAbKa KapTOHOK a MypauiKaMH. 
HaAinAK)K)HH MypaniKy THM HH THM cnoco6oM, Tpe6a XOH 6n Tpoxw poanpaBHTH 
i"i HOFH; AAH ijboro 6epyxb MypauiKy TOHKHM ninijeTOM ynonepeK Topanca i m& 
6inoKyAflpOM posraraiOTb KoatHy Hory OKpeiuo IHIUHM ninyeTOM, 3axonnBiun ii' 
o6epeaiHO aa roiviiAKy. 3 qacoM, y cyxiH KOACKijii', HBATO B rAaAKHx caMHUb, 
BHcxynae na noBepxni xiTHHy HK ApiSm KpanAHHH. IJe Ay*e cnoTsopioe 
CKaeMnAHp, H34TO KOAH flo jjboro npy npHAHnae ApiSHHfi nopox. Base 

pHAy pOKis a 3ano6iraio ijbOMy HenpHeMHOMy HBHiJiy THM, m,o 
Bcix MypamoK, SKI HaAXOAHTb y cyxy KOAeKiiiio. ^AH ijboro H 
MypamoK nocAiAOBHO nepes MJI^HHH cnHpT, aScoAiOTHHfi i 6eH3OA, 
MypamoK y KOJKHIH a IJHX piAHH npHHafiMHi npOTflroM Ao6n, a ^yate BCAHKHX 

Ha KJAbKa ACHb.. SaMlCTb 6CH30Ay MOHSHa KOpHCTyBaTHCH i 66H3HHOM, 3AC 
66H3OA, OHCBHAHO, Kpaige pOSHHHfle IKHpH i M36 IgC Ty nepCBary, IgO IIIBH4KO 

BHnapoBye. Ije Mae re 3HaieHHH, ujo BOAOCKH ne SAinAioiOTbCH i TCHAiTHi 

KpHAblja CaMHl|b i CaMIJJB UIBHAKO pOSnpaBAHKJTbCa, /5aAi, MOJKHa KOpHCTyBa- 

THCH Tan carvio e$ipoM i aijeTOHOM. U,i PIAHHH npaKTHino spyini TOMy, ujo He 
rpe6a nonepeAy o6po6AHTH a6coAK3THHM cnHprow, 60 BOHH Ao6pe SMiuiyiOTbca 
i a Hea6coAK)THHM, a aijeroH SMiuiyetbCH Hasixb a BOAOK>. BHT^rarH ajwp a My- 
paiiiOK HeapyiHO TOMy, igo aa6apBAeHHH ix y AC^KHX BHAIB (HC HOPHHX a6o 
ne Ay*e reMHHx) xpoxw 6AiAne, aAe jjefi Minyc onAaqye xe, ujo MypaniKH s6e- 
piraroibCH HHCxi. KOAH AQBOAHXbCH BHxaraxH JKnp 3 MypamoK ye cyxnx, HKHX 
aoepiraiOTb y cyxift KOAeKijiT a6o Ha saxi, xo i'x xpe6a nonepeAy npoBapHXH, 
an ije H sasna^HB nonepeAy y BOAI; HaAinAeni eKaeMnAapn BiAAinAioioxbCH BI'A 
Kapxony aapaaoiw; AaAi i'x aaHypioioxb y crmpx (BOHH xonyxb) i o6po6Aaioxb AaAi, 
UK cKasano. 

H araAyBas npo uiTyini rnisAa. Ix aacxocoByiOTb cneyiaAbno AAH 
cnocxepeasenb y Aa6opaxopHnx yMOBax, aAe MOXHa ycnimno aacxo- ') Ham npOAaasHMH cHHfleTHKOH SBHqaflno 6yeae &yxe noraHHH. KOAH Moataa AICTBTH 4o6pHH 
KapyK, TO 3 Hboro AerKo spo6HTH ,,CHHAeTHKOH" caMOMy. PoaMoiHBiiiH KapyK i posiHHHBiiiH fioro 
Ha B04aHomy orpieaqi, 40 Hboro ao^aioTb qereepTy lacmHy ua oGcnr MiijHO'i aijeTaTHOi KHCAOTH 
i HarpieaioTb naAi Ha BOAHHOMy orpisaqi GAHSbKO nisro4HHn. BBBAHKH ageTaTHlS KHCAOTI i Tpasa- 
Aony HarpisaHHio KapyK BTpanas sflaTHicTb sci'AaiHCfl (aaAKuiaexbCH piAKHfi), KOAH TUbKH B npn- 
MiojeHHi He aaaaATO XOAOAHO. B ocxanHbOMy pasi, njo6 Haflai-H CHHAeTHKOHOBi piflKoro cTany, aocHTi, 
nociaBHTH CAoT^Ka 3 cHHAeTHKOHOM y r. paqy BOAy, i TO^i BIH saAHUiaeTtca piflKHH aoBiiiHH qac. 

IlJoG KOpHCTysaTHCH CHHAeTHKOHOM, H BJKHBaK) CAOl'qKa 3 npHTBpTHM KOBnaMKOM (flK flAfl K3H3A- 
CbKOrO 6aAb33My), 46 33BWAH SaAHIUaK) H6BeAH<IKOrO neH3AHKa B - 37 

coBysaTH i AAH TOFO, 11^06 BHBOAHTH KpHAaTHX AAH KOAeKijiH. H cKaaas, izjo 
AAH ijboro MOHsna KopHcryBatHca i 3BHqaHHHM CKAHHHM CAO'I'KOM, aAe see TBKH 
cneijiaAbHe iiiTyiHe rniaAO AAH jjboro AaACKO apyHHitue. CHCTBM inryHHHx rm3A 
Ma6yTb 6iAbiue, Hi* MipMeKOAOris, 60 maiiae KOXCH Mi'pMeKOAOr ssa^ae aa 
csifi o6oB*fl3OK KOAH ne BHHaSrH HOBHH THn rm'sAa, TO 6yAb-ujo-6yAb ACIIJO SMIHHTH 
B HaHBHHx 3pa3Kax. HaHnoiuHpeHi'iiie ran asane Wasmann iscbKe rniaAo. BOHO 
CKAaAaerbCH 3 nAOCKoro Aepea'anoro Hujwxa 3 SAifiwaHOio CKAHHOK) noKpmnKOio, 
ujo AeaiHTb y cjDaAbiji a6o nonpocxy npHTHcnyra ssepxy (ryMOBHM KiAbijew IH iiiHyp- 
KOM) i CKAHHoro T3KH flna. HafispyiniiiiHH posiwip 13 X 18 CM (poaMip cpOTorpa- 
(piiHo'i nAaTiBKH); BHCOTa 2 2'/2 CM. 36oKy, HanpHKAaA, y cepeAnni KoajHoi 
3 ABOX KopOTuiHx CTiHOK, sanpaBAJiKjTb no CKAHHiH Tpy6iji; oAHa 3 HHX nepe- 
rnyTa nosa rniaAOM nU npaMHM KyTOM, nero 'KOpHCTyioTbCH, 11506 BiABOAOaiyBaTH 
rHi'sAOBHH MaTepiaA BOAOK>, naAHBaiOHH 11 noMaAy nac BIA nacy B Tpy6ny; uio 
Tpy6ny saTHKaioTb BaTHHoro saTHiKOHD. Iwiiia Tpy6onKa cnoAynaeTbcn 3 roAyBaA- 

KOK), HKy HaflspyHHiuie po6HTH flK TaKHH C3MHH FHisAOBHS HIJIH^, TiAbKH A3A6KO 

Memunft. MypamoK HacnnaioTb y rHiaAO paaoM 3 FHISAOEHM MaTepiaAOM saAia- 

HHM COBOHKOM. Il|o6 MypaiUKH MOPAH npOB3AHTH HOpMaAbHe HiHTTH, nOTpi6Ha 

nesna BOAoricib. ^AH niATpHMysanHH i"i KOpHcryioTbca ijieio CKAHHOIO Tpy6KOK), 
aAe He Tpe6a sanaATO a6iAbinyBaTH BOAoricrb, 60 u,e moase snAHBaTH Ay*e no- 
r ano. ToAyBaTH MypamoK Mo^sna uiMaroHKOM sain, npocHKHenciM ijyKpOBHM CH- 
ponoM a6o BapenHHM; capony 6es Barn He paAflTb, 60 MypauiKH B HbOMy TOHytb; 
lac BI'A nacy ne nornKOAHTb KAacTH B roAyBaAKy niBposAymenHX Koiaax a6o 
B KpaiiHbOMy pasi MaACHbKi iiiMaTOHKH w'^ca. IJjo6 BHBOAHTH KpHAaTHX, Tannx 
FH13A HIAKOM AOCHTb; e, K CKaaaao, 6araro imiinx Tunis, nanp., 3 rincy 
(Ch. Janet), aAe ix sacTocosyioTb AAH cneijiaAbHHx 6ioAoriiHHX cnocTepe^eHb, 
a Hepea TC MH i'x ne posrAHAaemo. 

KOAH 36npaTH MypamoK 3 rman, TpanAaerbca Ao6pa naroAa, ujo6 36npaTH 
H MipieKO(J)iAiB, aAe u,e He BXOAHTb y nauii (|>ayHH MypamoK 

flepuii BiAOMOcri SBeAenoro xapaKTepy IIJOAO (payHH uypauiOK YKpaifBH e B po- 
6ori H. HacoHoaa ,,MaTepHaAbi no ecTecTaeHHOH HCTOPHH MypaBbes (CBM. For- 
micariae) npeHMyigecTseHHO POCCHH" (Has. o6uj. CCT., anrpon. H 3THorp., T. 58, 
Bbin. l=TpyAbi Aa6. SOOA. wys. MOCK. yHHBepc., T. IV, BWH. 1, c. I II-f-l~ 
78, 1889). 

Bee, ujo 6yAO BIAOMO npo (payny MypamoK yKpaina AO noHBH HasBaHoi po- 
6oTH, o6MeajyeTbCH HeHHCACHHHMH ypHB^acTHMH BKasiBKaMH B po6ori Mayr'3., 
,,Beitrag zur Ameisenfauna Russland" (Stett. ent. Zeit., 20, p. 8790, 1859). 

FlicAH noHBH po6orn HacoHoso nacxae AOBrnS nepioA, npOTaroM HKOFO, a* 
40 noHBH BiAOMOi MOHorpafpil Py3CbKoio ,,MypaabH POCCHH (Formicariae Imperii 
Rossici)", H. I (Kasanb, 1905, 800 c.), ne S'SBAHAOCH OAHOI po6oTH, 3 HKOI MH 
6 AoSyiH AQAaTKOsi BIAOMOCTI npo (payny MypamoK yKpaiHH. KOAH BSHTH 

i npo (payny MypamoK HainoT Kpainn 3 HasBanoi Monorpa^ii 
TO MaTHMCMO BKasiaKH npo 40 (popM (BHAH, ni^BHAH 8 38 LLJo4O 3ra4yB3HBX <popM Tpe6a CKasaTH, iijo PyscbKuu He poapiaaas For- 
mica g a gates Latr. i Formica picea NyL, i TOMy MH ne Moaejio cyAHTH 
npo npHHaAeatHi'cTb MypaniOK, a JJKHMH PyscbKuii Mas cnpasy, 40 TOPO HH TOFO Solenopsis fug ax (Latr.) subsp. or ien tali s Ruz. rpe6a BHK- 

AIOHHTH 13 CHHCKy, 60 BHflBHAOCb, UJO OpHriHaAbi eKseMIIAHpH PySCbKOlO, 33. 

4OCAi4a;eHHflM Yx Emery, ne BupianaiOTbCH 814 THny. OicAH BHKAJOHCHHfl ijboro 

ni4BH4y HHCAO (fOpM MypaiUOK, 3HaXO42K6HHH HKHX y MCJKaX yKpai'HH B143HaHa- 

eTbca B npaiji Py&cbxoio, noBHHne flOpiBHioBaTH 39. 

y Mo'ifi npa^ ,,Ameisen aus dem palaarktischen Faunengebiet" (PyccK. SHTOM. 
o6o3p., T. 12, 1912, cc. 581 596) a Haeoflasy snepuie 4AH yKpai'HH napaaHTyioMy 
B Tetramorium caespitum My pauiKy Sfrongylognathus testaceus 
Schenck, KpHAaTy caMHjjio HKOI H SAOBHB niflqac Abory B 3BHHoropo4CbKOMy 
noBiTi na KHYBUJHH!. $,a\\, B TiS caMiH npaiji HaBoanTbCH 3 TO'I JK Mic^eBOCTi 
He noKasana paiiu AAH yKpai'HH Lisius flayus Fb. m y o p s For. var. f 1 a- 
voides For. 

1915 p. BHfluiAa Moa npau,n ,,MypaBbH via FaaancKoro yesaa OoATaBCKofi 
ry6epHHH H HS <J)epraHCKo8 o6AacTn" (Pyccx. SHTOM. o6o3p., T. 15, cc. 496 
507). B yiS npaiji a HaBoa*y HOBI 4AH yKpai'HH Leptothorax (Leptotho- 
rax) nassonovi Ruz. ra Leptothorax (Mychothorax) muscorum 
Nyl. i UJAKOM nosy pacy Leptothorax (Leptothorax) tuberum kni- 
p o v i t s h i Kar. . 

1925 pony HaapyKOBano po6ory E. LL/Kacpcpa ,,K (payHe MypaBbea OKpecT- 
XapbKOBa" (PyccK. 9HTOM. o6o3p., T. 11, cc. 153 145). HafiijiKaBimi 
B ^i8 MaAeHbKi'S, aAe 4y*e SMicTOBnifi po6ori e Anergates atra- 
tulus i Cardiocondyla elegans. Oepiiia ia araaannx MypaniOK 6yAa si- 

4OM3 4OC1 B MBJKaX CPCP TIAbKH flAfl aaiHCbKOl H3CTHHH CoK3y, C3M6 4AH KOA. 

Y o6AacTi; ^ro MypauiKy, ujo Mae TiAbKH caMijiB i canraijb, aBTOp 
(11 MOAO4HX 9) y cepnni 1918 p. B rnisai Tetramorium caespi- 
tum 6AH3bKo CT. OoKOTHAiBKH. Hpyry MypaniKy Cardiocondyla elegans 
Em. (recte: C. elegans schkaffi K. Arn ) aBTOp snaSmos 1919 p. Ha BH- 
COKHX nicKOBnx AK)Hax AiBoro Gepera /tmijH KOAO ceAHiija BeinKin; ije e nosa 
paca, npH qoiuy rpe6a cKasaTH, iu,o fi pia Cardiocondyla 40 TOPO lacy uje 

HC 6yB B140MHB 4AH yKpa'lHH. /UAl, HOBi 4AH yKpai'HH $OpMH, IIJO IX 3F34ye 

asTOp y -rifl raKH po6oTi, e Formica exsecta exsecta Nyl. i Formico- 
xerius nitidulus Nyl. OcTannK) MypamKy, iijo JKHBC B KOAOHIHX Formica 
rufa, F. pratensis i truncorum, K. ApHOAbfli anafiuioB y Form, p r a- 
t e n s i s B OKOAHijax ^oHeijbKoT 6ioAoriqHoT >CTaHiji'i' 6AH3bKO SMiesa i nepe4as iacy npau, e MOH poSoia ,,Myrmekologische Fragmente" (Tp. 
si4. yAH, T. I, 1926, c. 65 69. = 36ipH. npaijb SOOAOF. wya. Ns L 
1926, c. 47 51). B ijift poSo-ri no4ano onwc Stenamma golesejevi Kar. 
(recte: Stenamma westwoodi golosejevi), ujo 11 a snaSiuoB ycboro *) H cnocTepiras 'iine pas 6araTO paHlui na SBHuoropo^ujHwi; sona SOCHTIJ SBHuaHHa, aa MO'IMH 
cnocTepeaseHHHMH, raKOK a OKOAHijax Kneea . _ 39 - 

B KiAbKOcri OAHoro 5 B OKOAHUHX rvHCBa (A!C FoAocieBo) '); Tpe6a cKaaaTu, ujo 
fi pifl Stenamma uje He 6ye BIAOMHH AAH YKpaYHH. B TOMy asypnaAi, T. 4, 
1926, cc. 247 296 (36ipH. npajjfa 3ooA. iwya. Ns 2, cc. 352) naapyKOBaHa 
MOH ,,<t>ayHa NiypamoK yicpaiHH". Ija po6oTa, ujo HBAHB co6oio SBeaeHHH nauiHX 
TOA'iHHix BiAOMOCTefi npo (Jrnyny MypauiOK YKpaYHH, e, BAacne, TiAbKH BH3HaH- 
HHK y BHrAHfli aHaAiTHHHHx Ta6AHijb 3 HaSKopOTiiiHMH BKasiBKaMH , 6ioAoriHHoro, 
eroAoriiHoro ft eKOAoriiHoro xapaKTepy. HHCAO BHfliB, pac i BiAMin MypauiOK, 
uio BBifioiAH B yio po6oTy, AopiBHioe 67, aAe ijro ijH<f>py AAH ^aKTHHnoro oC'eiay 
(paynn MypainoK yxpaV-HH CAIA 3MeHiiiHTH AO 56 2 ), 60 a BHJC y BH3H3HHHK i rani 

(J)OpMH, 3HaxOAeHHH flKHX H3 VKpaiHi JJ1AKOM MOJKAHBC; KpiM TOrO, CK>AH yBlB- 

IUOB i PHA nepexi'AHHx (popw, TaKCOHOMinne 3HaneHHH JIKHX uje ne s'ncoBaHe. 

^aAi a HaBOA*y B xpoHOAOrinnoMy nopflAKy Ta*Ki poSoTH, ujo MicTHTb y co6i 
HOB! AaHi npo $ayny MyparaoK YKpaYHn: 

MOH po6oTa ,,Ameisen aus dem palaarktischen Gebiet" (Tp. Oia.-MaT. Bi^., 
T. 4,1926, cc. 333 348 = 36ipn. SOOAOF. lays., N 2, cc. 81104). B nifl no- 
AaerbCH onwc T ap i n o m a erraticum ambiguum Em. var. revolutionis 
nova, ujo H anafiinoB na SflHHOropOAiiJHHi i HKB BBiHuiAa 3 nocHAanHflM na AaAb- 
innS onnc i B MOK> ,,CDayHy MypaiuoK YKpaTHH". MOJKAHBO, njo sci Tapinoma 
erraticum, axi Bi'A3HaiaAH panim AAH yKpaiHH, naAeajarb cawe AO ijie'i (popMH. 
/[aAi, B ujfi ate po6oTi onncyerbCH HK nosy BiAMiny Formica (Raptifor- 
m i c a) sanguinea Latr. var. c 1 a r a, snaSAeHy MHOIO y BHrAHAi BeAHKo'i KO- 
AOHI'I B Aici KOAO CT. Ipnittb n\A KneeoM. Tenep H raAaio, iijo U,K> (popiay CAIA 
posrAHAaTH HK CHHOHiw var. c 1 a r i o r Ruz. 

K. Arnoldi ,,Studien iiber die Systematik der Ameisen, II, Stenamma Westw. " 
(Zoolog. Anzeiger, Bd. 75, 1928, pp. 199 215). Tyr onucyexbCH HK HOenS BHA 
Stenamma ucrainicum, snafiAeny aBiopOM y Ay6oBHX Aicax B OKOAHIJHX 
6ioAoriiHOi craniiii KOAO SmieBa na XapKiBUjuni. HanpHKinyi po6oTH 
cnnonTHMHy Ta6AHijK) AAH BH3HaieHHH scix BIAOMHX AOCI HeHHCAennHx 

Stenamma nauioro Corosy. 
W. Karawajew ,,MyrmekoIogische Fragmente" (Tp. (Pis.-Mar. siA- BYAH, 
T. 13, 1929, cc. 203218 = 36ipH. SOOA. nya. N. 7, cc. 305320). B ijifi 
po6oTi onHcyeTbCH snanAeHy MHOHJ B OKOAHHHX Kn6Ba Myrmica (Myrmica) 
r u g u 1 o s a Nyl. var. m i n u t a (renep var. constricta nom. nov. 60 BHSBH- 
AOCb, iijo nosHaneHHH m i n u t a e npeoKynoBane). L|e Apyra snaxiAKa npeACTas- 
HHKa r u g u 1 o s a Ha^KpaYni. 4 a A! HaBOAHTbCH Myrmica (Myrmica) schen- 
c k i Em. var. p 1 a n a Kar. (recte: Myrmica deplanata Ruz. is AcKaHia 
Hosa na XepcOHUjHHi i onHCyeTbca Myrmica (Myrmica) schencki Em. 
var. burtshak-abramovitshi nova [recte: Myrmica (Myrmica) lo- 
bicornis Nyl. subsp. burtshak-abramovitshi Kar.]. ') BOCCHH 1931 p. npo^>. r. 0. Ae6ef.ee SAOBHB IBM TBKH Ha CB!TAO oany KpHAaty $ i oflnoro 
(^ Qie'i pacn. 

2 ) 3 apyroro 6oKy, 40 ghoro MHCAB cAifl aoflaTH ige OAHH BUR Leptothorax (Mycho- 
thorax) muscorum Nyl., Ha maAb, nponyigeHHH y Moi'8 po6oTi. MHCAO $opM MypamoK YKpa- 
IHH 3a MOHorpaeJjieio PyscbKoio H noflas 54. HHCAO ge KOIIITOM nepexl^HHx <popM rpe6a SMCH- 

niHTH HO 40. K- Arnoldi ,,Studien zur Systematik der Ameisen". V. Der erste Vertreter 
der Tribe Proceratiini (Formicidae,) in USSR" (Zoolog. Anzeiger, Bd. 91, 1930, 
pp. 113 146). OimcyeTbCH HOBHH HJABHA Sysphincta europaea For 
subsp. rossica nova, SHafifleHHft aBTOpoM B AKCBI B ^OHeijbKOMy 6aceSm. 

K. ApHOAbAi ,,O npeflcraBHTeAHX flsyx HOBbix AAH CoHDaa CCP Tpn6 My- 
paBbCB-noHepHH" (PyccK. SHTOM. o6osp., T. 24, 1930, cc. 156 161). FIoBTOpioeTbca 
onnc Sysphincta europaea rossica. 

K. ApnoAbAi ,,Studien iiber die Systematik der Ameisen. VI. Eine neue 
parasitische Ameise, mit Bezugnahme auf die Frage nach der Entstehung der 
Gattungsmerkmale bei den Ameisen" (Zool. Anzeiger, Bd. 91, 1930, pp. 267 
283). B ijift po6oTi onwcyeTbCH HOBHH napaaHTHHHHft pi# i BH# Symbiomyrma 
karavajevi, 3Ha8#eHH8 aBTOpow B OKOAHIJJIX ^OHeijbKoi 6ioAOriHHoT CTaHuji 
B KOAOHU M y r m i c a scabrinodis. MopipoAoriqai oanaKH ijboro po#y noKaay- 
K)Tb na cnopiflHenicTb Soro a Myrmica. 

, sraAyBaai B orAHfli Mop^OAorinnHx oanaK mypaniOK 

YKpaiHCIiKi TepMiHH crop. 

IH MaxpoxeTH 8 

aHBAbHHH CBrMBHT 12 

BHTCHH HH BycHKH (antennae) 5 

6asaAbaa (ocHOBHa) JKHAKB 14 

6iiHi KpaT roAOBH 5 

CoposeHKa qoAosa (linea aut sulc. front ) 5 

6paxiaAbna JKHAKH 14 

6paxiaAtna nonepeMna aiHAKa 14 

6yAasa BycHKa (clava) 5 

BepXHH~ry6a (labrum) 6 

BHCOK (tempora) .5 

siiKa (stenammata aut ocelli) 5 

BIWKO KpHAa (pterostigma) 14 

BycHKH IK aHTCHH (antennae) 5 

sycHKOBa HMKa (fossa antennalis) 5 

raciep (gaster) 11 

rinoniriyM (hypopygium) 12 

romiAKa (tibia) 13 

ropAHHKa (pharynx) . . 6 

rpyflH MH TopKac (thorax) 9 

ryGnl MauKH 8 

SJKryTOK sycHKa (funiculus aut flagellum) . 5 

JKBAK3 ... 14 

KAlTHHKa 14 

(paraglossae) 8 

eninoTym 9 

eninepHT 9 

enicTepnir 9 

a6o ujeAenn (mandibulae) ... 6 

ni njeAenn a6o HHa.na ry6a (labium) . 8 

HH nOTHAHIHHH KpaS ....... 5 

3BopoTHa (recurrens) asHAKa 14 

30BHi'mHi 40flaTKH (stipites aut vaginae ex- 

ternae) CBMHR 16 KHAb qoAOBoro ijjHTKa (carina) 4 

KirTHKH 13 

KOCTaAbRa XHAKa 14 

KOCTaAbHa KAiTHHKa . . . 1 14 

Ky6iiaAbHa HAKa 14 

Ky6iT3AbHi KAiTHHKH 14 

KyAbiua (femur) 13 

Aanxa (tarsus) 13 

AonaTb lOAOBa 5 

AycoiKa (squama) 12 

MafiplBCbKHH JKOA06OK 10 

MaKpoxerH IH amoxeTH 8 

a;nAH 16 

ry6Hi 8 

Man,KH HHiKHix igeAenis 7 

MefliaAbHa JKHAKB 14 

MCAiaAbHa KAlTHHKa 14 

wesoHOTyM 9 

Mesonapairrepon 10 

MesoTopaKc 9 

MCTaHOTyM a6o nOCTCKyTBAKIM 10 

MeTanapanTepOH 10 

MexaTOpaKC 9 

HHKHI igeAenn (maxillae) 7 

HHJKHH ry6a a6o aaani njeAena (labium) . 8 

OBOpoTb Itrochanter) 13 

OCHOBH3 (6a38AbHa) JKHAK3 14 

oCTpora 13 

napancnfla.\bHi atOAo6KH 11 

napancHc 11 

ne^iaAbtja %HAKa 14 

nexiOAioc 11 

nirifliyM 12 

niA6opifl4H (mentum) 8 41 (submentum) ....... 8 

Ky6iiaAbHa atHAKa ...... 14 

nonepemu Ky6rraAbHi JSHAKH ...... 14 

a6o TpaHCBepcaAbHo- 

iKHAKa ........... 14 

nocTneiioAioc ............. 11 

nocTCKyieAiOM a6o MexanoTyM ...... 10 

HOTHAHIJH (occiput) ........... 5 

nOTHAHIHHH qH 3a4Hifi Kpafi TOAOBH ... 5 

npOCKyT6AK)M ............. 10 

nporopaKc ............... 9 

ncaMO(]>op ............... 9 

;KHAKa ............ 14 

KAiTHHKa ......... 14 

pyiKa BycHKa (scapus) ......... 5 

CKyT6AK)M ............... 10 

CTe6eAbge (pedunculus) ......... 11 

CTeruo (coxa) ............. 13 

CTepniT (sternit) ....... ..... 9 

CTepnyu (sternum) ........... 9 

CTHFMH ................ 10 opran ....... -. . 12 

cy6reHiiaAbHa nAariBKa (lamina subgenitalis) 12 

Cy6KOCT3AbHa JKHAKa .......... 14 

AaTHHCbKl 

abdomen (qepeaije) .......... 11 

antennae (sycHKH qa anieHH) ...... 5 

area frontalis (qoAOBa nAOigHHKa) .... 4 

carina (KHAb MOAOBOFO ujHTKa) ...... 4 

cerci ............... 12 

clava (6yA3Ba sycuKa) ......... 5 

clypeus (IOAOBHH IIJHTOK) ........ 4 

coxa (CTCFHO) ............. 13 

femur (KyAbiua) .......... ., . 13 

flagellum aut funiculus (AairyTOK BycHKa)-. 5 

fossa antennalis (sycHKOBa H.MKa) ..... 5 

fossa clypealls (njHTKOBa aMKa) ..... 5 

frons (HOAO) .............. 4 

funiculus aut flagellum (AiKryroK BycHKa) . 5 

genae (UJOKH) ............. 5 

glossa (SSHK) ............. 8 

hypopygium .............. 12 

labium (334111 nj6Aenn a6o HHisna ry6a) . 8 

labrum (sepxHa ry6a) .......... 6 

lacinia ........ ......... 16 

lamina annularis (XITHHOBB KiAbge cra- 

T6BHX AoaaTKis caiaga) ........ 16 

laminae frontales (HOAOB! BBAKH) ..... 5 

lamina subgenitalis (cy6reHrraAbHa nAa-, 

TiBKa) ................ 12 

linea aut sulcus frontalis (lOAOBa 6opos). 5 

mandibulae (njeAenn a6o jKysaAbga) ... 6 

mentum (nia6opifl4) ......... 8 

metatarsus .............. 13 

notum aut tergum ........... 9 TepriT (tergit) 9 

TepryM (tergum aut notum) 9 

liia'a (vertex) 5 

ropaKC in rpyaH (thorax) 9 

TpaHCBepcaAbHO-Me4iaAbaa a6o nonepeiao- 

MBfliaAbHa 'JKHAKa . 14 

xixuHOBe KiAbue (lamina annularis) cia- 

T6BHX AOAaTKifi C3MIJH 16 

qepesije (abdomen) 11 

qHcriBHHH anapar 13 

MOAO (frons) 4 

qoAoaa 6opO36HKa (linea aut sulcus fron- 
talis) 5 

qoAOBa Aonarii 5 

qoAOfia nAOigHHKa (area frontalis) .... 4 

qoAOBHH IIJHTOK (clypeus) 4 

qoAosi saAKH (liminae frontales) 5 

ujeAenii a6o .KysaAbija (mandibulae) ... 6 

njeAena HHJKH! (maxillae) 7 

igHTKOBa HMKB (fossa clypealis) 5 

IIJOKH (genae) 5 

H3HK (glossa) 8 

anna ByciiKosa (fossa antennalis) .... 5 

re p M I H H 

occiput (noTHAHijn) 5 

ocelli aut stenammata (siqio) 5 

paraglossae (AOAaTKOBi HSHHKH) 8 

pedunculus (cre6eAbije) 11 

penicilli 12 

penis 14 

petiolus 11 

pharynx (ropAHHKa) 6 

postpetiolus 11 

pterostigma (B!!KO KpnAa) 14 

pulvillus 13 

recurrens (nonepeqna SBOpoTHa >KHAKa) . . 14 

sagittae aut vaginae internae 16 

scapus (pyiKa BycHKa) 5 

squama (AycoiKa) 12 

squamula 16 

stenammata aut ocelli (siiKa) 5 

sternit 9 

sternum 9 

stipites aut vaginae externae caMLjH ... 16 

submentum (ni4nia6opiflAH) 8 

sulcus aut linea frontalis (qoAosa 6opos.) 5 

tarsus (AanKa) 13 

tempora (BHCOK) 5 

tergum aut notum 9 

tibia (rOMJAKa) 33 

trochanter (osopoTb) 13 

vaginae externae aut stipites 16 

vertex (TIM'S) 5 

volsellae aut vaginae mediae 16 42 mifly i HHHCIHX TaKCOHOMiqHHX KareropiH 

BeAHKa po6ora <f>ayHicTHqHO-cHCTeMaTHiHoro xapaKTepy cTaBHTb as- 
Topa nepeA noTpe6oio BHSHaiHTH ceoe CTaBACHHH AO HOHHTTX BHAy S HHHJHHX 
TaKCOHOMiHHHX KaTeropi8, a TOMy, nepexoAH^H AO orAay (Jmyna MypauiOK YK- 
pai'HH, i a Mymy CHO BHCAOBHTHCB B ijbOMy intrantd. 

FlHTaHHH npO BHA MOJKHa pOSPAHAaTH HK 3 tlOrAJTAy CyHaCHOFO MOMCHTy, T3K 

3 norASAy eBOAroijii opraniaMiB, rpyHTyroHHCb Ha Aannx naAeoHTOAorii. MH 
no<jH6MO s ocTaHHboro. 

BI'AKOAH CTBAO na TBepflnS rpyHT yqeHHH ^apema, HKHH ynepuie A&B nepe- 

KOHAHBl AOK33H TOFO, UJO- niflKOl IIOCTifiHOCTi BHA1B HCMae i H1KOAH H6 MOFAO 

6yTH, CTaAO WCHO, iijo XOH na cyiacnoiwy nonepeiHOMy p o 3 p i 3 i nepea 
reneaAoriHHe AepeBO, aa AonoMororo HKOPO MH yHBAHeMO co6i KapTHHy nocTyno- 
BOFO icTopniHofo poaBHTKy opraniaMiB, i woajna rosopHTH npo 
BHAIB ra I'HUIHX CHcreMaTHMHHx KaTeropiS, aAe ujo B BepTHK 
n p H M K y UJOAO ijboro He MOKC 6yTH HIHKHX meas. 

FIoKH MarepiaA 3 KonaAbHHx peinroK 6yB itije 6UHHfi, Kajse Abel 1 ), npora- 
AHHH B reoAoriiHHx flOKyiweHTax, ujo Bifl6HBaAHCH B BHrAflfli poflOBiflHux npora- 
AHH, 6yAH uje AonOMiHHHM SHapHAflaM n\n BiAMeayBaHHH ,,BHAJB" i n pOAiB" 
y naAeoHTOAOriiniS CHcreMaTHuj i BOHH e HHM 3Ae6iAbiuoro H AOCI B THX rpynax, 
npo poAOBiAny icTopiio HKHX e Annie Aye He6araro icropHHHHX AOKyMeHTiB 
y BHrAH^i KonaAbHHx (fopM. AAB B saipy poaenTKy naAeoHTOAorii' noBHHne 6yAO 
AoapisaTH BHanaHHH, igo IIOHHTTH BHAy aooAoriiHoT CHcxeMaTHKH ne Moasna ne- 
peHOCHTH na naAeoHTOAOriro. Yate Neumayr IJIAKOM HCHO BHanas ije TOAI", KOAH 
nepeA naMH He 6yAO uje TOFO BeAHqeanoro AOCAIAHOFO MaTepiaAy, HKHS MH Ma- 
GMO renep; see raKH B!H BHCAOBHBCH 3 yciero rocxpoTOio Tak: ,,OcKiAbKH MH 
MaeMO na ysasi saraAbny cyKynnicTb poaBHTKy, neMae niioro, uio BiAnoBiAaAO 6 

HOHHTTIO BHAy; OCTaHHe, OCKIAbKH MH M36MO CnpaBy XOH 3 TpOXH HbBHHM MaTC- 

piaAOM, B naAeoHTOAorii' aoBciM ne Mae M!CIJH, HC MOJKB 6yrn aacTOCOBane i My- 

CHTb 3HHKHyTH 3 11 o6AaCTi" *). 

ripO40ByK) A3A1 KpaCHOMOBHHMH CAOB3MH Abel-Hi 

,,ft He paa, Kaate sin, oco6AHBO rocrpo BHCAOBAHDBaBCH, AoaepwyioiHCb 
Torq m norAHny, B rpaHHijHX Hyracodon nebrascensis. BwcAOBAioioiHcb 

TOMHO, K6n MH MOFAH A1HTH TOrO, UJO is pAy HpeAKis 3H3TH BC1X HABHiB HbOPO 

Aanijrora i npocreasHTH ijefl Aanijror AaACKO HaaaA y MHHyAe, rp HOMeHKAaTypne 
poapisHHDBaHHH OKpewHx 6e3nocepeAHix npeAKiB SHHKAO 6 y Me^ax jjboro pAy- 
B Moi'x ABKyiax, 40 a sraAyio npo ue8 npnKAaA, H 3BHiafiHO ssepTaio ysary Ha 
re, iijo, HK6n nepeA HaMH 6yAH r e T b y c i 6e3nocepeAHi HACHH ijboro Aoaroro 
ipiAoreHeTHHHoro AaHijKDrk, HKHS Mi'cTHTb y co6i 6araro MiAbiiOHiB npeflKie, TO 
npn HbOMy Mycis 6n nacTaTH raKHfi BnnaAOK, ijjo He TiAbKH 6axbKa itcHHa rpe6a 
6yAO 6 aaAiiHTH 40 piannx BHAIB, a iijo B u,bOy pnAi Aecb MyciAa 6 6ym BCTa- 
HOBAena BiAMinmcTb pOAyi Aa*i naBirb pflAy i HapemTi, HasiTb BHUJHX 
TH^IKHX Kaxeropifl". *) O. Abel, Palaobiologie und Stammesgeschichte, Jena, 1929. 
2 ) M. Neumayr, Die Sta'mme des Tierreichs, Wien, 1889. 43 

FlicAa GesHaAJHHoro posrAHAy nHTaHHH npo BHA y raAyai naAeoHTOAoriinoro 
poarAHHbMo xenep floro B pospisi cyiacnoro MOMeHTy reoAoriHHOro 
ujo, HK no6aHHMo AaAi, AacTb Ham 3Mory poarAHAaxn BHA HK o6'eK- 

THBHy peaAbHICTb. 

Mae rAn6oicy paijiro Haiu 'sacAyaieHHH KOAeonrepOAor A. 77. CeMenoe- Tan- 
HJancbKuu '), Kaajyin, 1150 rOAOBHa Aoriqna noMHAKa, HKOI SBHHaBno 
(renep npasHAbHiuie 6yfle CK33aTH AonycKaAHCH B. K.) 
,,BHA", noAarae B TOMy, ,,igo e MHMOBJAbHe nparHenHH 6anHTH B BHAax 
npn6AH3HO piBHOijiHHe. THM nacoM IJIAKOM eKBisaAeHTHHMH BHAH niKOAH 6yru 
HO Moatyxb. BysniH BCPUIHHHHMH B AanHg MOMBHT napocTKaMH a6o KIHIJHMH riAOK 
cKAaAHoro Aepesa, BH^H B Koatnig rpyni MoatyTb 6yrn Ayase MIX 
co6oio BiAM'iHHi i CBOI'M reoAoriiHHM B!KOM, i noxoAaJCHHaM, To6TO cryneHCM 
cnopiAHeHOCTi 3 HaM6AHatHHMH AO HHX 3 HHH! atHByujHX (popM, i TeiwnoM, HKHM 

BOHH BlAOKpCMAlOBaAHCb i CKAaAaAHCb, 1 XapaKTepOM (paKTOpiB, flKHM BOHH 3HBAa- 

nyroTb CBOI'M noxoAJKCHHHM, i mAaxoM, HKH8 BOHH npoSuiAH, ujo6 npH^TH AO cynac- 
HoY (popMH" i AOA&M a oco6AHBo cBoero KOHCTpyKijieK), aBAajoiH co6oio piAine 
MOHOMOP$HHH KOMnACKC (bona species AaBniiuux aBTOpis) a6o, HK TO 6yBae SBH- 

cKAaAHy CHcrewty cyni^paaHHX nacTHH. 

TaKHM HHHOM MH ni^xo/iHMo AO noHHTTa ,,36ipHoro BHAy" HH conspecies, ujo 
B ce6e 6iAbiuHH HH MemiiHH PHA reorpa^iiHHX pac a6o, ^K Tenep 
BHSHanaiOTb HC flBHUje, AO npHHiiHny reorpa^inHnx pacoBnx Po3po6AeHHio ^oro nHTaHHa npHCBHHeHa BHflaTHa KHHra Rensch-a*), sacAyra 
flKoro B TOMy, iijo MoatAHBicTb npaKTHHHo sacTOcysaTH ijeS npHnynn BIH noKasas 
HC na PHAI AOBiAbHO BHXonAeHHX npHKAaAiB, a Ha nocAiAOBHOMy orAaAi Hafiro- 
AOBHIUIMX rpyn TBapHHHoro i noiactH pocAHHHoro ijapcTBa. 3 sacTOcysaHHa 
jjboro reorpacpiHHOro npHHHHny B CHCTeiaaTHiji, Kaaje BI'H, BHnAHaaioTb BHCHOBKH, 
aid npHMymyioTb Hac mynaTH posa'asaHna npo6A6MH yTBOpenna pac i BH^ie 
y ijiAKOM iHinifl raAysi, niat y raAysi nanyioHoV Tenep MyTayiSnoi' Teopi'i. Poaa'a- 

33HHH HbOrO HHTaKHfl, K3ate BIH AEAi, ,436 CaMa CHCTBMaTHKa, a C3M6 

AocAiAateHHa TOFO cynacHoro neocaasHoro 6araTCTBa (popia, aKe Moase A&TH 

KapTHny posujenAenHH, iijo BiASyBaeTbca Tenep. 
BCTyni AO CBoei' KHHFH Rensch Aae KOPOTKHH orAaA icTopi'i 

i SMinnocTi. BsaaiaK) sa AoijiAbne naBecTH ftoro B uje 6iAbiu CKO- Ilje ricMJiac y Kiniji XYIII CT. BHCAOBHB AyMKy, ujo ,,AeaKi BiAMiHH" BHHHKAH. 
O^CBHAHO, niA snAHBOM pi3HHx KAiMatiB ,,i Hc8 norAaA 3Ha8moB Ha nonaTKy 

XIX CT. yiAHS paA npHXHAbHHKlB, OCO6AHBO C6p6A OpHlTOAOriB". ') A. 77. CeMBHOB-TnH-LUaHCKuu, TaxeoHoMimeCKHe rpaHHijw BHfla H ero no 
Onbir TOIHOH KaTeropHsaijuH HHCIUHX CHCTeMaTHiecKHX eAHHHij. SanHCKH AKafl. HayK. 
T. XXV, 1910. 

2 ) B. Rensch, Das Prinzip der . geographischen Rassenkreise und das Problem der Artbildung. 
Berlin, 1929. 

^HB. TaKOJK fioro aaAbini po6oTH: Zoologische Systematik und das Artbildungsproblem. Verhandl. 
d. Deutsch. Zool. Gesell., 1933, pp. 19-83. 

Anleitung fijr systematische Arbeiten, Berlin, 1933. 44 

Oco6AHBO piiuyne nposiB gefi norAHA Gloger y KHHSI ,,Das Abandern der 
Vogel durch Einfluss des Klimas", ujo a'asHAacn 1833 p. B niH BI'H 

U1AHH f)ft A n BHAlB" AO paHry ,,KAiMaTHqHHX BiAMin", OTJKC KOMHAeKC 

oScaroBi ABHKHX pacoBHx ijHKAis cynacHOi cHcrewaTHKH. Xn6a npax- 
aacTOcyBaHHH CHCTCMH Gloger-a. Ta, ujo* BIH HC nosHanaB CBOI KAiMa- 

THHHi BJ^MiHH H33BaMH. 

,,HoBa (pasa y BKBHCHHI reorpa<j)iHHoi' 3MiHHOCTi noiHHaeTbca 3 ^apBiHOBOi 
iHTepnperaijii BiflMiHH KK EHXIAHOI (popMH BHAy. OpaBAa, ^apein noana^aB, HK 
nepexo40BH8 cTyniab AO BHAIB, OAHaKOso stK iHAHBi'AyaAbHi, TBK i reorpacpiMai 
eapiaijiT, aAe BCAHKe nomnpeHHH reorpaj)iiHOi SMIKHOCTI i BiKapiiOBaHHH OKpe- 
MHX pac 6yAH fioiwy Ao6pe BiAOiai". 

Ha OCHOBI TaKHx BiKapiKjioHHX (p6pM Moritz Wagner aacHysaB 1868 p. CBOK> 
Mirpaijifiny Teopiio. 

B KiHiji MHHyAoro i na noiaTKy i^boro CTOAITTH S'^BHBCH 
pan cneijiaAbHHX npaijb 3 nHTaHHH npo reorpatJriiHy sMinnicTb. 3 HHX 

oco6AHBO npa^ TaKHX BHASTKHX AOCAiAHUKis HK Kobelt, Heincke, 
Sarasin-vi, Hartert, Kleinschmidt, Jordan, Rothschild, Plate 3 Gulick. 
BiAbinicTb CHCTeMaTHKis (oco6AHBo ' nocAiAOBHO Hartert B opiUTOAori'i' i Jordan 
y AeniAonTepOAorii') noiaAH nosHanaTH reorpaipinHi <popMH UK n i 4 B H 4 H i in- 

AHBUyaAbHl BlAXHAeHHH HK B i 4 M 1 H H. 

,,L1JO SiAblUe nOnOBHIOBaAOCb 3HaBOMCTBO 3 TBapHHHHMH (J)OpMaMH, 

CTasaAO, iijo icnyBaHHH BBAHKHX KOMnACKCiB reorpa^inHO sacTynHHX 
(subspecies) BHflBAaeTbCH npHHafiMHi rax caiao Macro, HK i nonaa i 
HC siKapiioioiHx reorpacJiiiHO BHAIB. LJeit (f>aKT 6ya aaraAhHOBiAOMuM ye ft cra- 
PHM AQCAiAHHKaM (Gloger, Darwin), aAe npaKTHHno sacTocoayBaTH fioro B paiu- 
Kax CHCTCMaTHKH no^aAH TJAbKH nicAfl 1900 poxy. Tyx roAOBHa 3acAyra nocAi- 
AOBHOPO sanposaAHteHHH reorpacpinHOro npHHijHny i nposeAeHKH fioro wepes 
,,CTapy CHCTewaTHKy" HiAeatHTb, 6e3nepeiHO, Kleinschmidt- OKI. Bin IJI'AKOM npa- 

BHAbHO 3pO3yMl'B, POAOBHO H3 OCHOBi OpniTOAOriqHHX AOCAlAaSCHb, IJJO BBAHKi 
KOMnABKCH BiKapilOroiHX (J)OpM, AO HKHX HaABataTb IHOAi BiA 10 AO 20 KOAHIUHix 

SOBCI'M HB BUnoBiAaiOTb ^aBHiiuoiviy nonaTTio BHAy. Hosi OKpeMocxi BIH 
lepea ije niA Hassoio ,,(J)opMeHHx yHKAia" Formenkreise 
Realgfattung) i sanpononyBaB AAH OKpeMHX reorpa^iHHHX ,,(popM a Hosy 
Aoriro (iO ne BiAnoBiAae npasHAaia npiopHTBTy). OpHiTOAOria i'i' He 
a HasnaKH, reorpatpiqHHH npHHynn mafiaje cnpisb saBefleno B CHCTeiwaTHKy HHJK- 
HHX KaTeropia. HBATO saB^HKH Jordan-OBi u,\ HOB! cHCTeMaTHiui npHHHHnH 6yAH 
aacTOcoBani 4aAi raKoat i B eHTOMOAorii'". 

3HaieHHH ijie'i HOBOI cucTeMaTHKH noAnrae HacaivinepeA y nparneHHi noKAa- 

CTH B OCHOBy 11 KaTCrOpifi 06'eKTHBHl OKpeMOCTJ. 

HK CHCTeiwaTHHHy Kareropiro, niAnopaAKOBaHy KaTeropii pacH, A. CeMenoe- 
T siH-UIaHCbKuu ysaaiae aa MoatAHse aaBOAHTH B ACHKHX BHna4Kax uje KaTeropiro 
,,nAeMeni" natio, came AAH ,,Api6Hnx AOKaAbHHX, aAe BCC iije reorpatpinnHx 
oAHHHijb" (Unterassen ABHKHX niwegbKHx cHCTeMaTHKis), IJIAKOM anaAoriiHo no- 

HHTTK) aHTpOnOACriHHOMy. 

Rensch piuiyie noscrae npoTH aacTOcyBaHna yboro repiaiHy, BHXOAHHH 
3 MipKysaHb Horo HeAOcraTHbOi BHSHaieHocTi B posyMiHHi o6cary - 4$ - 

SMiuiyBaHHa 3 ,,eKOAoriqHHMH BifliwiHaMH". fl,o gboro nHfaHHfl iwit nOBepHCMOCfl 

Kpiw natio, A, 'CejueHoa-TxH-UIaHCbKuu sasoAHTb y CHcreiviaTHKy uje 
MOpcpa (morpha). Hia ijieio HBSBOK) B!H posymie Taici BiAXHAeHHfl, iijo i'x ,,cnpn- 
isKi 3M1HH 46HKHX cneijiaAbHHx yMOB icHyaaHHH, Hanp., cy6' 
OKpeMHx eAewteHTiB KAiMary, xapMy TOUJO", i HKI noaa IJHMH 
ACPKO nosepTatOTbCH AO BHxiAHoi' (popMH. ,4o ijieT JK KaTeropii 

HK ceaoHni tpopwn, rax i eKOAorinni, THK caMO HK i KyAbTypni 
i TBapHHH, KyAbTypni POCAHHH). ,,CnoAyiaTH B o4Hifi Kareropii raKi (OCOSAHBO 
cnaAKOBOCTi) reTeporeHni (popMH, Kaaie Rensch, oaHanae SBOAHTH na- 
yci Hami 3 TaKOio Tpy^HicrK) Ao6yTi anaHHa B raAyai AOCAiAHieHHH 3MiH- 
HOCTi!" 3 IJHM He Moana He noroAHTHCb. /laAi Rensch Kaate, igo oanaKH 6ara 
Tbox eKOAOriqHHX pac i pac ceiScbKHx TaapHH ijiAKOM cnaflKOBi i ne 
SHOsy AO npa6aTbKi'BCbKo'i <popMH, naCTO sate icpea xe, ujo BOHH HC 
yrce A6HKHX noxpi6HHx AAJJ ijboro renis. 

<ZiaAi B pisHHX asTOpis 4yjne nouiMpeni pisni nosHaneHHa AAH 
iHAHBiAyaAbHHX BiAXHACHb, 3 HKHX Haflqacriuie BatHBaeibcH nosHaMeHHH a 6 e p a- 
n'm. ft UJAKOM 3roA*yK)Cb 3 Rensch-ew, ujo B ybony BHnaAKy AOpe^HuH TiAbKH 
OAHH onwc, 6es no3HaqeHHH Hassn. OcTaHHH 6yAa 6 y 6ararbox sunaAKax ^iA- 
KOM HeMOiKAHBa sale TOMy, ijjo, Hanp. , y TypyxTana (Philomachus pugnax) 
MafisKe neiaae eKaeivinAHpa, HKHH 6ys 6n UIAKOM nOAi6nHH 40 iaiuoro. 

CAI'AOM aa orASAOM icTopHHHoro poaBHTKy TaKcoHoiuiHHHx yaBAeiib Rensch 
Aae nposisopHi BHSHaqeHHH reorpa<|)iHHo'i pacH, pacoBoro ijHKAy 

H BHAy. H H3BCAy IX fiorO 25 CAOBaMH HK BH3HaHeHHH, I1JO, H3 M1H 

Ha86iAbia BiAnosiAaiOTb HauiHM cynacHHM 3H3HHHM, i noA3M AeaKi CBo'i 

,,reorpa(|)iqHa paca, name Rensch, e KOMiiAeKC o6oniAbHo Heo6ivieaieHo 

HA1AHHX i MOpfpOAOriHHO nOAl6HHX HH BlAMiHHHX AHUI6 B MBJKaX i 

eKOAoriqHOi 8 cesoHnoi SMinnocTi iHAHBi'AiB, xapaKxepni osnaKH JJKHX 

i B o6AacTi nouinpeHHa KHX He HSHBe H i H K a inuia paca roroaipaco- 

BOPO u,HKAy. Feorpa^iqHa paca nepexoAHTb nocTynoBO B cyciAni pacH HH 

BlAOKpeMACHa BiA HHX TaKHMH H63HaHHHMH MOplpOAOriHHHMH Bl'AMiHHOCTHMH, I1JO 

MO%Ha npHHSTH 6e3nocepeAHe reneTKHHe noxoA^eHHH pac OAHa BIA OAHO'I". 
3 ^MH aaraAbHHMH Mi'pKyBaHHHMH Rensch-a, Meni SAaeTbcn, He Moatna ne 

norOAHTHCHJ 3A6 BHHHKae IIHTaHHH HH HC MOXJAHBi BHHHTKH 3 IJbOrO 3araAbHOrO 

TsepAJKeHHH, 60 3 Toro, iijo 43H3 paca atHBe B T!H IH rift o6AacTi renep, nje 
3OBCJM HC BHriAHBae, iijo BOHa /KHAa B nifi i paniui i BHHHKAa Tyr ate. Cnpaea 
B TOMy, ujo Rensch npoBOAHTb Teopiro reorpacpiiHHX pacoBHX ijHKAiB, He 6epyHH 
na yBary TBRHX reoAoriHHHX 3MiH KAiiaaTy fi ycboro AaHAiuacpTy, HK SAeAeninHH, 
Ke cnpnHHHH6Tbca i npH HacTyni, i B AaAbiiii nepioA^, niA^ac BiAcryny, AO IH- 
M3AHX nepeMiujeHb TBapwH (i POCAHH). 

Il^e 6iAbiiie noBHHHe u,e crocyBaTHcn yMOB asHTTfl B ripcbKHX Kpai'Hax. 

ToH ate auTop aasnanae, iijo B ASSJKHX BHnaARax ne MOiKna TO^HO posMeasy- 
BaTH reorpa(})iHHy M eKOAoriqny pacy, 60 o6nABi Bapiayifini 

ayMOBAHDIOTbCH BHAHBOM 3OBHlIUHbOrO OTOHCHHa. 

,,EKOAoriqHa paca xapaKTepHsyeTbcn, cynpoTHBHO AO reorpatpinHoi, 

THM, I1JO BOH3 MO*6 BHHBAHTHCH 6araTOKp3THO : CKpisb, AC BHCTynaiOTb Tl C3MI -. 46 - 

SOBHIUIH! yMOBH, yf BOptoiOTbCfl noA\6al eKOAoriini pacH (naripHKAaA, y 
MOAtocKiB <J)opMH TeKyioif H cTOH<ioi. BOflH). HasnaKH, reorpa^inni pacn Tpan- 

AHIOTtiCH TiAbKH OAHH pa3 i KOAH A6HKi paCH TOFO paCOBOrO LJHKAy BHHBAHIOTb, 

, KOHBepreHTHHH POSBHTOK KIAUKOX oanaK, TO aaBJKAH Maemo uje innii 
, iu,o ne e cniAbHi. AAC KOAH o6Aacrb noompeHHH pacosoro ijHKAy nopis- 

HeseAHKa i eKOAOri^HO piaHi apeaAH e TiAbKH nooanHOKi, TO ne 
3 neBHicTio cKaaatH, HH T/T pacn eKOAOriini, IH reorpa<j)iHHi". 

,,A ujo, KpiM Toro, EC! aoBHiiuni yMOBH, 6e3nepeiHo, ayiKe piflKO 

K)TbCfl B pi3HHX MicijaX OflHaKOBO, TO npH HHAbHOMy ROCMAmeHlti HaCTO MOMSHa 

6ysae BCTanoBHTH, ujo pacH, M aKi s^aiOTbCH eKOAoriqHHMH", nacnpaBAi Tpe6a 
poarAHflaTH HK reorpa^iiHi. Ha ije Tpefia ssaaiaTH OCOGAHBO iijo^o ,,ripcbKHX 

(J)OpM", 60 MaS^e KOJKHHH ripCbKHS KpHJK BHHBAH6 TpOXH BiflMiHHl yMOBH OTO" 

H6HHH. 3 apyroro 6oKy, i eKOAoriiHa aMiHHicTb Moate 6yTH B piannx 
HHX pac inina. OTaie MOHIAHBO, ujo eKOAorfqHa AyKOBa $ o PMa niMeijbKoro 
mypaniOK MaTHwe JHIUHH xapaKTep, mat AyKOBa ^opma nnoHCbKo'i pacH Toro 
caivioro reorpacJjiiHoro pacoBoro ijHKAy" (Rensch). 

CyTo TepMiHOAoriiHO ya CHCTeMarnKa BAHBaeTbca B CTapy 6ea niflKHX 
iiB. FeorpaipiqHy pacy noaHaiaeTbCH TpHHapno TaK, ujo CAiflOM aa 

crasHTbCH naasy HOMiHaTHoi' paca a6o pacH Bnepme onncaHoi', HKa e paaoM 
3 THM BHSHaneHHSM pacoBoro gHKAy; KOAH MH MaeMO Ha ysasi caMe y,K> HOMI- 
pacy, TO Hassy i"i noBToproeTbca, a KOAH apyry pacy, TO aa nasBoio HOMI- 
fle Hassa ijie'i 4pyroi pacn; npaBHAa npiopHTeTy aacTOcosyeTbCH 40 
nonepeflHboro BHSHaieHHH ijiAKOM HesaAeatno BI'A TOFO, HH BHanaqaAOCH Aany 
cpopmy pam'm UK BH^, HH HK pacy. FlpiaBHUje aBTOpa CTaBHTbCH TiAbKH 3a no- 

3HaH6HHHM p3CH. Rensch HaBOAHTb npHKAaA 3 FaAySl OpHiTOAOri'l; MH 33MiHHMO 

fioro npHKAaAOM 3 MipMeKOAorii'. 

Cardiocondyla stambuloffi For. (HHKA s tarn b ul of f i). 

Cardiocondyla stambuloffi stambuloffi For. (paca stambu- 
loffi). 

Cardiocondyla stambuloffi koshewnikovi Ruz. (paca koshew- 
n i k o v i). 

Cardiocondyla stambuloffi taurica Kar. (paca t a u r i c a). 

Onncana Forel BM C. stambuloffi npeACTasAena B BoArapii (terra typica) 
pacoto C. stambuloffi stambuloffi, B o6A3CTi ApaAbCbKoro Mopn pa- 
COK) C. stambuloffi koshewnikovi, a B KpHMy 8 Ha TaMaHCbKOMy nis- 
ocTpoBi C. stambuloffi taurica. 

rfoai6HO AO Toro, HK BHAH AaAeKo He aasatAH piBHom'Hni, He 

HflHJTbCH OAHH B1A OAHOFO OAHaKOBO BHHBACHHMH MOplpOAOriqHHMH 

O3HaKaMH, TaK He piflHO^HHi aj B ijbOMy posyMiflHi 8 pacH. Ha OAHHX pacax 
BHAHB reorpa(j)iiHoro (paKTopa BCTHF BIAGHTHCH 6iAbnie, na I'HUIHX Menuie. 

LLJe Ki'AbKa CA!B npo came CAOBO ,,paca". CeMeHOB-Tan-IIIaHCbKuu BiAaHaiae, 
iiio ,,AeHKi asTopn, ocoSAHBO cepeA aooAoriB, noaHawaiOTb HOMycb pacn WH H!A- 
BHAH He AaTHHCbKHMH, a TOMy 8 HenpHHHHTHHMH TepMinaMH ,,Rasse" (HIM.) a6o 
,,race" ((ppaHy.) (cKOpoq. ,,r"), HKI, na aiaAb, saBo^axb y TaKOMy BHrAHAi B Ka- 
8 MOHorpa$ii". 3 U.HM aaysaaseHH^M ne Moasna ne noroAHTHCb. AaTHHCbKOi HasBH Aanoi pacn noBHHHe CTOHTH CKOpolene AafHHCbKe ,,sulbsp." 
(subspecies). 

Rensch Kaae, ujo HaiaaranHH eHTOMOAOriB ABA! nofliAaTH reorpa$iHHi pacn 
(naiip., natio CeMeHoea-TxH-IUaHCbKoio) i sacTocoBysaTH npn upowy lexBepny 
HOMeHKAaTypy, BiAKHnyTO HK nenpaKTHHHe. Tane TBepflateHHfl IJJOAO MipMeKOAO- 
riHHoT CHCTeuaTHKH ijiAKOM He BiflnoBJflae AiHCHOCTi, 60 raxy TepMinoAOriio BCI 
wipMeKOAorH ocTannboro nacy innpOKO sacrocoByeaAH H aacTOCosyioTb, npn HOMy 
KaTeropiio, niAnopHAKOBaHy paci, nosHanaioTb repMinoM ,',varietas". TepMm ijefl, 
HKHH y MipMeKOAorii SOBCIM He Bi^noaiflae iHAHBiAyaAbHiii eapiayii', e repiviln 
y cyTi reorpa^iiHHa i, na wifi norAHA, niAnoBi'Aae KaTeropiY natio CeMenoea- 
T xH-LLlaHCbKOio a6o, KpaLge cKaaaTH, Bi^noBiAae Tfi y 6iAbuiocTi 
H po6AK) ije o6MexeHHa TOMy, iijo AeflKi varietates MipMeKOAOriiHoT 
Tpe6a saAiiyBaTH cKOpiue AO OKpeMHx reorpacpiqHHX pac, imiii AO eKOAoriinnx 
i, napeniTi, B 6araTbox ennaAKax HHM aoBciia neBiAOMHB xapaKTep AflHoro B!AXH- 
AeHHH. Hauii anaHHH igOAO ijboro iije naATO neAOCTaTHJ, 60 MaTepiaA Ham (oco6- 
AHBO ye Tpe6a CKasaTH npo Tponi^ni 36opn) nacto naATO ypHBHacTHS i eKOAorin 
3Ae6iAbinoro HeaiAOMa. LIJoasAO AO roro, HH ne CAIA noaHaneHHH varietas, HKC 
wae neBHy reTeporenHiCTb, aaMiHHTH noanaHeHHHM natio, TO H BsajKaio ije sa 
HeAOijiAbHe i raAaio, iijo AQHiAbHiine 36epertH nosHaneHHa varietas cawe 
jjK), syuoBAiOBaHy naiiiHM HeAOcraTHiivi 3HanHHM, reTeporennicTb. TaKHH 

H3M nOKHIJiO KOHHC nOTpi6HHfi. 5lK BHCAOBAIOeTbCa OAHH 13 MOIX iHO36MHHX 

KOAer y raAyai MipMeKOAorii', BJKHBaHHH repMiny varietas y wipMeKOAorinHifl 
CHCTeiiiaTHui e CBoepiAHHS ,,Verlegenheitslosung" Aanoro nHTaHHH. Bee TBKH 
B i^eaAi noanaHeHHa varietas y MipMeKOAorinniS cnCTeMaTHiji wycnTb 6yTn 
noaHaieHHHM AaAbiiioro posujenAeHHH (in BiAUjenAeHnn) HK npogecy reorpa- i rpe6a naia'HTarH, iijo, noAiSno AO pac, HK! CTyneneM CBOFO wtop(J)OAO- 
AHfpepeHijiiOBaHHH HepisHi', i BiAMina (varietates) TaKOJK nepiBHi', a 
npo TC, tn saAiqyBaxn neBHy siAMiuy 3 Ayme BHHBACHHM 

AO OKpeMoi' pacn, HH AHBHTHCH Ha nei BCC ifle UK na 
B ijbOMy BHnaAKy AHUIB cy6'eKTHBHi8 oyiHjji cne^aAicra. IJiAKOM oS'eK- 
THBHoro Kpuxepiio TyT 6yTH He MOJKC. KaTeropiH lacro e AHiue 3HapHA4 nauioro 
AoriHHoro MHCACHHH. ,,KiAbKicT5 nocTynoBO nepexoAHTb y HKiCTb". 

PacoBHH IJHKA (Rassenkreis) e KOMnAeKC reorpacpi^Hnx pac, na HKI pos- 
ujenHBCH poAOHaiaAbHHH BHA, flKi reorpacpiiHO 'sacxynaroTb OAna OAHy i 3 HKHX 
cyciAni Heo6MeaieHo o6oniAbno nAiAHi. ,,KoAH o6Aacrb noiunpeHHH Aanoro 
ne 6eanepepBHa, TO MOMCHTOM, HKHH Bnpiuiye, IH Moama neKaTH 
cxpeujenHH flaHHX q)opw, e CTyninb MOpipOAoriiHHX i 

, ujo npaBHTb npHHaHMni sa npH6AH3HHH MacuiTa6 (aA^ie eKCnepn- 

JJH ujoAO 6iAbmocTi TBapHH HeaAiHCHeHHa)" (Rensch). 
HanpHKiniji naseAy BHSHaneHHH BHAy B Ti8 <J>opMi, HK fioro Aae Rensch: 
,,BHA e KOMnAeKC o6omAbHO Heo6ivieKeHO nAiAHHX i MOp^OAoriqno OAnaKOBHX 
iHAHBiAiB a6o BiAMiHHHX y MCiKax iHAHBiAyaAbHOi eKOAoriiHoi' ft cesoHHoY sapia^Y, 
xapaKTepni osnaKH HKHX cnaAKoai". 

OTXC BHA pisHHTbca BiA pacoBoro ijHKAy AHine THM, mo sia uje ne poanasca 
na pacH. OTOJK pisHHyn noAHrae TiAbKH B oScary. FIpM 3BHia8HHx -48 - 

paCoanH IJHKA nosHaiaeTbCH nasBoro HOuiHaTHoi pacn, noAi6Ho AO pacosHX IJHKAIB, y npnpOAi HarypaAbHO cnocTepiraroTbCH fi 

IJHKAH HH KOMnACKCH BHA1B (a6o MaABKhKHX paCOBHX I^KAls), UJO reorpa(J>i4HO 

sacrynaiOTb OAHH OAHOFO. I~[o3HaHaTn Tani BHAOB! IJHKAH TepivdHOAoriiHO neiaae 
noTpe6n. 

FIopyH 3 HaMaraHHaM ycraHOBHTH TOHHJ cHCTeiviaTHHHi Kareropii Rensch B!A" 
3Hanae norpe6y a6eperTH aaraAbHOBatHBam HeftrpaAbHi noaHanenHH, K 
rpyna 8 (popMa, 6ea HKHX na npaKTHiji ne Moasna o6iHTHCb. 3 IJHM ne MOHa 
ne noroAHTHCb. 

IIJOAO BHAy H HHJKHHX TaKCOHOMiqHHX KaTCrOpift fl BHKAaB, AOACp- 

Rensch-a, BBaaiaroHH, ujo BOHH HailGiAbiu BiAnoBiAaiOTb cyqac- 
HOMy CTaHORi nHTaHHa; npn TOMy, roAoane, H BHKAaAas i'x 3 CTaTH^noro 
saHinaroqH AHnaiviiqHHg riAbKH noGiqao, HK raKHH, ujo 6e3nocepeAHbo ne 
y name sasAaHHH. HanpHKiniji npnpOAHO nocTaenTH nnTaHH: q 
nHTanHH npo poaujenACHKH BHAIB i yrBOpeHHH HOBHX caMHMH TiAbKH reorpatpiq- 

HHMH ft eKOAOrilHHMH (faKTOpaMH? HH H6 Tpe6a KpiM IJHX (paKTOpiB BH3H3TH 

poAb 4>aKTOpa Mytatiifinoro i HKB SHa'ieHHa npHpoAHoro Ao6opy? OcTaHniM 
npaijHMH BaeiJioea B raAyai 6oTaniKH BCTaHOBACHO B pisawx nacTHHax 
icHysaHHa oco6AHBHX ueHTpiB nUcHACHOro BHAOTBOPCHHH, 3 JJKHX gefi npo- 
ijec nouiHpioeTbCH BiAocepeAKOBO. Taxi HBHiiia rosopHTb na KOpHCTb MyTaijiY. 
Ha ataAb, iji AOCAiAaieHHa CTOcyioTbca THM nacoM TiAbKH raAyai 6oTaniKH. IJJo/io 
npHpoAHoro Ao6opy, npo XKKVL Rensch ne araAye 25OAHHM CAOBOM, TO sanepeiy- 

B3TH SHaMeHHH SOFO HK 3 HOFAHAy rCOrpa(J)lHHOl H eKOAOri^HOl SMiHHOCTl', T3K 

Y, SBunaHHO, ne AOBOAHTbca. Oco6AHBO Tpe6a BHsnaTH 
Ao6opy ujo^o HBHIIJ npncTocOBHoro sa6apBAeHHH fi (po'pMH ra 
y BysbKOMy posyMinni cAOBa. MACTHHA COEyiAAbHA 

rAHfl 4>ayHH mypamoK 
Ta6AHgn AAH BHSHaienHH niflpOflHH sa po6irHHKaMH, coAflaxaiHH H 1. ^KaAa HCMae. KAoaKaAbnufl oTaip KpyrAHCTHfl, OTOHCHHH 'KiAbjieM 3 BOAOKOH. 

. CTe6eAbije CKAaAaerbcn TiAbKH 3 OAHOFO ceriweHTa. AaAe^KH RiaHase aaB^AH 
onoBHTi KOKOHOM ............... 4. Subfam. Formicinae. 

?KaAO 3Ae6iAbiiioro poaBKHene; KOAH fioro Hewae, TO KAoaxaAbHHH 
y cpopiai nonepeqnoi njiAHHH a6o cTe6eAbije CKAaAaeThCH 3 ABOX 
.... ............................ 2. 

2. ffiaAO 33B25AH Ao6pe pOBBHHene. FleTioAioc 3 AycoqKawH in BysAysaTHH, nocr- 

neTi'oAioc Mafiaie TaKo'i caMOi IDHPHHH, HK i AaAbuiHH sa HHM ceriaeHT, 

BIA flKOrO B1H BiAOKpeMACHHfi nOMlTHHM nepeTHFOM. AflAeiKH MaS^C 3aBa54H 

onoBHTi KOKOHOM ............. ' . . . 1. Subfam. Ponermae, 49 

SBHqaBHO poasHHeHe. OocTiieTioAioc anaHHO ByatHnft HIK cerMeHT, igo 
aa HHM, i CTe6eAbije naie cKAaACHe 3 ABOX cerMCHTis. AHACHKH TOA i 
....................... 2. Subfam. Myrmicinae. 

?KaAO pyAHMeHTapne. CTe6eAbu,e CKAaAaexbCH 3 OAHOFO TiAbKH nerioAioca, 
nocTne-rioAtoc He BUoKpeMAeHnft BIA AaAbmoro aa HUM ceraeHTa neperaroM 
i craHOBHTb O4He ijiAe s racTcpOM. AHACHKH TOA! ........... 

.................... . 3. Subfam. Dolichoderinae. 

ITflTa niApOAHHa MypamoK Dorylinae na YKpaTni ne npeAcxaBAena i Towy 
e BKAroqena B BH3HaHaAbny r ra6AHijK>. BHSHaieHHH niflpoflHH aa caaiyflMH 

1. OeTioAioc ByaAyBaTuM a6o 3 AycoiKoro, nocTne-rioAioc MaSate xaKHS 3an- 

uiHpuiKH, UK i cerMCHT, !u,o &ae aa. HHM; BiflOKpeMAenHH BIH BIA Hboro no- 
MITHHM nepeTflroM .............. 1. Subfam. Ponerinae. 

CTe6eAb^e CKAaAaeTbCH 3 ABOX cerMenriB, nocrneTioAKJC anaino Byw^HB BIA 

AaAbiuoro sa HHM ceraeHTa ......... 2. Subfam. fflyrmicinae. 

OocTneTioAioc HBAHB co6oio 6a33AbHHH cerMCHT racrepa i SOBCIM He BI'AO- 

KpeMAeHHH 6yAbHKHM nepeTaroM BiA AaAbiiioro cerMenxa ....... 2. 

2. ^OAOBHH IgHTOK .BAaeTbCH y BHPAHAi KAHHy M1W qOAOBHMH BaAKaMH. OcTpOFH 

rpe6inqacTi ................ 3. Subfam. Dolichoderinae. 

- HOAOBHH UJHTOK HC BAaSTbCH y BHFAHAi KAHHy M!* HOAOBHMH BaAKaMH. 

OcTporH cepeAHix i saanix roMi'AOK npocri ... 4. Subfam. Formicinae. 
FTflTa n^ApoflHHa MypamoK Dorylinae aa YKpaiiHi ne npeAcraBAena i TOMy 

HC BKAIOHSHa B BHSHaiaAbHy T36AHIJK). 

1. Subfam. Ponerinae (Lepeletier) 

Ponerites: Lepeletier, Hist. Nat. Ins. Hym. Vol. 1., p. 185 (1836). 
Poneridae: Fred. Smith, Cat. Brit. Mus. Vol. 6, p. 6 (1851), Cat. Hym. Brit. 

Mus. Vol. 6, p. 76 (1858). Roger, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 5, p. 282 (1861). 
Odontomachidae et Poneridae: Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien. 

Vol. 12, p. 708, 712 (1862); Reise Novara,- Formic., p. 11 (1865), 
Ponerinae: Dalla Torre, Cat. Hym. Vol. 7, p. 13 (1893). Emery, Ponerinae, 

Genera Insector. Wytsman, 118-me fasc., p. 2 (1911). 
Amblyoponinae et Ponerinae: Forel, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, 

p. 162 (1893). 

Amblyoponides et Ponerides: Sharp, Cambridge Nat. Hist. Vol. 6. 
Dorylini (part.) et Ponerini. Emery, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 8, p. 764, 

766 (1895). 
Dorylidae (part.) et Poneridae: Ashmead. The Canad. Entom., p. 381, 

382 (1905). 

MoptJioAoriiBa xapaKxepHCTBKa. 2. B ycix nauinx BHAIB MCTanoTyM He 6epe 
yqacTi B o6MeajeHHi cnHHHoY nosepxHi ropaKca i eninoTyM AQTHKaeTbca AO M630- 
OTyMy, siA flKoro BiAOKpeMAioeTbCH MeaoeninoTaAbHHM IIIBOM. 4 aA i. B nauiMX 
BHAIB cie6eAbHe CKAaAaeibca 3 caMoro TiAbKH neTioArocy; sa HHM IAC nocTne- 
TioAHpnufi cerMeHT, Mafiase TaKHH aaBuinpniKH, HK i AaAbuiHfi sa HHM cerMeHT 
576-4 _ so _ 

*J\J 

racrepa, sin flKoro BIH BiAOKpeMAeHpj8 6iAbiiie HH MCHine BHHBA6HHM 

MicTHTbCH BAacHe 6AH3bKO nepeflHboro Kimja cerMCHra, iijo HAB 33 

yrBOpiofoqn cnepeay ujocb Ha apaaoK aiAeHOBaHo'i 
XHTaeibCH roAOBHe B BepTHKaAbHOMy nanpHMKy B cepe^nni o6iflMHiija 
Hboro Kinija nocTneTioAHpnoro cenaeHTa; U.H roAiBKa Mae HaASBHiafino 
nonepeine uiTpHXOBaHHfl, 06 HKB npH ara^aHOMy pyci xpeTbca sa/inift Kpafi 
nocTneTioAHpHoro ceriaeHTa, BHAaioiH asyKOBi Bi6patji'i; oxaie onacane 3HACHO' 
Banna HBAae co6oio CTpHAyAHHifiHHH opraH. OtBip KAoaKH y BHrAflAi nonepeiHo'f 
igiAHHH. TKaAO ao6pe possHHene, MiijHe 8 (pynKijioHyioqe, igo CTHp^HTb nicA 
CMepri MypauiKH. /KyaaAbBHS niAyaoK 6es naiueiKH S 6es cepeaHbo'i 
cAa6o xiTHHiaoBaHHH. AnaAbHHx saAos neiviae. Bes BiioK. 'HoAosi BaAKH 
Ay^e- posBHHeni i yTeoproiOTb AonaTi, Lgo iipHKpnBaioTb npHHAeHOBaHHH 
OcTanai 12-, piAiue ll-HAeHMKoai. UJeAenni fl ry6ni MaijKH SBH^aflno 

i3 SMCHUieHHM HHCAOM MAeHHKlB (qaCTO 1 - 2). HoAOBHS IIJHTOK 4o6p6 pO3BHHeHH3. 

? 3Ae6iAbiiioro KpHAaxa, Ay me noai6Ha 40 5. KpnAa HK y cJ. 

cJ. CTeGeAbije SK y 5. Cy6reHiraAbHa nAariBKa ne ABOposaiAbna; ijepKH 

p03BHH6Hi. OepeflHe KpHAO SBHHafiHO 3 ABOMa SaMKHeHHMH Ky6iTaAbHHMH KAi- 
THHK3MH I 3 OAHOK) AHCKOi^aAbHOK). Y 46HKHX BH4is Poiiera c5d 6e3KpHAI 

fi epraTOMOpi|)Hi. 

AHHHHKH Ponerinae MaroTb #yaie posBHHeni atyBaAbHH i BKpHTi 
npocTHMH BOAOCK3MH (UK y Dorylinae) a6o iijeTHHKaMH, TOA! K y i 
wypauiOK BOHH 6yBaKTb IHOAI raqKysaTi a6o posujenAeni na KIHIJHX; KpiM Tora 

IHOAl H3 TiAi AHHHHOK 6 OCO6AHBi nHaTHKyBaTl npHAaTKH, H3 flKHX. CHAHTb UJ6- 

THHKH, a6o, K y P on era, KpiM posKHAamix no TiAy ninnysaTHX BHpocriB, e 10- 
TnpH napH rpn6onoAi6HHx saAOSHCTHX KAifiKHX BHpocriB, posMiujennx na cnHHidfi 
noBepxni COMITIB, noiHHaio'iH 3 6-ro (AHB. puc. 14). 

EroAorifl. OoHepHBH, KpiM nefiaraTbox BHHflTKia, aid naAe^arb TponiKaM, 

JKHByTb 4OCHTb HeHHCACHHHMH rpOMaAaMH i HTTH IX M3AO pyXAHBB. InCTHHKTH 

oxopOHH 3 niKAyBaHHH npo HOTOMCTBO, HK i ssaraAi TaK ssaHe rpOMaACbKe KHTTH, 
B HHX poaBHHeni waAO. Wheeler (1900 i 1910) Kaate, iijo npeAcraBHHKH u,\e'i 
niApOAHHH ne MaioTb sAaTHOcri, UK, nanpHKAa^, Formica, Camponotus, 
My r mica ra in., npn o6oniAbHOMy roAyBaHni BiApwraTH pUKy i'ajy 3 CBOFO 

BOA3. FoAyiO'IH AHHHHOK, BOHH mAHOCHTb AO IX pOTa 6e3nocep64HbO HaCTHHH 

KOMax in inuiKx xapnoBHX npOAyKTis, HKi AHHHHKH caMOCTifino rpnsyTb. AHHHHKH 
nonepHH npOTH npeACTaBHHKiB inuiKX niApo^HH HaASBHiaflno pyxAHBi. KOAH no- 
pyniHTH i'x cnoKiH, BOHH, nane 6opOHaiHCb, IOBHAKO xHTaroTb CBoeio AOBFOIO nineio. 
(KpiM eAHHoro siAOMoro BHHHTKy TponiqHoi' Discothyrea oculata) 
yjse ujiAbHHH, SBHqafiHO 6iAbine HH Menuie 6yporo KOAbOpy, KOKOH. 
i MypauiKH, KpiM, MOIKB, caMu,iB ACHKHX BHAIB, MoxyTb caMOCTifino, 6e3 

AOnoMOPH poSiTHHKlB, npOrpHSaTH KOKOH 1 BHXOAHTH 3 HbOFO. 

npeACtaBAHioTb HaSAaBHiiny, pOAonaiaAbHy, rpyny MypauiOK. 
BHSHaieaHH BH^is sa po6iTHHKatiH fl 1. ^aAbUIHH 33 nOCTneiioAHpHHM CCrMBHT HaASBHHaHHO B6AHKHH i, 6yBIIlH BHP- 

aoHHsy, Man^ie UJAKOM yKpHBae peuiTy racrepa; inmi rpn 51 

yTBOptoioTb CKepOBaHHB ynepeA MaAeHbKHfi aarocTpeHHH KOHyc (tribus 
Proceratiini) .................. Sysphincta. 

laAbiiiHH aa nocTnexioAHpHHiw cenaeHT He BiApisHHerbca CBOIMH HaASBHiaH- 
HHMH poaiviipaMH i He BHFHyTHH flOHHsy; KiHeyb racrepa CKepoBanHfi, HK SBH- 
MaSHO, naaaA (tribus P o n e r i n i). CepeAni 8 sazmi roMJAKH 3 OAHOIO TiAbKH 
ocxporoio, ujo BiAnosiAae cepeAnifi i e rpe6iimacTa ....... Ponera. Ta6Ann,fi AAH BHsaaqeHHH po^ie sa 

1. ffiysaAbijfl Ao6pe poasHHeni, TpHKyxHi'. /[oBJKHna pyiKH BycHKa AopiBHioe 3 
HH 4 nepiiiHM HACHHKaM fl^ryTHKa, B3HTHM paaoM ...... Sysphincta. 

^ysaAbijH HaASBHHaHHo MaAeHbKi fi CAa6i. PyqKa sycHKa ne ^OBiua UK 2-H HAC- 
HHK 42tryTHKa. Cepe^ni H aaani FOMIAKH 3 OAHOIO TiAbKH ocTpororo . Ponera- 

Tribus Proceratiini, Emery 

Proceratii: Emery, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 8, p. 765 (1885,1, Ann. Soc. 

Ent. Belg. Vol. 45, p. 36 (1901). 

Ponerii (part.): Forel, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 163 (1893). 
Proceratiini: Ashmead, The Canad. Entom., p. 382 (1905). Emery, Gen. 

Insect. Wytsman, fasc. 118, p. 49 (1911). 
Dorylini (Probolomyrmex): Ashmead, The Canad. Entom., p. 361 (1905). 

MopipoAoriiHa xapaKxepnCTHKa. . HOAOBI BHAKH He npHKpHBaioTb 
BycHKi's; BOHH Ayme aSAHaseni, IHOAI SAHBaroTbCH HK o6oniAbHO B 
nAaTiBKy, xaK i 3 HOAOBHM UJHTKOM. SiysaAb^ TpHKyTni. BycHKH 3 9 
AO 12 qACHHKiB. Oni MaAeHbKi a6o i'x soBciia HeMae. Topanc ssHqafino 6es CHHH- 
HHX IIIBIB. rieTioAroc By3AysaTnft a6o AycKyBarnfi; nocTnexioAioc BBAHKHH, 
BiAOKpeMAeHHfi Bin FacTepa nepeTHroM; nepniHH lAenHK ocTaHHboro BeAHHesHnx 
poaniipiB, iijo BKpHBae BeAHKy nacTHHy racrepa. FoiviiAKH 3 OAHHM eaHHHM IUHHOM, 
KIFTHKH npoc-ri. 

$ KpHAara a posBHneHHMH OHHMa fi BiqKaMH, 6jAbiii-MeHiii nofli6na 40 >. 

(J. HoAOBHH IIJHTOK i HOAOBi BaAKH 6iAbUI-MeHIU HK y . ByCHKH 3 13 HAC- 
. KpHAa 3 OflHOIO TiAbKH Ky6iT3AbHO!O KAiTHHKOIO. Genus Sysphincta Roger (Mayr) 

Sysphincta: Roger, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 7, p. 175 (1863). 
Sysphincta: Mayr, Reise Novara, Formic., p. 12 (1865). Emery, Deutsche Ent. 

Zeitschr., p 359 (1909); Ponerinae, Gen. Ins. Wytsman, fasc. 118, p. 50 

(1911). Bull. Soc. Ent. Ital. Vol. 47, p. 102 (1915). 
Ponera (part): Roger, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 4, p. 291 (1860). 

MopcpOAoriHHa xapaKxepncTHKa. g ft $. HOAOBHS LU.HTOK B^aeTbcn Miai HO^O- 
BHMH BaAKaMH y BHrAHfli syabKoi nAariBKH, igo cnepe^y TPOXH noninpioeTbCH 
5 c-mpHHTb nocepeAHHi nepeflHboro Kparo y BHrAHAi MaAeHbKOi rocrpoi HH npn- 
TynAeHOi Aonari. HoAOBi BaAKH KopoTKi, poaAiAeni 6opO36HKoio; BOHH HBAaroTb 

C060K> BepTHKaAbfli HAaTiBKH, IJJO HC npHKpHBaiOTb npHHABHOBaHb ByCHKIB. ftHy- 

TpHKyTHi. Oni posMiujeHi nocepeAHHi* 6oKiB TOAOBH; y ^ BOHH H3A3BH- 
waAi. TopaKc g 3 AyracTHM CHHHHHM npocfiAeia, 6ea iiiBis; noxHAena 52 - noaepXHH eniaoTyuy o6MejKeaa 3 6oKiB rocTpHM KyroM; aa Miciji nepexoAy ropn- 
3OBTaAbHOi noBepxni eninoTyMy B noxHAeny MaACHbiu 3y6iHKH a6o npHtynAeHi 
porH. FleTioAioc GiAbin-Meniu BysAysaTHS, SByaieBHfi y siAeHOsanHH 3 nocTneTio- 
AIOCOM. /laAbiHHS 3a nocTneiioAiocoM cerMeHT Ayaae seAHKHil, BHrnyTHfi Aoaaay 
raK, ujo yTBOpioe aaflHifl Kiaeijb racrepa, a KayAaAbaa HacTHHa ocraaHboro o6ep- 
Heaa snepeA, BHCTynaioiH y BHrAHAi KOHinnoro siflpocTKa. 

$. FoAOBa aaKpyrAeaa. HOAOBHS UJHTOK 
npH6AH3HO UK y $. HOAOB! BBAKH twsbKi, 

pOSAiACHl 6opO3eHKOK>. JKyBEAbliH MilJHOl" 6y- 
AOBH, TpHKyTHi. PyHK3 ByCHKa TpOXH GiAbllia 
UK. l /a AOBJKHHH A*ryTHK3. TopaKC BHCOKHS, 

MeaoHOTyM 6es Mayr-iscbKoi' 6oposeHKH, enino- 
TyM spiaaHHfl. OeTioAioc Tpoxn HH^HKH niai 
y ^. BHFHH nepuioro racrpaAbHOro cerMenxa 
6araTO MeHinnfi. IlepeAHe KPHAO 3 OAHOIO 

AHIIie 3aMKH6HOK) Ky6iTaAbHOK) KAiTHHKOIO i 
OAHOK) AHCKOiAaAbHOK). 

ExoAorin. FIpeAcraBKHKH ijboro pOAy ^KH- 
seMAeio i BiApisHHiOTbca AyjRe no- 
pyxaMH; Hepes ije ix TpyflHO ana- 

XOAHTH. 

Feorpa^iiHe nomapeKHH. B!AOMO 7 BH- 
AI'B u,boro poay, nouiHpeHHx y 
o6AacTi (HiBAenHa Espona, Hnoaifl), 
H!H i niBAenaift AiaepHiji. GAHBOFO BiAOMoro 
AAH CPCP npeACTaBHHKa S europaea 
rossica K. Arn. BHHBHB ynepine (1927 
1928) K. ApHOJibji B /ioHfeijbKia o6AacTi. 
Puc. 15. a ^ Sysphincta may- 
r i (33 Emery); b S. algirica (33 
Emery)', c ^ S. europaea rossica 
); d Q S. europaea (opur.); [Syspincta europaea rossica 

K. Arnoldi (pHc. 15)]. 

Sysph. europaea subsp. rossica: K. Ar- 
noldi (K. ApHOAbAn), Zool. Anz., vol. 91, 
p. 144 (1930); PyccK. 3BT. o6o3p., T. 24, 
c. 157 (1930). 
Onuc, g. Ha ocaosi aBTOposoro onucy i 

AocAiAa.eHHH Soro 36o P y ; ujo a B M oe M y 

pO3nOpHA^GHHi, H MOJKy A&TH TaKHH OOHC 

t> 

Q 161 P aCH ' B Ha PHHTbca B1 4 BOMIHaTBOl paCH 

raKHMH osaaKaiwH : roAOBa (B MOTO eKaeMQAHpa) 
TpoxH By/s^a; sycnKH Tpoxn KopoTini; py^Ka 'ix ae AoxoAHTb AO nOTHAHiaoro Kpaio 
aa cBOro Hafi6iAbiuy rpyGaay KOAO aaAHboro KingH, TOAI HK y HOMiHaTHOi pacn sona 
AOxoAHTb Mafiate AO noTHAHHBoro Kpaio; Bci HACHHKH A*ryTHKa, Kpiw nepuioro 
fi ocTaBBboro, noMiTao 6iAbini Bump aiiK yAQBa; (B aoMiaaTHOi' pacn inHpana 
ix AOpiBBioe AOBJKHHi). BiApocTOK HOAOBoro uiHTKa MaAeHbKHH, 6iAbiu saro- 

CTpCBHfi. (aa ApHOJibtfi); g ^ maxim. S. euro- 
paea rossica (sa APHOM>AI)', h cj 
S. europaea (?) 3 TpiecTy (aa Emery). 53 

npo(}HAb TOpaKca 6iAbiii onyKAHS, 6iAbui HaraAye mayri 8 algirica; 
nosepxHH eninoTyMy raKOJK Ay*e onyKAa; pir eninoTyuy noiviiTHO IIAO- 
npn6AH3Ho aK y a 1 g i r i c a, a IUHPOKHMH TynHMH syS^HKaMH, ujo CKVAbnrypa, onymeHHs i 3a6apBA6HHH Ayate nofli6Hi AO HOMiHaxHoi' <popMn; B!A 
ixaAiflcbKHX eKseMHAapiB eK3CMiiAHpn HOBOI pacn BiApisHfliOTbCfl pHCHiiimMtt 

fi rpy6uiHMH BOAOCKHMH. 

4 eKseainAsipH OAnaKOBOi AOBJKHHH: 3 MM; OAHH is HHX snaiHO 6iAbniHH, 3,6 MM.,. 
BiApisHjiexbCH MacHBHicTio i BiflnoaiAHHMH nponopgiflMH xiAa, xoi yci inuii O3H3KH 

HOrO IJIAKOM noAi6ni. AO peillTH. OqCBHAHO, e A6HKnfi A6MOp<J)i3M po6iTHHKiB, 

HKiifi, MOJKC, rpe6a nocraBHTH na KOIHT icHyaaHHH riHeKOJAHHX po6iTHHKiB. AAC 
see raKH B ijboro seAHKoro poSixHHKa Meni ne BAaAocH BHHBHTH jmnxocb O3H3K 
caMHiji. 

$. KpHAara caMHija CBOIMH HaaroAOBHiinHMH oanaKaMH noAi6fla AO po6iTHHKi'B, 
aAe Mae KOpoTiiii BycuKH; pyHKasycHKiEnpocTHraeTbCH HaaaA AHUIC AO nepeAHtoro 
Bi^Ka. Binna AOCHTb BCAHKI i Ao6pe posBHHeni. LUnna eninOTyMy BeAHKi, Maflace 
K y S. europaea KpHAa xpoxa aareiviHeHi, ipHayrani. ^KaAKOBanHH noAiSne 
AO pacyHKy C. Emery (Deutsche Ent. Zeitschr., 1909, p. 360, f. 3, ^), penpoAyKO- 
BanoMy B ^iH po6ori na PHC. 15, aAe BJApiaHHeTbcH BCAHqHHoio fl (popMoro KA!- 

THHOK. O^i JlicTHTbCH TpOXH 6AHJqe AO nepCAHix H1SK AO 33AHix pOIUB TOAOBH; 

AOBKHHa i'x y ! 1 /2 paaH 6iAbina &a npowiaiOK Mias OKOM i nepeAHiiw poroM. OAHO- 
ManiTHOro atoBTOro KOAbopy, xpoxa nepBOHysaTa, TIM'H M xopKac ssepxy rpoxn 

TCMHillli. ^OB2JHHa 4 MM" (ApHOAbji). 

Beschreibung. ?. Auf Grund der Beschreibung desAutors und der Untersuchung 
ernes in meinem Besitze befindliche i 2 seiner Ausbeute kann ich folgende Be- 
schreibung dieser Rasse geben: Sie unterscheidet sich von der Nominatrasse 
durch folgende Merkmale: Der Kopf (bei meinem Exemplar) etwas schmaler. 
Antennen etwas kiirzer, deren Schaft erreicht nicht den Okzipitalrand um seine 
grosste Dicke in der Nahe des Hinterendes, wogegen er bei der Nominatrasse 
beinahe den Okzipitalrand erreicht; samtliche Glieder der Geissel, mit Ausnahme 
des ersten und des Endgliedes, sind deutlich breiter wie lang (bei der Nominat- 
rasse so breit wie lang). Der Fortsatz des Clypeus ist klein, mehr zugespitzt. 

Das Riickenprofil des Thorax ist mehr konvex, etwas an mayri und algirica 
erinnernd; die obere Epinotumflache ist ebenfalls stark gewolbt, die Epinotumecke 
deutlich abgeflacht, etwa wie bei algirica, mit breiten, stumpfen, wenig her- 
vorragenden, Zahnchen. 

Der Skulptur, Behaarung und Farbung nach der Nominatrasse sehr ahnlich; 
von den italienischen Exemplaren weichen die Exemplare der neuen Rasse nur 
durch reichere und derbere abstehende Harchen ab, 

,,4 Exemplare gleicher Lange: 3 mm; eines darunter bedeutend grosser, 3,6 mm 
zeichnet sich durch Machtigkeit und gewisse Proportionen des Korpers aus, 
obgleich alle anderen Hauptmerkmale den iibrigen Exemplaren ganz gleich sind. 
Es liegt hier augenscheinlich ein Dimorphismus der Arbeiter vor, welcher viel- 
leicht auf das Bestehen gynakoider Arbeiter zu beziehen ist. Doch ist es mir 
nicht gelungen, bei diesem grossen. Arbeiter irgendwelche Weibchenmerkmale 
zu entdecken". 54 

?. ,,Das gefliigelte Weibchen ist nach den Hauptmerkmalen dem Arbeiter 
ahnlich, unterscheidet sich aber durch die kurzen Ftihler: der Fuhlerschaft reicht 
nach hinten nur bis zum vorderen Ocellus. Ocelli recht gross und gut entwickelt. 
Die Epinotumdornen s ! nd grosser, beinahe wie bei S. europaea. Fliigel etwas 
verdunkelt, irisierend. Das Geader gleicht der Zeichnung von C. Emery (Deutsche 
Ent. Zeitschr., 1909, p. 360, f. 3, <$), hier auf Fig. 15 reproduziert, unterscheidet 
sich aber hinsichtlich Grosse und Form, der Zellen. Die Augen liegen etwas 
naher zu den Vorder als den Hinterecken des Kopfes; ihre Lange ist l'/2 mal 
so gross wie der Zwischenraum zwischen dem Auge und der Vorderecke. Ein- 
farbig gelb, etwas rotlich, Scheitel und Thorax von oben etwas dunkler. Lange. 
4 mm" (Arnoldi) J ). 

EKOAorisi H exoAorifl. ,,yMOBH npoGyBannfl Sysphincta europaea ros- 
s i c a B AKcai, Kaase K. Apnojib^i, OMCBHAHO, Ayase xapaKTepni. f{ anaHmoB 
u,to MypamKy B crapoiviy TiHHCTOuy napicy B TaK sHaniM MyxHHifi 6aAiji, KOAO 
crpyMKa, myKaioiH H posKonyioqH rnisfla Myrmecina graminicola Latr. 
FnisAO 6yAo 3po6Aene MIJK KOpiHHHM Aepesa B cnpony rpynti B aaTineHOMy TBM- 
HOMy Micu,i i CKAaflaAocH a 4yase He6ararbox aiHTCAiB; MOJKAHBO, iijo fioro ne 
AOCAiflajeno AO KiH^H. ?KoBTi, opurinaAbHi, wa8ase CAini MypaiiiKH a 
BHH3 i anepeA aaAHbOJO noAOBHHOio HepeBijH, noaiAbHO AasHAH, 
BTBKTH siA csiTAa i xoBaAHCH niA rpyAKH BorKoT aeMAi". 

Feorpa({>iiHe nomupenHfl. OnncaHnx BHUJC 5 i 9 ApHOA 
1927 p. (16. VII, JVs 2537) B AKcai' na HHajnbOMy AOHI, Ha AKcaficbKia 6ioAO- 
riiHifl cTaHijii. ^aAi S. e u r op aea rossica BHHBACHO B HCBeAHqKHX a6opax 
MypauioK, 3po6A6HHX 1928 p. B /ioneubKOMy 6acefiHi B. I. Tajduf>Ku.M. \ ne- 
peAaHHx ApHOAbgi. B IJHX ocraHnix a6opax 6yAa oAHa npnAara ?, sAOBAena 
29. VIII 1928 p. KOAO cTanijii flposaAAH (renep Kpacean MornAa). 

Sysphincta europaea europaea Biaowa 3 AAGanii', Fpeijii, Koptpy, 
PyMynii fi iTaAii' (Airypia, Fl'eMOHT). S. mayri 3 /laAMaijiT, AA6aHii, Fpeijii, 
Kop(j>y (nouiHpeHa, Ma6yxb, ssaraAi aa BaAKancbKOMy niBocTposi). Emery mas 
3Mory AOCAIAHTH no o^HOMy eK3eMnAHpy 3 KaAa6pii' ft MecciHH (Mus. civ. Ge- 
newa). S. a 1 g i r i c a For. BiAOMa a cxiAHoro AAasipy, S. w a t e s i Wheel. 
3 Hnonii (Okayama fi Katakura). 

Tribus Ponerini (Forel) 

Ponerini: Emery, Ponerinae, Gen. Insect. Wytsman, fasc. 118, p. 54 (1911). 
Ponerinii (part): Forel, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 163 (1893). 
Ponerii: Emery, ibidem. Vol. 45, p. 36 (1901). 
Leptogenysii (part.): Forel, ibidem. Vol. 37, p. 162 (1893). 1 ) Das <J von S. e u r. rossica ist ni;ht bekannt. Forel (Ann. Soc. ent. Belgique, v. 49, 
p. 177, 1905) beschreibt ein c? , das bei Triest gefangen wurde. Dasselbe konnte sowohl S. euro- 
paea europaea wie S. mayri For. gehbren. Ich finde es angemessen dessen Beschreibung 
hier wiederzugeben. 

.Fiir den Korperbau, soweit er am Profilbild erkennbar ist, vergl. die Fig. 15 (in dieser melner 
Monographic unter dieser Mummer wiedergegeben). Kopf oben und Epinotum halbmatt, unregelmas- 
sig genetzt-punktiert; Hinterkopf dicht punktiert; Postpetiolus und Gaster glanzend; Pubeszenz und 
aufrechte Behaarung nicht dicht. Farbe schwarzbraun, Beine und Antenne braun, Mandibeln z, T., 
Hinterleibsende und Tarsen rotgolb. Fliigel braun. L. 3,5 mm" (nach Emerg). 55 

MopcpoAoriina xapaKTepHCTHKa. $ ft ?. /KyeaAbua npuHAeHoeyioTbCH 6AH3bi<o 
poris TOAOBH. HOAOBI BaAKH asany sGAHaseni, Mafiate aaaatAH MaroTb 
Aonarb, iijo npHKpHBae npHHAeHOBaHHH BycmdB. 3saAy nerioAiocy 6iAbme 
"IH MeHnie BHHBA6HHH nepeTflr. KII-THKH npocri a6o saujepGAeai. 

(J. /KyBaAbtJH B KpHAaTHX Hafl3BHHa8HO MaACBbKl. 

Genus Ponera, Latreille (Emery emend.) 

Ponera: Latreille, Hist. Nat. Crust. Ins., vol. 13, p. 257 (1805). HacOHOB, 
MSB. H. O. A. E. A. 9., T. 58, c. 54 (1889). Emery, Ann. Soc. Ent. Belg., 
vol. 45, p. 41 (1901). PyacKHg, Myp. Poc., T. 1, c. 177 (1905). Emery, 
Ponerinae, Gen. Insect. Wytsman, fasc. 118, p. 88 (1911) Donisthorpe, 
Brit. Ants, p. 66 (1915). Emery, Bui. Soc Ent. Ital. Hynl. Form., vol. 47, 
p. 98, 99, 106 (1915). Soudek, Mravenci. . . Ceskoslovenske republ., p. 18. 
KapaBaea. Tp. CDia.-Mar. B!AA. (Viep. Axafl. HayK.), T. 4, c. 255 (1926). 
AAnaTOB H ApnoAbAH, OnpeA. naceK. <J>HAnnbeBa, c. 727 (1928). 

Ponera (part.): Latreille, Gen. Crust. Ins., vol. 4, p. 128 (1809). 

Formica (part.): Latreille, Fourmis, p. 195 (1802). 

Bothroponera (part.): Forel, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., vol. 13, p. 322 (1900). 

MopcpOAoriiHa xapaKTepHCTHKa. . FoAOsa 6iAbiu-MeHiu BHAOBasena, 3 Tpoxn 
^yracTHMH 6iiHHMn KpanMH. OepeAHifi KpaH qoAOBOro iijHTKa SiAbui-Meniii Ayra- 
CTHH a6o npOAOBasyeTbCH B uinpoKy fl aaKpyrAeny AonaTb. HOAOB! saAKH KO- 
i, qoAOBa AonaTb, iijo npnKpHBae npHHAenoBaHHa sycnKa, niBKpyrAa. ?Ky- 

pHKyTHi, IUHpOKi, 3 Api6HHMH 3y6HHKaMH; HUJKHbOUjeACnOBi MaiJKH CKA3- 

a ABOX HH OAHoro HAenHKa. BycHKH snaqno yTOBiijyiOTbCH AO KIHIJH; 
ocraHHi HA6HHKH ix 6araTO AOBiiii fl uiHpuii, aAe ne yTBOproroTb pisKO 
i 6yAaBH, a6o yTsopioioTb li' 3 45 HAenHKie. Oni MaACHbKi, IHOAI 
i a6o i'x sosciM neiviae, MicTHTbcn B nepeAHiS qacTHni FOAOBH. Topanc 3 SBH- 
HCHHM MesoeniaoTaAbHHM HIBOM. FleTioAioc 3 TOBCTOK). AycoiKoio. CepeAHi 
,fl saAHi roiwiAKH AHiue 3 OAHOJO ocTporoio, 3aB4H rpe6iH4acTOK). KirTHKH npocri. 
9 Ayase noAJSna AO ?, aAe Kpynnima, 3 snaino 6iAbiue POSBMHCHHIVIH si^KaMH. 
AycoiKa nexioAiocy BHiga ii Tonuia. TpanAHiOTbca nepexiAni $opMH Miai 2 fl 2 , 
3 posBHHeminHMH H\K y 5 oHHMa. Y 6iAbiu niBACHHoi P. eduardi Forel, 
ujo TpanAHeTbCH B Hac Ha KaBKasi, y,o. cpopiaa Mae 6iAbin-MeHiu BHHBAeny no- 
cxiHHicTb; osii B HCI 6iAbiui, HIJK y 5, aAe neiaae BiiOK. IlHTaHHH npo 
TC, HH CAIA posrAHAaTH iji (popwn HK cpraToiAni ? (Emery), HH HK oco6AHBy 
<popMy 5 (Forel), siaoasyTb poaa'asaTH TiAbKH AaAbiui AOCAiAaieHHH. 

<S 3Ae6iAbiuoro KpnAaTHfl i aiHAKOsanHH KPHA y Hboro TaKe caMe nv. y ?. 

cepeAHboi it saAHboi napn air AHIUB 3 OAHOIO ocrporoio. 

B KpHAa-roT $opMH pyHKa BycHKa SBH^aftHO KOpOTuia, Hiat 2-fl qAennK A*ry- 
rpoxH AOBtiia (P. eduardi). Topanc HOpMaAbHHHj iiesonoTyM i Me- 
AK(J>epeHjiiMoBaHi sa SBHHaftHHM AAH KPHABTHX MypauiOK THHOM; MCSOHO- 
i AOMiaye naA npoHOTyMOM. riexioAroc 3 GiAbui-Menui TOBCTOIO. Ay- 
). FliriAiyM ^BHqaHHO saKinqyerbCH UIHOOM, spiAKa HeosepoeHnH. 
B epraroiAHOi $opMH (P. punctatissima Rog., r a g u s a i var. s a n t s c h i i 
Em.) roAoea, a xaKow i asyBaAbua, Mafiase K y 5. BycHKH 12 13-HAeHHKOBi; 56 

pyqica xpoxn KopoTiua, niai y ? ; AairyxHK KopoxKHfi i 40 Kinija yxoBujyexbcn.. 
Oil xaKi ai MaACHbKi HK y 5, inoAi i'x nemae. Topanc wafiase xaKHH caMHB, HK y 2 j 
MesoHOxyM CKAaAaexbCH 3 oAHoro niMaxKa i MexanoxyM ne 6epe ynacxi B o6ivie- 
ateHHi cnHHHoi' noBepxHi. OcxaHHi cerMenxn rac'repa BAaroxbCH OAHH B OAHoro. 
EpraxoiAHaS cJ P. eduardi cxanoBHXb BHHHXOK 3 6araTbox norAHAiB; Horo 
roAOBa 6iAbiu noAiSna AO TOAOBH KpHAaToro S, atysaAbijH Ayaie MaAeHbKi, 6es 
3y6HHKia; pyina MaSaie xana KopOTKa, HK y KpHAaToro cJ, aAe AatryTHK Kopox- 
uiH8; cerMeHTH racxepa HC BAaioTbca OAHH y apyrHH. Tpe6a CKaaaTH, ujo epra- 
ToiAHoro 6 SHafiaeHO B HaaBanoro BHAY Annie OAHH pas, TOA! HK KpHAaTaS AAH 

HbOFO HOpMaAbHHH. 

EroAorin. Iji ApiSni wypauiKH, iijo Aye noBiAbHO pyxaioTbcn, TpanAHK>TbCH 
B seMAi, O!A KaMiHHHM, y rHHAOMy Aepesi H cepeA POCAHHHOPO nepernoio. 
Feorpa(|)iiHe noompeHHU. ffiapKi o6AacTi Ta o6Aacri 3 yce'i 

6AHHHS BHA H3 Ponera coarctata, Latreille (pHC. 16) Formica coarctata: Latreille, Bull. Soc. Philom. Paris. Vol. 3, p. 65, 
tab. 3, f. 1 (1802), S 9. 

P. coarctata: Dalla Torre, Wien. Ent. Zeitschr. Vol. 11, p.. 93 (1892), 
PyacKHfi, MypasbH POCCHH, I, p. 755, f. 7 (1909), 2 ? 6". Donisthorpe, Brit. 
Ants, p. 67, f. 56 (1915). Emery, Form. Fauna Ent. Ital., p. 32 (106), 34 (108), 
37 (111), f. 14 (1916). Soudek, Mravenci... Ceskoslovenske rep., p. 18, 
19 (1922), 29cJ. KapasaeB, Tp. CDia.-MaT. BIA. (Yicp. AKZZ. Hayn), T. 4, 
c. 255, 226 (1926), ? 6". AAnaros u ApnoAbAH, OnpeA. naceK. CjDnAHnbeBa r 
c. 727 (1928). 

Formica contract a: Latreille, Hist. Nat. Crust. Ins. Vol. 13, p. 275 (1805). 
Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien. Vol. 5, p. 388 (1855), S*9cJ. Ern. 
Andre, Spec. Hym. Eur. Vol. 2, p. 240, 243, 244, tab. 14, f. 914 (1882), 
, MSB. H. O. A. E. A. 3., T. 58, c. 68, 69(1889). Oirac. 5. FoAOBa BHAOBSKena 3 TpoxH onyKAHMH 6oKaMH, a uaAO a6o 3 3OBciM 

HC BHl'MHaCTHM nOTHAHIHHM KpagMJ OH! Ayaie MaACHbKi i MicTHTbCH T3K C3MO 

6AH3bKo AO nepeAHboro Kparo, HK y P. eduardi; pynKa BycHKa ii^iAbHO HH 
Maflase AOxoAHTb AO noTHAHinoro Kpaio; MaHKH HHasHboi ineAenn 1- HH 2'HAeHHcri. 

Ha cnnni TopaKca sci IUBH noMirai BHpasno; MesOHOTyM BiAMeajOBaan8 siA 
nAespn JICHHM UIBOM; eninoxyM yTBOproe B npo<|>iAb rynnfi aaKpyrACHHH KyT. 
AycoiKa nerioAiocy mnpOKa fi sncoKa, KOAH AHBHTHCH cnepeAy aaKpyrAena, 
a KOAH ssepxy- 6iAbin HIJK yABoe iiiHpma eiA CHHHH, cnepeAy onyKAa, ssaAy 
nAOCKa, B npocpiAb yropi rpoxn TOHina nia; yansy i KOAO AOpcaAbnoro Kparo npw- 
rynAena; nocTnexioAHpHnB cerMCHT Mafiate TaKHS aaBAOBasKH, HK i AaAbtunS sa HHM. 

CnyAbnTypa CKAaAaeTbCH 3 Aocnib H!;KHHX TOHOK, HK{ na roAosi posMiujeHi 
rycxiuie, nias na TopaKci; npn BeAHKOMy (npn6AH3HO B 20 30. pasis) 36iAbmeHHi 
niA Aynoio na TOAOBI Miaj roiKaMH MoaSHa no6a i iHTH pisni npoMiaiKH, HK! B TH~ 
noBHx npeACTaBHHKiB saeajAH, nepes ocnoBHy CKyAbnxypy, AOCHTfa MaxoBJ; racxep 
Ayase niajno fi PUKO nyHKTOBaHHS, 6AHCKyHKH. Bee xiAO 3 Hi'aiHHMH D / 
p uc 3 a Emery). BIA KpynHiinnx 
AycoHKOK) nexioArocy. i HeiHCAeHHHMH uiflAerAHMH. HepBOHyBaTO-6yporo a6o 
HCBoro KOAbopy; ajyBaAbijH, sycHKH, HOFH, aa^Hia Kpan racxpaAbHHX 
i KIHIKKH racxepa HepBonyBaxo-atOBxi. ^OBainHa 2,5 3,4 MM. 

9 Ayate nofli6na AO $. ToAOBa 
TpoxH niHpiiia; oni BeAHKi, siqKa poa- 
pysKa BycHKa Mafiaie AOXO- 
40 noTHAHHHoro Kparo; AycoH- 
Ka nexioAiocy BHiJja, asepxy xoniiia. 

KpHAa CKAHCTO-npOSOpi 3 HCHo6y- 

PHMH JKHAKaMH; y nepeflnix KpuA 
noBopOTna atHAKa (recurrens) cnoAyqaerbCH 3 noB34OBaiHOK) Ky6iraAbHOK) 6es- 
nocepeflHbo KOAO nonaxKy nepinoi nonepeiHOi Ky6iTaAbHOi, LSI'AKOM SK y Eu po- 
nera ochracea. /JoBasHHa 3,6 4 MM. 

3piflKa TpanAHioTbca epraToi^Hi 9, ujo BiApisHHiOTbC 
6iAbiunMH OHHMa, KpynHiuiHM enmoxyMOM i BHujoK) 
IJje pi^me xpanAaroxbca KpHAaxi MiKporimi. 

d. ToAOBa, KOAH i"i poarAHflaxa cnepe^y, xpaneijioBaxa; 6iiHi Kpa'i KOHBep- 
ryioxb, noHHHaioHH 814 oxa AO o6Aacxi BIHOK, iijo aaBiwae HaHBHiijy nacxHHy ro- 
AOBH. BycHKH AOBri i 3 xoHiuHMH HAeHHKaMH Hiai y P. eduardi; xopaKC BHCOKHH, 
onyKAHB; nocxcKyxeAroai BHAaexbCH i nosaA Hboro npoipiAb BHHBAae 
AyconKa nexioAiocy 3 XOBCXHM sepxHiM Kpaeiw; neriAiyw BHAOB- 
lUHnysaxo. KpHAa HK y 9. BAHCKyiHH i 3 6araxo HiJKHiniHM 
ni* y 2. MopHHH, KiHijiBKn 6ypysaxi. ,^oB!KHHa 3 3,4 MM (aa. Emery). 

HgijH BHAOBateHi, ijHAiHApHHHi, atOBxysaxoro KOAbopy. AHHHHKH xaKoaj 
xyBaxi, BKpnxi uiHnyBaxHMH CXPIMKHMH BHpocxaMH fi loxapivia napaMH rpH6osHA" 

HHX 33AO3HCXHX KAlflKHX BHpOCXlB, pOBMilljeHHX Ha CHHHHiH HOBepXHl COMixis^ 

noHHHaiOHH 3 6-ro (AHB. pnc. 14 na c. 26). AHACHKH atOBxi. 

Beschreibung. 5. Kopf langlich mit leicht gebogenen Seiten, mit schwach oder 
gar nicht ausgerandetem Okzipitalrand; Augen sehr klein, nicht so weit nach vorn 
geriickt wie bei P. eduardi; Scapus den Okzipitalrand des Kopfes knapp oder 
nicht ganz erreichend. Maxillartaster 1- oder 2-gliedrig. 

Alle Suturen am Thoraxriicken deutlich ausgepragt; das Mesonotum von der 
Pleura durch eine deutliche Sutur getrennt; Epinotum im Profil einen stumpfen 
und abgerundeten Winkel bildend. Petiolusschuppe breit und hoch, von vorne 
gesehen rundlich, von oben mehr als doppelt so breit als lang, vorne gewolbt 
hinten flach, im Profil oben nicht viel diinner als unten und am dorsalen Rand 
wie stumpf abgestutzt; Postpetiolarsegment etwa so lang, wie das folgende. 

Die Sculptur besteht aus massig feinen Punkten, welche am Kopf dichter 
gestellt sind als am Thorax; bei starker (etwa 25 30-maliger) Lupenvergrosse- 
rung, lassen sich am Kopf zwischen den Punkten ebene Zwischenraume erkennen, 
welche in der typischen Form der Art infolge von Unterskulptur ziemlich matt 
erscheinen; Gaster sehr fein und weitlaufig punktiert, glanzend. Der ganze Kor- 
per ist fein pubeszent, mit wenigen abstehenden Haaren. Rotlich-braun oder dun- 
kelbraun; Mandibeln, Fiihler, Beine, der Hinterrand der gastralen Segmente und, 
die Spitze der Gaster rotlic)i-gelb. L. 2,53,4 mm. 58 

9 dem $ sehr ahnlich; Kopf etwas breiter; Augen grosser, Ozellen ausgebil- 
det, der Scapus erreicht fast den Okzipitalrand; Petiolusschuppe hoher, dorsal 
mehr verdiinnt. Fliigel wasserklar mit hellbraunem Geader; am Vorderfliigel ver- 
bindet sich die Recurrens mit der Langscubitalader unmittelbar am Ansatz 
der ersten Quercubitalader, genau wie bei Euponera ochracea. L. 
3,64 mm. 

Selten kommen ergatoide 9 vor, welche sich von grosseren nur durch 
ausgebildetere Augen, steileres Epinotum und eine hohere Petiolusschuppe unter- 
scheiden. Noch seltener sind Mikrogynen mit fliigeltragendem Thorax. 

c?. Kopf, von vorne betrachtet, trapezformig; die Kopfseiten konvergieren von 
den Augen zur Region der Ozellen, welche den hochsten Teil des Kopfes einnimmt; 
Antennen langer und mit schlankeren Gliedern alsbei P. eduardi; Thorax hoch, 
Scutellum gewolbt, Postscutellum vorspringend, hinter demselben im Profilbild 
ein starker Einschnitt, Petiolusschuppe mit dickein Oberrand, Pigydium dornartig 
verlangert. Fliigel wie beim 9. Glanzend, mit einer bedeutend feineren Punktie- 
rung wie beim . Schwarz, Beine braunlich. L. 3 3,4 mm (nach Emery). 

ExoAoria. 3a PyacbKHM, na KasKaai ^H Mypamsa JKHBC Aocm'b rAH6oKO B 

3CMAI, HaCTO niA KaMiHHHM, y BOFKHX, 3aTiH6HHX MiciJflX, OCO6AHBO 6AH3bKO pi- 

HOK i CTpyMKis, y AOAHHax, no yujeAHHax i cxHAax rip, cepefl AHCTBHHHX Aicie 
i MiinaHHx COCHOBHX 6opiB, AOXOAHHH na roAOBHOMy xpe6xi 5 6 THC. $. ^!HTTH 
ijboro BH^y, mo Mae... MaH/Ke CAinnx % 2, saaraAi npHxoBane, niAseMne". Kni- 
noBUH y HaaBania BHUJC po6oTi Kame, igo ein SHafiinos 6araro HHX MypauioK 
y 6opi aa p. OCAOM KOAO TaAH^a. ,,Y BeAHHesHiH 6iAbmocTi BHnanKis, Kae 
sin, H snaxoAHB i'x y nicicy niA HHSbKHM seAenHM MOXOM; ryT 6yAH npopHTi 
noiacTH ^yase 6AH3bKO 40 noBepxni, ni caMHM MOXOBHM nonpOBOM. 
BCAHKy rpOMafly (a6o KiAbKa 6AH35KHX oAHa siA OAHOI) snafiAeno 
B nicny niA HH3bKHM seACHHM MOXOM KOAO nnn Aepesa, nonacxH niA 
KOpH H niA Koporo B niAseMnifi nacTHni HHH. HaaBHicTb P o n e r a ACFKO 

BHHBHTH 3 Ay*6 xapaKTCpHHX JKOBTHX KOKOHifl, flKHX Hi 3 HHM H6 MOfKHa CnAy- 

Taxn; ije THM BaatAHsiuie, iijo caMi Ponera MaAO BnaAarorb B OKO cepe^ poa- 
pHToro nicKy i AQCHTb IIIBHAKO xoBaroTbCfl, a KpiM TOFO, i rpOMa^H HHX caoe- 
piAHHx MypauioK cKAaAatoTbca 3 He6araTbOx oco6Hn". B oAHOMy BnnaAKy u,e8 
asTop snafiuiOB KOAoaiio Ponera cepeA miana Tetramorium caespitum, 
B inuiHX sin snaxoAHB i'x KOAO rniaA T. caespitum i Myrmica lobicor- 
nis. H caM cnocxepiraB nopiamoioHH AOCHTb BBAHK! KOAOHiY coarctata, oco6- 
AHBO 6araxo niA KaMi'HHHM cepeAHboro H BHigecepeAHboro posMipis (HKI He Aye 
niAHHTn) B KpHMy B cHpoMy yqacTKy COCHOBOFO Aicy, na oioce rpoxn 
YnaH-cy KOAO HATH. UJOAO nacy HaxoAatenHH KOKOHIB i KpHAaxnx, TO 
3 po6oTH Kninoeuta woatna MBTH TaKi Aani: KOKOHH 1. VIII 30. VIII (HOB. CT.); 
AAH KpHAarax: 6 <5 21. VIII 8. IX: 8. IX snaHAeHO xaKoas OAHy KpnAaxy 9. 
Ha KaBKasi PyscbKuu snaxoAHB KpHAaTHX y cepnni, a H B KpHMy B ceprmi ft AO 

nOAOBHHH BCpCCHH. 

Feorpa$iqHe nomapeaHH. IJH MypauiKa noinHpena B niBACHHia i LjeHTpaAb- 
Hifi lacTHHi EsponH (B'IA Icnanii AO BaAKancbKoro niBocTpoaa) i fl,a\i na CXJA 
AO KaBKasy BKAKJIHO, B KpHMy, na ocTposax CepeAseMHoro MOpH^ B BCAHKO- 
pHTaHii, B 59 

B Meatax VKpai'HH IJK) Mypaiuicy BiA3Haiaioxb Haconoe (1889, MSB. o6uj. Aio6. 
ecT., anxpon. H STHorp., LVIII, B. 1) AAH KHIBUJHHH \ KHITIOBUH (1914, PyccK. 

3HT. O6o3p., XIV) 4AH KOA. TaAHIibKOrO HOB. H3 OoATaBIlJHHi. 

B Moi'fl KOACKyi'i P. coarctataes Measax YicpaTHH 3 TaKHX snaxoAHiij: KH'IB, 
AyK'HHi'BKa, B. A*.eKcaHapoBci>Kuu, 1 6e3KpHAa 9. OKOAHUI c. MypaHHiji SBH- 
HoropO4CbKoro panoHy Ha KHTBUJHIU, B. KapaBaee, 1 $. FaflHH na FIoATaB- 
ujHHi, H. KninoBUH, 26. VIII 1909, 1 <2 i 3 cJ. ,4oHeijbKa 6ioA. cxaHuJH KOAO 
Sunesa na XapKiBiijHHi (JVe 1058) K. Apnojibji, N 3309, 12. Subfam. Myrmicinae (Lepeletier) 

Myrmi cites: Lepeletier, Hist. Nat. Hym. Vol. 1, p. 169 (1836). 
Myrmicidae: Mayr, Verb. Zool.-bot. Ver Wien. Vol. 5, p. 290(1855). 
Myrmicidae (excl. Myrmecia, Eciton & Typhlatta): Mayr, Reise Novara, 

Formicid., p. 17 (1865). 

Myrmicidae (excl. Myrmecia): Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. Vol. 9, p. 70 (1877). 
Myrmicidae (excl. Myrmecia & Eciton) -j- Attidae -f- Cryptoceridae (excl. Echi- 

nopla): Fred. Smith, Cat. Hym. Brit. Mus. Vol. 8, p. 114, 161, 187 (1858). 
Myrmicinae: Dalla Torre, Cat. Hym. Vol. 7, p. 53 (1893). Forel. Ann. Soc. Ent. 

Belg. Vol. 37, p. 163 (1893). Emery, Gen. Ins. Wytsman, 174-me fasc., p. 3 

(1920). Emery, Subf. Myrmicinae, Gen. Insect. Wytsman, fasc. 174, p 3 (1921). 
Myrmicini: Emery, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 8, p. 768(1895). 
Myrmicides: Sharp, Cambridge Nat. Hist. Vol. 6, p. 158 (1899). 
Myrmecinae: Bingham, Fauna Brit. India, Hym. Vol. 2, p. 105 (1903). 
Myrmicidae-j-Cryptoceridae: Ashmead, The Canad- Ent, p. 383 (1905). 
Myrmicitae: Bondroit, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 87, p. 90 (1918). 

Mop(jOAorima xapaKTepacTHKa. 5 i 2/.. ffiaAO 3aBAH poaaHHeHe, 3BHiaHHO 
HHMaAHx posMipiB, iHOfli MaAeHbKe i MaAO noiwiTHe. Cre6eAbije 
3 flsox ceriVieHTiB, SHaqno MCHUIC aiaMerpOM, Hiaj 4aAbinnfi sa HHM racTep. 
(HK i B nonepHH) wtae BnrAHA nonepe^Hoi' ujiAHHH. MexanoTyM, 

X Pheidole, ne 6epe yqacri B o6MeateHHi cnnaHoro npo<J)iAK>, 
icpea iijo eniHOTyii AOTHKaeTbca 40 MeaoHOTyiay ivieaoeniHOTaAbHHM IUBOM. Eni- 
HOTym SBHiaBHO Mae napy 3y6nHKiB, HKI wacTO posBHsaiOTbCH ao posmipy iunniB. 
y POAIB, iyo TpanAaroTbcH B Meatax Coioay, ne 6yBae js,o6pe noMrrnHX 

HoAOBi BaAKH HC 36AHJSeHi i 333Ay SBHHaflHO pO3XOAHTbCH. MHCAO 

HHasHboujeAenoBHX i ry6HHX MaijKiB 34e6iAbinoro peAyKOBane. T!AO 
3 ayate TBCPAHM XITHHOBHM noKpHBOM. 

? KpHAaTa, H3CTO 4yaj6 BiAMiHHa fiifl po6iTHHKia BeAHHHHOK) i (pOpMOK) TlAa; 6e3- 
KpHAl 9 CTaHOBAHTb plAKHH BHHHTOK. B penixi 6iAbIU-MeHin nOAi6m AO po6iTHHKl'B. 

d. Cre6eAbHe HK y 2 i 9. CTaxesi AOAarKH aBHianHO ne UIAKOM perpaKTHBHi'; 
.cy6reniTaAbHa nAaiiaKa He ABOpoaAiAbHa; y xpbox Haiiinx POAIB TpanAHioTbcH 

(5 . 

AHACMKH sasxAK TOA!, 6e3 KOKOHy. 

. Myrmicinae jKHByxfa 3Ae6iAbiiioro AOCHTb HHCACHHHMH KOAOH!HMH. 
HHX nacxi napa3HXHHai (popMH. 

reorpa<j)iiHe nomapeHBH. OoumpeHi no Bcix qacxHHax cBixy i HBAHKm> co- 
6oK> HaJjHHCAeHHimy UJOAO HHCAB BHAIB niapoAHHy MypaiuoK. 60 
Ta6AHgH ^AH BHSBanenHH poaie aa. po6iTHHKaMH, 1. TOMIAKH cepeAHbo'i 8 aa^Hbo'i napn HIT 6ea ocTporH. KECTH po6iTHHKJB He- 

Mae. FIocTneTioAioc Mae 3HH3y MacHBHnS BiapocTOK. CepeflHe KPHAO B 2 
3 OAHOK> Ky6iTaAbHOK> KAiTHHoro ............. Symbiomyrma. 

Moase ne 6yxH xiAbKH ocxporH TOMJAKH saAHbo'i riapn Hir, a ocxpora cepeAHbo'i 

napH aaBJK^H e ..... .................... 2. 

2. OcTporn cepeanix i saAHix roMiAOK Aosri B rpe6iHiacTi. BycHKH 12-HAenn- 

KOBi 3 6yAaBOK> 3 3 - 5 HA6HHKiB. OepeAHe KpHAO ? 3 HC UJAKOM pOSAIAeHOK) 

Ky6rraAbHOK> KAITHHKOIO (tribus Myrmicini) ......... Hyrmica. 

OcTporH cepeanix i saflnix TOMIAOK npocxi 8 KopOTKi, pifline BKpHTi MiKpocKO- 

niHHHMH KA1THHK3MH HH 3 H6HCHO BHflBAeHOKJ rpe6iHMaCTicTK> (T 6 t r a m O- 

rium, Sir ongy logn athus). riocTneTiOAioc npHHACHOByeTbCH 40 nepefl- 
Hboro KinijH racrepa ...................... 3. 

3. ByCHKH 3 10 HACHHKiB (y ? 3 11), 3 6yAaBOK> 3 4BOX B6AHKHX HAeHHKiB. 

/lpi6HiciHbKi MypaiiiKH (tribus So 1 e no pgidi n i part.) ..... Solenopsis. 

- ByCHKH 3 11 VIH 12 HAeHHKlB, 3 6yAaBOK> 3 3 MH 6iAbUIC ^ACHHKiB a6o 6e3 HCHO 

BHHBAeHOl 6yA3BH ........................ 4. 

4. EninoryM aosciM HeosGpoeHHH. BycHKH 12-iAeHHKOBi 3 6yAaBOK> 3 3 HAenHKiB 

(tribus Solenopsidini, part.) ... .......... Monomorium. 

M 34e6iAbinoro oa6poeHH8 ninnaMH MH sy6qHKaMn; KOAH BIH 3OsciM HCO- 
, TO 6yAaBa sycHKia CKAaflaeibCH 3 4 qn 5 HAenHKiB a6o i"i 3OB- 
CIM Henae ......................... 5. 

5. BycHKH 3 6yAasoio 3 4 HH 5 qAeanKia a6o 3 HeacHoio 6yAaBoro ..... 6. 

- ByCHKH 3 6yAaBOK> B 3 HACHHKiB ................... 8. 

6. MOAOBI eaAKH 4OBri, napaAeAbni. BycHKH 3 11 HAeHHKiB 3 6yAaBOK> 3 4. fle- 

TIOAIOC i nocTneiioAioc anasy warorb IUHH. ^KysaAbijH 6es 3y6^B (tribus 
Leptothoracini, part.) ............... Harpagoxenus. 

HoAOBi BBAKH KOpOTKl. ^yBaAblJH 3 3y6lJHMH HH ApiSnHMH 3y6HHKaMH. ByCHKH 

12-HAeHHKOBi (tr ib us P heidolini, part.) ............. 7. 

7. /^HMOp<J>13M poGiTHHKl'B BHHBACHHH MaAO. ^KyBaAblJS 3BHHa8HOl (pOpMH. 4 OCTaHHi 

HAeHHKH flasryxHKa BycHKiB, ysnri paaoM, rpoxa KopoTini 3a peuixy asKryTHKa 
.............................. Stenamma. 

Po3Mip po6iTHHKiB flyate Bapiioe i HaSKpynniuiHS (2/-) 3 BCAHKOIO i niMpoKOio 

roAOBOio; xysaAbija innpoid, MacHBHi 3 nyme onyKAHM 6iiHHM KpaeM. 
(popMOro roAOBH noAi6na AO 2/.. 4 ocTanni HACHHKH A^ryTHKa, BSSIT'I pa- 
3OM, snaHHO KOpoTiui sa peuiTy 8oro .............. Messor. 

8. ?KysaAbija sysbKi, cepnysari, sarocTpeni ........ Strongylognathus. 

ffiyBBAblJH TpHKyTHl .................. ...... 9. 

9. riocTnexioAioc snaiHO iiiHpiiiHH sa nerioAioc, y BHrAHAi uiHpOKoro ,,cepiia". 

Ha TiAi BiAAerAHx BOAOCKIB HCMae. BycHKH 3 12 lAeHHKifi (tribus C a r d i o- 
condylini) .................... Cardiocondyla. 

OocTneTioAioc iHuio'i $opMH. BiflAerAHx BOAOCKiB na TIAI aocHTb 6araro . 10. 

10. HeTioAioc Mafiae KBaApaTHHS, He SByatyeTbca cnepeAy y BHrAHfli cTeGeAbgH. 

CepeAHH nacTHHa HOAOBOFO ujHTKa VTBOpioe BHCTyn, igo Mae na nepefl- 
HbOMy Kpai flsa sy6iji (inofli Mi^ HHMH TpeTifi MaACHbKHH). 61 

3 KOCHM 3aujep6AeHHM KpaeM; npn cxpeujyeaHHi aiyBaAeijb Mix HHMH i ne- 
pe^Hiia Kpaew HOAOBOFO UJHTKB AHiiiaeTbCH BiAbHHfi TpHKyTHnfi npowiatoK. 
BycHKH 3 12 lACHHKiB (tribus Myrmecinini) ....... Myrmecina. 

Imui 03H3KH. FleTioAioc cnepeAy 6iAfain-MeHUi sByaieHHH y BHrAHfli CTe6eAbu;H . 1 1. 

11. 3aAHifi KpaS qoAOBoro ujHTKa TpoxH niAHeceHHH y BHrAH^i KHAH, ujo o6Me- 

ye cnepeAy sycHKOBy HMKy. BycHKH a 12 qACHHKiB (tribus Tetramoriini, 
part.) ................... . ..... Tetramorium. 

3aHig KpaH qoAOBoro igHTKa ne niAHeceHHH y BHFAHAi KHAH .... - 12 

12. HOAOBHH IIJHTOK 6e3 BHpisKH nocepeAHHJ nepeAHboro Kparo (tribus L e p t o - 
thoracini, part.) .......... ............ . . 13. 

HOAOBHH IIJHTOK y ? 3 piaKOlo BHpisKOio nocepcAHni nepeAHboro Kparo. $ HeMae 

(tribus Sole nopsi din i, part.) ............. Anergates. 

13. OocTJieTioAioc 3HHsy 6es npHAaTKa. BycHKH 3 11 HH 12 HAeHHKiB. BOAOCKH 

na TiAi npHTynAeni a6o 6yAaBonoAi6Hi, rpy6i, piAKO npocri . . Leptothorax. 

Mae snasy ninnyBaTHfi BHpicr. BycHKH 11-HACHHKOBi. 
FAaaKa ft SAHCKyqa. ^HAKOBaHHH KpuA y 9 ? noAiSne AO 
y BiAnoBiAHHX S S ............. ...... Formicoxenus. Ta6AHgn AAH BHSHa^eHHH poflie aa 

1. KpHAaxi . . ........................... 2. 

BesKpHAi . . .......................... 11- 

2. BycHKH 10-HAeHHKOBi; ApyrHfi HABHHK AJKryTHKa BH4OBa?eHHH, cnpaBA^e Bpa- 

aiiHHH HACHHKiB, I1JO SpOCAHCH ......... .......... 3. 

- ByCHKH 6iAbIJI HK 3 10 HACHHK1B .............. - .... 4. 

3. IKyBaAbjjH 3 3y6iacTHM asysaAbKHM Kpaew ........ Tetramorium. 

?KyBaAbLjH BysbKi, sarocrpeni ........... Strongylognathus. 

4 HInnH B roMiAOK cepeAHboi i saAHboi napH nir rpe6)HqacTi. Oepma fi Apyra 

KySiTaAbni KA!THHKH Bi^OKpeMACHi OAHa BI'A OAHOI TiAbKH AO HOAOBKHH 
............................. Myrmica. 

IUnnH B roMiAOK cepeAHbo'i i saAHboi napn nir npocri a6o 'ix neMae SOBCIM. 

^HAKOBaHHH nfepeAHboro KpHAa pisne .......... , . . . 5. 

5. LLJuniB y roMiAOK cepeAHbo'i ft aaAHboi napa nir Heiuae, OepeAHi KpHAa 3 OA- 

HOK) AHIUC Ky6iTaAbHOKJ KA1THHKOIO; AHCKOiAaAbHOl H6Mae; ByCHKH 11-HAe- 

HHKOBi ..... ................... Symbiomyrma. 

IHIIII oanaKH. DocTneTioAioc npHHACHOByeTbca 40 nepeAHboroKiHHH racTepa . 6. 

6. FlepeAHe KpHAO 3 ABOMa 3aMKH6HHMH Ky6lTaAbHHMH KAlTHHKaMH (pHC. 10, I). 

BycHKH 6es HCHO'I SyAaBH; nepmnH HABHHK AatryTHKa ne saKpyrACHHH 
.............................. Messor. 

KPHAO 3 OAHOKD saMKHenoio Ky6iTaAbnoio KAiTHHKoro, THny Formica 
( P nc. 10, V) .......................... 7. 

KPHAO 3 OAHOIO 3aMKHeHoio Ky6iTaAbHoio KAiTHHKOio, THny S o 1 e n o p- 
s i s a6o Myrmecina (pHC. 10, III i IV) ............ .10. 

7. MesoHOTyM 6e3 Mayr-iBCbKOi 6opO36HKH .......... Monomorium. 

MesoHOTyM 3 Ao6pe noMiTHOio Mayr-iscbKoio 6oposeHKOio ....... 8. 

8. ffiyaaAbijH naASBHiaflHO KOpOTKi, a KOpoTKoro pyHKoro .... Harpagoxenus. 

3aujep6AeHi, nopMaAbHO posBHneHi ............ 9. 62 

9. rieTioAroc 3 AOBFHM cxe6eAbu,eM. EniHOTym BHAOBJKeHHft, o36poeHHH 3y6ijHMif. 

BycHKif 13-HACHHKOBi ................... Stenamma. 

fleTioAioc 6ea cje6eAbijH a6o 3 KOPOTKHM cxe6eAbijeM, api^Ka a AOBPHM, aAe 

XOAI eniHoryM pianoT 6yaoBH. BycHKH 12-qAeHHKoai .... Leptothorax. 

10. BycHKH 13-iAeHHKOBi. KpHAa AHM^acxi 6ea 4HCKoi43AbHoi KAixHHKH Myrmecina. 

ByCHKH 12-HACHHKOBi. KpHA3 CKAHCXO-npO3Opi 3 AHCKOJAaAbHOK) KA1THHKOIO. 

ByCHKH 3 AyJKC KOpOTKOK) pyiKOH3 ........ ..... Solenopsis. 

11. TiAo KopeHacxe, TopaKC uiHpOKHft ............. Anergates. 

TIAO crpyHKe, 3OBaimHicTb po6irHHKa ................ 12. 

12. nocTnexioAioc iaae 3HH3y IUHH. BycHKH 12-HAenHKOBi .... Formicoxenus. 
" FlocTneTioAioc 3HH3y 6e3 niflKoro npnaaxKy ........ Cordiocondyla. Tribus Myrmicini (Fred. Smith), Emery emend. 

Myrmicini: Emery, Rend. Accad. Sc. Bologna, p. 35 (19131914). Myrmi- 
cini, Gen. Insect. Wytsman, fasc. 174-me, p. 35 (1921). 

Myrmicidae genuini (part.) Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. Vol.9, p. 72(1877). 

Myrmicii (part): Forel, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 164 (1893). Emery, 
Zool. Jahrb. Syst. Vol. 8, p. 768 (1895). 

Myrmicini (part): Sharp, Cambridge Zool. Vol. 159 (1890). Ashmead, The 

Canad. Ent., p. 383 (1905). 
GAHHHH eBponencbKufi pia: Genus Myrmica (Latreille), Mayr emend. 

My r mica (part): Latreille, Nouv. Diet. Hist Vol. 24, p. 175179 (1804), 

Hist. Nat. Crust Ins. Vol. 13, p. 258 (1805). 
Myrmica: Mayr, Verh. Zool.-bot. Ver. Wien. Vol. 5. p. 396 (1855). Emery, 

Myrmicinae, Gen. Ins. Wytsman, fasc. 174-me, p. 36 (1921). Donisthorpe, 

Brit. Ants, p. 107 (1915). 
Myrmica (Leptothorax) (part): Fred. Smith., Cat Hym. Brit. Mus. Vol. 6, 

p. 119 (1858). 

Myrmica (Monomorium) (part): Buckley (1867). 
Manica (part): Jurine, Nouv. Meth. Class. Hym., p. 276 (1807). 
Formica (Myrmica: Blanchard, Regne Anim. 3-e ed. Ins. Vol. 2, pi. 

117, fig. 7 (1849). 

Atta (part): Illiger., Mag. Insect. Vol. 6, p. 194 (1807). 
Formica (part): Linne, Fabricius, Latreille, etc. 

MopipOAoriiHa xapaKTepiicTHKa. $ . /tHMop(J)i3My neiwae i $ MaAO BapiioioTb 

UJOflO B6AHHHHH. FoAOBa BCAHKa, HOTHpHKyTHa, 3 flyK6 3aKpyrA6HHMH 
HoAOBHfi 1IJHTOK BeAHKHfl, OHyKAHH, BflaeTbCH MJ35 HOAOBi B3AKH; 3&Hm 

Soro 6iqHHX yqacTKia ne ni^HeceHnfl HK y Tetramorium. HoAosi 
,4o6pe posBKHeai, BHrHyri, HOMITHO ni^Heceni npn OCHOBI nafl 

yTBopforoqn HOAoei Aonari. MoAOBa nAoujHHKa TpHKyxna, 3arAH6Aena, 
BHpasHo BiAMeatoaaHa, rAa^Ka i 6AncKyna a6o uiTpHxysaTa. ^KyBaAbyH 
TpHKyrni, MiijHi, 3 HHCA6HHHMH 3y6iHKaMH. LLJeAenoai MaijKH 6-iAeHHKOBi, 
ry6ni 4-iACHHKoBi. BycHKH 12-qACHHKOBi 3 aoCHTb AOBroio pyqKOK), npH OCHOB! 
BHrHyroro. /l^ryTHK nocTynofio yTOBUjyeTbca AO KIKHS, yTBOproroiH 6yAasy 63 

3 3 - 4 HACHHKiB.- TpH OCTHHHi HACHHKH B3flTi p33OM 3H31HO KOpOTUli 33 pCIHTy 

A/KryTHKa. Oil onyKAi, cepeAnix posMipiB. TopaKC s BBAHKHM nepeTHroM B 06- 
Aacxi MesoeniHOTaAfaHoro iiisa. EniHoryM oaGpoennfi, SAeSiAbuioro 3 TOCTPHMH 
AOBFHMH innnaMH (niApiA Myrmica s. str.) a6o soBciia Heo36poeHHH 
Manica). Ocr-pom na cepe^Hix i aaflnix rOMiAKax rpe6inqacTi. Facrep 
HHH, 3 BBAHKHM. nepniHM cerMeHTOM, rA34KHH i 6AHCKyHHH. CnyAbnTypa TJ 
SBHqafiHO rpy6a, SMOpuiKyBara. IKaAO seAHKe. Ha TIA! BiflAerAi BOAOCKH. 3a6apB- 
A6HHH juoBTo-6ype a6o TCMHo6ype. 

? saraAOM noAi6a AO 5, KpiM 3BHqaflHHX BiAMiHHocTea KacrH. 

KpHAO 3 OAHOK) 33MKHeHOK) Ky6iraAbHOK) KA1THHKOK), He IjiAKOM 

nepiiioio KySiraAbHoio JKHAKOKJ (pnc. 10, II). 

d. OcTporH 8 KpHAa HK y 2. Mayr-iBCbKa 6opO36HKa acaa (puc. 5, A). 

ByCHKH 13-HAeHHKOBJ, 3 pyiKOK) piSHOI ^bBJKHHH; AHtryTHK SBHHafiHO HHTKyBaTHfi 

HH Hacriuie rpoxn yTOBu^yeTbCH AO K\HU,H. Oii eeAHKi. EniHOTyM qacTiuie HC- 
O36poeHHfi, piAme Mae sy6HHKH HH rop6KH. ?KyBaAbija 3 3y6ijaMH. 

EroAOrifl OpeACTaBHUKH ijboro po^y iKHByTb nopiBHiOrOHH ne Ayaze MHCA6H- 

HHMH KOAOHiHMH B npOCTHX, HenpHMXAHBHX FHISAaX (B SeMAl, OJA KawiHHHM, 

y THHAHX nnax i ni4 HiMaTKaMH Aepesa, niA onaAHM AHCTHM, y Moxy TOUJO). KOAH 
a HHX nanaAajOTb, eHeprifino 6opOHHTbca i Ayase aiaAHTb. BHAaroTb IHOAI oco6AH- 

BHH, H6 Ay6 CHAbHUH, 3A6 AOCHTb HenpHeMHHH 33naX. ffiHB'/Tb XK XHataKH. 

KpnA3Ti eBponeScbKoi (payHH po6Aarb inOAi nanpHKinHi Aira Macosi uiAK)6Hi 

BHAbOTH, AOplBHIOtOHH B UbOMy CBO6tO HHCAeHHlCTK) npeACTaBHHK3M pOAy L a S i U S. 

Feorpa^aiHe nomapeHBH. PJA KOCMonoAiTHiHUH, BAacTHBHfi nepeBaajno no- 

Ml'pHOMy nOHCOBl. 

B Measax YKpaVan Submenus Myrmica Latreille sensu str. 
Mop(jjOAori*iHa xapaKrepHCTHKa. 5 i ?. BycHKH 3 6yAaBOK> 3 3 a6o 4 HA- 

HHK1B. EniHOTyM HeO36pO6HHft. 

S. ByCHKH 3 6yA3BOK) 3 4 a6o 5 HACHHKiB. 

qomnpeaHH. Te caivre, mp A po/iy. Ta6AHgH AAH BHaHaieHHH aa po6iTHHKaiwH H 

1. Py^Ka sycHKa KOAO OCHOBH TOHKa, BHrHyra y BHrAJW mnpOKOi Ayrn; 6yA3B3 

BycHica 6iAbme HH MeHine BMpa3HO 4-iAeHHKOBa .......... - 2.. 

PyiKa syCHKa KOAO OCHOBH Kpyro BHrnyra HH neperayxa HJA KyxOMj na 

Miciji neperaHy Bona 6iAbui-MeHiu noroBUjeHa i yTsoproe a6o 6iAbin-MeHra 
BHaBAeny nisKpyrAy Aonaib, a6o pir, njo 6iAbine HH Meniiie BHAaeTbcn, 

ByAaB3 4-HA6HHKOB3, a6o 3-IAeHHKOBa ........... 3. 

2. BiAbiiii i TCMHioii nia AaAbiunii BHA. CxyAbnTypa rpy6ma, niHnn eniHoryMy 

AOBUii, npocpiAb BysAHKa nerioAiocy 6iAbin-MeHin piasKaTHH . . . M. rubra. 

TpoxH ApiSniuii, cy6THAbHimoi' 6yAOBH i HCHiuii. CnyAbnTypa CAa6ina, TOAOBS 

rpoxH 6iAbine BHAOBxena, uiana eniHOTyMy Koporiui, npoepiAb By3AHK3 ne- 
TioAiocy saKpyrACHHH ..... ............ M. laevinodis. 

3. Pynna BycHKa KOAO OCHOBH Kpyxo Ayracio BHrnyTa, HIKOAH He 6yBae TaKa 

TOHKa, HK y rubra-laevinodis, H3 Micu,i nepernny IHOAI 3 64 
na BHCTyn; HOAO umpOKe, 3 neBeAHHKHM nepexflroM HH SOBCIM 

663 HfaOrO. If (BlflHOIUeHUH HafiByjKHOl HaCTHHH HOAa 4O UIHpHHH rOAOBH, 

BKAionaioHH OHi) 2,2 2,7 4. 

PyjKa BycHKa KOAO OCHOBH 3 BHpasHHM nepernnoM, igo yxaopioe Aonarb a6o 

pir; HOAO ae TBKC mnpOKe, 3 BHpa3HHM nepexnroM 5. 

4. HOAO 6es nepexary a6o MaHae 6es Hboro 

M. rugulosa rag. limanica var. chersonensis. 

HOAO s HeBCAHHKHM, a\e Bnpa3HHM nepeTHroM, pyqKa BycHKa KOAO OCHOBH 

BHrnyxa KpyTiine M. rugulosa var. constricta. 

5. CnHHKa TOpaKca 6es HaHMemuoro JiesoeniHoxaAbHoro BTHCKy . M. deplanata. 

CnHHKa Topaicca 3 6iAbin-MeHui BHHBA6HHM MesoeninoTaAbHHM BTHCKOM . . 6. 

6. PyHKa BycHKa KOAO OCHOBH BHFHyTa nia TynHM KyTOM; 3 soBHioiHboro 6oKy 

BHrHHy, KOAO caiaoro pory, BOHa -yTBOproe BHAOBateny BHrnyTy nAartpopMy, 
o6MeaieHy nirMeHTOBanoK) pe6pyBaTOK) oGAHiviiBKOio . . . M. scabrinodis. 

PyiKa BycHKa KOAO OCHOBH BHrnyxa ni^ 6iAbiii-MeHiii npHMHM KyroM . . .7. 

7. BHFHH KOAO OCHOBH pyiKH aycHKa, KOAH floro posrAHflaTH B nAOujHHi BHrnny, 

rocrpHii pir, HKHH ne nepexOAHTb y OAOCKHH nonepeqHHH BHpicr 
BHFHHy; KOAH AHBHTHCH na BHryn 3 soBHiiiiHboro 6oKy, TO no 
o6HflBa 6oKH Bi^noBi^Horo fioiwy pe6pa BHHBAaeTbcn flBa HOXHAH; TOH no- 
XHA, ujo B HOpmaAbHOMy nOAoaseHHi pyqKH o6epHeHHH 40 nepernry lOAa, 
yTBOproe nisKpyrAy Aonaxb M. sabuleti. 

BHFHH KOAO OCHOBH pyiKH BycHKa nepexoflHTb y BHcxyn, o6MeaieHHft aocHTb 

uinpOKoio nAOCKOK) ninvieHTOBOio o6AHMiBKOio, HKa HBXae co6oK) npoaoB- 
JKCHHH nAoigHHH nifloiiiBH sarHHy 8. 

8. If 4,5 5 M. schencki var. subopaca. 

If M6HIU HK 4 9. 

9. If ijjocb 3,8 10. 

If igocb 3,5- PyHKa sycwKa npnna,a,ae npoTH cepeAHHH ni^ouiBH Aonaxi . . . 

M. lobicornis burtshak-abramovitshi 

10. PyHKa BycHKa npnnaflae npoTH cepeflHHH nUomsn AonaTi 

M. lobicornis lobicornis. 

11. PyHKa BycHKa nepecynyxa Tpoxn HaaoBHi, inaKuie Kaatynn, SOBHIUIHH 'lacTHna 

AonaTi TpoxH KopOTina . . . M. lobicornis var. kieviensis. 

Ta6AHija ^AH BHSHa^eHHH sa caiwijHMH 

1. PyiKa BycHKa AopiBHroe noAOBHni AOBKHKH aasryTHKa i 6es neperHny; 6yAasa 

BHpa3HO 5-HA6HHKOBa , 2. 

PyHKa BycHKa sna^Ho KopOTina aa ^asryrHK, a KOAH sona flOBiiia, AOpis- 

HKJIOHH nOAOBHni 4OB25HHH A^ryTHKa, TO na ocHOBHin HsepTi Bona 3 nepe- 
THHOM; 6yAasa 4-HAeHHKoaa .... 3. 

2. Horn 3 AOBFHMH BiAAerAHMH BOAOCKaMH Bfl. laevinodis. 

TpoxH 6iAbiui, soBciM 6ea BiAAerAHx BOAOCKIB Ha norax, AHUIC 3 npn- 

AerAHMH M. rubra. 

3. PyHKa BycHKa AOpiBHroe noAOBKni AosaJKHH AairyTHKa. . M. lobicornis (s. lat.). 

PyHKa BycHKa AOBKHHOIO AOpiBHioe 2,5 3,5 HACHHK3M A^sryTHKa, BSHTHM 

M. scabrinodis, rugnlosa (s. lat.), schencki, deplanata. Myrmica (Myrmica) rubra rubra (Linne) (= Myrmica ruginodis Nylander) 

Formica rubra: Linne, Syst. Nat. ed. 10, vol. 1, p 580 (1758). Santschi, Rev. 

Suisse Zool., vol. 38, p. 335 (1931). 
M. ruginodis: Nylander, Act. Soc. Sc. Fennicae, vol. 2, p. 929, tab- 18, fig. 5, 

30 (1846), ?c5. Mayr, Verh. Zool. -hot. Ver. Wien, vol. 5, p. 407 (1855). 

Nylander. Ann. Sc. Nat. Zool (4), vol. 5, p. 89 (1856). Meinert, Natur. Afh. 

Dansk. Vid. Selsk. (5), vol. 5 (sep.), p 52 (1860). Mayr, Europ. Formicid., 

p. 63, 64. 65(1861). Ern. Andre, Spec. Hym. Europe, vol. 2, p. 317, 321, 324 

(1882). HacoHOB, Ha. O. A. E. A. 9., T. 4, c. 72, 73, $36. Donisthorpe, 

Brit. Ants, p. 115 (1915) $d. 
M. rubra r. ruginodis: Forel, Fourmis Suisse, p. 76, 77, 79(1874)9d. 

Fauna Ins. Helvet. Hym. Form., p. 28, 30, 31 (1915'. Emery, Bull. Soc. Ent. 

Ital., vol. 47, p. 119, 121, 125 (1916) $d. 
M. rubra ruginodis: Emery, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 171, 5? d. Ka- 

pasaeu, PyccK. am. o6oap., T. 9, c. 270, fig. 1 (1908) . Soudek, Mravanci... 

Ceskoslovenske republ., p. 41 (1922) $9c5. A Ana-roe n ApHOAbAH, OnpeA- 

naceKOM. CpHAHnbeea c. 725 (1928 . 
M. rubra ruginodis: Kapasaee, Tp. (Dia.-MaT. BI'A- (Vxp. AKBA. Hayn), T. 4, 

c. 258, 259 (1926). 
M ] a e v i n o d i s var. ruginodis: Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, vol. 36, 

p. 450 (1886). 
M. laevinodis ruginodis: PyacKHH, Myp. POCCHH, TOM 1, c. 655, 671 

(1905) S?cJ. 

M. "diluta: Nylander, Act Soc. Sc. Fennicae, vol. 3, p. 41 (1849) $. 
M. (Lept ot h or ax) diluta: Fred Smith, Cat. Hym. Brit. Mus., vol. 6, 

p. 119 (1858). 

M. vagans: Curtis, Trans. Linn. Soc. London, vol. 21, p. 213 (1854). 
? M. ruginodis: Provancher, Add. Faune Canada Hym., p. 217 (1887). 
?Solenopsis fugax: Provancher, Natur. Canad., vol. 17, p. 22 (1886i 

nee. Latr. Onac. 5. J^oBSKKHSi roAOBH B 1,2 paaa 6iAbina 3a uiHpHHy. FoAOBa 3 napaACAb- 
HHMH, sAerna onyKAHMH 6oKaMH, ayaie saKpyrAeHHMH aaAumu poraMH i aocurb 

OnyKAHM IIOTHAHHHHM KpaeM. HOAO 3 TpHKyTHHMH 33rOCTpeHHMH AOnaTHMH, 

waiixe 6es nepeTHry. If = 2,4. HoAosuft UJHTOK nocepeflHHi 3 aoCHTb BucraAHivi 
-saKpyrACHHM BHCTynom. 3a4nift Kpa8 onefi iwicTHTbCH xpoxn cnepe^y cepeflHHH 
6iiHoro Kparo. PynKa BycHKis y npoKCHMaAbHifi TperHni umpoKO Ayracro BHrnyTa 
i na UbOMy npOTHsiTOHKa.-BOHaBHCTynaesa IIOTHAHHHHH KpaHHanoABiHay rpy6Hy 
CBOFO aaAHfaoro Kinijfl. HA6HHKH 2 6 4ryTHKa BycmdB rpoxn 6iAbiui BAOBK 
H'HK. yiiiHp. ByAasa 4-iAeHHKOBa. ^KyBaAbya a 7 8 3y6iHKaMH. 

MeaoeninoTaAbHHH BTHCK BCAHKHH. IlInnH eninoTywy MiuHi, AOBBHOK> Aopia- 
nioioTb ocHOBHin noBepxni eniHOTyiay, Mafixe npflMi, KOAO OCHOBH poainHpem', 
aarocTpeni, Tpoxn niAneceHi, Tpoxn poaxoAHTbcn; eniaoTaAbHHH BHpia mnpHHOio 
jtopiBHioe eniHOTaAbnifi Aonaxi. FleTioAioc a aocHTb AOBFOKJ nepeAHboio KOHI'H- 
HOK) HacTHHoro; fioro sysAHK 3 BHpasHOio nAOujKHKOK) i cepeAHiiu TPOXH saKpyr- 
JVCHHM poroM, BIA JiKoro cnycKaerbCH yBirHyTHfi HOXHA; nocTnerioAroc 
576-5 66 
, B 1,7 paaa mnpiiiHg sa nexioAioc; uinpHHa Horo noMiTHO 6rAbiua aa. 

AOBJKHHy. 

FoAOBa H TOpaKC 3 AOCHTb rpySHMH, nOB3AOBJKHHMH SMOpIUKaMH, 6oKH TO- 
AOBH 3 KpyOHOJO ciTiaCTOK) SMOpniKyBaTlCTK) i nOTOHKOBaHHSM. FlOBSAOBJKHa 

3MopiiiKyBaTicTb na cnnHHiH noaepxHi TopaKca 6:Abui HepiBHOMipHa. FIoxHAena 
aosepxHH eniHoryiviy iviiai ocnoBaMH mania FAaflKa B 4y*e 6AHCKyna, iHOfli is- 
3AerKa noiaiTHHM nonepeiHHM uiTpuxoBaHHHM. HABHHKH cTe6eAbi$H 3 rpyGoto 
noB3AOB/KHOio SMopuiKyBaxicTK) Ha 6oKax; aysAHK neTioAiocy SBepxy niatHO SMOpiii- 
, a nocTnerioAioc 3Bepxy nocepeaHni MaMjKe rAaaKHfi i 6iAbui-MeHiu 6AH- 

. FaCTep Ay*e TAaflKHH i 6AHCKy^HH, nOpiBHIOIOHH 3 AOCHTb HaCTHMH B1A- 

AosrHMH BOAocKaiun; na pyniji BycHKa fi na Horax KOpoTKi 

BOAOCKH, BypyBaTO-BOXpHCTOrO KOAbOpy, TO TCMHiuiOrO, TO HCHiilJOrO, 3 

IIIHM sepxoM roAOBH S nepmoro ceriweHTa racTepa. /^OBiKHHa 4,5 5,5 MM. 

?. TKysaAbijH s 6 7 3y6iHKaMH, 6yAasa BycuKiB 4-HAeHHKOBa. LUnnH enino- 
rywy AOCHTb AOBH: noxHAena noBepxHH Miat HHMH nonepeqno mpHxysaTa. 
CKyAbtrrypa rpy6iua HIM y 5; roAOBa fi racTep TeMHo6ypi. KpHAa SAerna 6y- 

5 6,5 MM. 

3 7 8 3y6HHKaMH. Pyiica BycHKa AOBra, AopisHioe npii6AH3HO 
i AOBJKHHH A*ryTHKa, npa ocHosi TPOXH AyracTo BHrnyTa; 6yAasa BH- 
pa?HO 5-qACHHKOBa. 

EninoTyM 3 3Ae6iAbinoro TynHMH. piAtue 3y6gK)BaTHMn aarocTpeHHMH sucTy- 
. FleTioAKjc 3 3aKpyrAeHHM ByaAHKOM i npHMOAinifiHHM HOXHAOM ynepeAJ 
Soro AOpiBHroe 2 /s AOB^JKHH; nocTneTioAioc nonepe^HO osaAbKHB; nik- 
puna fioro B ! /2 paaa GiAbiua sa iiiHpHHy neTioAiocy. 

FoAosa HiJKHO noroiKOBana i noB3AOBWHO 3MopiiiKyBaTa. MeaonoTyM Miat. 

pO3BHAKaMH MaSpiBCbKOl 6opO36HKH FAEAKHH i 6AHCKyMHH, 33aAy 3 HiaiHHM HOB3- 

uiTpHxoBaHHHM; peuiTa TopaKca 6iAbin-MeHiu HiaiHo 3MopmKyBaTa. Flo- 
noBepxHfl iwias rop6KaMn eniaoTyiviy rAaAKa fi 6AHcKyqa. KoniiHa lacTHHa 
neTioArocy HI/KBO noTo^KoaaHa, Soro sysAHK TaKcaivio HK nocTneTioAioc i rac-rep 
liiAKOM FAaAKi S 6AHCKyqi. FoiwiAKH 6e3 Aosrux BiAAerAHx BOAOCKIB, TiAbKH 
3 HaniBtipHAerAHMH. Byporo AO nopHo6yporo KOAbopy, KiHijiBKH i Kineijb racTepa 
criiiui- /loBKHHa 5 5,5 MM. 

Beschreibung. 5. Kopf. 1,2 mal so lang wie breit, mit parallelen schwach 
konvexen Seiten, stark abgerundeten Hinterecken und ziemlich konvexem Okzi- 
pitalrand. Stirn mit dreieckigen zugespitzten Lappen, beinahe gar nicht einge- 
schnurt. If = 2,4. Clypeus in der Mitte mit einer ziemlich starken abgerundeten 
Hervorragung. Der Hinterrand der Augen liegt etwas vor der Mitte der Kopf- 
seite. Scapus im proximalen 1 /s breit bogenformig gekriimmt ur\d daselbst diinn;, 
er ragt um die doppelte Dicke an seinem Ende iiber den Okzipitalrand hinaus. 
Die Geisselglieder 2 6 sind etwas langer wie breit. Fiihlerkeule 4-gliedrig. 
Mandibeln mit 7 8 Zahnchen. 

Mesoepinolaleindruck stark. Epinotumdornen kraftig, so lang wie die Basal- 
flache des Epinotums, beinahe gerade, an der Basis erweitert, zugespitzt, schwach. 
hinabgerichtet, schwach divergent. Epinotalausschnitt ebenso breit wie der Epi- 
notumlappen. Petiolus mit einem ziemlich langen vorderen konischen Abschnitt; 
dessen Knoten mit einer deutlichen Plattform und etwas abgerundeten Ecke, von, 67 - 

welcher das Profil nach vorn konkav abfallt: Postpetiolus ziemlich hoch, 1,7 mal 
so breit wie der Petiolus, deutlich breiter wie lang. 

Kopf und Thorax mit ziemlich groben Langsrunzeln; die Kopfseiten grob 
netzartig gerunzelt und dazwischen punktiert. Die Langsrunzelung auf der Rii- 
ckenseite des Thorax ist weniger rege'massig. Die abschiissige Flache des Epino- 
tums zwischen den Dornen glatt und sehr glanzend, manchmai mit einer schwach 
ausgepragten Querstrichelung. Stieichenglieder mit groben Langsrunzeln auf den 
Seiten; der Petiolusknoten oben fein gerunzelt, der Postpetiolus oben in der 
Mitte beinahe glatt und mehr oder weniger glanzend. Caster sehr glatt und 
glanzend. Mit verhaltnismassig ziemlich dichten langen abstehenden Haaren; 
auf dem Scapus und Beinen kurze anliegende Haare. Braunlich ockerfarben, bald 
dunkler, bald lichter, mit dunklerer Oberseite des Kopfes und des ersten Gaster- 
segmentes. L. 4,5 5,5 mm 

?. Mandibeln mit 6 7 Zahnchen- Fiihlerkeule 4-g!iedrig. Epinotumdornen 
ziemlich lang, die abschiissige Flache zwischen denselben. quergestrichelt. Skulp- 
tur grober als beim ; Kopf und Gaster oben dunkelbraun Fliigel etwas geb- 
raunt. L. 56,5 mm. 

6. Mandibeln mit 7 8 Zahnchen. Scapus lang, ungefahr halb solang wie die 
Geissel, an der Basis schwach bogenformig gekrummt; Keule deutlich 5-gliedrig. 

Epinotum mit meistens stumpfen, seltener zahnartig gespitzten Beulen. Petio- 
lus mit abgerundetem Knoten und geradlinigem Abschuss nach vorn; dessen Hohe 
betragt 2 /s der Lange. Postpetiolus queroval, l f /2 mal breiter wie der Petiolus. 

Kopf fein punktiert und langsgestrichelt. Mesonotum zwischen der Gabelung- 
der Mayrschen Furche glatt und glanzend, dahinter mit einer feinen Langsstri- 
chelung: der iibrige Teil des Thorax mehr oder weniger fein gerunzelt. Die 
abschiissige Flache zwischen den Beulen des Epinotums glatt und glanzend. 
Der konische Teil des Petiolus fein punktiert; dessen Knoten, sowie der Post- 
petiolus und die Gaster ganz glatt und glanzend. Tibien ohne abstehende Haare, 
nur mit halbanliegenden. Braun bis schwarzbraun, Anhange und Spitze der Ga- 
ster lichter. L. 5 5,5 mm. 

OnHcaHy MypaiUKy nporflroM 4OBroro nacy MipwiKOAorH noaHanaAH KK rugi- 
n o d i s, SBHiaHHO TO HK niflBH^ rubra, TO, ocraHHiM "lacoM, HK 
BH4- HeTiaBHo Sanschi (Rev. Suisse Zool., vol. 38, 1931, p. 333) IIOHOBHB 
Hei crape nosHaMeHHH rubra, a MipKysaHb, HK! H naBOAiKy flocAisno B ne- ,,KOAH Nylander (1866) onncaB CBOK> cepiw BHAIB Myrmica, ani 40 
Hboro 3MiiuyBaAH nifl naaBoio M. rubra (L.), TO sin snexTyBaB a6o o6MH- 

BH3H3HHH OCTaHHbOl'. LjiAKOM CflpaBeflAHBO, UjO 11 OpunHaAbHHH OHHC 6yB 

saraAbHoro xapaKTepy i IJKI Hassy Maflae saSyAH. Forel (1874) 
noHOBHB i"i B Toiay poayMiHHi, ujo poarAH^aB M. rubra UK BHA, a BH^H Ny- 
lander-a. HK pacH aGo ni4BHAH. Emery (1908) BH3H3B aa flOBeAene, ujo BHA 
Linnet Horo nepsicHOMy saaneHHi Mir HaAeasaTH TiAbKH AO M. laevinodis 
i M. ruginodis, HKI Bin a6epir UK ni^BHAH rubra, TOAI K penny cpopM 
Nylander-a BIH BH3H3B aa oKpeiwi BHAH. flpn u,bouy Emery nosHannB JIK re- 
HOTHH M. rubra, rpyHTyroiHCb y ybOMy pasi AOHIHO na TOMy (paKTi, iijo Lat- 
reille BCTaHOBHB CBiit piA na HbOMy BHA!. AAB TaKa Komenujst MorAa s6epira- 68 

THCH AHiue 4OTH, noKH laevinodls rugi nod is. 6yAH HPOCTHMH 
a BI'AKOAH Bondroit, Miiller i Finzi niAHecAH ix AO CTynenn 
nexxyiOHH nepBicHoro nasBOK), na HKi'fi sacHosaHo pi^, oScTasHHH MmniOTb csifi 
xapaKTep. HacaiunepeA H BBaJKaio, njo BiflMiHHHX osnaK M. laevinodis i r u- 
ginodis AocHTb AAH TOFO, 111,06 BHsnaTH npaBAHBiCTb norAH^y IJHX aBTOpis 
i a BHSHaro iji $opMH HK BHAH. AAB UJAKOM HCAonyujeHHO, ijjo6 THH po^y He 
6ys npeACTaBACHHH KOHKPCTHOIO ^opwoio, a rtjo, 3 apyroro 6oKy, renoTHn ne 
MO/KC 6yTH aaiviiHeHHfi, TO KOH^e TpeSa BcraHOBHTH AOBiAbno CHHOHIM; aAC OH- 
Taeivio HKHH? Emery o6MeaHB yate sn6ip 4BOMa HaasaHHMH BH^aMH. Toiay, na 
MOJO AyMKy, rpe6a BH3HaTH, ujo KOAH Nylander BHfliAHB cnonaTKy M. laevi- 
nodis, TO Apyry $opMy, iijo aaAHiuaeTbca, M. r u g i n o d i s, any Bin He no- 
BHH6H 6ys nepeHMCHOByBaTH, Tpe6a aaARHTH 40 cnHOHiniB P. rubra L.". 

EKOAorifl H eTOAoriH. M. rubra, aa cnocTepeaieHHHMH PyscbKoio, Ha- 

AeXHTb AO HHCAa Ay6 3BHHa0HHX AicOBHX BHA1B. ?KHBC BOH3 HK y UinHAbKOBHX 

Aicax, TaK i B AHCTBHHHX. ,,rHi3AHTbca HafinacTiuie B crapax FHHAHX HHHX, niA 
'ix Kopoio, B Kopmni i B SBMAI KOAO HHX a6o niA MOXOM, w,o BKpwBae i'x asepxy. 
Tan caMO B ynaAHX, BiAMnpaio^HX CToa6ypax 4epeB. Macro po6HTb rHis^a i ni^ 
Kopoio 85HBHX flepeB (naftqacTime cocen) npn i'x OCHOBI; oceAioeTbcn Tanoaj npo- 
CTO B Kyniji cuporo, HaniasorHHAoro AepeBHoro AHCTH, B AicoBOiay niACteACHHi, 
niA MOXOM, y KynHHax 6oAiT, B noKHHyTHX SCMAHHHX rop6:<ax Aaaiycis". Lji cno- 
CTepeaseHHH PyscbKoio aaraAOM 36iratoTbCH i 3 MO'IMH cnocTepeaseHHUMH B Mic- 
yesocTflx naBKOAO KneBa. KpHAaTi, HK is M. laevinodis i B GiAbiuocTi JHIUHX 
HauiHx npeACTaBHHKis My r mica s'HBAHioTbCH nanpHKiniji Arra, npH nowy 
SBHqafiHO HanpHKifliji AHHHH i npoTHroM cepnHH. Po'i c? d i ? ? piannx 
Macro 3MimyK)Tbca, B nacAiAOK noro, oiesHAHO, a'nBAHioTbca T! ri6pHfln. 
Forel nosHaHHB B!A Hassoio pisHnx nepexiAHHX (popM, SK ruginodo- 
laevinodis Ta in. M. rubra BHAae TaKHH caMHfi sanax HK i laevinodis, 
cHAbHimnH. FIoAi6HO AO M. laevinodis, M. rubra 6oAHne 

nomHpeHHH. FloiuHpeHa B ycifl cepeAaifi, noqacTH 
IraAia, BoArapin) i niBmHHifi Esponi (BpHTanin, CKaHAHHascbKHfl niao- 
crpis 3 npHAerAHMH ocTposaMn), y CpiHAHHAi'f, na KaBKasi, B KpHMy, CnGipy, 

BHBeseHa B OiBHinHy AiaepwKy (KoAopaAo, BepriHia). 
(1905) HaaoAHTb A\H nouiHpeHHH 3 yKpa'iHCbKHX ry6epenb KOA. 
Poci'i TiAbKH KaiBCbKy. AAC, SBasaiOHH na BBAHKC nomHpeHHH ijieT MypauiKH, 
Tpe6a AyMarH, ujo aona TpanAaerbCH B Me*ax YKpai'MH Maftate cKpisb. Y MOIH 
KOAeKijiY zjefl BHA e 3 KAaBAiesa KaiBCbKoro pafioHy ( 5 S , B. KapaeasB 
Na 5595), 3 CrapociAAH OcrepCbKoro pafiony Ha MepHiriBujHHi (1 Kp. 9 i < <$ , 
VII 1925, B. Kapaaaes N 2967) i 3 BaATCbKoro pafiony A. M. C. P. P. 
(gg, A. napauoHos N 4010). 

Myrmica (Myrmica) laevinodis laevinodis Nylander (pnc. 17). 

M. laevinodis: Nylander, Act. Soc. S c. Fennicae, vol . 2, p. 927, tab. 18, fig. 5, 3 1 
(1846) 29c3. Mayr, Vorh. Zool.-bot. Ver., Wien, vol. 5, p. 402(1855). Ny- 
lander, Ann. Sc. Nat. Zool. (4), vol. 5, p. 78 (1856). Meinert, Natur. Afh. Dansk. 
Vid. Selsk. (5), vol. 5 (sep,), p. 51 (1861). Mayr, Europ. Formicid., p. 64, 69 M. M. 65, 66 (1861). Era. Andre, Spec. Hym. Europe, vol. 2, p. 316, 320, 324, tab, 

21, fig. 1, 3, 8 (1882). HacoHOB, MSB. M. O. A. E. A. 9., T. 4, B. 1, c. 71, 72. 

73 (1886) 5 ? <J. PyacKHfi, Myp. POCCHH, T. 1, c. 655, 662, MBA. 165, 2 (1905) 

2?cJ. Donisthorpe, Brit. Ants, p. 110 (1915). Finzi, Bol. Soc. Adriat, Sc. 

Nat., vol. 29, p. 78, 83. 
rubra r, laevinodis: Forel, Fourmis Suisse, p. 76, 77,79 (1874) ?c3; 

Fauna Insect. Helvet. Hym. Form., p 28, 30, 31 (1915). Emery, Boll. Soc.. 

Ent. Ital., vol. 47, p. 119, 121, 124, fig. 17, 21a (1916) 2?d. 
rubra laevinodis: Soudek, Mravenci... Ceskoslovenske republ., p. 41 

(1922). AAnaTOB H APHOA&AH, Onpefl. naceKOM. CjJuAHnbeBa, c. 725r 
99, V (1928;. 
PMC. 17. Myrmica laevinodis. / B npoijHAb; a roAosa; 

b pyiKa BycHKa; // (J; /// qacrana Horn TpeTbo'i napH: tibia, 

tarsus, sp rpe6inqacTHH man. 

M. rubra subsp. laevinodis: KapaBaee, Tp. Cpis.-MaT. siaa. (YKp. AK3A. 

Hay K ), T. 4, c. 259 (1926). 
M. rubra laevinodis: AAnaxOB H ApHOAbAM, Formicidae, Onpea- HAH- 

nbesa, c. 725, MBA. 99, V. 

M. levinodis: Dalla Torre, Cat. Hym., vol. 7, p. 110 (1893). 
M. rubra levinodis: Emery, Deutsche Ent. Zeitschr., .p. 170, fig-. 3, 4 

(1908) ?<5. 
M. ruginodis: Karawajew, Mem. Cl. Sc. Phys.-Math. (Acad. Sc. Ukraine), 

vol. 4, p. 333 (1926). 
M. longiscapus: Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond., vol. 21, p. 213, tab 23, fig. 

11-14 (1854) 9d. 

?M. incompleta: Provancher, Le Natur. Canad., vol. 12, p. 359(1881) 9c?. 
M. rubra laevinodis var. b r u e s i: Wheeler, Psyche, vol. 13, p. 38 (1905) 

(vide Wheeler, Journ. Econ. Ent., vol. 1, p. 337, 338 [1908]). 

Onec. 5. Tpoxn #pi6Hiumfi i cy6THAbHituo'i 6yAOBH mas rubra. FoAOBa 
rpoxM 6iAbiue BHAOBaseHa. LLInnn eniHOTymy KOpoTiiii i noxHAena nosepxHH Mia: 

HHMH glAKOM TAaAKa 8 6AHCKyH3. OeTioAIOC CnepCAy 6iAbIII yTOHUieHHH i BV3AHK 

4PJ6HJUJHS i 6iAbiu saKpyrAennfi. CKyAbnrypa CAa6uia i 3a6apBA6HHfl Hcniiue. 70 - 

HACHHKH cre6eAbija 3 noBsaoBasmraii swopuiKaMH na 6oKax, a aeepxy 

i i 6iAbin Menui 6AHCKy<d, oco6AHBO nocTneTiOAioc. /loBazHHa 4 5 MM. 
LUnnn eninoTywy KOPOTKI, TponiKH aosini aa niHpHny KOAO OCHOBH; nosepxHa 
HHMH rAaflKa. flcHoro HepBOHyBaTO-aiOBToro (BOXPHCTOFO) KOAbopy, roAosa 
6ypyBaTa, TopaKC a 6ypHMH nAawaMH. ^OBiKpHa 4,5 6 MM. 

cj. Horn s 4OBFHMH BiflAerAHMH BOAocKaMH; B peuiTi ncviioHa flo rubra. 

/[OBJKHHa 4 4,5 MM. 

Beschreibung. $. Etwas kleiner und zarter gebaut als rubra. Kopf kaum 
langlicher. Epinotumdornen kiirzer und die abschiissige Flache zwischen denselben 
ganz glatt und glanzend. Petiolus vorn mehr verjiingt und der Knoten kleiner 
und abge'rundeter. Skulptur schwacher und die Farbung lichter. Stielchenglieder 
mit Langsrunzeln auf den Seiten, cben dagegen beinahe ganz glatt und mehr 
oder weniger glanzend, besonders der Postpetiolus. L. 4 5 mm. 

9. Epinotumdornen kurz, kaum langer als deren Breite an der Basis; die 
Flache zwischen denselben glatt. Von heller rotlich-gelber Farbe; Kopf braun- 
lich, Thorax mit braunen Flecken. L 4,5 6 mm. 

6. Beins mit langen abstehenden Haaren; in anderen Beziehungen der rubra 
ahnlich. L. 4 ,5 5 mm. 

EicoAorifl fi eTOAorifl. FHiaayBaHHH laevinodis B yMOBax JKHTTH noAi6ni ao 
rubra. 3a MO'I'MH cnocTepeajenHHMH U,R MypamKa BOAie BOFKI ynacTKH Aicy. 

Feorpa^iiHe noioHpeHHH. FliBHiHHa i cepeflna Espona, na niBflni B ropax 
BeAHKa nacTHHa eBponeficbKoi nacTHHH Coiosy, KpHM, KaBKas, CHSip, Manaaiy- 
pin, TypRMCHicTan i Flaiviip. Biflowa TaKOt 3 niBHi^Hoi' iH^iY, casae KauiMipy 
i 3 Hnonii. BHBeaeHa B niBHinny AmepHKy. 

PyscbKuii (1905) 3 ry6epenb KOA. Poci'i Bi^sHanae B Measax 

TlAbKH 4AH KniBCbKOl ry6epHi i BoAHHCbKOl', 3 AC, SBaKaHDIH Ha B6AHK6 

peHHH i|boro BH^y, Tpe6a raaaTH, ujo BIH TpanAaerbca Ha yKpaYid MaBaie 

B MO1H KOACKIjil e 3 Me* YKpaiKH Tl'AbKH 3 Hafi6AHa5MHX i ^aAblUHX 

Knesa. 

[SSyrmica (Myrmica) rugulosa rugulosa Nyl. (puc. 18)] 

M. rugulosa: Nylander, Act. Soc. Sc. Fennicae, vol. 3, p. 32 (1849)5 c5. Mayr, 

Ver. Zool.-bot. Ges., Wien, vol. 5, p. 405 (1855). Nylander, Ann. Sc. Nat. 

Zool. (4), vol. 5, p. 80 (1856). Meinert, Natur. Afh Dansk. Vid. Selsk. (5), vol. 

5, p. 52 (1860). Mayr, Europ. Formicid., p. 63, 65, 66 (1861). Era. Andre, Spec. 

Hym. Europe, vol. 2, p. 317, 325 (1882) ? cJ. HaconoB, MSB. H. O. A. E. A. 

3., T. 58, c. 72 (1889). Bondroit, Ann. Soc. ent. France, vol. 87, p. 100 (1918;. 

Muller G., Boll. Soc. Adriat. Sc. nat. Trieste, vol. 28, p. 38 (1923). KapaBaes, 

Tp. CDis.-Ma-r. BJAA- (VKp. AKBA- Hay K .), T. 4, c. 259 (1926). Finzi. Boll. Soc. 

Adriat. Sc. nat., Trieste, vol. 29, p. 78, 91 (1926), $c?. AAnaTOB 

H ApHOAbAH, Onpe4- HaccK. CpHAHnbesa, c. 725 (1928). 
M. rubra r. rugulosa: PysCKHft, Myp. POCCHH, T. 1, c. 654, 690, fig. 165, 3,4. 

Emery, Deutsche Ent. Zeitschr., p. 177, fig. 8 a, b (1908) g$<J. 
M. scabr i n odi s r. r'ugulosa: Forel, Hym.- Form., Ameisen d. Schweiz, 

p. 29, 31. 71 M. scabrinodis r ugulosa: Emery, Fauna Ent. Ital., Hym. Form., p. 120, 124, 
fig. 20 d (1916) $?<J. Soudek, Mravenci... Ceskoslovenske republ., p. 43 
(1922) 59(5. 
M. clandestina: Forster, Hym. Stud., vol. 1, p. 63 (1850) 2. 

Oirac. $. /loBJKHHa roAOBH B 1,1 pasa 6iAbiue sa uiHpHHy, y Kpynnax eKsem- 

OIAHpiB TpOXH MCHUie. Y 6AHHOrO, IIJO 6 B M6H6 3 MCJK CPCP, eKSBMHAHpa 

s OKOAHHb MOCKBH roAOBa cnepefly TpoxH SBy^ena '), is sAerKa onyKAHMH 60- 
i B 4pi6nHx eKseMnAHpie 

^ TT "H 1 I ^J -- <- 

D C3MO 3 TpOXH OHyKAHM IIOTHAH4HHM 

:KpaeM, TOAI UK y Kpynniinnx B!H 
.nocepeflHHi npaMnH i nasiTb rpoxn 
BH'iMHacTHH 2 ). HOAO uiHpoKe (If y 

MOCKOBCbKOFO eK36MnAHpa 2,2 3 )) 3 
napaACAbHHMH HOAOBHMH BHAKaMH, 

Mafiaze ijiAKOM 6es neperary i 3 UIH- 

pOKHMH, TpOXH 33rOCTpeHHMH AO 

. PyHKa BycHKa B CBO'I'H oc- 
He 
,, Y0 ,, . . ,, 

p uc . Jg. Myrmica rugulosa. A, B, C roAosa, 

^ Ha BCb OM y npo- TOpaKC ; pyqKa BycHKa g. 4 _ BycHK $ (opHr .). 

i nopiBHioiOHH aocHTb rpy6a; sa 

HAHHHHfi KpaM pyHKa BHCTynae na rpy6Hy KOAO csoro sa^Hboro KI'HLJH. 
TopaKc 3 noiwipHHM MeaoeniHOTaAbHHM BTHCKOM, cnepeay HKOFO npocpiAb 
AerKy onyKAiCTb. LLJunH eninoTyMy 4OBri, npaivii, ayase sarocTpeni, poa- 
nifl KyTOM 40, SAerKa AHBepryroii. EninoTaAbHa AonaTb anaHHO iiiHpina, 
eninoTaAbHHH BHpia- OeTioAioc noiwipHOi AOBJKHHH, 3 BysAHKOM, Tpoxn sa- 
KpyrACHHH pir HKOFO CKepOBaHHii ynepe^, 3 npHMOAinianHM saaniivi HOXHAOM. 
BncOTa nocTneTioAiocy SHawHO 6iAbina sa ftoro aoBJKHHy. KOAH AHBHTHCH ssepjiy, 
.BIH BH^aeTbcH 6iAbin-MeHiu aaKpyrAenHM, cnepe^y SByaieHHM, ssa^y 
sin TpoxH 6iAbiue HK y ! J /2 pasa inHpiiiHii aa neTiOAroc. 

CepeAHH lacTHHa FOAOBH 3 aocHTb piaKOK) HOBSAOBSKHOK) 

flKa SAcrKa aHBeprye, 33a4y TpoxH AHXOTOiaye i yTBOpioe anacTOMOSH; Ha 60- 
j<ax FOAOBH ciTHacTa SMOpiiiKyBaTicTb 3 rycTHMH TOHK3MH B npowiaiKax, HKI e fi 

HOAOBHMH SMOpLUKaMn; HOAOBHH UJHTOK 3 npaBHAbHOK) nOB34OBH4HOK) 3MOpUI- 

niB6AHCKyHHfl; peuiTa FOAOBH MaTosa; HOAOBa DAOUjHHKa Maflase 
fi 6AncKyia. TopaKc 3 XBHAHCTOIO noBSflOBasnoio SMopiiiKyBaTicTio i 3 
.3 rycTHMH TOHKaMH, ^ocHTb MaTOBHH ; noxnACHa noBepy.HH eniHoryMy 
fl 6AHCKyHa. HACHHKH CTe6eAbijH 3 rpy6nMH nOB3AOB%HHMH 3MOpniKaMH i 

TlOTOHKOBaHHHM, FaCTep TA34KHH 1 GAHCKy^HH. 3 AOCHTb pisKHMH AOBrHMH BI'A- 

BOAOCK3MH. MepBOHVBaTO-6yporo, TpoxH BoxpncToro KOAbopy; racTep *) y Tpbox mnoBHx npeacraBBHKiB s Epjocce^H i ABOX a IIJBeHuapii (Murg), igo B MO'IH KOACK- 
ijiT, roAoea cnepe^y He Byaiia niiK aaaay. 

2 ) OcTaHne CTOcyeTbCH flo Kpynniiiioro ^ 3 IllBefiijapii (Murg), igo e B Moi'fi KOACKijii. BeAHKe 
aaKpyrACHHa noTHAHinoro Kpaio na pwcyHKy B sraAamii po6oTi Finzi oiesanno He BianOBi^a 
JliScHOCTi, THM 6iAbme, igo sci iioro pncyHKH BsaraAi BHHBAaioTb asny cxeMaTHim'cTb. 

3 ) BSHBUIH na ysary H 3raflani 3axiflHoeBponeftci)Ki eKSeMnAapn, igo e Taxes y MO'IH KOABK- 
S i'i. If = 2,-2 2,47. 72 TeMHiuiH8> qepBOHyBaTO-SypnB. AoBKUHa. 3,5 MM (aa PyacbKUM 
4,5 MM). 

?. Cpopiwa HOAa i HAeHHKis CTe6eAbu,H, cnyAbnTypa i sa6apBA6HHH HK y 
LLInnH eniHOTyiay npaivri, rocTpi, uinpOKi KOAO OCHOBH; AOBasHHa Tx MaKate 
HK)e npowiasKOBi Miat i'x OCHOBHMH. KpnAa B OCHOBH!H noAOBHHi SAerKa 6ypyBaTi' 
(aa PyscbKiiM ,,AOCHTb TOMB!, 6ypyBaTi"). /[oBJKHHa MOFO MocKOBCbKoro CK- 
aeMnAflpa 4,5 MM (aa PyacbKUM 6,5 MM). 

<S . /loeatHHa pyHKH sycHKa Maflase AOpiBHioe AOBJKHHI Tpt>ox nepuiax HABHH- 
K!B AffiryTHKa paaoa ysntHx; AosaiHHa 2-ro ^AeHHKa aaryTHKa Maflaie 
B'IH OCHOBH 3-ro HACHHKa AO HOAOBHHH 4-ro. LllHnH eninoTyiviy 
. ByaAHK nerioArocy aaKpyrAenHH, HHJKHC nocTneTioArocy. FoAOBa Hanie- 
a rycTHM, HaAaBHqaHno API^HHM nyHKTHpOM i CAiAaMH nosaAOBajHoro 

UITpHXOBaHHH Ha HOAi; lOAOBHft UJHTOK AOCHTb TAaAKHH i 6AHCKyHHH. TopaKC 

3AcrKa 6AHCKyiHfl s noB3AOB2KHHMH ApiSHHMH iiiTpHxysaTHMH 3MopiiiKaMn. Meao- 
HOTyM, Kpiiw rAaAKoro 6AHCKynoro npoiaiajKy MIJK 6opO36HKaMH, igo cxOATbca,. 
TOHKO uiTpnxyBaTMH. HeTioAioc rpoxH 6AHCKyinH, Api6HO3MopmKyBaTHH, nocr- 
nerioAioc Maftaie rAaAKHfl i 6AHCKyHnH. TeMHo6yporo KOAbopy. /JosasHHa MorO' 
MocKOBCbKoro CKaewaAHpa 4,5 MM .(aa PyscbKUM AO 5,5 MM). 

Beschreibung. 5. Kopf 1,1 mal so lang wie breit, bei grossen Exemplaren 
etwas weniger. Bei dem einzigen bei mir vorhandenen Exemplar aus der Union 
namlich aus der Umgegend von Moskau, ist der Kopf vorn etwas verjiingt ').' 
Mit schwach kovexen Seiten und bei kleineren Exemplaren ebenso schwach kon- 
vexem Okzipitalrand, wogegen er bei grosseren Exemplaren in der Mitte gerade 
oder sog-ar kaum konkav ist 2 ). (If des moskauer Exemplars = 2,2 3 ), mit paralle- 
len Stirnleisten, beinahe ganz ohne Einschniirung und mit breiten, etwas zuge- 
spitzen Lappen. Scapus in seinem basalen '/.i gleichmassig, nicht sehr stark 
bogenformig geckriimmtund daselbst verhaltnismassig ziemlich dick; iiber den 
Okzipitalrand reicht der Scapus um die Dicke an seinem Ende hervor. 

Thorax mit einer massigen me^oepinotalen Einsenkung, vor welcher das Pro' 
fil schwach konkav ist. Die Epinotumdornen sind lang, gerade, stark zugespitzt, 
unter einem Winkel von ungefahr 40 gestellt, schwach diverent. Der EpinotalLtp- 
pen ist viell breiter als der Epinotalausschnitt. Petiolus von einer massigen 
Lange, mit einem Knoten, dassen schwach abgerundete Ecke nach vorn gerichtet 
ist; mit einem geradlinigen hinteren Abschuss. Der Postpetiolus ist bedeutend 
hoher wie lang. Bei Beobachtung von oben erscheint er mehr oder weniger ab- 
gerundet, vorn verjiingt, hinten abgestutzt; er ist etwas mehr als l'/a mal brei- 
ter wie der Petiolus. ') Bei den in meiner Sammlung vorhandenen 3 typischeu Vertretern aus Briissel und 2 aus- 
der Schweiz (Murg) ist der Kopf vorn nicht schmaler als hinten. 

a ) Das letztere bezieht sich auf elnen in meiner Sammlung befindlichen grosseren 5 aus der 
Schweiz (Murg). Die starke Abrundung des Okzipitalrandes tuf der Abbildung in der obengenannten 
Arbeit von Finzi entspricht offenbar nicht der Wirklichkeit, umsomehr als seine samtliche Abbil- 
dungen sehr schematisiert sind. 

3 ) Indem man auch die in meiner Sammlung befindlichen westeuropaischen Exemplare berucks- 
sichtigt, ist If = 2,2 2,47. 7Q 

/ > 

Der mittlere Abschnitt des Kopfes mit einer ziemlich scharfen Langsrunze- 
lung, welche schwach divergiert, hinten etwas dichotom'ert und Anastomosen 
bildet; auf den Kopfseiten eine netzformige Runzelung mit dichten Punkten in 
den Zwischenfeldern, welche auch zwischen den Stirnrunzeln vorhanden sind; 
Clypeus mit einer regelmassigen Langsstreifung, halbglanzend; der iibrige Teil 
des Kopfes ist matt; Stirnfeld beinahe glatt und glanzend. Thorax mit einer 
wellenformigen Langsrunzelung und an den Seiten mit dichten Punkten, ziemlich 
matt; die abschiissige Flache des Epinotums glatt und glanzend Die Stick hen- 
glieder mit groben Langsrunzeln und einer feinen Punktierung. Gaster glatt und 
glanzend. Mit ziemlich sparlichen langen abstehenden Haaren. Rotlich-braun, 
etwas okerfarben; Gaster viel dunkler, rotlich-braun. L. 3,5 (nach Ruzskfj 
bis 4,5 mm). 

9. Die Form der Stirn, der Stielchenglieder, Skulptur und Farbe wie 
beim $. Epinotumdornen gerade, spitz, an der Basis breit; deren Lange ist 
beinahe der gegenseitigen Entfernung deren Basis gleich. Fliigel in der Basal- 
halfte etwas braunlich (nach Ruzskij ,,ziemlich. dunkel, braunlich"). L. meines. 
moskauer Exemplars 4,5 mm (nach Ruzskij 5 6,5 mm). 

3. Scapus beinahe so lang, wie die 3 ersten Geisselgliedchen zusammen- 
genommen; das 2. Geisselgliedchen beinahe so lang, wie die Entfernung von 
der Basis des 3. Gliedchens bis zur Mitte des 4. 

Epinotumdornen dreieckig, kurz. Der Petiolusknoten abgerundet, weniger hoch 
als .der Postpetiolus. Kopf halbmatt, mit dichter feinster Punktierung und Spu- 
ren einer Langsstrichelung auf der ^Stirn; Clypeus ziemlich glatt und glanzend.. 
Thorax schwach glanzend, mit feiner Langsstrichelung. Mesonotum mit Ausschluss 
der glatten glanzenden Flache zwischen den divergierenden Furchen fein gestri- 
chelt. Petiolus schwach glanzend, fein runzelig; Postpetiolus beinahe glatt und 
glanzend. Dunkelbraun. L. meines moskauer Exemplars 4,5mm (nach Ruzskij 
bis 5,5 mm I. 

EnoAoria & eroAorifl. 3a cnocTepeaseHHHMH PyscbKoio ,,Myrmica rugu- 
1 o sa, sma TpanAHeTbCH B nac pi/une H!JK M. ruginodis i scabrinodis, JKHBB 
na nicKyBaTOMy -HH nicKyBaTO-rAHHacTOMy rpynTi B Aicax, HE PIHKOBHX aoAHHax 
i na cxHAax. HanpHKAaA, y AOAHei BOAFH H anaxoaHB 6araTo 11 na nicKOBO-My- 
rpynxi na rpHBax i aaAHBHHX ivricgax na niBAenb si A CnM6ipcbKa; xyr 
atHAa BCAHKHMH MypauiHHKaMH B nopax 3 5 11 3OBHiuiHi'MH OTBOpaMH. 
B KoatHORiy, 3 HeseAHqKOK) KynKOio BHHeceHoT SCMA! KOAO KO/KHOTP OTBopy. 
OAHH MypauiHHK MJCTHBCH B Kyni KincbKoro THOIO na BorKOMy 6oAOTHCTowy Mici^i 
KOAO CTapnjji. .Z^aAi Myrm. rugulosa AOCHTb aBHiaHHa B 6opax. B AHCTBHHHX 
Aicax Boua TpanAHetbCH piAKO, a qacTiiue rpHMaeTbca KOAO QOA\T i CTpyMKis. 
FHi^AKTbCH TaKO* na TOp({)OBHijjax. Ha Kasnasi AOCHTb 3BHiatina na CXHABX rip 
y AHCTBHHHX Aicax i oco6AHBO B 6opax, niAiHiviaioiHCb AO ripcbKHx AyidB, AS 
rnisAHTbCH niA KaMinnnM. KpHAaTi (popMH cnocrepiraAHCH 3 nepBHa AO BepecHH*. 

Feorpa^iiHe noumpeHHs. M. rugulosa noiuHpena B niBHiiniS (LLJBeuiH, 
BeAHKo6pHTaHia, npH6aATHgbKHH KpaS, CpiHAHHAiH) i cepeAniw Eeponi, na Kas- 
Kaai, B TypKMenicTaHi, CxiAHOMy Cn6ipy (KaM^aTKa). PyscbKuu siAsnanae yio 
MypauiKy AAH TaKHx KOAHUIHIX ryGepenb: AeniHrpaACbKO'i, BoAoroACbKo'i, FlepM. 
cbKoV, BaTCbKoi, KasaHCbKoi', CHM6ipcbKoV, CaMapcbKO'f, YepiMCbKoT, OpeH6yp- 74 .3bKoY, YpaAbCbKoY o6Aacxi, ry6epeHb AcxpaxaacbKoY, HuaseropoACftKoY, Hepni- 

rJBCbKOl, MoCKOBCbKoY, ToSOAfaCbKOl, AKMOAlHCbKOY o6AaCTl. B MOl'fi KOACKyil 

rugulosa a MB* CPCP e xiAbKH 3 OKOAHijb MOCKBH (K. ApHOJibxi). 

OxiKe B Meatax YKpa'iHH M. rugulosa aaaHaqeno xHwwacoM xiAbKH AAH KOA. 
Hepm'riBCbKoY ry6. (U/ejucciHoeiieB 1901, B cocnoBOMy 6opy), aAe nnxaHHH npo Te, 
HH cnpaBAi jji eK3eMriAHpn naAeataxb 40 HOMinaxHoY pacH, AHiuaexbCH 
Myrmica (Myrmica) rugulosa var. constricta Karawajew, n. nov. (pnc. 19) 

M. rugulosa: Karawajew, Mem. Cl. Sc. Phys. Math. (Acad. Sc. Ukraine), vol. 

4, p. 259 (1926). 
M. rugulosa var. minuta: Karawajew, ibidem, vol. 13, p. 204 (1929) 9d. 

Da der Name minuta fur Myrmica praoccupiert ist (M. laevinodis 
var. minuta Ruz., PVSCKHH, My p. Poc., T. I, 1905, c. 670), so gebe ich dieser 
Rasse eine neue Bezeichnung. 

Onnc. $. Cy6THAbHimoY 6yAOBH HI'* y HOMinaTHOi pacn. FoAOsa 
syatia nias y ocraHKboi', a caiwe 4OB?KHHa i"i a 1,24 paaa fiiAbma sa 
3 GiAbiii saKpyrACHHMH aa^HiMH poraMH i nocepeAHni Ae^se BHi'MHacTHM HOTH- 
AHMHHM Kpaew. HoAO 3 noMiTHHM nepeTjiroM (If == 2,7), 3 npHTynAenHMH na Kini^i 
AonarflMH, ujo 6iAbiii-MeHm aneepryiOTb. PyHKa BycHKa KOAO cawo'i OCHOBH pan- 
TOM airnyTa i 3 aoBHiiiiHboro 6oy neperHHy Mae AeflBe HaiwiqeHHH pir. BepxHH 

nAoujviHKa neTioAKicy B npO({)iAbHe rana npaMOAiHifi- 
Ha, flK y HOMinaTHoY pacH, a HaanaKH, xpoxw onyKAa. 
CnyAbnTypa nOMixno CAa6oia, Hias y ocraHHboY, 
oco6AHBo npowiasne noTOHKOBaHHH, qepea ujo no- 
BepXHH xiAa Tpoxn 6AHCKyia. 5IcHoro 6ypyBaxo-BO- 
xpncToro KOAbopy; nepiiie niAbije racrepa asepxy 
xpoxn 6ypiine. ^OBainna 6AH3bKO 4 MM. 

?. BiAbiu-MeHin noAiSnaAO 9 HOMinaxHOi pacn. 
HOAOBI BaAKH napaABAbHi, 3 3AerKa HaMineHHM nepe 
TaroM. CKyAbnrypa xpouiKH CAa6uia, niai y HOMiHaT- 
HoY pacH, 3a6apBA6HHH (KOAH nopiaHiOBaxH a MO- 

CKOBCbKHM eKaeMHAflpOM) 3HaHHO aCHIUie. - /lOB- 
Puc. 19. Myrmica rugulosa HHa 6 MM. 
var. constricta. a, b,c g; BiAbUI M6HIU HK y HOUliHaXHOl paCH, aA6 pyHKE 

d 3 (opnr.). B ycHKa noiwiTHO KOpOTina, 40B2iHHa YY AOpifiHioe 

xi^bKH 2 J /a nepiuHM HAenHKaw AssryTHKa. 4oBJKHHa 6AH3bKO 4 MM. 

Mepea xe, iijo Haasa minuta AAH Myrmica npMOKynoBana (M. laevino- 
d i s var. minuta Ruz., PysCKHH, MypaabH POCCHH, x. I; 1905, c. 670), xo *H Aaro 
u^iH paci nose noana^eHHH. 

Beschreibung. 2 Schlanker als die Nominatrasse gebaut. Der Kopf deutlich 
schmaler als bei der letzteren, namlich nur 1,24 mal so lang wie breit, mit mehr 
abgerundeten Hinterecken und in der Mitte kaum konkavem Okzipitalrand. Die 
Stirn ist deutlich eingeschnurt (If = 2,7), mit mehr oder weniger divergierenden, 

der Spitze stumpfen Lappen. Der Scapus ist dicht an der Basis rasch gebo- 
d an der Auss'enseite der Biegung mit einer kaum angedeuteten Knickung. an gen un 75 Die obere Plattfcrm des Petiolusknotens ist im Profil nicht so geradlinig wie 
i der Nominatrasse, sondern etwas konvex. 

Die Skulptur ist deutlich schwacher entwickelt als bei der letzteren, ebenso die 

-Unterskulptur, wodurch die Oberflache des Korpers etwas gla'nzend erscheint. Hell 

braunlich ockerfarben;der erste Gasterringoben etwas braunlicher. L. etwa 4 mm. 

9 etwa demselben der Nominatrasse ahnlich. Die Stirnleisten parallel, mit 

schwach angedeuteter Einschniirung. Skulptur kaum seichter als bei der Nominat- 

rasse, die Farbe (bei Vergleich mit dem moskauer Exemplar) viel lichter. L. 6 mm. 

S etwa wie bei der Nominatrasse, aber der Scapus nur so lang wie die 

'2 f /2 ersten Geisselglieder. L. etwa 4 mm. 

SnaxoAHUje, eKOAoria & eTOAorin. COCHOBHS AI'C aa MjuuAbCbKoro CAo6ia- 
, aa 4m'npOM niA KneBOM, HepHiriBigHHa, 1. VIII 1919 (Kapaeaee, N 2770), 
5$, KiAbKa ijapHiib i c5 c? . rnisAO MICTHAOCH B rop6KyBaTifl Mi'cijeBpcTi 

3 nicKOBHM rpyHTOM, yKpHTHM plAKHM, HHSbKHM COCHOBHM AicOM i KOpHBOK) Ha- 

seMHOio POCAHHHICTIO. Tn'i^AO MicTHAOca nonacTH B rpyHTi, nowacTH B Tpasi, 
6ea rop6a, npu HOMy BxiasMH OTBI'P HBASB co6oio KOCO posMiigeHy rpy6Ky, 
.3 cyxoi' TpaaH Ta iHiiioro POCAHHHOFO MaTepiaAy. Mafl^e BCK> KOAOHiro H 
y uiTyiHe rnisAO, B HKOMy Bona^HAa B Mene flOBrnfi nac i ^e <5 Myrmica (Myrmica) rugulosa limanica K. Arnoldi (iulitt.) (PHC. 20) 

Onac. ?. ToAOBa cnepeay Aeaae noiviiTHO syjKHa nias saa^y; AosaiHHa i"i 
B 1,11 paaa 6iAbiua sa iiiHpHHy; 3 ayrae saKpyrACHHMH aa^HiMH poraMH i npn- 

'MHM nOTHAHHHHM KpaeM. HoAO 3 AyJKB CAaGHM nepeTHFOM (If = 2,68). 

LUnriH eniHOTyiviy Aocnrb Aoeri, nowipHO niflneceHi, AHBepryioHi, inofli rpoxa 
BHFHyTi BcepeaHHy. BysAHK neTioArocy B npo(f>iAb ssepxy o6MCiKeHHfi 
3 noiwipHo saKpyrACHUM nepeAHJM poroM. 

FoAona nocepeAHwi 3 PISKHMH. aAe 

.AHBCpryiOTb; 3 6OK1B 3 ciTHdCTOK) 

KyBaricTio; B npoMi^KKax mix 
ocHOBHe nOTOiKoaaHHa 4yase 

,paKC 3 XBHAHCTOK) Tpy6OK) noB3AOBa5HHMH SMOpuiKaMH, ujo . To- H1H5HHM OCHOBHHM HOTOH- 

i nepes ije, HK i roAOBa, TpoxH 
"6AHCKyqHft; noxHACHa noaepxHH enino- 
Tyny rAaAKa fl 6AHCKyia. HACHHKH 
CTe6eAbua 3 pisKoio TOHKOK) 
,-. . PHC 20 BVCHK ; a M. rugulosa rugu- 

.3MO P IUKyBaTlCTK,.- KOM6,Ha U ,H HOB3AO- , Q g a> & _ ; u g u , o s a , ; m a n ; c a , c - r u g u- 

BKHOT H CITiacTO'i SMOpmKyBaTOCTi; losa ']; man i cav . chersonensis, d ru- 
OCHOBH6 nOTO'IKOBaHHH 6'lAbIII BHaBACHe gulosa var. constricta (opnr.)- 

d HACHHKH nepes ue MatoBi. BypysaTO- 

BOxpHcroro KOAbopy, nepuie KJAbge racTepa ssepxy atoBTy B aTO-6ype. Y ABOX 
3 yiei M ic B e B ocTi (ApnoMAi N. 5323) ocHOBna noTOHKOBaHicTb 
i TiAO qepes ue Tpoxn 6iAbiu waTose; 3a6apBA6HHs ix TpoxH 
,ZloB!HHa 4,7 5 MM. 

. MiuHOi 6yAOBH. /loBatuna pynKH BycHKa waSase AOpiaHioe AOB^HHi nep- 
rpbox HACHHKiB BycHKa, pasoM y3HTHX. OpoTH o6ox nonepeAHix (popM 76 

uiei pacH BiApisHfleTbca Ha43BHHafiHOK) AOBJKHHOIO 2-ro 
; AOBKSHHa fioro jpoxa 6iAbina aa Bi'AcxaHb BI'A OCHOBH 3-ro HACHHKa 40 

nOAOBHHH AOBJKHHH 4-FO. OcHOBni ABl TpCTHHH nepe^HlX KpHA npHAHMACHi Ka- 
BOBO-6ypHM KOAbOpOM. B peiDTI nOfli6HHH 4O HOMiHaTHO'l paCH. /^OBJKHHa 

5,5 6 MM, AOB*HHa nepeAHi'x KpHA 5,5 MM. 

Beschreibung-. . Kopf vorn kaum merkbar schmaler als hinten, 1,11 mal so 
lang wie breit, mit stark abgerundeten Hinterecken und geradem Okzipitalrand. 
Die Stirn ist sehr schwach eingeschniirt (If = 2,68). 

Epinofumdornen ziemlich lang, massig hinaufgerichtet, divergent, manchmal 
etwas nach innen gebogen. Petiolusknoten im Profil oben bogenformig begrenzt, 
mit massig abgerundeter Vorderecke. 

Der Kopf in der Mitte scharf aber feih divergent langsgerunzelt, die Seiten 
netzartig gerunzelt; zwischen den Runzeln ist die Grundpunktierung ausserst 
fein Thorax wellenformig grob langsgerunzelt, mit einer sehr feinen Grundpunk- 
tierung und dadurch, gleich dem Kopf, etwas glanzend; die abschiissige Flache 
des Epinotums glatt und glanzend. Stielchenglieder scharf, fein und weitlaufig 
gerunzelt, eine Kombination von Langs- und Netzrunzelung; die Grundpunk- 
tierung mehr auffallig und die Glieder dadurch matt Braunlich ockerfarben, der 
erste Gasterring oben gelblich braun. Bei zwei Exemplaren aus demselben Ort 
(Arnoldi Nr. 5323) ist die Grundpunktierung starker ausgepragt und der 
Korper dadurch etwas matt; die Farbung ist bei denselben etwas dunkler. 
L. 4,7 5 mm. 

d 1 . Kraftig gebaut. Scapus beinahe so lang, wie die 3 ersten Geisselglieder 
zusammengenommen. Von den beiden vorhergehenden Formen unterscheidet sich 
der Scapus dieser Rasse dadurch, dass das 2. Geisselglied sehr lang ist; seine 
Lange ist etwas grosser, als die Entfernung von der Basis des 3. Gliedes bis Mitte 
des 4. Gliedes Die basalen ~/a der Vorderfliigel sind kaffeebraun getriibt. ubri- 
gens der Nominatrasse ahnlich L. 5,5 6 mm, L. der Vorderfliigel 5 5,5 mm. 
. Amaan A\HU,a, SiaiiBCbKoro paftony na XapidBujHHi, 9. IX 1931 p. 
Ve 5468, 7 5, 3 d. Ta M caMo, IX 1934 p., B!H xe, JM 5625 (Apn. 
JY 5323), 2 5 i 1 c5. 

Myrmica (Myrmica) rugulosa limanica var chersonensis Arnoldi (in litt.) 

ODHC. 5. FoAOBa 3 napaACAbHHMH GOKBIVIH, Ayjse aaKpyrAeanMH 3aAHiMH po- 
i npsMHM noTHAHHHHM Kpaew; sasAOB^KH B 1,15 pasa 6iAbiua aijK aaa- 
. HOAO 3 4yjKe cAa6enbKHM neperaroM (If ^^2,8). B peiirri no4i6HHft AO 

HA^piB nonepe^Hboi' pacn. /JosajHHa 4,5 5 MM. 
(5. Opt! Tadfi caiaig AOBXHHi flajryrHKa BycHKa, HK i B nonepeAHbo'i pacH, 

pyiKH AOpiBHIOe TiAbKH 4OB*HHi ABOX nepIIIHX M\6HHKiB A^ryTHKa 
OAKJC l / 3 TpCTbOrO. 2-fl 1A6HHK, HK i B nOnepCAHbOI paCH, BiApiSHHeTbCH CB06IO 
MHMaAOK) 4OBJHHOIO, 3AC BOHa 4Opl'BHK)e Tl'AbKH AOBKHni TpeTbOPO HACHMKa nAtOC 

1 /a AOBHHH HCTBepToro. Bnaflae B OKO cy6THAbnicTb ^asryTHKa, iijo oco6AHBO 
BHHBAeHo B AHCTaAbnift floro noAOBHHi. B peiiiri noAioHHH AO nonepeAHbo'i 
pacH. OcHOBHa noAOBHHa nonepeaaboro KpnAa atoBTysaTO-Cypa 
Moro eAHHoro CKsewnAHpa 5,5 MM, AOBJKHHa nepeAHboro KpHAa 5 MM. 11 

Beschreibung. . Kopf parallelseitig, 1,15 mal so lang wie breit, mit stark 
abgerundeten Hinterecken und geradem Okzipitalrand. Die Stirn ist sehr schwach 
eingeschniirt (If = 2,8). Ubrigens den dunkieren Exemplaren der vorhergehenden 
Rasse ahnlich. L. 4,5 5 mm. 

d. Bei der gleichen Lange der Geissel wie bei der vorhergehenden Rasse 
ist der Scapus nur so lang wie die 2 ersten Glieder der Geissel -j- 1 /3 des 2. 
Gliedes. Das 2. Glied zeichnet sich gleich der vorhergehenden Rasse ebenfalls 
durch seine Lange aus, es ist aber nur so lang wie das 3.+ die y 2 des 4. Die 
Geissel zeichnet sich aus durch die auffallende Schlankheit, was besonders an 
der distalen Halite derselben auffallt. Obrigens der vorhergehenden Rasse 
ahnlich. Die basale Halfte der Vorderfliigel ist gelblich-braun. L. meines 
einzigen Exemplars 5,5 mm, L dessen Vorderfliigels 5 mm. 

3Haxo#H0je. rioHH33fl ^ninpa, Kopcynb, IX 1931, C. Me^ee^es, 2$i 1 6". Myrmica (Myrmica) scabrinodis scabrinodis Nylander (pnc. 21) 

M. scabrinodis: Nylander, Aci. Soc. Sc. Fennicae, vol. 2, p. 930 (1846) $5d. 
Mayr, Verh. Zool.-bot. Ver. Wien, vol.5, p 410 (1855). Nylander, Ann. Soc. 
Nat. Zool. (4), vol. 5, p. 81 (1856). Meinert, Natur. Afh. Dansk. Vid. Selsk. 
(5), vol. 5 (sep.), p. 53 (1860). Mayr, Europ Formicid., p. 64, 65 (1861). Ern. 
Andre, Spec. Hym. Europe, vol. 2, p. 319, 322,325(1882) ? d : HHCOHOB, 
MSB. H. O. A. E. A. 9., T. 4, B. 1, c. 36, 72, 73 (1889) 2?d. PyacKufi, 
Myp. Poc., T. 1, c. 654, 680, pnc. 169, 171, 3 (1905). Emery, Deutsche Ent 
Zeitschr., p. 166, 174, fig. 8, 9 (1908) 2 9 d. Forel, Fauna Ins. Helvet. Hym. 
Form., p. 29,* 31 (1915). Dpnisthorpe, Brit. Ants., p. 125, fig. 68, 69(1915) 
9 d. Soudek, Mravenci... Ceskoslovenske republ., p. 43 (1922) $ ? d. Kapa- 
Baea, Tp. Cpia.-MaT. B { M . <y K p. AKBA. HayK),T. 4, c. 259, 260 (1926). AA- 
naTOB H ApHOAbAH, Onpe4. Hacen. OHAHnbCBa, c. 725 (1928). Santschi, Rev. 
Suisse Zool., vol. 35, p. 341, fig. 1, 7, 8 (1931). 

"M, rubra r. scabrinodis: Forel, Fourmis Suisse, p. 76,78, 79 (1874). 
Emery, Zool. Jahrb. Syst., vol. 8, p. 313 (1895) ?d. 

.M. rubra: Curtis, Trans. Linn. Soc. London, vol. 21, p. 213, pi. 23, fig. 
1-10 (1854) 2?d. 

M. caespitum: Zetterstedt, Insect. Lappon., vol. 1, p. 450 (1838) nee L. 

M. scabrinodis subsp. scabrinodis (s. str.): Nylander, Act. Soc. Sc. 
Fennicae, vol. 2, p. 930 (1846) % 9 d . 

M. scabrinodis subsp. scabrinodis: Emery, Deutsche Ent. Zeitschr., 
p. 176, fig. 8, c, d, g, g-c (1908). Emery, Boll. Soc. Ent. Ital., vol. 47, 
p. 120, 123, 125, fig. 21, 2 (1916) 2?d. Miiller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat, 
vol. 28, p. 43 (1923). Finzi, ibidem, p. 99, fig. 9. (1926). 

M. scabrinodis var. sancta: Karawajew. Mem. Cl. Sc. Phys. Math 
(Acad. Sc. Ukrainae), vol. 4, p. 67, fig. 4 (1926). 

M. scabrinodis var. sabuleti: Forel, Fauna Ins. Helvet., Hym. Formic. . 
p. 29, 31 (1915). 

? M. s p e c i v i d e s: Bondroit, Ann. Soc. Ent. Franc , vol. 87, p. 100 (1918) $ ? d . 78 ODBC. . FoAOsa 3aBAOBKn ujocb y 1,1 pasa 6iAbiua H'HK sasiuHpuJKn; 3 na- 

paA6AbHHMH A6AB6 OtiyKAHMH 6oK3MH i AyiKe SaKpyrACHHMH SaAfliMH pOFaMH. 
HOAO 3 AOCHTb CHAbHHM nepeTflPOM (If = 3). KoAH ABHTHCfl H3 qOAOBHH UJHTOK- 

cnepeAy, nepeAnifi Kpafl fioro BHHBAjie nocepeAHHi HeaeAHMKy ysirHyTicTb. HOAOBB 
nAOigHHKa TpHKyrna, BAymena, rAaaxa 8 6AHCKyqa. ffiysaAbija 3 Tpboiaa 6iAb- 
UIHMH nepeAHJMii 3y6ijHMH i npH6AH3HO uiicTbOMa MisepHHMH 3y6iHKaMH nosa/iy. Pyq- 
Ka BycHKa ACABB BHCTynae sa noTHAHqHHH KpaM. KOAO OCHOBH BycHK BHTHyTHg 
TynHM KyTOM, npn notiy yTsoproe cnepe^y AOBracry BarHyTy o6AaMOBaHy 
(popMy; u,n o6AflMiBKa CKAaAaeTbCH 3 nAocKo'i nirivieHTOBaHOi nAaTJBKH. c 
co6oio BHA BHFHHy 3 yHyTpiuiHboro (y AanoMy BHnaAKy Aisoro) 6oKy, d SOBH!, 
e nonacTH 3 npasoro 6oKy i / giAKOM 3 TOPO a npasoro 6oKy; B noAoaieHHt 

c, d fi / pyiKa BycHKa OApasy 
asepxy BurHHy Tpoxn TOHina 

pHMKy; HasnaKH, B noAoateHHi 

e BOHa CKpJ3b OAHaKOBO'l 1UH- 
pHHH, g niAOUJBa O6AHM1BKH. 

MesoeniaoTaAbHHfl BTHCK 
Puc. 21. M y r mi ca sea b r in od i s. a g 

(opar.) noHcneHHa B h KOAO OCHOBH IUHpOKl, plBHQ- 

A V I (^_) c cT 1 ^ CJ & /T^ wipno yTOHuiyroTbCH, noiviipHO 

\ 1 ( m niAHeceni, Tpoxn AnsepryiOHi 

i ACABe BHrnyTi BCepeAnni. Eni- 

41 

HOTaAbHOMy BHpisOBl. BepXHH 

nAaTipopMa BysAHKa neTioAio- 
cy ooMe/Kena saaAy, BHpasno 
cryninqacTa, npoAOBasyiOHHCfa- 
cnepeAy B BHCTaAHH saKpyrACHHH plr. FIocTneTioAroc, KOAH AHBHTHCH ssepxy, UIH- 
POKO nonepeqno OBaAbnaH, B I'/a pasa iiinpiuHH sa neTioAioc. 

FoAOBa AOCHTb pisKO nOB3AOB!KHO3MOpUIKyBaTa, npHHOMy MOAOB1 SMOplIIKH, 1 

AMBepryiOTb; noBSAOBasni snjopuiKH 6oKJB TOAOBH 
<i aHaCTOMO3H;Miac3MOpiiiKaMH Tyr e niasHe noTOHKOBaHHH. TopaKC rpy6o, TpoxH 

XBHAHCTO nOBSAOBHSHO SMOpUIKyBaTHH. IloXHAeHa nOBCpXHH eniHOTyMy TAaAKa 

R 6AHCKyia, MIX. iun'naMH 3 KiAbKOMa nonepeHHHMH iiiTpHxaMH. HACHHKH cre- 
6eAbUH Aya>e rpy6o S HepiBHOMipHO noBSAOBasno sMopuiKyBaTi i Riiat SMOpuiKaMH 
rycTO noTOlKOBani. FoAOBa i TopaKC niB6AHCKyni; HA6HHKH CTe6eAbi|H MaToai; 
ractep Ayate FAaAKHH i 6AHCKyqHfi. FIpHAerAnx BOAOCKIB mafiase neiwae, BiAAerAi 
AOCHTb piflni. ?KoBTyBaTO KOpHHHeBHH, roAOsa, oco6AHBO caepeAy, i nepuiHH MAC- 
HHK racxepa TeMHiuii. /^OBaiHHa 3,55 MM, Hacxiine 3,5 4 MM. 

?. PyiKa BycHKa aoxoAHTb noTHAHqnoro Kparo, aAe ne npoAOBasyeTbCH aa 
fioro Measi. lllnnn eniuoTyMy AOBri, KOAO OCHOBH innpOKi, AOCHTb npsMi. 3Mopiu- 
KyaaTicTb 3HaqHO rpy6iua- 3a6apBAeHHH MOI'X eKseianAHpiB Ayase TeMHe. atoBTyBa- 
To-6ype. FlepeAHi KpnAa B OCHOBHIH noAOBHHi 6ypyBaxi. /loBSHHa 5,5 6,5 MM. 79 

c5. PyiKa BycHKis, ujo BiapisHaeTbCfl csoeio rpy6HHOio, AopisHioe ujocb IV-c 
AOBJKHHH 4!KryTHKa, To6ro npH6AH3no rpbovi nepiiiHM HACHHKaM Horo, paaoM 
ysHTHM. EyAasa 4ryTHKa 4 5-HACHHKOBa. ?KyBaAbLjH 3 5 7 3y6HHKaMH, 3 HKHX. 
nepuiHH BBAHKHS, a peuira 4yase MaACHbid. EniHoryM a TynHMH UIHPOKHMH 3y6ijaMn. 

FfeTiOAlOC MaCHBHHS, 3 HCHO BHHBA6HHM nepCAHiM, ACABC SaKpyrACHHM pOFOM' FoAOBa ApiSno SMOpuiKysaTa, MaTOBa, a HOAOBHH UJHTOK, HasnaKH, 

i 6AHCKyHHH. TopaKC 6iAbUI-MeHIJl nOBSAOBKHO IIITpHXyBaTMH; RieSOHOTyM 
P03BHAK3MH MafipisCbKOl 6opO3CHKH TAaAKHfl, GAHCKyqHH. HoXHAeHa 

eniHOTyMy Mim poraMH rAaaKa, ^y^e 6AHCKy4a. OeTioAtoc TOHKO 3MOpuiKyBaTHH, 
nocrneTioAioc TAaAKHfl, 6AncKyHnfi. FacTep rAaflKHH, nyine 6AHCKyHHH, yKpHTHB 

AOBrHMH BiAACFAHMH BOAOCKaMH, flOCHTb HaCTHMH Ha HH^HbOMy 6oiji jiAa i pi#- 

KHMH na BepxHbOMy. ToiviiAKH, j\anKH, HHXHiii KpaS KyAbiu, pyHKa BycHKie i 4*ry- 

THK (KplM 6yA3BH) 3 HaCTHMH AOBFHMH, HepneHAHKyAHpHO CTOHHHMH BOAOCKaMH. 

TeMHo6ypn8 (HepBOHyBaTO-KopHHHeBHH) 3 iKOBTyBaTHMH ujeAenaMH i HCHiuiHMH 

HJ*KaMH, AiKryTHKOM ByCHKlB i KiH^eM raCTCpa. KpHAa B OCHOBHifl nOAOBHHi KO- 
pH4HK>BaTl'. - /[oB?KHHa 5 5,7 MM, 

Beschreibung. 5. Kop{ etwa 1,1 mal so langf wie breit, mit parallelen, kaum 
konvexen, Seiten und stark abgerundeten Hinterecken. Stirn ziemlich stark ein- 
geschniirt (If =3). Bei Ansicht des Clypeus mehr vorn sieht man, dass dessen. 
Vorderrand in der Mitte kaum konkav ist. Stirnfeld dreieckig, eingesenkt, glatt 
und glanzend. Mandibeln mit 3 grosseren vorderen Zahnen und etwa 6 winzigen 
dahinter. Der Scapus reicht kaum hinter den Okzipitalrand hinaus. An der Ba- 
sis ist er stumpfwinkelig gebogen, wobei er von aussen eine langliche gebogene 
umrandete Plattfortn bildet. Die Umrandung besteht aus einer abgeplatteten pig- 
mentierten Lamelle. c ist die Ansicht der Biegung von der inneren (in diesenv 
Fall der linken) Seite, d von aussen, e teilweise von der rechten Seite und / 
ganz von derselben Seite; bei der Stellung e, d und / erscheint der Scapus. 
gleich oberhalb der Biegung etwas diinner als welter distalwarts, dagegen in der 
Stellung e ist er uberall gleich breit. 

Die mesoepinotale Einsenkung scharf. Epinotumdornen lang, an der Basis 
breit, allmahlich zugespitzt, massig hinaufgerichtet, etwas divergent und kaum 
nach innen gebogen. Der Epinotumlappen ist dem Epinotumausschnitt gleich. 
Die obere Plattform des Petiolusknotens ist hinten deutlich stufenartig abgegrenzt,. 
vorn in eine deutliche abgerundete Ecke auslaufend. Der Postpetiolus ist bei Beo- 
bachtung von oben breit queroval, I'/a mal so breit wie der Petiolus. 

Der Kopf ziemlich scharf langsgerunzelt, wobei die Stirnrunzeln, sich nach 
hinten verlangernd, divergieren; die Langsrunzeln der Kopfseiten bilden feine 
Anastomosen; zwischen den Runzeln daselbst eine feine Punktierung. Thorax 
grob, etwas wellenformig, langsgerunzelt. Die abschiissige Flache des Epinotums 
glatt und glanzend, zwichen den Dornen mit einigen Querstrichen. Stielchenglieder 
sehr grob und unregelmassig langsgerunzelt und dazwischen dicht punktiert. 
Kopf und Thorax halbglanzend, Stielchenglieder matt, Gaster sehr glatt und glan- 
zend. Anliegende Pubeszenz beinahe abwesend, abstehende Behaarung ziemlich 
sparlich. Gelblich-braun, der Kopf, besonders vorn und der erste Gasterring 
dunkler. L. 3,55 rnm, ofter 3,5 4 mm. 80 - 

?. Der Scapus erreicht den Okzipitalrand, ragt aber nicht uber denselben 
hinaus. Epinotumdornen lang, an der Basis breit, ziemlich gerade. Die Runze- 
lung ist viel grober. Die Farbung meiner Exemplare ist sehr dunkel gelblich- 
braun. Vorderfliigel in der basalen Halfte braunlich. L. 5,56,5 mm. 

cJ. Der Scapus, welcher sich durch seine Dicke auszeichnet, ist ungefahr 
1 / 4 so lang wie die Geissel, also etwa den drei ersten Gliedern derselben zu- 
sammengenommen gleich lang. Clava 4 5 gliedrig. Mandibeln mil 57 Zahn- 
chen, von denen das erste gross, die ubrigen sehr klein sind. 
Epinotum mit stumpfen breiten Zahnen. 

Die abschussige Flache des Epinotum zwischen den Zahnen glatt, sehr glan- 
zend. Petiolus massiv, mit einer deutlich ausgepragten, kaum abgerundeten, Ecke 
des Knotens. Kopf fein gerunzelt, matt, der Clypeus dagegen glatt und glanzend. 
Thorax mehr oder weniger langsgestrichelt; Mesonotum zwischen der Gabelung 
der Mayrschen Furche glatt und glanzend. Caster glatt, sehr glanzend. Mit lan- 
gen abstehenden Haaren besetzt, welche auf der unteren Seite des Korpers ziem- 
lich reichlich und auf der oberen sparlich sind. Schienen, Tarsen, der untere 
Rand der Schenkel, Scapus und Fuhlergsissel (mit Ausnahme der Clava) mit 
reichlichen, langen, senkrechten Haaren. Dunkelbraun (schwarzlich-braun) mit 
gelblichen Mandibeln und lichteren Tarsen, Fuhlergeissel und Gasterspitze. Flu- 
gel in der Basalhalfte braunlich L. 55,7 mm. 

EicoAorifl i eTOAorift. 3a cnocTepeateHHflMH PyacbKoio M. scabrinodis 
y HamoMy Coiosi ,,HaAeatHTb roAOBHe ciwyai AHCTBHHHX Aicis i cxenis. 3a i"i 
CTayi'j npaBAHTb: piani AHCTBHHI AICH COCHOB! 6opn... AAB CKpisu... BOHa BOAie 

AHCTBJIHi AJCH, OCoSAHBO OCTpiBlji Aicifl i ra'lB cepeA CTCnis, OCCAIOroHHCb Ha 

ysAiccHx, raAHBax, BHpyGax, na AyKax, no cxHAax Hpis ra AOAHH... THiaaHTbca 

B6AHKHMH TpOMaAaMH B CTapHX nHHX, 3A6 HaCTiuJC B HOpaX y 36MA1, UIO. KaMlH- 

HHM a6o cnopyaasyioHH HeseAHiKi seMAHni rop6KH THny AaaiyciB. IHOAI podnrb 
rniaaa npocro B AicoaiS niAcriAiji i B cyxoiviy AHCTL a6o nifl MOXOM". CnocTepe- 

iK6HHH PySCbKOlO IjiAKOM BlflnOBJAalOTb MO'lM HeHHCACHHHM CnOCTepeaSCHHflM 

na KHIBUJHHI, XepcoHiijHHi Ta B Kpmwy. 

Feorpa(|)iHHe nomupeBBfl. rtoiUHpeHa no scift Esponi, CwGipy, noqacxn B ce- 
peanifi Asii, Ha KaBKaai, B KpHMy, Flepcii, y BHrAaai BIAMIH y niBHiiHifi Aiae- 

pHlji. Py3CbKUU y Me/KaX YKpaVKH HaBO^HTb yefl BH4 TlAbKH AA KOAHIUHbOl 

BoAHHCbKoi ryGepni. B MoVS KOACKiji'i scabrinodis 3 MBJK YKpaYHH e 3 KHIB- 

1JJHHH T3 XepCOHUJHHH. 

Myrmica (Myrmica) sabuleti Meinert (pnc. 22) 

M. sabuleti: Meinert, Natur. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5), vol. 5, p. 55 (1860) 2 <S . 
Starcke, Verslag Nederl. Ent. Vereen. Tijdschr. Ent, vol. 73, p. XVI (1930). 
Santschi, Rev. Suisse Zool vol. 38, p. 345 (1930). 

M. scabrinodis v. sabuleti: Emery, Zool. Jahrb. Syst., vol. 8, p. 314 
(1895). Deutsche Ent. Zeitschr., p. 176, fig. 8-e, f, 9-d, 10-c (1908) 5 9 d. Do- 
nisthorpe, Brit. Ants, p. 132 (1915). Forel, Fauna Ins. Helvet Hym. Form, 
p. 2931 (1915). Emery, Boll. Soc. Ent. ltd., vol. 47, p. 120, 124 fig. 125, 19- c' 
20-b, 21-f (1916) % 9 8 . Soudek, Mravenci... Ceskoslovenske republ., p. 44(1922) .' 81 Finzi, Boll. Soc. Adriat. Sc. Nat., vol. 29, p. 99, 101, fig. 9-e (1926)5 ?d. 
Karavajew, Mem. Cl. Sc. Phys. Math. (Acad. Sc. Ukraine), vol. 13. p. 208, 
fig. 3-d, e (1929). 

3VI. scabrifnodi = s: Bondroit, Ann. Soc. Ent. Fr., vol. 87, 101 -(1918) 29<3, 

nee Nylander. Mulier, Boll. Soc. Adriat. Sci. Nat., vol. 28, p. 43 (part.). 

ODBC. 5. FoAOBa B KpynniiuHX eKsewiiAflpiB iijocb y 1,2 pa3a 6iAbina BAOBHS H iaj 

ymnp, 33a4y BHpasHO uiHpuia, 3 TpoxH onyKAHMH 6oKaMH i Ayaie 

poraMH. HOAO a CHAbHHM nepeTaroM (If=iijocb 3,35), s AOCHTb 
AHBepryro^HMH AonaTHMH. IlepeAHia KpaK HOAOBOPO ujHTKa, KOAH AHBH- THCH cnepeAy, BHHBAHE AeABe noiuTHy 

3a nOTHAH^HHft Kpafl- KoAO CBOe'l 
OCHOBH BOH3 yTBOpK>6 BCAHKy niB- 

KpyrAy Xonarb, npHnacoBany CBoero 

(f)OpMOK) flKpaS AO BHpisy HOAOBOFO 

neperaryi KOAH AHBHTHCH na Aonaxb 

3 pyHKOK) BJA Cep64HHH FOAOBM, TO 

BHxoAHTb KapTHHa, noAana npH c; 
nonepeHHHK pyHKH sycuKa BHAaerbca 
npn TaKOMy opieHTysaHHi oapaay 
sa AonaTTio snaHHO TOHUIHM, niat 
:na 4aAbuiORiy npoTaai pyivvi. KOAH 
na AonaTb cnepeAy, enAO- 
npn \"i npnpoAHOMy HOAO- 
opieHTOBana napaAeAbHO 

TOAOBH, TO MaTHMBMO 

, noAany npn d; TOHKB . PyqKa sycHKa BHcrynae UJHHI, 
^ , , . , 

Puc. 22. Myrmica sabuleti. a-/ 
(opjjr>) noaCHeHHfl B TeKCTi . OMype6py, siA HKOPO nosepsaH AO- 

i cnaAae HOXHAO na TOH i na Apy- 
-. . ... J 

6i K ; npn opieBTayu c u,e pe6po 

jve*HTb npasopyi; soBHiiiiHifl Kpaft 

jvonaTi nAaTisnacTO yTOHiueHHft i Aye nirMeHTOBaHHH; npH TaKOMy 

py^Ka nosepx AonaTi TaKa a! saBiunpiiiKH, JIK i AaAJ B HanpaMKy AO KIHI.JH. 

B e noAano BHPAHA AonaTi B npo<J)iAb ssaAy; / niAOinsa Aonari 3HH3y. 

5 TpbOMa nepeAHiMH 6iAbiunMH 3y6gaMH i npH6AH3no uiicTbMa noaaAy ix 

waAeubKHMH. HoAOBa nAoujHHKa TpHKyTHa, 3arAH6A6Ha, TAaAKa fi 6AHCKyna. 

MesoeninoTaAbHHfi BTHCK rAv6oKuw. LUanH eninoTyiviy AOBFI, B npo(}>iAb KOAO 
OCHOBH poauiHpeHi, noMipHO AHBepryroii i ACABC BHrnyTi scepeAHHy. EninoTaAbna 
AonaTb npH6AH3HO AopiflHioe eninoTaAbHOMy BHpisofli, TiAbKH 6iAbin sarocTpena. 
BepxHH iiAaTcpopMa BysAHKa neTioAiocy BHpasno CTyniniacTo BiAMesKOBana; nepeA- 
HiH pir TpoxH aaKpyrACHHH. OocTneTioAioc niHpOKO nonepe^no osaAbKHH, igocb 
y l'/2 pasa aiHpaiHH sa neTJOAioc. 

AOCHTb plSKO nOBSAOBJKHO SMOpUIKysaTa, npH HOMy SMOpIIIKH HOA3 

nonHHaronH B!A nepeTHry, npHMOAimfiHO AO noTHAH^Horo Kpaio 
ssaay, noAiSHO 40 SMOpniOK 6oKiB TOAOBH, TOHKI aHacTOMOSH. )Ky- 
TOHKO noBSAoaaiHo SMo'puiKyBaTi. TopaKC rpy6o, Tpoxa XBHAHCTO 
S76 6 82 

KyBaTHlS. MA6HHKH CTe6eAbIJfl rpy6o, HepiBHORlipHO fl AOCHTb 

SMOpinKyBari, 3 npoiaiasHHM noTOHKOBanHHM. FoAOsa fl Topanc niB6AHCKyii, MAC- 

HHKH cre6eAbzja cKopuie MaTOBi; racTep ayate rAaAKHfi i 6AHCKyHHH. 

BOAOCKIB maSate neiaae, aiAAerAi posBHHyri AOCHTb noiaipHO. 

HCBOFO KOAbopy, roAOBa i oco6AHBO ractep TCMHimi. ^OBattma 4 5,3 MM. 

?. Aona-rb pyHKH sycHKa posBHHyxa CAa6iue. UJHnu enJHOTywy nopiBHioioiHr 
KopoTuii. ByaAHK neiioAiocy BHUJH^, sepxHH nAaTcpoptaa saaay Bi/iMejKOBaHa BH- 
pasHO CTyninqacro. CjcyAbiiTypa Ayate rpy6a. OepeAm KpHAa B 

noMiTHO npnflHMAeHi. 56 MM. 
6. BiflpiaHHeTbCH B1& 6 scabrinodis roAOBne AOBUIOIO pyHKoro 

flOpisHioe .AOBJKHH! nepuiHx 4'/2-~5 HAeHHKiB AHsryTHKa, pasoM y3HTHX (aa 
Santschi 4 4'/ 2 ). 

CKyAbnTypa TOAOBH TPOXH CAa6iua mm y scabrinodi s. ^ossKHHa 5. 6 MM* 
Beschreibung". 5. Kopf bei den grosseren Exemplaren etwa 1,2 mal so lang wi& 
breit, hinten deutlich breiter, mit sehr schwach konvexen Seiten und stark ab- 
gerundeten Hinterecken. Die Stirn stark eingeschniirt (If etwa 3,35), mit ziemlich 
schmalen divergierenden Lappen. Der Vorderrand des Clypeus erscheint bei An- 
sicht mehr von vorn in der Mitte kautn konkav. Der Scapus ragt kaum iiber 
den Okzipitalrand hinaus. An seiner Basis besitzt er einen grossen halbkreisfor- 
migen Lappen, welcher in die Einschnurung der Stirn hineinpasst. Wenn man. 
den Lobus mit dem Scapus im Profil von der Mitte des Kopfes betrachtet, 
so bekommt man das Bild, welches bei c dargestellt ist; der Durchmesser dss 
Scapus erscheint bei dieser Orientierung gleich oberhalb des Lobus viel diinner, 
als weiter davon entfernt. Bei Ansicht des Lobus von vorn, in der Flache, welche 
bei natiirlicher Lage desselben der Oberflache des Kopfes parallel orientiert 
ist, erhalten wir das Bild, wekhes bei d dargestellt ist; die feirie Linie in der Mitte 
entspricht der kielartigen Kante, von welcher nach beiden Seiten die Oberflache 
des Lappens abschiissig herabfallt; bei der Orientierung c liegt die Kante rechtsj 
der aussere Rand des Lappens ist diinn abgeflacht und starker pigmentiert; bei 
dieser Orientierung ist der Scapus oberhalb des Lappens ebenso breit, wie 
weiter distalwarts. Bei e ist die Ansicht des Lappens im Profil von hinten darge- 
stellt; / ist die Sohle des Lappens. Mandibeln mit 3 vorderen grosseren Zahnchen. 
und etwa 6 winzigen dahinter. Stirofeld dreieckig, eingesenkt, glatt und glanzend. 
Mesoepinotum-Einsenkung tief. Epinotumdornen lang, im Profil an der Basis 
breit, allmShlich gegen die Spitze diinner werdend, ziemlich wagerecht orientiert, 
massig divergent und kaum nach innen gebogen. Epinotumlappen etwa dem 
Epinotumausschnitt gleich, nur mehr zugespitzt. Die obere Plattform des Petio- 
lusknotens hinten deutlich stufenartig abgegrenzt, die vordere Ecke etwas abge- 
rundet. Postpetiolus breit queroval, etwa ! 1 /2 mal so breit, wie der Petiolus. 

Kopf ziemlich scharf langsgerunzelt, wobei die Runzeln der Stirn von der 
Einschnurung an bis zum Okzipitalrand in gerader Richtung divergieren und ganz. 
hinten, gleich den Runzeln der Kopfseiten, feine Anastomosen bilden. Mandibeln 
fein langsgerunzelt. Thorax grob, etwas wellenartig, langsgerunzelt. Stielchen- 
glieder grob, unregelmassig und ziemlich sparlich langsgerunzelt und dazwischen 
punktiert. Kopf und Thorax halbglanzend, Stielchenglieder eher matt; Gaster 
sehr glatt und glanzend. Anliegende Pubeszenz wie abwesend, abstehende Ber- 83 

haarung sehr massig. Gelblichbraun, Kopf und besonders die Gaster dunkler. 
L. 45,3 mm. 

9. Der Lappen des Scapus schwacher entwickelt. Epinotumdornen verhalt- 
nismassig kiirzer. Der Petiolusknoten hoher, die obere Plattform hinten scharf 
stufenartig abgegrenzt Skulptur sehr grob. Vorderfliigel in der proximalen Halfte 
deutlich gebraunt. L. 5 6 mm. 

6* untersheidet sich vom <S von scabrinodis hauptsachlich durch die 
bedeutendere Lange des Scapus, welcher so lang ist wie die 4Vz 5 ersten 
Glieder des Funicuhis zusammengenommen (nach Santschi 4 4y 2 ). 

Skulptur des Kopfes etwas schwacher als bei scabrinodis. L. 5 6 mm. 

EfCOAoriH H eroAorin -ri caiwi, ujo it y M. scabrinodis. 

FeorpatpiiHe noiiiHpeHHH. Emery B cBOi'ft Mouorpacpii' B Genera Insecto- 
rum Bifl3Hanae sabuleti AAH cepeAHbo'i fi niaAeHHoT EsponH (BHBeaena Tanoat 
i B niBHiiHy AcppHKy). Donisthorpe BiflSHanae ijefl BHA AAH BpHTani'i, a a anafl- 
UIOB Soro TaKoas y s6opax Lohmander-a na MarepHKy LllBegii' H pcrpoBax FOT- 
AaHfli fi EAaH^i (1930 i 1931). B MOIH KOAeKijii' sabuleti a Mess CPCP 
e 3 KOA. PHsaHCbKoi ry6epHi. 

y Measax YKpaiHw yefi BKA e B Mo'ifi KOAeKuii 3 SaHHoropoflujuHH na KHIB- 
iijHHi Ta 3 OKOAHHb KaeBa, 46 sin Aye SBMHaHHUfl. Tpe6a flyn/iaTH, igo Bin 
B3araAi Ay*e noniHpeHHfi na Myrmica (Myrmica) deplanata Ruzskij (pnc. 23) 

M. scabrinodis lobicornisvar. deplanata: PyacKHH, Myp. POCCHH, T. l r 
c. 700 (1905) 2. 

M. lobicornis Nyl. var. . p 1 a n a: Karawajew, Konowia, vol. 5, p. 283, 
fig. 1 (1926) S. 

M. schencki, Em. var. p 1 a n a: Karawajew, Mem. Cl. Sc. Phys. Math. 
(Acad. Sc. Ukraine), vol. 13, p. 28 = Travaux Mus. Zool., vol. 7, p. 210 (1929), . 

M. moravica: Soudek, Gas. mor. zem. musea, Brno, vol. 20 21, p. 106, 

fig. 1 (19221923) 2 ; Mravenci... Ceskoslovenske republ. Brno, p. 45, fig. 21 

(1923?); The Entomologist's Record, vol. 37, p. 35, fig. 1, 2 (1925) 2 ? <J. Finzi, 

Boll. Soc. Adriat. Sci. Nat. Trieste, vol. 29, 104, fig. 12 (1926) 29cJ. 

Onac. 5. /loBjKHHa TOAOBH B 1,1 pasa 6iAbiii aa iimpHHy. Cnepe^y rOAOBaTpoxa 

Byasia, 3 ACFKO onyKAHMH 6oKaMH, aocHTb aaKpyrACHHMH 3aflmMH porasiH i npa- 

MHM nOTHAHHHHM Kpa6M. Cepe^HH qaCTHHa HOAOBOFO UJHTKa nOMipHO BHAa'6TbC 

snepe4, 6yBmn o6Mea5eHa uiHpoKOK) Ayroio. HOAO.S CHAbHHM nepeTHroM i S-noAi6HO- 
aoBHiinHiivi KpaeM BaAKiB, Aonaxi HKHX Ha Kiniji saKpyrAeni '). (If = 2,3). 
AOtgHHKa HBAHe co6oio piBHo6iiHHfl 3arAH6AeHHfi xpHKyTHHK, 4o6pe B!A- 
PyiKa sycHKa BHrnyTa KOAO OCHOBH niA TPOXH TynHM KyroM (HC 
UK HaMaAbOBano B Finzi), HKHJI BHAaeTbca y BHrAJiAi HeseAHMKoro 
ay6HHKa. 4atryrHK sycHKa B 1,6 pa^a AOBUinfl sa fioro py^Ky. ^OBasHna 2-ro 
HABHHKa AajryTHKa B I'/a paaa 6iAbina sa floro mnpHHy. KOAO Hafi6AHaiHHx AaAb- 
UIHX HAeHHKiB AOBasHHa aopiBHioe uiHpHHi (pwc. Soudek-a ujoflo Hboro nenpa- ') PncynoK Finzi SOBC!M ne BiflnOBi^ae fliiicHocTi, TOfli HK pncynoK Soudek-a 4yaje 
nopiBHroro 3 eK36MnApoM ^ a MaBHia (ApHOM>fli) 1 KOTBHOM Soudek-a. 84 no- ); 6yAasa snpa3Ho 4-HAeHHKOBa. MeaoeniHOTaAbHHH BTHCK ACABC noiwiT- 
HHH i TO TiAbKH npH KOCOMy opieHTyBaHHi TopaKca; npocjHAb fioro flBAse co6oK> 

LUnnH eniHOTymy KopoTKi, sarocxpeHi, posraHpeni npw OCHOBI, rpoxn BHrnyTi 
BcepeAHHy, AHBepryioii, AOBJKHHOIO AOpiflHioiOTb npomiasKOBi iwias Tx ocnoBaMH. 
FleTiOAioc noMipHOi AOBKHHH; sy3AHK fioro 3sepxy o6Mea>eHHft AyracTO a CKC- 
pOBaHHM ynepeA saKpyrACHHM yqacTKOM, igo Ha86iAbuie BHAaeTbcn. OocTne- 
TioAtoc rpoxH BHiJ^Hfi H!JK sysAHK neTJOATOcy, B nonepeiHomy HanpMKy mnpoKO 
oaaAbHHfi, B 1,6 paaa iiiHpiuHfi nia -neTioAKic. 

MOAO 3 rpy6HMH AHBepryroHHMH noBsaoBasHHMH 3MOpuiKaMH, HKi noiacTH AH- 

XOTOMyKJTb; 6OKH H nOTHAHHHa o6A3CTb TOAOBH 3 rpy6oK) ClTqaCTiCTK). HoAOBHS 
LU.HTOK AOCHTfa 6AHCKyqHH, 3 HeHHCACHKHMH CAa6lUHMH 3MOpIUK3MH. HoAOBB 

HAOIHHHKa 3 AyaJB CAa6eHbKHM nOB3AOBXHHM 
UlTpHXOBaHHHM, nis6AHCKyHa. TopaKC 3 nOB3- 
AOB5HOIO, AOCHTb piBHOMipHOK) 

CTK), uje rpy6uioio Hiss Ha roAoei. 
nosepXHH eniHOTyuy Mia; iimnaMH 
fi 6AHCKyqa; sona nepexOAHTb y 
AoxtHCToro rocTporo TpnKyTHHKa i na 
6in TOpaKca. HACHHKH CTe6eAbijH 3 ne 
rpy6oio i HepiBHOMipHimoio noB3AOBa4HOK> 3MOp- 

IIIKyB3TicTK), 3 ryCTHM ITOTOqKOBaHHflM, MaTOBl', 
3A6 BCpX nOCTnCTiOAHDCy AOCHTb FAaAKHH i 

6iAbiu-MeHin 6AHCKyiHH. ^osri, BiAAerAi BO- 

AOCKH H3 TlAi nOMlpHOl HaCTOTH. TeMHOKaill- 

TanoBoro KO \bopy, racTep TeMHiinafi. /los- 

6AH3bKO 5 MM. 

9. ,,CaMHijH saraAOM noAiSHa AO po6iT- 
i. CriHHKa TopaKca noBepxoBO 6opo3HHCTa. 

UIHHH (UIHOH eniHOTyiay, B. K.) KopoTKi, TaKoY cawo'i BiAHOCHo'f AOB- 
HK y po6iTHHKa. CnnHHe nOAe (noxHAena nosepxHH eniHOTyMy, B. K-) 
fi 6AncKyne. OocTneTioAioc ysecb 6opo3HHCTHM, 6ea niaKoro noiwiTHoro 
Ha cepeAHni. ToAOBa iepBOHo-6ypa, HOAOBHH IIJMTOK, HOAO i TJM'H MOPHO- 
asyBaAbija fi sycHKH qepBOHO-6ypi. TopaKC i cTe6eAbije HepsOHO-6ypi s 

HOpHHMH HAHMaMH H3 6oK3X MCSOHOTyMy, Ha UJHTKy it MBTaHOTyMi. 

pesye qepBOHO-6ype, rAaAKe i 6AHCKyqe, acniine niat y po6iTHHKa. , 
7 MM" (Soitdek). 

S. /JoBJKHHa roAOBH Mafiase AopisHioe uiHpHHi; HOAOB! BaAKH npHivri, 3AerKa 
AHBepryroMi; If = 4,5. PynKa sycuKiB npawa, ABABC nepesHiiiye AOBasHHy nepuinx 

ABOX MACHHKiB ByCHK3, B3HTHX paSOMJ 2-fi HA6HHK AffiryTHKa TpOIUKH AOBIIIHfi 

3a 1-fi; AOBXHHa 3-ro cxaHOBHTb 2 /s AOBaiHHH 2-ro. Iji Aani niHK HC BiAnoBi'AaiOTb 
Soudek-a, aAe ijiAKOM noroA*j(OTbca 3 fioro pHcynKOM. ^KyBaAbijH 
<{ a 5 i 6iAbitie TOCTPHMH sy6HHKaMH (Soudek: ,,The mandibles are wide, 
but with two teeth oney!"). 

FopSKH eniHOTywy HHSbKi, npOMiatoK Mia* HHMH Aysse rAaAKHH i dAHCKynnfi. 
CTe6eAbije TOHKB, 3 aaKpyrACHHM' BysAHKOM nerioAiocy. ToAOBa B cepeAHiH qa- 
Puc. 23. ^.Myrmica deplanata 6ypi, 85 
CTHH! SAerKa HIJKHO noBSAOBasno mTpHxysaTa, no 6oKax i saa^y 3 rycTHM no- 

TOHKOBaHHHM; HOAOBHfi UJHTOK MafijKC rAaflKHfi. TopaKC SACFKa nOBSAOBSSHO lUTpH- 

xyBaTHfi. BysAHK ne-rioAiocy AOCHTb rpy6o sMOpumyBaTHfi, nocTnerioAioc asepxy 
6iAbiu-MeHiiJ r-AaAKHS i 6AHCKyHHH a6o ACABC 3MOpuiKyBaTn8. 1-a i 2-a Ky6iraAbHi 
KAirHHKH nepeAHix KpHA Moro eKsewinAHpa 3 AcKanii' saMKneni, TOAI UK na pvi- 
cyHKy Soudek-a 2-a KAixHHKa cnepeay BiAKpHTa, 3 AOCHTb PI'AKHMH BiAAer-AHMH 
BOAOCKaMH. ^lyaie Tenmoro HepBOHyBaTO-6yporo KOAbOpy, KpiiAa B ocHOBnift no- 
i 6ypysaTi. ^OBJKHHa Mafiaie 6 MM. 

seiwnAHpH, npHCTaBAeai Mem 1923 pcmy a AcKaHii (^ofipxaHCbKuu), a aa- 
40 HOBO'I BJAMiHH plan a na ocHOBi loro, ujo noCTnerioAKJC ix ssepxy 7 
, TOAI HK sa AiarHO3OM PyacbKoio BIH y deplanata Mafiase 
. THM qacoM CKaeMnAHpn, ujo a 'ix aeAaBHo OAepasas 3 TOI" TaKH AcKa- 
niH Hosa, Bi'AnoBiAaiOTb AiarnosoBi Pyscbieoio AAH deplanata; ije 
npo xe, ujo O3HaKa IJH Ayae sapiioe, OTxe, ujo var. pi an a Tpe6a 
HK CHHoniM deplanata. Y KOTHny Soudek-a 3 Mopasii, ujo e B wene, OOCT- 
nexioAioc 3sepxy rAaAKHfl, a B ABOX eKaeivinAflpiB 5 3 Mannna Beschreibung. ^. Der Kopf ist 1,1 mal so \ang wie breit. Vorn ist er kaum 
schmaler, mit schwach konvexen Seiten, ziemlich stark abgerundeten Hinterecken 
und geradem Okzipitalrand. Der mittlere Abschnitt des Clypeus ist massig her- 
vorstehend, indem er durch einen breiten Bogen abgegrenzt ist. Stirn mit einer 
starken Einschniirung und S-formig gebogenem Aussenrand der Stirnleisten, 
deren Spitzen abgerundet sind J ). If = 2,3. Das Stirnfeld stellt ein gleichseitiges 
eingesenktes, gut begrenztes Dreieck dar. Der Scapus ist an der Basis unter 
einem. etwas stumpfen Winke! gebogen (nicht rechten, wie das bei Finzi abge- 
bildet ist), welcher in Form eines Zahnchens hervortritt. Die Fuhlergeissel ist 
1,6 mal langer wie der Scapus. Das 2. Gliedcheri der Geissel ist Va mal so 
lang wie breit; die nachsten Gliedchen sind so lang wie breit (die Abbildung 
von Soudek ist in dieser Hinsicht unrichtig); die Clava ist deutlich 4-gliedrig. 

Die mesoepinotale Einsenkung ist kaum unterscheidbar, und dabei nur bei 
schrager Orient! erung des Thorax; dessen Profil stellt einen breiten gleichmas- 
sigen Bogen dar. Die Epinotumdornen sind kurz, zugespitzt, an der Basis ver- 
breitert, kaum nach innen gebogen, divergent, so lang wie der Abstand deren 
Basis. Petiolus massig lang; dessen Knoten ist. oben bogenformig begrenzt, mit 
einem mehr hervorragenden, nach vorn gerichteten Abschnitt. Der Postpetiolus 
ist etwas hoher, als der Petiolus, in der Querrichtung breit-oval, l*/a mal breiter 
wie der Petiolus. 

Stirn mit groben divergierenden, teilweise dichotomierenden Langsrunzeln. 
Clypeus ziemlich glanzend, mit unzahlreichen schwacheren Runzeln. Stirnfeld mit 
sehr schwacher Langsstreifung und Punktierung, halbglanzend. Thorax mit einer 
ziemlich gleichmassigen Langsrunzelung, welche noch grober ist, als auf dem Kopf. 
Die abschiissige Flache des Epinotums zwischen den Dornen ist, sehr glatt und ') Die Abbildung von Finzi enspricht keinenfalls der Wirkllchkeit, wogegen dieselbe von 
Soudek sehr genau ist. Ich vergleiche mit einem ^ vom Manytsh (Arnoldi) und einem Kotipus 
von Soudek. 86 

glanzend; sie geht in Form eines schief gelegenen spitzen Dreicks auf die Riicken- 
seite des Thorax iiber. Stielchenglieder mit einer weniger groben und mehr un- 
ragelmassigen Langsrunzelung und dichten Punktierung, matt, aber die Oberflache 
des Postpetiolus ist ziemlich glatt und mehr oder weniger glanzend. Die langen 
abstehenden Haare auf dem Korper sind massig dicht. Dunkel-kastanienbraun, 
die Gaster dunkler. L. cca 5 mm. 

?. ,,The female resembles, on the whole, the worker. The thoracic dorsum is 
superficially striate- The spinotal spines are short, of the same relative length 
as in the worker. The spinotal field is glabrous and shining. The postpetiolus 
is entirely striate without any distinctly glabrous field in the middle. The head 
is red-brown, the clypeus, front and vertex, black-brown, the mandibles and an 
tennae red-brown. The thorax and pedicel are red-brown with some black spots 
on the sides of the mesonotum, on the scutellum and metanotum. The abdomen 
is red-brown, shining and smooth, lighter than in the worker. L. 7 mm". 
(Soudek). 

d. Kopf beinahe ebenso breit wie lang; die Stirnleisten sind gerade, kaum 
divergent, If = 4,5. Scapus gerade, kaum langer wie die zwei ersten Geisselglied- 
chen zusammengehommen; das 2. Gliedchen der Geissel kaum langer wie das 1; 
die Lange des 3. betragt 2 / 3 derselben des 2. Diese Angaben widersprechen 
etwas der Diagnose von Soudek, aber sie entsprechen ganz dessen Abbildung. 
Mandibeln breit, mit 5 und mehr spitzen Zahnchen (Soudek: ,,The mandibles 
are wide, but with two teeth only"!). Epinotumbeulen niedrig, deren Zwischen- 
raum sehr glatt und glanzend. Stielchen dunn, mit einem abgerundeten Petio- 
lusknoten. Kopf im mittleren Abschnitt etwas fein langsgestrichelt, an den Seiten 
und hinten dicht punktiert; Clypeus beinahe glatt. Torax etwas langsgestrichelt, 
Petiolusknoten ziemlich grob gerunzelt, Postpetiolus oben mehr ober weniger 
glatt und glanzend oder kaum gerunzelt. 1. und 2. Kubitalzellen der Vorder- 
fliigel meines Exemplars aus Askania sind geschlossen, wogegen auf der Abbil- 
dung von Soudek die 2. Zelle vorn offen ist. Mit ziemlich sparlichen abstehenden 
Haaren. Sehr dunkel rotlich braun, Fliigel in der Basalhalfte braunlich. L. bei- 
nahe 6 mm. 

EfCOAorin. CyAH^H 3 HaseAeHHx HUHSHB anaxoAHuj, M. deplanata 
roAOBHe Mi'cLjeBOCTHM cTenoBoro xapaKTepy. 

FeorpatfriiHe noinapenHH. HaM BIAGM! THMiacoM riAbKH Ay*e 

Bi'flAaAeHi nynKTH nornHpeHna deplanata. TaKHMH e, HacaMnepea, 
PyacbKitiu. (1905, c. 800): KOAOHIH FepHeH6epr y KpHMy (MypaJieaut), 
na KaBKaai craHijia OH!- BoeHHo-OceTHHCbKoY aaAiaHHifi i OKOAHiii BaTyMa, 
aaAt KOA. Open6yp3bKa ry6epHH, cren Ha iiiAaxy a OpcbKa 40 CTanijii MarHiT- 
HOI i Asa nyHKTH XOAO CraAinrpaAa (KOA. LJapHijHHo). AcKanin Hosa na Xep- 
COHUJHH! 2 $ (23. V 1926 p., dotipxancbKuu) i raivi raKH 2 5 i 1 d (VIII 1930 p., 
C. Me^ee^es). K. Apnojibji sHaflniOB M. deplanata na cepeAHbOMy MaHHHi 
(V 1927 p., N 2414); 2 2 ijboro 36opy e B uo'ifi KOACKjjii. 

Santschi (Finzi, 1926, c, 105), HE OCHOB! MarepiaAy, OAepasanoro HHM 6a- 
raro poicis TOMy sifl MCHC, ysaatae, ujo deplanata rpanAaeTbca TaKow i B 
OKOAHijax Kn6Ba. 3 IJHM a ninK He Moasy aroAHTHca, 60 B CBOIX KHiBCbKHx 360- 
pax HIKOAH He HarpanAHB na ijefi BHA ' CKOpuie TOTOBHH BH3HaTH, 87 

:s Finzi, ujo B AaHOMy BHnaAKy ije 6ys TiAbKH xpoxa BUxHACHHfi B'I& Tnny 
CTaBHHK M. schencki. Flosa nauiHM COKJSOM M. deplanata SHafimoB Sou- 
dek (1922, 1. c., p. 15) y nisaeHHia MopaBii' Ha rop6ax KOAO DaBAOBCbKa (Pav- 
llovske kopce). LJi rop6n yTBopeni ropcbKHMH BannaKaMH, igo. niflHOCHTbca na 
500 M na& mnpOKoro AOAHHOIO piKH Dyje (170 M). MicijesicTb IJH xapaKTepHay- 
xenAHM KAiMaroM i CTfinOBOK) (pAOporo, any Soudek yBaasae aa peAiKTOBy. 
(1905) aaaHaiae, iijo B ftoro KOAeKuji' e eKSCMiiAflpH, ay me 6AH3bKi 
_AO M. deplanata a Cepe^Hboro YpaAy Ta 3 HopBeriV. 

[Myrmica (Myrmika) lobicornis lobicornis Nylander] 

HoMinaTHy pacy lobicornis Ha YKpaTni noKHujo iije a nesHicTio ne 3HaH- 
46HO. AAC see raKH BBaxaio aa AopeHHe 4AH nopiBHeHHH 3 neio naniHX pac na- 
BBCTH flOKAaflHHK fliarHO3 i'i Stdrcke, XKU& Mas 3Mory rpyHTOBHO aocAiflHTH Ny- 
'iBCbKi THHH B feAbcinrcpopcbKOMy Myae'i. TaKcamo Baamaio 3a 
CHHCOK AiTepaTypH, ijgo cTOcyexbca ao sraAanoi HOMinaTHoT (popMH, 

MOHJAHBO, CTOcyeTbcn AO IHIUHX pac, BCTaHOBHTH HKI MOJKna 6yAO 6 
na OCHOBI AocAiAKeHHH opHriHaAbHoro MaxepiaAy. 

M. lobicornis: Nylander, Act. Soc. Sc. Fennicae, vol. 2, p.. 32, tab. 18, 
fig. 32, 33 (1846) 59; ibidem, vol. 3, p. 31 (1849) c? ; Ann. Sc. Nat. Zool. 
(4), vol. 5, p. 82, tab. 3, fig. 2732(1856). Mayr, Europ. Formicid., p. 63, 64, 65 
<1861). Ern. Andre, Spec. Hym. Europe, vol. 2, p. 318, 322, 324, tab. 21, 
:fig. 7 (1883) 5 ?c5. HacoHOB B., Has. H. O. E. A. 9., T. 58, c. 35, 72, 73, 
(1889). Donisthorpe, Brit. Ants, p. 134(1915). Forel, Fauna Ins. Helvet. Form., 
p. 28, 30 (1915). Emery, Bull. Soc. Ent. Ital., vol. 47, p. 120, 123, 125, fig. 19-a, 
20-e, 21-c (1916) g $ <*. Muller G., Boll. Soc. Adriat. Sci.Nat., vol. 28, p. 39 
(1926). Finzi, ibidem, vol. 29, p. 79, 106, fig. 13, (1926). Starcke, Tijdschr. 
Entom., vol. 70, p. 76, fig. 1,3,4(1927). AAnaTOB H ApnoAbAH, OnpeA- naceK. 
<t>HAHnbeBa, c. 725 (1928). Kapaeaeis, Tp. CPia.-MaT. BIAA. (YKp. AnaA. Hayn), 
c. 259 (1926). Santschi, Rev. Suisse Zool., vol. 38, p. 347 (1930). 

M. rubra v. lobicornis: Forel, Fourmis Suisse, p. 75,77, 79 (1874) 5 ? S- 
Emery, Zool. Jahrb. Syst., vol. 8, p. 315 (1895). 

M. scabrinodis lobicornis: PyscKHfi, Myp. Poc. , T. 1, c. 654, 693, pc. 170 . 
.(1905) (partim). Emery, Deutsche Ent. Zeitschr., p. 179, fig. 9-a, 11-b 

(1908) $0.4. ' 
ODBC. 5. ,,Tnn (FeAbciHrcpopcbKHH MyaeH, Spec. typ. Ns 5050). FIpocTpOMAe- 

.HHS nepes npOHOTyM. ErHKeTKa: Uleaborg, W. Nyland, Mus. fenn. 

/JoCHTb MaA6HbKHH i HCHO 3a6apBACHHfi. PyiKa ByCHKa 3 KpyrAOK) AOnaTTK), 
;Ha HKiS CTHpHHTb Ha3OBHl AOCHTb UIHpOKa, TOHKa ft TCMHa nOpOKHHCTa, B 3OB- 

nanpHMKy KpHAonoAi6na o6AHMiBKa (nop. pncyHOK). HOAO Tpoxn Byajie, 
y aAbniHcbKoro fHny. BiAHomeHHfl Miac IIIHPHHOIO TOAOBH (BKAiOHaioiH oii) 
i MiniMaAbHOio iiiHpHHOK) MOAa = 3,8. HlHnH KopOTKi i KpyTO niAHOCHTbCH aropy. 
MeaoeninoTaAbHa 3ana4Hna BAyuiena, aAe He Tan FAH6oKO HK y subsp. a 1 p i n a 
ii arduennae. FleTioAioc KOPOTKHH i BHCOKHH, 3 KOPOTKHM creGeAbijeM; nepeA- 
wift pir TpoxH MCHIUHH sa 90, He Ayae rocTpnH, ACUJO 3aKpyrAeHnfi. TopaKC 
a CTe6eAbga nepeBjia HepBOHyuaTo-6ypyBaTO XOBT'I, roAOsa TPOUJKH 88 

racrep nocepeAHni TeMHoGypnfi, cnepe^y i ssaAy ncniuiHfi. 
ft Horn asoBxi. 

CicyAbnxypa SHaiHO c.\a6uia mas y aAbniHcbKoro xnny, npn6'AH3HO HK y scab- 
rinodis i. sp. FoAOBHi cMyrH na 6oKax cixnacxi Area frontalis xpoxH 6AH- 
CKyna, Hafl3BHHaftHO Hiamo sepHHCxa, TOAOBI SMOpuiKH npoAosajyioTbCH Ha 3 /*' 
IIAOIIJHHKH, aAe Ha cepeAHHi ii cTaioTb Ay*e CAa6i, Mafiflie HenoMixm. 3MopiiiKir 
TOpaKca HepiBHOMipHJ, noBSAOBasHi; npoMiasoK MIJK LUHnaiviH rAaAKHH, asepxy 
3 nonepeHHora Ainieio. OeTioAioc 3 6oKi - B 4yracTo SMOpiuKyaaTHH; BysAHK rpy6o, 
nosepxoBO aMopuiKysaTHfi, 3 6oKiB i cnepe^y 3 TCMHOIO OSAHMIBKOIO, 6An- 
HocTneTioAioc 3 6iAbiii noBepxoBOio noB3AOBHOio SMOpuiKyBaricTio, Ma- 
TOBHS. BtiMipn AHB. Ha Ta6AHgi". 

,,3. Tun. Ha lift caMifl ranHAbiji. 

MaACHbKHH (4 MM), HepBOHyBaTO-cipyBaTO-6ypH8, KingiBKH juOBTyaaTi. 

FoAOBa niaiHO sepHHCTa, nepea BiiKaMH 3 Ki'AbKOMa Ayate HisiHHMH ne napa- 

A6AbHHMH SMOpIIJKaMH. OpOHOTyM H3 CepBAHHi TAaAKn8, H3 6OK3X 4y3S6 HJaJHO 

3MOpuiKyBaTO-3epHHCTHfl, 6AHCKyqHH. MeaoHOTVM 30BC1M cnepeAy nonepeHHO- 

IIITpHXyBaTHH, TpHKyTHHKa nepeA MaftpiBCbKHMH 6opO3eHK3MH H6p63 IlinHAbKy He 
BHAHO, nOSaAY MaflpiBCbKHX 6opO36HOK BiH nOBSAOBaJHO UITpHXyBaTHH. IJ^HTOK 

rpoxH rpy6iue HOBSAOBIKHO uixpHxyBaTHfl. EniHOTyM rpy6o i nOBepxoso noss- 

AOBJKHO UlTpHXyBaTHfi, 3 KOaJHOFO 6OKy 3 UIHpOKHM 3y6tjeM, BepUIHHa HKOrO AO- 

CHT5 rocxpa i BHMipioeTbCH + 100 3 . OCHOBH 3y6gis npoAOsatyroTbcn BBepx i 06- 
npoMiasny 3ana4HHy, ana B nanpaMKy sropy cxae 6iAbin noBepxoBOio 
B BHPAHAI HaHrAn6uioi noB3AOBJKHoT caiyaKH aat AO nepeAHboi 
Mead enmoTyMy. OeTioAioc KOpOTKO-CTe6eAbHacTnfi, 3 HCHO BiAOKpeMAeHHM asepxy 
aepnacTHM aysAHKOM, 3 6oidB a rpoxn CAa6o nosHaneHHMH noB3AOBa:HHMH 
flocTneTiOAioc rAaAKHfi, 3 6oici 3 nooAHHOKHMH cAa6nMH noBSAOBiKHHMH 
KaMH. OepeAHJ KpHAa sasAOBajKH 4 MM, B npoKCHMaAbnifl noAOBHHi 

PyiKa aycHKa sasAOBatKH 0,73 MM, a rocxpHM neperHHOM, BiAnosiAae pucyH- 
. KOB'I Emery 1908 p. Flepmi xpa HACHHKH AasryTHKa pasoM saeAOBJKKH 0,34 MM; 
AOBaiHHa 2-ro HAeaHKa 4atryTHKa uaSate BABOS 6iAbiua aa inwpHHy AOsajHHa 
fioro 0,13, uiHpnHa 0,07 MM. LLJeTHHKOBi BOAOCKH Ha HnasHbowy 6oiji siAAerAi, na 
BepxHbOMy npHAerAi, B HanpflMKy 40 KiHija HepeBija nocTynoBo 6iAbiu niAne- 
ceni. Topaxc 3 UOOAHHOKHMH -KOPOTKHMH npaMO CTOHHHMH BOAOCKaMH. Horn 

3 Fpy6HMH npMAerAHMH BOAOCKaMH". 

? 6e3KpHAa. Twn. (FeAbCHHrcpopcbKHii Myae8, spec. Typ. Ns 5052). 

OpocTpOMAeHa qepea IIJHTOK. EtHKCTKa: Uleaborg, W. Nyland. Mus. fenn. 

/IAH caMHiji M y r m i c a MaAa, + 5 MM, oAHOManiTHO TCMHoSypa, 
OBTo-6ypi. Aonarb pyqwn BycHKa Kpyra i Aosra, MK y 5, HOAO xpoxn 
niai y aAbnificbKo'i cpopMH, BiAHOiiieHHH AO MaKCHMaAbHoY IIIHPHHH FOAOBH 
raAbHn8 iHABKc) 4,0. HoAOfli Aonaxi niAHeceni. MOAO 3 + 12 cMyasKaMH. 
xypa AHiue noiwipHo rAH6oKa, Mafi/e AO cepeAsiHJi 3 Ayase BHHBACHHMH aHacxoMO- 
saMH, Mafime 3 noxoHKOBaHHMH ciwyraMH. HoAosa nAOignHKa uiaiHo CMyracxa 
xpoxH 6AHCKyna. CnHHKa xopanca a cixqacTHMH rAn6oKHMH CMyraMH i rpy6nMK 

TOHK3MH '), pO3.\liuJ,eHHMH Ha IlJHTi nOB3AOBa5HHMH pHA3MH; 1IJHTOK. ') 4epe3 HenpaBHAfaHy HiiaeijbKy jaosy roAanACbKoro asxopa SMJOT peneHHH xpy^HO BAOBHTK- 89 

3 6 TAH6OKHMH S. IHHpOKHMH IIOB3AOBJKHHMH UITpHXaMH, 3B'fl3aHHMH 
HMK3MH. EniHOTyM T3KOJK 3 rAH6oKHMH rpy6nMH IIOB3AOBJKHHMH 

uinnaMH rAaflKHH. UltmH aosri 8 Byabid (npOTH imuHX 9? Myrmica). 
AIOC rpy6o SMopiiiKyBaTO-noTOHKOBaHO inrpHxyBaTHH, nocTnexioAioc Tpoxn He 
rpy6o, aAe see raKH ayaje nossflOBHiHO uiTpnxyBaxnH. OeTioAioc KopoiKHH- i BH- 
COKHH, 3 pisKo BHHBAeHoio BcpiuHHOK) pory, 3 HKoT nepeflHifi i saflHiB 6iK cna- 
4aK>Tb oAHaKOBO*, He yTBOproroHH cnpaasKHboro syaAa. Bee TIAO pacno BKpHTe 

BiflAerAHMH BOAOCKEMH, Ha TOpaKci AOCHTb KOpOTKHMH, H3 TOAOBi, CTe6eAbui & 

racTepi ^OBFHMH. Oepe^ne CTCFHO 3 AOBFHMH BiflAerAHMn, peinxa creroH i ro- 

M1AKH 3 npHAeFAHMH BOAOCKaMHJ BOAOCKH Ha AJKFyTHKy Blfl KOpOTUIHX 4O T3KHX^ 
UJO flOplBHIOIOTb flOBaSHHI qAeHHKa, Ha HKOMy BOHH CH,lTb. BHMlpH 4HB. HHaie 

Ha Ta6AHi|i". 

Beschreibung. g. ,,Type (Mus. Helsingfors, Spec. typ. Nr. 5050). Durch- 
das Pronotum genadelt. Zettel: Uleaborg, W. Nylander, Mus. fenn. 

Ziemlich klein und lichtfarbig. Scapus mit steilem Lobus, dem ein ziemlich 
breiter, diinner und dunkler, nach aussen konkaver Fliigelsaum aufsitzt (s. Abb.)- 
Stirn etwas schmaler, als bei dem alpinen Typus. Verhaltnis zwischen Kopfbreite 
(mit den Augen) und minimaler Frontalbreite = 3,8. Dornen kurz und steil auf- 
stehend. Mesoepinotalgrube eingesenkt, aber nicht so tief wie bei subsp. alpina 
und arduennae. Petiolus kurz und hoch, kurzgestielt; Vorderecke etwas weniger 
als 90, nicht ganz scharf, etwas abgerundet. Thorax und Hinterleibsstiel rotlich. 
braungelb, Kopf kaum angerauchert, Gaster in der Mitte dunkelbraun, vorn und 
hinten lichter. Mandibeln, Fuhler und Beine gelb. 

,,Skulptur viel seichter, als beim alpinen Typus, ungefahr wie bei s c a b r i n o- 
d i s i. sp. Kopfstreifen an den Seiten genetzt. Area frontalis etwas glanzend, 
feinst granuliert, die Stirnfaltchen setzen sich fein iiber 3 /4 der Area fort, in der 
Mitte aber sehr seicht, beinahe unsichtbar. Thoraxrunzeln unregelmassig longi- 
tudinal; Raum zwischen den Dornen glatt, mit einer Querlinie oben. Petiolus 
an den Seiten bogenformig gerunzelt; Knoten grob, aber oberflachlich gerunzelt, 
an den Seiten und vorn dunkel umrandet, glanzend. Postpetiolus oberflachlicher 
langsgerunzelt, matt. Masse in der Tabelle". 

,,cJ.Type. An derselben Nadel. 

Klein (4 mm), rotlich graubraun, Extremitaten gelblich. 

Kopf fein granuliert, vor den Ocellen mit einigen sehr feinen nicht parallelen- 
Faltchen. Pronotum in der Mitte glatt, an den Seiten sehr fein runzelig granu- 
liert, glanzend Mesonotum ganz vorne quergestreift, das Dreieck vor den. 
Mayr'schen Furchen durch die Nadel unsichtbar, hinter den Mayr'schen Furchen langs- 
gestreift. Scutellum etwas grober langsgestreift. Epinotum grob und oberflachlich 
langsgestreift, jederseits mit einem breiten Zahne, dessen Gipfel ziemlich scharf 
ist und +100 misst. Die Zahnwurzeln sind nach oben verlangert und fassen 
eine Mittelgrube zwischen sich, welche nach oben oberflachlicher wird und sich 
als tiefste der Longitudinalstreifen bis an die Vordergrenze des Epinotums fortsetzt. 
Petiolus kurzgestielt, mit deutlich abgesetztem, oben fein granuliertem Knoten, an 
den Seiten mit Andeutung einzelner seichter Langsstreifen. Postpetiolus glatt, an, 
den Seiten mit einzelnen seichten Langsstreifen. Vorderfliigel 4 mm, in der pro- 
ximalen Halfte getriibt. 90 

Scapus 0,73 mm lang, scharfgeknickt, mit der Abb. von Emery 1908 iiberein- 
^timmend. Die drei ersten Funiculusglieder zusammen 0,34 mm lang; das zweite 
Funiculusglied nicht ganz zweimal so lang wie breit, Lange 0,13, Breite 0,7 mm. 
Die Borstenhaare an der Unterseite abstehend, an der Oberseite liegend, nach 
dem Hinterleibsende allmahlich mehr aufgerichtet. Thorax mit einzelnen kurzen 
aufrecht stehenden Haaren. Beine anliegend grob behaart". 

? dealat. Type. (Mus. Helsingfors, spec. typ. Nr. 5052). 

Durch das Scutum genadelt. Zettel: Uleahorg, W. Nyland, Mus. fenn. 

Fur ein My r m i c a- Weibchen klein + 5 mm, gleichmassig sehr dunkelbraun, 
Appendices braungelb. Scapuslobus steil und lang, wie bei der ; Stirn etwas 
schmaler, als bei der alpinen Form, Verhaltnis zur maximalen Kopfbreite (Fron- 
tal-Index) =4,0. Stirnlappen aufgerichtet. Stirn mit + 12 Streifen. Kopfskulptur nur 
massig tief, bis ganz nahe an der Mitte stark anastomosiert, geradezu punktstrei- 
fig. Stirnfeld feingestreift, etwas glanzend. Thoraxriicken durch netzformigen tie- 
fen Streifen in groben Runzelpunkten verteilt, die auf dem Scutum in Langsreihen 
stehen; Scutellum mit 6 durch Quergriibchen zusammenhangenden tiefen breiten 
Langsstreifen. Epinotum ebenso grob, langsrunzlig, zwischen den Dornen glatt. 
Dornen lang und schmal (in Bez. zu anderen Myrmica- ??). Petiolus grob runz- 
lig, punktiertgestreift, Postpetiolus etwas weniger grob, aber noch stark langs- 
gestreift. Petiolus kurz und hoch, mit scharf angedeuteter Gipfelflecke 1 ), von 
welcher Vorder- und Hinterseite gleichmassig abfallen, ohne eigentlichen Kno- 
ten. Der ganze Korper reichlich abstehend behaart: am Thorax ziemlich kurz, 
auf Kopf, Stiel und Gaster lang. Vorderschenkel lang abstehend, die anderen 
Schenkel und die Schienen anliegend behaart. Fiihler schief abstehend behaart; 
die Haare am Funiculus kiirzer bis so lang als das Glied, auf dem sie implan 
tiert stehen. Masse in der Tabelle". 

EKOAOFIH H eroAoria. 3a PyacbKUM. ,,HaAeHTb 40 iHCAa THHOBHX cxenoBHx 

i pa3OM 3 THM ripCUKHX (j)OpM. Ha pJBHHHaX HB6 B CTCIiaX '. AyKOBHX, KOBHAO- 
BHX i KaRl'flHHCTHX (oCo6AHBO H3 .POp6ax T3 IX CXHAax); TaKOaf TpailAHeTbCfl 3BH- 

i B COCHOBHX 6opax. AHCTBSHHX Aicis yHHKae, oceAiOKJiHCb iHoai xi6a 
no i'x OKOAHHHX (aa CXHABX) a6o na umpoKHX Bi^KpHTHX AyroBHnax... 
Ha KasKaai Myrmica lobi,cornis, Kpiia crenis na pianHni, KOAO m^mx. 
xpe6riB Ta na j'x cxHAax, ataae TaKOJK y COCHOBHX 6opax i, HapeuiTi, y BepxHbOMy 
noflci B aAbniflcbKHX Aynax (na. BHCOTI 7000 8000 (p.)... fHisAHTbcs B aeiwAi, 

po6AH1H HOpH, SBHiafiHO 3 OAHHM, pi^IIie 3 KlAbKOMa SOBHlUIHl'MH OTBOpaMHj 

Macro oceAioeTbCH raKoa nifl KaMiHHflM IH 6yaye HeseAHiKi acMAHni rop6KH 
OHOA! aafiiaae cxapi rop6KH Aaaiycis); y 6opax oceAioeTbcfl xaKoat i B crapnx noinnpesHH. O6Aacrb nouiHpeHHH yiei MipiwiKH oxonAioe Mafiase 
BCIO Espony (roAOBHe HeHTpaAbHy fi niBHiqny HacTHHn), AAbna, AneniaH. 

y Meatax YKpaYHH Bi43naMeHa PyacbKUM. AAH KOA. OoATaBCbKO'i ry6epai (Bep- 
6eHHiji XoxAOBHijbKoro nofliTy), XapKoaa i KOA. KarepHHOCAaBCbKo'i ry6epni 
/c. BiACHbKe na ^hinpi). A iijo PyacbKuu He poapisHHB OKpeMHx pac lobicor- 
n i s, TO AHiuaexbCH Hea'jicOBaHHM, HH Mas B!H cnpasy 3 HOMinaTHOio pacoro. ') H 36epiraio nenpaBHAbHOCri HiMeiiKoro TeKCTy Starcke. 91 
Myrmica (Myrmica) lobicornis var. kieviensis nova (pac. 24) 

OUBC. 5 . PyHKa eycHKa pisHHTbCH B!A pyHKH HOMinaTHOi pacn THM, ujo crpnaceHb 
CBO'I'M noAoaeHHHM ne BiAnoBidae cepeAHni niaoniBH neperHHy, a nasnaKH, nepe- 
cynyTHfi TpoxH HaaoBai, 6iAbiu-MeHui noAiSHo 40 TOPO, HK y ,,var." lissahoren- 
s i s Starcke; imuHMH CAOsaMH, AonaTb y kieviensis Tpoxn KOpOTiiia. HOAO 6iAbin- 
MCHIU JIK y HOMinaTHoi pacn (AHB. Ta6AHU,K>). 

LLJuiiH eninoTyiviy Bnpaano AOBUII i npOTHAeasno 40 HOMinaTHOi pacH, B HKOI 
BOHH Kpyro niflHeceni (sianoBiAae TanoiK pHcyHKOBi Starcke), aocHTb cAa6o niA- 
Heceni, MaAO 4HBepryioTb i noMixno BHrnyTi 
UK y cepe^HHy, ran i BHHS. HeTioAioc no- 

KOpOTUlHH. 

FoAOBa pisKO, aAe He rpy6o noB3AOBatHO O 

na HOAI Mae AHBepryroii 
HKI na 6oKax nepexoAflTb y noB- 
cirHaciicTb; miai SMOpuiKaMH 3 ry- 

CTHM nOTOIKOBaHHHM. HoAOBa nAOUJHHKa 

MaSase 3OBciw rAaAKa fl 6AHCKyHa. Topaxc 

i HA6HHKH CTe6eAbIja Fpy6o, TpOXH XBH- 
AHCTO nOB3AOB2KHO SMOpIIIKyBaTl'; nOXHACHa 

nOBepxHfl eniHOTyiwy MiiK umnaMH B Hummii 
noAOBHHi Ayme rAaAKa fl 6AHCKyqa, y sepx- 
Hin noiwiTHO nonepeqHO uiTpHxyeaTa i MBHUJ 

,- . rpi . 

6AHCKyHa, Maflase niBMaTosa. TopaKc i HAC- 

r 
HHKH CTe6eAbIJH T6MH1, KCpBOHyBaTO-KOBTO- 

6ypyBaTi, HepiBHOMi'pHo 3a6apBAeni; asy- 

eaAbija, sycHKH ft HOFH 6iAbin BOxpncToro KOAbopy. 

TCMHOPO 6yporo KOAbopy. ,4oB5KHHa 4,5 MM. 

Beschreibung. ^. Der Scapus unterscheidet sich von deiriselben der Nominat- 
rasse dadurch, dass der Schaft seiner Lage nach nicht der Mitte der Sohle der 
Knickung entspricht, sondern etwas nach aussen, wie etwa bei var. lissahoren- 
sis Starcke, verschoben ist, mit anderen Worten, der Lappen ist bei kievien- 
sis etwas kiirzer. Die Stirn ist etwa wie bei der Nominatrasse (vgl. die Tabelle). 

Der Petiolus ist dsutlich kiirzer, die Epinotumdornen deutlich langer und, im 
Gegensatz zur Nominatform, bei welcher sie steil aufgerichtet sind (entspricht 
auch der Abbildung von Starcke), ziemlich schwach hinaufgerichtet, deutlich 
nach innen und unten gebogen. 

Kopf scharf aber nicht grob langsgerunzelt, auf der Stirn divergent, an den 
Seiten langlich-netzformig gerunzelt, zwischen den Runzeln dicht punktiert. Das 
Stirnfeld beinahe ganz glatt und glanzend. Thorax und Stielchenglieder grob, 
etwas wellenformig, langsgerunzelt, die abschiissige Flache des Epinotums zwi- 
schen den Dornen in der unteren Halfte sehr glatt und glanzend, in der oberen 
deutlich quergestrichelt und weniger glanzend, beinahe halbmatt. Thorax und 
.Stielchenglieder dunkel rotlich braungelb, ungleichmassig gefarbt, Mandibeln, 
Fiihler und Beine etwas lichter, mehr ockerfarben. Kopf und Gaster sehr dun- 
kel braun. L. 4,5 mm. Puc - 2^. Myrmica lobicornis var. 

kieviensis. a. b roAOBa ra TooaKc; 

. , . 
c pyqna sycHKa B npo(fiiAb; rf pir i'i' 

nifloniBH seepxy (opnr.) FoAOBa 8 racrep 92 KAaBflieBo KOAO Knesa. (VIII 1932, JVfs 5597 5. Kapaaaee), 
2 . Cepea pocAHHHoro aeTpury, B seMAi, B cocnoBOMy Aici. B OKOAHijax KneBt 
ije, oqeBH^Ho, pUica <J>opivia. Myrmica (Myrmica) lobicornis burtshak-abramovitshi Karawajew 

M. (Myrmica) schencki var. b u r t s h a k-a bramovitshi: Karawajew, Mem. 

Cl. Sci. Phys.-Math. (Acad. Sci. Ukraine), vol. 13, p. 209, fig. 4 (1929). 
M. (Myrmica) lobicornis var. burtshak-abramovitshi: Santschi, Rev. 

Suisse Zool., vol. 38, p. 351 (1931). ODBC, 5. AonaTb pyiKu ay CURB, noaiSHO no HOMinaTHOi pacn, ayae 
Hena; LUHIIH eninoTyiay TaKoas 6iAbtu-MeHui UK y ocTaHHboi, aAe anaHHo Kopornii 
msn y kieviensis; noAiSno AO TOPO, UK y ocTanHboro, 
scepe/inny i BHHS, aAe pO3Mii_u,eHi m,e 6iAbiu ro- 
CnyAbOTypa TOpaKca Ayae rpy6a i aeepxy 
HenpaBHAbHima, nias y HaasaHo'i pacH. HaflSBHHaHHo TCM- 
Horo 6yporo saGapBACHHa (T&K. caMO TOpaKC i HACHHKH CTB- 
6eAbijfl); eycHKH, asyeaAbiiH & Horn /KOBTyBaxi. /LoBHtHHa 

IlJOCb 4 MM. 

Beschreibung-. 5. Der Lobus des Scapus ist wie bei 
der Nominatrasse ausserordentlich stark entwickelt, die 
Epinotumdornen ebenfalls etwa wie bei derselben, deutlich 
kiirzer als bei kieviensis, wie bei der letzteren nach 
innen und unten gebogen, aber noch mehr wagerecht ge- 

lobicornis hurt- stellt. Die Skulptur des Torax ist sehr grob und oben mehr 
s hak-abramovitshi. verworren, als bei der genannten Rasse. Durchaus dunkel- 
B ycH K a B npo- braun gefarbt (auch der Torax und Stielchenglieder ')). 
> Mandibeln und Beine gelblich. L. etwa 4 mm. 

. OKOAHUJ ^HKoro oaepa" Ha KopocTen- 
i, BoAHHb (28. VII 1927, Ns 3788), H. EypnaK-A6pa- 

MOBUH, 55. rnisAO nia yAaniKaMH OAirojjeHOBoro sannaKy. MicijeflicTb ropGKy- 
saxa, AicHcra, 3 rycTHMH aapocTSMn Azalea pontica, OTase peAiKTOBa. BHuipis Tnny M. lobicornis lobicornis, CKAaaena Starcke i AonoBBena MHOHJ 
M. lobicornis kieviensis i burtshak-abramovitshi Kar. 
PMC. 25. g Myrmica a _ 

<J>!AI, 6 ii 
3HH3y, c npoipiAb TO- 
paKCa (opnr.). 

Kopf 
roAosa 
a 


Stirn 

tJOAO 

d 


Skr. 
c 


Pet. 
d 


H. 
e 


Dorn 
IHHII 
/ 


Dorn 
111 Hn 
g 


H 


M. lobicornis i. sp. (typus) Ulea- 


1 


027 


0,42 


045 


038 
(0 23) 


380 


Id. $ fliigellos (6e3KpHAa), typus 
M. lob. var. kieviensis nova 5 
M. lob. burtshak-abramovi- 


1,19 
1,08 

1 01 


0,29 
0,28 

028 


0,49 
0,45 

041 


0,53 
0,36 

043 


0,45 
0,31 

36 


0,24 
0,35 

028 


0,31 
02S 


4,00 
3,86 

Q 


O,JJ ') In meiner oben genannten Arbeit steht es ,sehr dunkelbraun gefarbt, besonders die Gaster 
rotlich-gelb"; die zwei letzten Worte rotlich-gelb" sind zu strelchen; das ist ein Druckfehler. 93 

i BeAHiHHH (nofliAH iiiKaAH oKyAHpHoro MiKpoiweTpa Starcke 1 IIOA. = 
=18,15 p), nepe^HCAem MHOIO B a6coAK)THi BCAHHHHH: HBCTKH 1 MiAiMexpa. 
a MaKCHMaAbHa mnpHHa TOAOBH, BKAKmaioHH oii; b MiniwaAbHa uiHpHHa 
a; c ftoro MEKCHMaAbna uinpHHa; d AOBJKHHa ne-rioAiocy, paxyroiH B!A 

HHJKHbOrO nHHTHKa flO BepXHbOFO KpaK) aaflHbO'l COHABHOBHOl nOBepXHi; BH- 

po6HTbca npHMOKyTHHKOM, OAHH 6iK HKOfo flOTopKaeibCH flo riHnTHKa, a Apy- 
40 BepxHboro Kparo COIACHOBHOI noBepxni; e BHCOTE (H Hohe) nerioAiocy; 
f aoBJKHHa uiHnie eniHOTyiwy, KOAH AHBHTHCH asepxy; UHMipioeTbCH siacTaHb 
Bi# KIHUH iiiHna ao nisKpyrAoro Bnpiay KOAO i'x OCHOBH; g 4OB/KHHa ix JKC, 
KOAH 4HBHTHCH B npotpiAb: BHMip ao niBKpyrAoro eniHOTaAbHOro supiay. If 

(ppOHTaAbHHH iHfl6KC a6o BiAHOIIieHHfl MiHlMaAbHOl lUHpHHH HOAa 4O EIHpHHH FO- 
AOBH, BKAIOiaiOHH Oil. 

Myrmica (Myrmica) schencki Emery (pHC. 26) 

M. rubra subsp. schencki: Emery, Zool. Jahrb., Syst., vol. 8, p. 315 

(1895) 5? d. 
M. scabrinodis schencki: Emery, Deutsche, Ent. Zeitschr., p. 178, fig. 

9-b, 11-a (1908) 5 ? cJ. Soudek, Mravenci... Ceskoslov. republ., p .39,44 (1922). 
M. scabrinodis st schencki: Forel, Fauna Ins. Helvet. Hym. Form., p. 2931 

(1915) 9cJ. Emery, Boll. Soc. Ent. Ital., vol. 47, p. 120, 123, fig. 19-b, 

20-a (1916) 59. 
M. scabrinodis lobicornis var. schencki: PyacKHfi, Myp. Poc., T. 1, 

c. 699 (1905) $<?. 
M. schencki: Bondroit, Ann. Soc. Ent. France, vol. 87, p. 103 (1918). G. Mul- 

ler, Boll. Soc. Adriat. Sc. Nat., vol. 28, p. 44 (1923). Finzi, ibidem, vol. 29, 

p. 109, fig. 14 (1926) &9<J. Kapasaes, Tp. Cpia.-Ma-r. Bi4A- (VKp. AKBA. 

Hayn), T. 4, c. 259 (1926). AAnaroa H ApnoAbflH, Onpea- HaceK. (t>HAHnb- 

esa, c. 351, MaA. 3. Santschi, Rev. Suisse Zool., vol. 38, p. 351, fig. 3. 
M. lobicornis: Forster, Hymen. Stud., vol. 1, p. 69 (1850) 59. Schenck, 

Jahrb. Ver. Nat. Nassau, vol. 8, p. 82 (1852). Mayr, Verh. Zool.-bot. Ver. 

Wien, vol. 5, p. 412 (1855) cJ, nee Nylander. ODBC. $. /^OBasHHa TOAOBH Tpoxn 6iAbuia sa mnpHHy B (1,12 pasa); roAOBa 
3 napaAeAbHHMH, 3AerKa onyKAHMH 6oKEMn . i HaaaBH^aflHO aaicpyrAeHHMH aaa- 
aiiwn poraMH. OepeflHifi Kpafl HOAOBOFO ujHTKa nocepeflHni inofli 3 ACABB no- 

MiTHOK) BH1MKOK). HoAO npOTH 1HUIHX BHfliB M y r m i C a Hafl3BHHafiHO BysbKC, 
3 By3bKHMH napaACAbHO o6Me2{eHHMH AOnaTHMH; nepCTHF TaKOJK CHAbHHHJ If 

y Moix CKseivinAapiB 3 oKOAHijb KHGBB = 4,12 4,37; aa BHMipaMH Santschi, 
y niB4eHHO-eBpone8cbKHx npeacTaBHHKiB 4,65. Pynna BycHKa yTBoproe KOAO 
OCHOBH pir, TpoxH MCHU1H8 sa npsjMHS, npH HOMy 3 cepeflHHH Kyx o6MeaseHHH 
nAOCKimoro Ayroro, niai y lobicornis, qepea ujo see yTBOpenHa Ha6yaae Ma- 
CHBHiuioro BHFAH4y; KOAO pory HeMae cnpaBSHboi Aonaxi i sin, noAi6Ho UK y 1 o- 
b i c o r n i s, o6Me*eHHH AHUIB BHrHyxoio nasoBHi, TCMHO 3a6apBAenoK) nAOCKOio 
o6AHMiBKoro; niAOuiBa nepernny, KOAH 11 posrAHAarn 3 noBepxni, uinpiua, nias 
y lobicornis; aa IIOTHAHIHHH KpaH pynKa sycHKa BHCTynae Ha rpy6nHy KOAO 

CBOFO 94 Ha TopaKC SBHiafiHO 3 pisKHM MeaoeniHOTaAbHHM BTHCKOM, HKHH npoTe 
P03BHHCHHH 3H3HHO CAa6uie. minim enmoTyniy AOBH, KOAO OCHOBH umpoKi, 
y KHiacbKHX npeACTaBKHKis noiviipHO m'AHeceHi, AHBepryroii, EnrnyTi HK Bcepe- 

AHHy, T3K i BHH3J CniHOTaAbHHH BHpis UIHpIIIHH 33 CniHOTaAbHy AOnaTb. FlepCAHH 

HacTHHa neTioAiocy Tpoxn TOHiiia, Hi* y lobicornis; TaK caiao i siAHOCHa BH- 
coTa BysAHKa Aeujo MeHiua i nepeAHifl pir fioro TPOXH ne TaKHH FOCTPHH m< 
y lobicornis. FIocTneTioAiqc, HK nopiBHHTH 3 lobicornis, 3HaHO AOBUIHH? 
MaKCHMaAbna AOBJKHHa goro Manxe AopiBHioe BHCOTi; ssepxy BIH BHAaeTbCH IIJH- 

pOKO OBaAbHHM, pasa B l d /2 IIlHpUIHM 33 nCTioAIOC. 

FoAOBa AOCHTb rpy6o noBSAOBKHO SMOpuiKyBaTa, npn qoiwy na 6oKax \"i iviiat 

3MOpIIIKaMH yTBOpJOK)TbC}J 3HaCTOMO3H J M1?K SMOpUIKaMH CAa6o BHHBAeHi TOHKH. 

HOAi SMOpIlIKH AHBepryiOTb; HOAOB3 HAO- 

BHpasHO noB3AoaaiHO iiiTpHxyBaTa . To- 
uje rpy6uie HOBSAOB^IHO SMopuiKyBaTufi, 

HOMy SMOpIIIKyBaTICTb AOCHTb npaBHAbHa; 

noxHAena nosepxHH eniHOTyiay rAaAKa fi 6AH- 
CKyis; neTiOAioc i nocTneTioAioc 3 AOCHTb pis- 

KOK3 nOB3AOB25HOK) 3MOpUIKyB3TicTK), HKa H3 

Bepxnifi noBepxni ocTaHHboro sHa^HO CAa6ma f 
nepiBHOMipHa i Ay^te Api6naj iwias 3MopuiKaMH 
rycTe noTOHKOBaHHH. FacTep TAaAKHH i Ay*e 
S. TiAO, He ssaasaiOHH Ha SMOpuiKy- 

BCe T3KH AOCHTfa 6AHCKyie. 3 AOB- 
PHMH, nOpiBHK)K)1H AOCHTb H3CTHMH 
BOAOCK3MH. 3a6apBACHHH JKOBTyB3T 

BaTO-6ype, TeuHime Ha BepxHi'fi noaepxHi ro- 
AOBH 8 racTepa, 3Ae6iAbiuoro ssaraAi AOCHTb 

T6MH6. /^OBKHHa 45 MM. 

9. 3araAOM noAi6Ha AO 5. LUnnH enino- 
Tyiay npnMi, KOAO OCHOBH innpOKi; AOBnna 
AO nepeAHboro Kparo eniHOTyuy. CxyAbnTypa 
rpy6ma. FloBSAOBKHa SMopniKyBaTicTb no'cepeAHni MesoHOTyiviy Ayx.e npaaHAbna,.* 
cnepeAy cxOAHTbca B OAHiS TOHuJ. ^OBjKHHa 5 6 MM. 

o. /tosasHHa pyqKH sycHKa AopiBHioe AOBmnni Tpbox nepuinx HA6HHKJB AKry- 
THKa pasoM ysHTHX. EninoTyM 3 MaACHbKHMH TynHMH saKpyrACHHMH rop6icaMH. 
FIpo^iAb neTioAiocy ssepxy AyracTHH, yAsoe AOBUIHH sa lanpuHy. FOAOB& TOHKO 
noBSAOB^HO lUTpHxysaTa, 3 rycTHMH TOHKaMH. MesonoTyiw ifliat nepCAHiwH pos- 

BHAK3MH MaHpiBCbKOl* 6opO36HKH TAaAKHH 1 6AHCKy t JHH, nO33A HHX SACTKa UITpH- 

xyaaTHH. CKyTCAiOM, ocHOBHa noBepxHa eninoTyiviy., piano SK i anaHHa i3CTHHa 
6oKiB TopaKCa, rycTiuie uiTpHxyaaTi, 3 rycTHMH TOHKaMH, MaToai; nocTneTioAioc, 
TaKcaMo i racTep, rAaAKi i 6AHCKyni. 3 piAKHMH BiAAerAHMH BOAOCKaMH. TBMHO- 
6yporo KOAbopy. KpnAa UK y 9. 4oBajHH3 44,5 MM. 

Beschreibung". . Kopf etwas langer wie breit (1,12 mal), mit parallelen,, 
schwach konvexen Seiten und sehr stark abgerundeten Hinterecken. Der Vor- 
derrand des Clypeus in der Mitte manchmal etwas konkav. Die Stirn zeichnet 
sich bei Vergleich mit anderen M y rjn i c a - Arten dadurch aus, dass sie ausserst 
Puc. 26. 5'Myrmica schencki. 

a roAOBa; b TOpaKc; c ov^Ka 
j . PJ HKa 

B npoq)iAb; d pir ft maom- 

c - nlflomsa 3H H3 y (opHr.). 

Tx AOpiBHioe BucTani B!A OCHOBH 95 

schmal ist und sehr schmale, parallelseitige Lappen besitzt; die Einschniirung ist 
sehr stark; If ist bei den bei mir vorhandenen Exemplaren aus der Umgegend vom 
Kyjiw 4,2 4,37, nach den Ausmessungen von Santschi bei siideuropaischen Ver- 
tretern 4,6 5. Der Scapus bildet an der Basis eine Ecke, wobei dieselbe von 
innen durch einen flacheren Bogen als bei lobicornis abgegrenzt wird, wo- 
durch die gesamte Bildung ein massiveres Aussehen erhah; an der Ecke fehlt 
ein eigentiicher Lappen und diesselbe ist nur, gleich lobicornis, durch einen 
flachen, nach aussen umgebogenen, dunklen Saum umgrenzt; die Sohle der 
Knickung ist breiter als bei lobicornis; iiber den Okzipitalrand ragt der 
Scapus um die Dicke an seinen Ende hinaus. 

Thorax meistens mit einer scharfen mesoepinotalen Einsenkung, welche in- 
dessen manchmal viel schwacher entwickelt ist. Epinotumdornen lang, an der 
Basis breit, bei den Kyjiwer Vertretern massig hinaufgehohen, divergent, so- 
wohl nach innen, als auch nach unten gebogen; der epinotale Ausschnitt breiter, 
als der epinotale Lappen. Der vordere Abschnitt des Petiolus etwas mehr ver- 
jungt als bei lobicornis; gleicherweise ist auch die verhaltnismassige Hohe 
des Knotens etwas geringer, sowie dessen vordere Spitze etwas weniger spitz als 
bei lobicornis. Der Postpetiolus ist in Vergleich mit lobicornis bedeutend 
langer; dessen Maximallange ist beinahe dessen Hohe gleich; von oben betrachtet,. 
erscheint der Postpetiolus breit-oval, etwa I'/a mal so breit wie der Petiolus. 
Kopf ziemlich grob langsgerunzelt, wobei sich auf den Seiten zwischen den 
Langsrunzeln Anastomosen bilden; zwischen den Runzeln schwach ausgepragte 
Punkte, auf der Stirn divergieren die Runzeln; das Stirnfeld deutlich langsgerun- 
zelt. Thorax noch grober langsgerunzelt, wobei die Runzelung ziemlich regel- 
massig ist; die abschiissige Flache des Epinotums sehr glatt und glanzend. Petio- 
lus und Postpetiolus mit ziemlich scharfer Langsrunzelung, welche auf der Ober- 
seite des Postpetiolus bedeutend schwacher, unregelmassig und sehr fein wird; 
zwischen den Runzeln eine dichte Punktierung. ' Gaster glatt und sehr glanzend. 
Der Korper ist ungeachtet der Runzelung doch ziemlich glanzend. Mit langen, 
verhaltnismassig ziemlich dichten, abstehenden Haaren. Farbe gelblich rotlichbraun, 
auf der Oberseite des Kopfes und der Gaster dunkler, meistens iiberhaupt 
ziemlich dunkel L. 4 5 mm. 

y ?. Im allgemeinen dem ahnlich. Die Epinotumdornen gerade, an der Ba- 
sis verbreitert; deren Lange dem Abstand von der Basis bis zum vorderen Rand 
des Epinotums' gleich. Skulptur grober. Die Langsrunzelung auf der Mitte des 
Mesonotums sehr regelmassig, vorn in einen Punkt konvergierend. Flugel in den 
basalen 2 /s braunlich. L. 5 1 mm. 

(5. Scapus so lang wie die drei ersten Glieder des Funiculus zusammenge- 
nommen. Epinotum mit kleinen stumpfen abgerundeten Beulen. Petiolusprofil 
oben bogenformig, doppelt so lang wie breit. Kopf fein langsgestrichelt, mit 
dichten Punkten. Mesonotum zwischen den vorderen Asten der Mayrschen 
Furche glatt und glanzend, hinter denselben etwas gestrichelt. Skutellum, die 
Basalflache des Epinotums, sowie ein betrachtlicher Abschnitt der Thoraxseiten, 
dichter langsgestrichelt. Petiolus kaum merklich langsgestrichelt, mit dichten 
Punkten, matt; Postpetiolus, gleich der Gaster, glatt und glanzend. Mit sparlichea 
abstehenden Haaren. Dunkelbraun. Flugel wie beim 9. L. 4 4,5 mm. 96 i eioAoriH BUnoBiAaiOTb, oieBHAHO, GiAbuioc-ri npeflCTaBHHKis Myr- 
~m I c a, aAe AeraAbHHX cnocTepejKeHb IIJOAO ijboro uje MOAO. 

Feorpatpiiae nomapenHH. Cepeflna ft niB^enna Espona (iTaAin), aa MOI'MH 

AOCAiAJK6HHHMH UIBBACbKi OCTpOBH FoTAaHA I EA3HA, mBHilHa MaCTHHa CBpOnefi- 

CbKoro CPCP (AemHrp. p.), KOA. BsrrcbKa, HepMCbKa, PnsaHCbKa ry6. , SaKaBKasan. 
B Mexax YKpai'HH SHaHAena MHOIO Ha 3BHHoropOAiijHHi (KniBigHHa), Ha Mep- 
i (CrapociAAH KOAO Knesa) i B HafiGAHmMnx OKOAHJJHX Knesa. TyT Bona 
SHaHHo piAiue, nia TaKi BHAH HK r ubra laevinodis i sca- 
b r i n o d i s. 

[Myrmica (Myrmica) schencki Em. var. subopaca K, Arnold! (in litt.)] 

Onac. $. If = 5,0. MeaoeniHoxaAbKHfi BTHCK ACABC nosHaneHHS. LUnnH eni- 
HOTyiay npaiai, KOpOTiui Hiai y THny (0,35 MM), 6iAbin niAHeceHi. FlynKTHp iiia 

SMOPUIKaMH, OCO6AHBO Ha 6oK3X TOAOBH, pO3BHHyTHH RyZMe i TOMy TiAO AHIU6 

e. FycToro TeMHo6yporo KOAbopy, oco6AHBO TCMHOFO 3Bepxy; sycHKH, 
ft HOFH 6ypi. /^oeaiHHa 4,5 MM. 
Beschreibung. 5. If = 5,0. Mesoepinotum-Einsenkung kaum angedeutet. Epi- 
notumdornen ganz gerade, kiirzer als beim Typus (0,35 mm), mehr aufrecht ste- 
hend. Die Punktierung zwischen den Runzeln, besonders auf den Kopfseiten, 
starker entwickelt und dadurch der Korper nur halbglanzend. Durchaus dunkelbraun 
gefarbt, besonders oben; die Fuhler, Mandibeln und Beine braun. L. 4,5 mm. 
Snaxo^HEge: OpoBaAAa (KpacHaa MorHAa) B ^OHeHbKOMy 6acefiHi, C. Me#ee- 
. A ea (jvfs 5632) 22. 

Tribus Pheidolini Emery 

Pheidolini: Emery, Rend. Accad. Sc. Bologna (19131914). 

Phe idol idae (part.): Emery., Boll. Soc. Ent. Ital., vol. 9, p. 72 (1877). 

Pheidolii + Myrmicii (part.): Forel, Ann. Soc. Ent. Belg., vol. 27, p. 164, 

165 (1893). 

Attidae (part.): Fred. Smith, Cat. Hym. Brit. Mus., vol. 6, p. 161 (1858). 
My rmicin i (part.) -j- S t e n ammini: Ashmead , TheCanad. Ent., p. 383(1905). 

MopcpOAoriHHa xapaKTepHcxiiKa. IllnnH na roMiAKax nir cepeAHbo'i i 
napH npoc'xi a6o i'x aoBciwi HCMae. KpHAO nepeAHboY napH SBHHafino s 

3aMKH6HHMH Ky6iTaAbHHMH KAiTHHKaMH. BwHJlTOK I1JOAO HbOFO B naA6apKTHHHiB 

i CTauoBAHTb Stenamma, OxyopomyrmexiSymbiomyrma, a TaKoai 
Aphaenogaster i Sipholinia, y JIKHX TJAbKH o^Ha Ky6ixaAbHa KA!- 
riocrneTioAroc npHHACHOByerbCH AO nepeAHborb KiHija racrepa. Biini na- 
CTHHH qoAOBoro ujHTKa He niAneceni y BHrAaAi KHAH, ujo posAJAae ujHTKOBy Ta 
.BycHKOBy jiMKy. MOAOB! BaAKH MicTHTbCH na nOMipnifi BiACTani OAHH BIA OAHOFO. 
Mi HHX BAaerbCH nepeAHiH Kinei^b HOAOsoro iu,HTKa. BycHKH y $ i ? 3 12 (HK 

.BHHHTOK 3 11) HACHHKis, y cJ 3 13 (a6o 12). 

Genus Stenamma, Westwood. 

Stenamma: Westwood, Intr. Mod. Class. Insects, Synops., vol. 2, p. 83 
(1840) cJ.Ern. Andre, Spec. Hym. Europe, vol. 2, p. 271, 310 (1883) $?d. 
Stenamma (part.): Emery, Zool. Jahrb. Syst., vol. 8, p. 298 (1895). 97 

Asemorhoptrum: Mayr, Europ. Form., p. 71 (1861). 

Formicoxenus (part.): Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, vol. 5, p. 413 

(1855) 6 (nee S ? ). 

Aphaenogaster (part.): Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, vol. 36, 447 (1886). 
My r mica (part): Nylander (1849), etc. 
My r mica (Tetramorium) (part.): Nylander, Ann. Sc. Nat. Zool. (4) 

vol. 5, p. 88 (1856). 

Formica (part): Fred. Smith, Trans. Ent. Soc. London (2), vol. 1, Proc. 
p. 82 (1851). 

MopcpOAoriiHa xapaKrepncTHKa. 5. OoAiivioptfisM BHHBABHHH maAO. FoAOBa 
BHAOBjKeaa. MOAOBHS IIJHTOK 3 aaoivia IIOBSAOBKHHMH KHAHMH, iijo KOHsepryioTb 
y nanpHMKy nasafl. HOAOBI BaAKH KoporKi, 36AHJK6Hi, MaAO BHAaKDTbCH. HoAOBa 
FAH6oKo BAyuieHa, MaAO BiAOKpeMAeHa a6o 8 soBciiw He BiAOKpeMACHa 
HOAOBoro iijHTKa. O<d MaAenbKi, MiCTHTbca 3HaHHO Bnepe4 sifl cepeflHHH 6oKiB 
TOAOBH. ^.yBaAbija ompoKi, noMipno BHrnyTi 3 4pi6HHMH ay6HHKaMH. ByCHKH 
12 : iAeHHKOBi, B npoKCHMaAbnifi noAOBHHi AyracTO BHrHyri, nocrynoBo, aAe HHwaAo 
40 Kinyn; 1-8 HABHHK aasryTHKa BHflOBateHHS; KiHijeBi 4 WH 5 HAB- 
nocrynoBo y^oBasyioTbCH H yTOBujytOTbcn, yTBOptoiO4H 6yAaBy, AOBiiiy nia 
peiura AJKryiHKa. FIpoiv.eaoHOTaAbHHH IUOB Ha cnHHHOMy 6oyi HenoMirHnfi. Mesoe- 

IliHOTaAbHHH UIOB TAH6oKO BAyUieHHfi. ErUHOTyM O36pO6HH8 3y6HHKaMH HH KO- 

POTKHMH umnaMH. FlerioAioc 3 AyiKe yAOBflieHHM CTeSeAbijeM, na HKOMy MaACHbKHH 
syaAHK. FIocTneTioAfOc, KOAH AHBHTHCJI ssepxy, 6iAbui-MeHin KyAacTaS, Tpoxa 
:mnpuiH8 sa nerioAioc. 

?. Tpoxn Kpynniuia aa $. foAOsa HK y , OH! 6iAbini i KpiM Toro nopiviaAbHO 
i BiHKa. TopaKC KOpoTKHH, cnepeAy poaiUHpeHHH i B nonepeHHOMy Ha- 
TpoxH nAocKHH. FlepeAHJ KpHAa 3 OAHOK) Ky6iTaAbHOio 8 

y CBponeScbKHX BHAis THny Formica. 

cj. FoAOBa aaKpyrAena. OH! ne Ayate BeAHKi i noMipno onyKAi, 
MaSase AO nepeAHboro pory TOAOBH. MOAOBHH UJHTOK KopOTKnS, onyKAH8. HOAOBI 
BaAKH 4y*e KopoTi. /KyBaAbijH sysbKi 3 rpboiwa 3y6^HKaMH. Py^Ka BycHKa AOB- 

HiHHOK) AOpisHJOe TpbOM HaH6AHa5!HM HACHHKaM A^ryTHKa, pa3OM y3HTHM, 3H3MHO 

KopOTma sa U,\AH& A^ryTHK; qAeHHKH nocTynoso yAQBJsyiOTbCH B nanpflMKy AO 
jatryTHKa, He yTBOpwroiH BHpaano BHHBAeHoT 6yA3BM. TopaKC KOPQTKHH 
MeaoHOTyM AOMiHye HBA npOHOiyMOM; MaSpiscbid 6opo3eHKH 6iAfaui- 
po3BHHeni. OcHOBHa nosepxHH eninOTyiwy yAOBasena, 3 napoio MaACHbKHX 
3y6HHKis. DeTioAioc TOHKHH, 3 MBHUI BHHBAenHM sysAHKOM. KpHAa SK y $. 

EKOAorifl 3 exoAoriH. ?KHByTb HHCACHHHMH rpowaAaiviH y BOFKHX Micgax, ro- 
JYOBHC cepeA AHCTJIHO'I xpyxw. 

FeorpasjjIiHe nosmspeHESi. FliBHiHaa 8 nisAeHHa Eepona, CepeAseMHOMopcbKa 
o6AacTb, HnoHi'H, RiBHinHa AiviepHKa. B CPCP BiAOMa AAH YKpaYHH, Kasani, 
KaBKasy 8 TypKecxaHy. 

TpanAaeTbCH B KonaAbHOMy crani, B MHrapi. 

[Steraamma westwood! westwoodi Westwood] 

S. wesiwoodi: Westwood, Introd. Mod. Classif. Ins., vol. 2, p. 226, fig. 
86, 11, Synops., p. 83 (1840) cJ. Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond., vol. 21, 
.576-7 98 

p. 217. tab. 23, fig. 21 (1854) <$. Ern. Andre, Spec. Hym. Europe, vol. 2, p. 312, 

tab. 16, 20 (1882) 2 9 S. HaconoB, MSB. H. O. A. E. A. 3., T. 58 (1889) $ ? cJ. 

PyacKHg, Myp. Poc., T. 1, c. 709 (1905). Emery, Deutsche Ent. Zeitschr., p. 306,. 

fig. I (1908). Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, vol. 46, tab. 4, fig. 7, 8 (1915).. 

Donisthorpe, Brit. Ants, p. 139, tab. 8 (1915). Forel, Fauna Insect. Helvet. 

Hym. Form., p. 36 (1915). Emery, Bull. Soc. Ent. Ital., vol. 47, p. 127, 128,. 

fig. 22, 1 (1916) 5?d. Soudek, Mravenci... Ceskoslovenske republ., p. 32 

(1922)5 9 cJ. AAnaroB H ApHOAbAH, Onpe4. HaceK. CpHAHnbCBa, c. 725 (1928). 
S. westwoodi (part.): Mayr, Europ. Formicid., p. 56 (1861). Forel, Fourmis 

Suisse, p. 82 (1874) d (excl. 59). 

Myrmica lippula: Nylander, Act. Soc. Sc. Fennicae, vol. 3, p. 41 (1849) 5. 
Myrmica (Tetramorium) lippula: Nylander, Ann. Sc. Nat. Zool. (4), 

vol. 5, p. 3, ffg. 37/38 (1856) 5. Fred. Smith, Cat. Hym. Brit. Mus., voL 

6, p. 118 (1858) 59. 

Tetramorium lippulum: Roger, Berl. Ent. Zeitschr. , vol. 3, p. 258 (1859). 
Asemorhoptrum lippulum: Mayr, Eur. Formicid., p. 76 (1861). Forel, 

Fourmis Suisse, p. 80 (1874) 59. 

Myrmica debilis: Forster, Hymen. Stud., vol. 1, p. 52 (1850) cJ. 
Myrmica minkii: Forster, Hymen. Stud., vol. 1, p. 52 (1850) 5. 
Formica graminicola: Fred. Smith, Trans. Linn. Soc. Lond. (2), vol. 1* 

Proc. p. 82 (1851) 5 nee Latreille. 
Myrmica graminicola: Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond., vol. 21, p. 216' 

(1854) nee Latreille. 
Myrmica laeviuscula: Schenck, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, vol. 8, p. 132 

(1852) 6 <excl. 59) nee Forster. 
Formicoxenus nitidulus: Mayr, Verh. Zool.-bot. Ver. Wien, vol. 5, 

p. 418 (1855) <J (excl. 59). 
Myrmica (Stenamma) nitidula: Nylander, Ann. Sc. Nat. Zool. (4), 

vol. 5, p. 94, tab. 3, fig. 11, 42 (1856) cJ (excl. 59). 

GAHHHH 3HaiiAeHHH Ha YKpaVHi BHA e St. westwoodi Westw., aAe ^H npeA- 
CTaBA6Hnft B'IH Ha YKpaVHi, KpiM OHHcaHHX HHjKie subsp. ucrainicum K. Arn. 
i subsp. golosejevi Kar., xaKO* i HOMinaTHOK) pacoro HeBiAOMO i Ha Mi8 no- 
Haeirb AyJKe cyMHJBHO. Nylander (1848) BiASHa^ae ,,S t. westwoodi AAH 
Poci'i, a PyacbKuu AAH KaBKaay. IlHTaHHH npo ichyBaHHa B CPCP 
pacH noTpe6ye uje nHAbnoro AocAiAasenHH. /JaAbiiiHH OHHC HOMJHaT- 

HOl' paCH, CKAaACHHH MHOK) H3 OCHOBi iCHyiOHHX pHCyHKlB i OnHCJB, a TaKOat BHB- 
H6HHH THX, UJO 6 B M6H6 (no OAHOMy eK3CMnAflpy) 5, 9 i d 3 OKOAHlJb ^pCS- 

Aena Ta 5 5 3 ocTposa ToTAaHAa n noAaio AAH nopiaHeHHH 3 HHMH onHcanux 
ABOX AaAbuiHX pac. 

Onac. 5. FoAOBa BHAOBHtena '), 3 napaAeAbHO 3AerKa onyKAHMH 6oKaMH, npa- 
MHM noTHAHHHHM KpaeM i Tpoxn saKpyrACHHMH sa^HiiviH poraMH. Oni ') FoAOBa 3ra4anoro flpesfleHCbKoro cKaeMnArpa B 1,19 pasa 6iAbina BflOBa: HIJK yiunp, y5 5 
3 oirposa FoTAanfla B 1,16 paaa, y 2 5 3 FiparH (Arnold!, Zool. Anz. Bd. 75, 1928, p. 2 '3) 
B 1,18 pj3a, a 3a pncyHKOM Donisthorp-a (1915, p. 140, fig. 74) y aHiAiHChKoro 5' B U^ piasa. 
AAC rpetja CKasaiH, njo a MBAO AOBipf.K) pBcyuKaM Donisthorp-a lepea 99 cnepeay HOAOBHHH AOB%HHH FOAOBH. Py^Ka BycHKa HC AOxoAHTb a 
THAHiHoro Kpaio Ha rpy6nny KOAO cBoro saAHboro Kimja; 27 qAenHKH ' 
THKa noMirao iimpiiii aa i'x ^OBXHwy; 6yAaea HCEHpaaao Bi'AMeatOBaHa, 
AOBiua aa peiiiry AasryrHKa; KinijeBHa HAeanK npH6AH3HO xaKHfi aaBAOBasKH, HK 
TpH nonepeAHi pasoM yami. Tpu nepoii HACHHKH GyAasH nocrynoBO 
i niHpuiaiOTb, npH noiwy AoaatHHa KO*noro npn6AH3HO Aopisnioe fioro 
^KysaAbga 3 TpbOMa KpynHiiiiHMH roCTpniwn nepe4HiMH sy6ijRMH'i 
UIHMH noaaA HHX, 3 HKHX Aaa caiai aaAni SOBCIM MaACHbKi. 

FIpOTOHyM nOMl'pHO OnyKAHH, eniHOTyjU 3 rOCTpHMH, TpOXH KOAK)HKOnOAi6HHMH 
KOpOTKHMH 3y6HHKaMH. OeTioAIOC 3 KOpOTKHM BySAHKOMJ nOCTneTlOAroC 

opn HOMy mnpHHa fioro npH6AH3HO AOpiBHioe AOBHHi. 
Puc. 27. Stenamma westwoodi. a J B npo(piAi>; b ey- 

CHKH npn 6iAbmoMy s6iAbmeHHi; c eninoTym i CTe6eAbge $ ; d 

roAosa (5 ( 3a Emery). 

FoAOBa cirqacTo siaopuiKyBara, 3 nomiTHOio nepesaroio noB34OBKHHX SMOpmoK, 
oco6AHBO na cepeAHbOiay yiacTKy; nepeAHH wacTHHa HOAa naBirb Ma@%e BHKAIOHHO 
noB3AOB*Ho SMOpaiKysaTa. ITpOMiajKH mm noBSAOBaiHiiMH i ciTqacTHMH SMOpuiKaiaH 
H rycTO noTO^KOBani; cepeA BinoK ciTKH e 6araro MaACHbKHX, npH6AH3HO 
, K! aBTopn noanaqaioTb naaBoio MMOHOK; y KoasHifi flMOHiji 3 ce- 

pe4HbO'l TOHKH CTHpHHTb HiHHH BOAOCOKJ T3Ki BOAOCKH pOSKHAam T3KO3J 

MI* noB3AOB2KHHMH 3MOpiiiKaMH. CepeAHin yiacTOK MOAOBoro iijHTKa Ayase 

KHH i 6AHCKyHHH; T3K caMO i WOAOB3 HAOIIJHHKa, HC SBaasatOHH Ha KJAbKa HAOCKHX 

TOHOK, Aye TA^AKa H 6AHCKyqa. ToAOBa BsaraAi AocHTb 6AHCKyMa. TopaKC rpy6o, 
roAosne B noB3AOBaHOMy HanpMKy, SMOpniKyBaTHH i nonacTH 3 cixiacTOK) cKyAb- 
nTyporo, Hafi6iAbuie ssa^y; si^Ka C!TKH xyr Maii%e aci BHAOBweni, a raKHX HM- 
KysaTHx UK Ha roAosi AY^e neSaraxo i $opMa ix MCHIU THnoBa; HiaHHfi nyHKTHp 

MJJK 3MOpIIIKaMH 6 TlAbKH B 33AH'H laCTHni TOpaKCa. CTe6eAbIje AOCHTb ] ) 3a AoHOAbAi ySt. westwoodiwestwoodi mupBHa qAeHHKiB 6yAasn 6iAbina nii 
na, a B iniuHx Stenamma BIH si^SHaqae iHiui BiflxHAeBHfl posiaipis nepmnx 3-x ^AeHHKiB 6yAaBH, 
aid raKoa SOBCJM ne BianoBiflaiOTb MOIM BJiMipaM. KOAH AOCAIHUTH BycHKH npa Bifl6nTOMy OCBIT- 
AeHni, TO nepini TPH qAenHKH 6yAaBH y $ St. westwoodi westwoodi, St. westwoodi 
ucraincum K. Arn. i St. westwoodi golosejevi Kar. npH6AB3HO o^HaKOsi B aoBJKHHy 
K lUHpHny i B HanpHMKy so KIHHH ^iKryTHKa nocTynOBo ^osmaiOTb J nmpmaiOTfa; Te came BHaujva- 
eTbca i na npenapaTax y 6aAb3aii 3 TOK> pisHHijero, njo TyT acao BHAHO, DJO ^ABKHKH 6yAaBn, 
Ri, noai6HO no scix MAeBHKJB fl;ryTHKa, 3<JAeHOByWTbCH Ha spaaoK niasopnoT rpyb'H, 
sci noMiTHo 6iAbini BflOBHi aiiK yiUHp. 100 

i, noAi'QHo no xopaKca, 6AncKyne. Facxep Ayme 6AHCi<yMHH 3 H!?KHHMH xo<maMH, 
ujo MaiOTb na co6i BOAOCKH, KOAO caMoV OCHOBH a niatHHM noBSAoaasHHM uixpH- 

XOB3HHflM. FoAOBa fi TOpaKC 3 KOpOTIUHMH, raCXep 3 AOBO1HMH KOCO BlflAerAHMH 

BOAOCKaMH. Horn 8 pyiKa aycHKa s KopoxuiHM rycTHM onyiueuHflM. ?KoBxyBaxo- 
BOxpncToro, t a6o wepBOHyBaxo-ipJKaBoro KOAbopy; npHAaxKH, cre6eAbije 8 racxep 

HCHlIIli. - /{oBJKHHa 3 : 3,7 MM. 

?. FoAoaa JIK y $. CKyAbiixypa xpoxH Ayasia; onyuieHHH Tai<e came. 3a6aps- 
ACHHH TCMHiiue nias y $, ipataBo-6ype, Ki'nijiBKH R racTep qepBOHysaTi (saSapBACHHH 
MOro CKSCMnAHpa ? a OKOAHgb ^UpesAena raxe JK azoBTysaTO-BOxpHCTe HK i B 5). 
KpHAa npHAHMAeni, 3 acHo6ypHMH HAKaMH. ^OBXHHa 4 4,6 AJI. 

<J. Z[oB2KHHa roAOBH Ha pHcyHKy Emery B 1,15 pasa 6iAbma aa mnpHHy 
(y MOFO 4pe3flCHCbKoro eKseMHAapa B 1,17 pasa); noaa/i 4ysKe onyKAnx oqeft i"i 
KpaV KOHBepryrorb 6iAbm-MeHtu Tpanei^iOBaTo; noTHAHHHHS KpaH ypisaHHS, 3 sa- 
KpyrAenHMH saaniiviH poraMHj y sraaaHoro ^peaaencbKOro ensewnAHpa BOHH 
saKpyrAeni ay^qe; cnepeAy roAOBa iHMaAO 3ByjseHa i IJHM siapiaHaeTbca oia pu- 
cynKa Emery. Py^Ka sycHKa He Aoxoflnxb 40 nepeAHboro BiHKa Ha rpy6nHy 
KOAO CBOPO aaflHboro KIHLJH. ^.yBaAbyn 3 TpbOMa rocrpHMH 3y64HKaMH. 

EninoTyM 3 TpaKyrHHMH BHCTynaMH, HK! B apesACHCbKoro eKseunAHpa 
6iAbtue, nias ije noaano na pucynKy Emery. FleTioAiqc 
AHiiie TpouiKH ByaAysaTO yTOBigeHHfi; nocTnexioAioc 

FoAosa rycro noTOiKOBana, niB6AHCKyqa; cepeAniH ynacroK ^IOAOBOFO ujHTKa 
Ayace rAaAKHft i SAHCKyHHfi; HOAOBa nAOiijHHKa IIAOCKO noTOHKOBana, Ay*e 6AH- 
CKyia. TopaKC HepiBHOMipno iiiTpnxyBaTHH, noTOHKOBaHHH, na 6oax iiiTpHxyBaTHft 
rpy6uie, rpoxa 6iAbiii 6AHCKywHit nias roAosa. EninoxyM ssepxy i saaAy A3ep- 
KaAbHo TAaARHS. CTe6eAbije fi racrep rAaA^i fl 6AHCKyqi, onymeHna HK y ^ 
6ypnfl; x.yBaM>u,, BycHKH 8 HOFH 6ypyBaxo-a5OBTi. ^,OB!KMia 3,5 MM. 

i CTOAoriH. ?KnBe B Aicax, rpHMaerbCH B ivricyax BOFKHX, 
B seniAi niA MOXOM, onaAHM AHCTHM, PIAKO B THHAHX HHHX i nig. Ka- 
TpanAHeTbCH pi^KO i fioro TpyAHO snaxoAHTH (Pyacbituti). 

He noranpenHH. FliBHi'iHa, cepeAHH i nie/ieHHa Espona; H 
Vi B MarepiaAi 3 ocTpoaa FoTAanAa (H. Lohmander). Nylander BiASHaqae 'ii 
,,niBAeHHOi PociV", a PyscbKuu AAH Stenamma westwoodi ucrainicum K. Arnold! 

Stenamma ucrainicum: K. Arnold!, Zool. Anz., vol. 75, p. 209, fig. 1, 2, 
3, 4 (1928) 59(5. 

Onnc. g. 3a Apnojibji, roAOBa Tpoxn AOBiiia H Byasqa, Hira y rnny; ijboro 
H na ocHosi Moro nopistnommi ne^ocTaTHbo MarepiaAy He Moajy nepeaipHTH. 
y ABOX opHrinaAbHHX eKaeMnAapis, iijo e 3 wene, roAOBa HIHHM ne pisHHTbcn B!A 
Tuny (AHB. npHM. 2). O^i oco6AHBo 4pi6ni; Yx nonepeqnHK AOpisHioe 0,02 MM. 
TopaKC HHSJ^HS i nAOCKi'mHfi nisay Tuny, s KJAbKOMa TOHIIIHMH uiHnHKaMH eniHOTyMy. 

BepxHH noAOBHHa noxHACHOi nosepxHi eninoryMy nepiBHOMipHO nonepeMHO 
uiTpHxysaTa, HHHJHH rAa^Ka i, nOAiSno ,40 BepXHboV, Ayase 6AHCKyna. 3aAHH na- 
CTHHa ByaAHKa nefioAiocy i GOKH nocTnerioAiocy aAerKa noBSAOBasHO SMopoiKy- 
Baxi. OnyiueHHH HK y THny, aAe BOAOCKH ssepxy Ha FOAOBI 8 norax xpoxH AOBUII. 101 

3a6apBACHHH eapiroe sip. MepBOHyeaTo-6yporo a TCMHo6ypHM t'lMaM i I-M KJAB- 
H6M racTepa 40 T6MHo6yporo a T!M'HM i I-M KiAbijeM racrepa rycroro TCMHO- 
6yporo KOAbopy. /^OBiKHHa 4 MM (aa ApHOJibgi TOHHO: 4,78 MM)' 

?. /KyBaAbija a 4BOMa AOBrmvm ay6ijHMH i 6-Ma MaAenbKHMH, HeoAnaKOBHMM 
aaB6iAbiiJKH ay6HHKaMH. KpHAa jKOBTyBa-roro, Hcno6yporo KOAbopy 3 HCHOJKOBTHMH 
aiHAKaMH i TaKoro %L KOAbopy nABMKOio na KiHiji. 3a6apBACHHfl T6MHo6ype, K!H- 
UJBKH 6ypyBaTO-JKOBTi; y TeMHiiiiHx eKaeMnAapis Horn 6ypi, sycHKH T6MHo6ypi. 
/toBasHHa 4,6 5,6 MM. 

3. FoAOBa (6ea o^efi) BHflOBaseHa, rpoxn aBy^ena asaay, a oco6AHBo cnepeay, 
nofli6ao AO Moro CKaeivinAapa a OKOAHIU> /IpeaaeHa i nepea ije pianHTbcn sia 
pHcyHKa Emery (Deutsche Ent. Zeitschr., 1908, p. 306, fig. 1-d). HOAOB! BBAKH 
KopOTKi, nofliGno 40 THny (ae 4OBmi, UK aasHanae ApHOAbjil). CnyAbnTypa 
i aa6apBAeHHH 6iAbiu-MeHiu K y THny. ^oBJKHHa 4,2 5 MM. 

Beschreibung. S. Nach Arnoldi soil der Kopf etwas langer und schmaler 
als bei dem Typus sein, was ich auf Grund meines ungenugenden Vergleichsma- 
terials zu prufen keine Moglichkeit habe. Bei den 2 bei mir vorhandenen Ori- 
ginalexemplaren zeigt der Kopf keinen Unterschied vom Typus. Scapus und Cla- 
vaglieder wie beim Typus (vgl. die Anmerkung 2). Augen besonders winzig, deren 
Durchmesser 0,02 mm. 

Thorax niedriger und flacher als beim Typus und mit etwas feineren Epino- 
tumdornen. 

Die obere Halfte der abschiissigen Flache des Epinotums unregelmassig quer- 
gestrichelt, die untere glatt und, gleich der oberen, sehr glanzend. Der hintere 
Teil des Petiolusknotens und die Seiten des Postpetiolus schwach langsgerunzelt. 
Pubeszenz wie beim Typus, aber die Harchen auf dem Kopf und den Beinen 
etwas langer. Die Farbe variiert von rotlichbraun mit dunkelbraunem Scheitel 
und 1. Gasterring bis dunkelbraun mit tiefbraunem Scheitel und 1. Gasterring. : 
L. 4 mm (nach Arnoldi genau: 4,78 mm). 

?. Mandibeln mit 2 langen Zahnen und 6 bis 7 kleinen, breiten ungleichen 
Zahnchen. Fliigel gelblich hellbraun mit hellgelbem Geader und ebensolchem 
Randmal. Farbe rotlichbraun, Gliedmassen braunlichgelb; bei dunkleren Exem- 
plaren Beine braun, Fiihler dunkelbraun. L 4,65,8 mm. 

c?. Kopf (ohne Augen) langlich, etwas nach hinten, besonders aber vorn ver- 
jiingt, wie bei meinem Exemplar aus der Umgeg. von Dresden, wodurch also von 
der Abbildung von Emery (Deutsche Ent. Zeitschr., 1908, p. 305, fig. 1 d) ab- 
weichend. Stirnleisten kurz, wie beim Typus (nicht lang, wie Arnoldi angibt!). 
Skulptur und Farbung etwa wie beim Typus. L. 4,2 5 mm. 

ApHOAbAi poarAHaae St. ucrainicumHK camocTiiiHHfi BH^, rpyHTyroHHCb 
roAOBHe Ha CBoepiAHHx oaaanax S ($opMa FOAOBH), BiaaHaiaeTbca paaoM a THM, 
ujo nicAH TOHHi'moro 4OCAi4aieHHj) ? i d St. westwoodi MOJKC BHHBHTHCb, 
Lgo u,a (popMa e CKOpuie niABH4 St. westwoodi. Tenep a Mas aiwory 4OCAi- 
4HTH THHOBHX npeflCTaBHHKiB ycix rpbox Kacx westwoodi a SaxiAHoV Esponn 
i npHX04asy 40 BHCHOBKy, ujo 4-^H BHAiACHHH ucrainicum B OKpeMHfi BHA He- 
Mae 4OCTaTHix niACTas. 

3HaxoAHLge ii eKOAorin. L|K> Mypamny SHafiiiiOB K. Apnojib^i Bnepme 
1923 p. B OKOAHijflx /toneijbKoi 6ioAonHHOi craHiiii' KOAO SiaieBa ( 102 

LJe ijTHnoBHfi npeflCTaBHHK crapnx Ay6oBHx AIC'IB ujeT MicijeBocxi. 3a iac 
1923 40 1926 poKy B!H 3Ha8iiioB 15 KOAotdH ijieT MypauiKH ($, ? ?, cJcJ). 

Stcnamma westwoodi golosejevi Karawajew Stenamma golosejevi: Karawajew, Tp. Cpia.-Mar. 

HayK.), T. 4, c. 68, P nc. 5 (1926). Arnold!, Zool. Anz., vol. 75, p. 212 (1928). Bi^HOiueHHH AOBSKHHH TOAOBH AQ i"i innpnHH raice came, UK i B 
ucrainicum, aAe roAosa SByajena cnepe^y, a oco6AHBo 33a#y i qepes ije 
6oKH onyKAi'uii. PyiKa sycHKa H HA6HHKH 6yAasH HK y westwoodi west- 
woodi H westwoodi ucrainicum (nopiBH. npHM. 2). HMOK Ha ropaKci 
HeMae. fl,OBxuna eAHHoro eK3CMnApa, iijo e B Mene, AOpiBHioe Mafie 3 MM. 
Diagnose, g. Das Verhaltnis der Kopflangfe zur Kopfbreite ist dasselbe, wie 
bei ucrainicum, aber der Kopf ist nach vorn und besonders nach hinten ver- 
schmalert, wodurch die Seiten mehr konvex sind. Scapus und Clavaglieder wie 
bei westwoodi westwoodi und westw. ucrainicum (vgl. die Anm. 2). 
Die Grubchen auf dem Thorax fehlen. L. des einzingen vorhandenen Exem- 
plars nur kaum 3 mm. 

9 i c? ijboro niABH/iy e B KOAeKijii npo$. A. F. Ae6e^eea (3ooA. Kaeiner 
CiAbCbKo-rocnoflapq. iHCTHTyry B FoAOcieBi). Ha aiaAb, n ne Mas SMOPH i'x 
onncaTH. 

SHaxoAHoge. BOFKT qacTHna AHCTBHHOFO Aicy 3 crapmviH AHnaMH B TOAO- 
ciesi nia KHSBOM, 13 VI 1926, B. Kapaeaes (N 3051), 1 % IU'A onaAHM AMCTHM. 

Genus Symbiomyrma Arnoldi 
Symbiomyrma: Arnoldi, Zool. Anz., vol. 91, p. 267, fig. 15 (1930) 

Mop(f)OAoriHHa xapaKTepacTHKa. ?. BycnKH 12-HAeHHKOsi. Il|eAenoBi iwagKH 
6-iACHHKOBi, ry6ni 4-HACHHKOBi. HeMae ocrporiB na rowiAKax 2-oi 3 3-o'i napH 
nir. Oepeani KpHAa 3 OAHOIO Ky6iT3AbHOio KAirHHKOio i 6es AHCKoiflaAbHoi 

(oCTaHHH BJAKpHTa). FTeTioAIOC 3HH3y 3 KOHilHHM nHOTHKOM. OoCTneTiOAKJC 3HH3y 

npoAOBisyetbCH B MacHBRHfi KOHycysaTHH anpicT. ?KaAa Heiaae. Kacrn po6irHH- 
K\B Heuae. 

3. BycHKH TaKoas 12-HACHHKOBi. FleTioAioc 3HH3y 6ea nuntHKa, nocTne-rioAioc 
3HH3y nisKyAHCTO saKpyrACHHfi. B penrri OCHOBHHX osnaK nofli6HH8 AO ?. 

Symbiomyrma karavajevi Arnoldi (pHC. 28) 

Symbiomyrma karavajevi: Arnoldi, Zool. Anz., vol. 91, p. 267. 

fig. 1-5 (1930) $c5. 

OHHC. $. 4oB*HHa POAOBH rpoxw 6iAbiua (B 1,0 pasa) aa niHpHHy; ssaay 
rpoxH Byati.a mx. cnepeay, noaa^y oqe8 o6iwe)KeHa nisKOAOM (OIIHC 

AificHocri, aAe HC sa pncynKOM, igo noAae roAosy HaxnAeny 
Oii BCAHKi, uiHpoKo OBaAbHi, onyKAi, AeataTb Ha cepeAHHi 6iiHHX KpaiB. BiiKa 
AoSpe posBHHCHi. MoAOBHH ujHHOK HK y M y r m i c a: ssepxy onyKAHfi, cnepeay 

nisKOAOM. ?KysaAbHH KOpOTKi H mapoKi, AonaTonoAi6Hi, 103 3 ABOMa GiAbUIHMH KpaHHilVIH 3y6jiflMH i ABOMa 4pi6HilHHMH IIO3a4y; TiAbKH 

40BniHH KpaSm'fi 3y6*iHK sarocTpeHHH. HOAO iunpoKe (If = 2,37), 3 

6OK3MH, flKi TJAbKH 33aiV TpOXH AHBepryK>Tb, 3 AyJK6 3arOCTpeHHMH AOJiaTflMH 

-UK y Myrmica rugulosa af5o M. rubra-laevinodis. HoAOBa nAOiijHHKa 
xpHKyTHa. PyqKa sycHKa BHCTynae sa noTHAHHHnfi Kpafi MaHate na no- 
rpy6nny KOAO CBOPO KiHtja; AosstHHa 11 4opiBHroe a /a AOBHHH 
orate B ocHOBnift qsepri panTositua niat y rubra-laevinodis AyracTO 
i na ijbOMy npOTHsi Tonuia. OepiuHH HAC- 
HHK flasryTHKa rpoxn AOBUIHH aa 2 -f- 3; 
jlOBaiHHa qAeHHKiB 36 npHGAHsno 40- 
piBHioe uinpHni, pemra AOBiiii; 3 4 K!H- 

IJCB] HACHHKH yTBOpK)K)Tb ACflBC BiAO- 

KpeMACHy 6yAasy. 

y TOpaKca enicTepuiT (2) i eniwie- 
PHT (2) o6oniAbHO flo6pe a 
BHCTynae sropy y BHrAHa BysbKoro no- 
aiepeiHOro HaAHMy. OcnoBHa noBepxua 
eninoTyMy HaASBHiaHHO KopOTKa, KOAH 

^HBHTHCH 3B6pXy, paxyiO^H BJA CCpeA' 

' niBKpyrAOi Meati noxHAeno'i no- 
Byaiia niat Ha^HM Mera- 
HOTyiwyj y Api6HHX eKseMnAapis i"i xyT 
BasiTb soBciivi neiviae. LLJann eninoryMy 
opoTKi, Tpoxn npHTynAeni, iiinpOKi KOAO 

OCHOBH i 4OCHTb CHAbHO SAymeHJ, 3 AO- 
CHTb FOCTpHMH TCMHO nirMCHTOBaKHMH 
6iqHHMH KpaHMH; aOBHilUHa nOBepXHH IX Puc - 28 ~ Symbiomyrma karavajev i. 

,- ..a 2. BHFAHA B npocbiAb (opHr.)' b roAosa 

aoiraeTbCH 3 noBepxHero Beoxnboi no- , ' , , , ,, 

' 2 (opnr.); c BycHK $ (opm 1 .); d rOAOBa <J 

KOHyCy, UJO T P OXH nOUIH P IO6TbCH (aa ApHOM>Ai> TporaKH 3M iHeHo); . - ^yBaAbBH 

Hepes iijo BOHH Tpoxn ^HBepry- $ (opar.); f - <$, BnrAaa B npocpiAb (33 Ap- 
. FIoxHAena noBepxHH eninoTyiviy Ayase HOM>AI); g nepeane KPHAO $ fsa ApHOM>ai). 

yBirnyra. EninoraAbHa AonaTb 

o6pi3ana BepTHKaAbno, niA npaMHM KyroM 40 Ti npaMOAinifiHO fi ropH- 
30HTaAbHO o6MeaeHoi OCHOBH; Aonarb SHaiuo niHpiiia sa eniHOTaAbHnS 

TleTioAIOC KOpOTKHS, 3HH3y 3 rpy6HM, KOAO BepUIHHH 3 aaKpyrACHHM 

KOM; ByaAHK nerioArocy, KOAH AHBHTHCH B npocfHAb ssepxy i 3sa4y, o6MeaieHHfi 
4yracro; KOAH AHBHTHCH 3Bepxy, sin SAaetbcn 3 6oKis o6MeateHHM napaACAhHO. 
IlocTneTioAioc y npoipiAb rpymono4i6HHfi, 3 MacHBHHM, aarnyTHM ynepea BH- 
; KOAH pO3rAH4aTH 3sepxy, ByaAHK nocTnerioAiocy BABoe 6iAbtiiHH yinnp, 
VAOBHJ, ssaAy niHpiiiHH, npn6AH3Ho B Vz paaa, niai By3AHK neTioAiocy. Facrep 

MaCHBHHH, HfilJIOBaTHH, 4OBiHHa HOFO 4OpiBHK>6 AO8H5HH1 TOpaKCa. BepXH6 niB- 

nepoioro racxpaAbHoro cermeHTa ynpHBae Maitate 3 /* AOBaiHHH racrepa. 

UK y CAa6o CKyAbnTypOBannx snais Myrmica, 
UK y M. rugulosa. CepeAHiH ynacxoK ^OAOBOFO iijHTKa, HOAOBB 
1 noxHAena nosepxHH eniHOTyiwy Ayate rAaAKi ft 6AHCKyii. MJVCHHKH CTe6eAbijH 104 

HIJKHO aepHHCri 3 CAa6nwn 3MOpiUKaMH, racTep 
peiura TiAa pisKO MaTOBa. BOAOCKH HK y My r mica. 3a6apBAeHHH rpoxii 
acuiuie HISR yM. rugulosa, asoBTyBare, roAosa TpoxH reMHioia. ^OB^HHa 4 MM. 
<S HK y Myrmica. /loB^CHHa TOAOBH TPOXH niAbiiia sa niHpHny; cyAHMH 
3 pHcyHKa ApHOAbgi, noTHAHiHHfi Kpaft nocepeAHni aaicpyrAeHHH sieHiue HIJK y 2 
6oKH TOAOBH 6iAbiii napaAeAbHi; iije 6JAbiui i uje onyKAimi aiasy 9 o^i (npoTe, 
BOHH posBHHeni cAa6iue, ni* y Myrmica), posMiujeni 6iAbiue cnepe^y; KOAH AHBH- 
THCH cnepeAy, i'x nonepennHK AopisHioe Bi^cTani B!A nepe^Hboro pory TOAOBH. HOAO 
ay*eiiinpOKe(If = 3,55) 3 npHMOAiniflHO o6MeaseHHMH, Tpoxn 
MH. PyHKa BycHKa ayaie 4OBra, aopiBHioe 3 /4 AasryTHKa, KOAO OCHOBH 

33 pHCyHKOM ApHOAbJfi, BOHE BHCTynae 3a nOTHAHHHH8 Kpafi UJOCb Ha l /a CBOeV 
flOBaSHHH. 1-H HACHHK 43JryTHKa BHAOBJKCHHH, SaB^OBaSKH flK 2'H, TpOXH TOBIIJHH 

Hiat Hafi6AHatHi 40 HbOro AaAbrni; EC! ^AeHHKH jpoxH 6iAbrai BAOBX Hi* ymnp. 

,,EniHOTyM 3 pi3HO pO3BHH6HHMH UIHnaMH, Blfl KOpOTKHX 3y6lfiB 4O 

juHnis. CTe6eAbiie KopOTKe, nejioAioc 3 TOBCTOIO HHAI'HAPHHHOIO 

KpHAa HK y ?. CKyAbnxypa cAa6a, TIAO 4y?Ke MaAO aepHflCTe. Byporo KOAbopy 

3 OAHOpiAHO H10BTHMH HOraMH ft ByCHKaMH. ^OBatHHa 4 MM". 

Beschreibung-. 9 . Kopf kaum langer wie breit (1,07 mal), hinten etwas schmaler wie 
vorn, daselbst von den Augen an halbkreisformig abgerundet (Arnoldi's Beschrei- 
bung entspricht der Wirklichkeit, nicht aber seiner Abbildung, welche bei einer 
Neigung des Kopfes nach vorn dargestellt ist). Die Augen sind gross, breit-oval, 
gewolbt, in der Mitte der Kopfseiten gelegen. Ocellen gut entwickelt. Clypeus 
wie bei Myrmica: oben gewolbt, vorn breit halbkreisformig begrenzt. Mandi- 
beln kurz und breit, schaufelformig, mit 2 grosseren Endzahnen und 4 kleinert 
dahinter; nur der langste Endzahn ist recht zugespitzt. Stirn breit (If = 2,37), 
parallelseitig, nur hinten kaum divergent, mit recht zugespitzten Lappen, wie bei 
Myrmica rugulosa oder M. rubra-laevinodis. Stirnfeld breit dreieckig- 
Der Scapus ragt beinahe um die doppelte Dicke an seinem Ende urn den Okzi- 
pitalrand hinaus; er ist 2 /3 so lang wie der Funiculus, im basalen 1 / t , also rascher 
als bei rubra-laevinodis, bogenformig gekriimmt und daselbst diinner. Das 
1. Funiculusglied etwas langer wie das 2 -(- 3; die Glieder 3 6 etwa so lang 
wie breit, die ubrigen langer; die 3 4 Endglieder bilden eine kaum abgeson- 
derte Clava. 

Am Thorax sind das Episternit (2) und Epitnerit (2) von einander recht abge- 
sondert. Scutellum aufgeblasen. Das Metanotum ragt in Form eines schmalen 
Querwulstes stark empor. Die Basalflache des Epinotums ist ausserst kurz, von 
oben betrachtet, von der oberen bogenformigen Begrenzung der abschiissigen 
Flache an, sogar schmaler als der Metanotumwulst, bei kleineren Exemplaren 
daselbst sogar ganz abwesend. Die Epinotumdornen kurz, etwas abgestumpft, an 
der Basis breit und ziemlich flach gedriickt, mit recht scharfen dunkel pigmentierten 
Seitenkanten; ihre aussere Begrenzung liegt in der oberen Halfte der Oberflache 
eines sich nach hinten etwas erweiternden Conus, wodurch sie also' etwas diver- 
gent sind. Die abschiissige Flache des Epinotum ist sehr steil, konkav. Der 
Epinotumlappen ist hinten senkrecht abgestutzt, rechtwinkelig zu dessen wage- 
rechter, geradlinig begrenzten Basis; der Lappen ist viel breiter als der Epino- 
tumausschnitt. Der Petiolus ist kurz, unten mit einem dicken an der Spitze ab- 105 

gerundeten Zapfen; der Knoten des Petiolus ist in Profilansicht oben 
bogenformig abgegrenzt; von oben betrachtet, ist er parallelseitig. Der Post- 
petiolus ist in Profilansicht birnformig, mit einem massiven, nach vorn etwas 
umgebogenen Vorsprung; von oben betrachtet, ist der Postpetiolusknoten dop- 
pelt so breit wie lang, hinten breiter, etwa l\/a mal so breit wie der Petiolus- 
knoten. Die Gaster ist massiv, eiformig, so l a ng wie der Thorax. Der obere 
Halbring des 1. Gastersegmentes deckt be;nahe i /\ der Gasterlange. 

Skulptur wie. bei den schwach skulpturierten M y r m i c a -Arten, z. B. bei 
M. rugulosa. Der mittlere Abschnitt des Clypeus, das Stirnfeld und die ab- 
schiissige Flache des Epinotums sehr glatt und glanzend. Stielchenglieder fein 
granuliert, mit schwachen Runzeln; Gaster sehr glatt un d glanzend; der iibrige 
Korper durchaus matt. Behaarung wie bei 'My r m i c a. Farbung etwas heller' 
als bei M. rugulosa, gelblich, der Kopf elwas dunkler. L. 4 mm. 

cJ wie bei M y r m i c a. Kopf kaum langer wie breit, nach der Abbildung von 
Arnold! urteilend, der Okzipitalrand in der Mitte weniger stark als beim 9 ab- 
gerundet, die Kopfseiten mehr parallel; die noch grosseren und starker als bei 
dem 9 gewolbten Augen (die aber viel schwacher als bei den Myrmica ent- 
wickelt sind), liegen mehr nach vorn geriickt: von vorn betrachtet, ist deren 
Durchmesser gleich der Entfernung von der Vorderecke des Kopfes- Stirn sehr 
breit (If = 3,55), mit geradlinig begrenzten, etwas divergierenden Leisten. Sea- 
pus sehr lang, 3 / 4 der Lange des Funiculus gleich, an der Basis etwas gebogen; 
nach der Abbildung von Arnoldi urteilend, iibertrifft er den Okzipitalrand um 
etwa das J /s seiner Lange. Das 1. Funiculusglied ist verlangert, dem 2. gleich, 
etwas dicker als die nachsten; samtliche Glieder etwas langer wie breit. ,,Epi- 
notum mit vers'chieden entwickelten Dornen, von kurzen Zahnen bis zu echten 
Dorneti. Stielchen kurz, Petiolus mit einem dicken zylindrischen Teil. Fliigel wie 
beim 9. Skulptur schwach, Korper sehr fein granuliert. Braun, mit einfarbig 
gelben Beinen und Fiihlern. L. 4 mm". 

3HaxoAHige. Onncany MypamKy K. Apnoxbjti stiafiiiiOB ynepiue 1926 pony 
B OKOAHIJHX /toHeijbKo'i SioAoriqHo'i craHiji'i KOAO 3iieBa XapKiecbKoi OKpym. 

EKOAorifl, exoAoriH i MipKysaHBH njo#o MicigH B CHcxeiwi. ,,KpHAari ? i c 
3Hafl4eHi l.VIII 1926 pony B cyxoiwy 4y6oBOMy Aici na BOAOA\A\ B 

Myrmica scabrinodis, aGyflOBaHOMy n\A THHIOMHM AHCTHM y 
AepeBHHM KopinHHM. Y Bcpecni 1929 poxy B TOMy at Aici s 
Myrmica scabrinodis 3 HHCAeHHHMH 6e3KpHAHMH ? Symbiomyrmj. 
20. IX 1921 p. rniaflo TOI /K MypauiKH a KiAbKOMa GBSKPHAHMH ? Symbio- 
myrma na oroAeaiS Aicosifi Bnpy6iii Ha BOflOfliAi Miat flBOMa cyxHMH MaACHb- 
KHMM 6aAKaian, HCAaAeKO BI'A nonepe4Hix SHaxoflHii}. 

,,BiAcyTHicTb KacTH po6iTHHKiB, cniaaiHTTH 3 Myrmica i fl,enm xapaKTepH- 
CTHHHI Mop(f>OAoriiHi O3HaKH scHO csiAHaTb npo napaaHTHqHHH xapaKTep HOBOFO ,,B eBponeficbKifl (payni e xpn raid napasHxn: Myrmica myrmicoxena 
For. (1894), M. myrmecophila Wasm. (1910) i onncana ocTauHiM HacoM 
C. Menozzi (1924) csoepUHa Sommimyrma symbiotica Menoz. Yci ui 
(popMH sHaflAeni B rnisAax Myrmicja. KpiM roro, C. Emery onncaB iye 1907 p-. 
no OAHIH caMHiji cBoepiAHOi MypaiiiKH Sifolinia laurae Em., m,o EHHEAHS 106 

i napaaHTHqni osnaKH, aAe rocaoaap i"i HCBIAOMUH. Lljoao 
Mi'cija Sifolinia, Emery (1909) Kasse, ujo {je8 pi4 Ha86AnatHe CToiTb 40 pojy 
Harpagoxenus (rpn6a) Leptothoracini, HKy 114040 i'i' 6ioAoriV rpe6a 
40 Ha43BHiaHHO ijiKaBoi' rpynH ,,4ereHepyroHHX pa6oBAacHHKia", aAe 
(1916) BI'H saAiHUB T'i 40 4pyroT Tpn6a (P h e i doli ni)" (ApHOAbju). 
,,LJiKaBO 3BepHyxn ysary Ha re, iijo 431 is ara^aHHX (popM, arci asHsyrb B Esponi 
paaoM a BH^aMH My r mica, HaAeaiarb 40 po4y Myrmica i sci MaiOTt xapan- 
Tepni 4Aa Hboro poay panaKH, HacaMnepe4 xapaKrepHi BBAHK! rpe6)HHacTi ocrporn 
na roMiAKax". 

,,Hi Sommimyrma, HI Sifolinia, rax camo HK i Symbiomyrma, He 
MaiOTb rpe6iHiaCTHx ocrpor na rowiAKax 2-oi' i 3-oT napH HIP. Sifolinia 
fl Symbiomyrma (Sommimyrma onncaHa aa 6e3KpHAOio ?) 4yase piano 
Bi4MiHHi BIO. Myrmica /KHAKysaHHHM nepe4nix KpuA, npn nowy roAOBna Bi - 4- 
noAHrae B TOMy, ijio 4AH KpHA Myrmica, Hsi, wepea 3aB4H 4o6pe 
Reccurens, Maiorb aaMKHeny 4HCKOi4aAbHy KAiTHHKy; Ha43BHiaHHo 
xapaKxepna aaMKHena Ky6iraAbHa KAJTHHKa. OcraHHa nawe co6oro a'aaHani 1-y 
fi 2-y Ky6iraAbHi KAITHHH i pO34iAena 40 noAOBunw TpaHCsepcoKy6iTaAbHOio JKHA- 
KOK), flKa npoxo^HTb BJ4 pafliyca 40 Ky6iTyca, aAe /taACKO He 4OXO4HTb ocxaH- 
Hboro. y Sifolinia, B JIKO'I peKypenc 4o6pe pO3BnneHHH i 4HCKoi4aAbHa KA!- 

THHK3 IjiAKOM SaMKHBHa, 6 TlAbKH O4Ha Ky6iT3AbHa KAirHHKa 6e3 HiaKOFO CA14y 

no4iAy. Symbiomyrma, HK ije HCHO BVUHO 3 onHcy fl pacynKa, TBK caiwo xa- 
paKTepn3yerbCH npocroK) Ky6'iTaAbHOK> KAJTHHKOIO, aAe 4yase pisKo Bi4MiHHa Bi.4 
nonepe4Hboro pO4y Bi4cyTnicTK) 4ncKoi4aAbHo'i KAJTUHKH qepea si4CTaAy B poa- 
BHTKy (yKopoqeHHa)*HHa!Hio riAKy KyGiryca i nepea Bi4cyTnicTb peKypenca". 

,,3 ijboro BHxoaHTb, ujo oco6AHBOCTi JKHAKyeaHHa KPHA i Bi4cyTHicTb rpe- 
einnacTHX ocrpor, oieaH^HO, ijiAKOM BHKAioqaioTb 36AHeHHH rpbox poa'rAHHy- 
THX poAie 3 po40M Myrmica. HasnaKH, na ocHoai JKHAKyaaHHH KPHA i Bi'acyr- 
HOCTI ocTpor, Sifolinia, HK u,s ft 3po6nB Emery, PI'BHO HK, o i ieBH4HO, i Sym- 
biomyrma (a, Ma6yTb, Taxoas i Sommimyrma, qoro, 3BicHO, He MOJKna BH- 
piuiHTH 6es 4OCAi4aieHHH KPHA), TpeSa aaAi^HTH 40 rpn6n Pheidolini, 7041 HK 
Myrmica naAejKHTb 40 TpH6n Myrmicini". 

OTJKC Haul a MypauiKa Ha86iAbme noaifina 40 Sifolinia i sa OCHOBHHMH 
O3HaKaMH Ti rpe6a, HK ye 3po6nB hmery a Sifolinia, aaAiqHTH 40 
Pheidolini. ^o raKoro BHCHOBKy MH noBHHai npHHTH na OCHOBI cyro 

ni4XO4y 40 MOptpOAoriqHHX oanaK, Kepyio^ncb 3BHHaHHHMH cnocoSaMH 
jii', HKa He 33BSK4H 6 cxporo nayKOBa; KOAH as norAHHyxa Ha O3H3KH 
Symbiomyrma B uiAOMy, TO MH He woaseMO ne asepHyTH ysarn na TC, ujo 
Symbiomyrma (TC came cxocyerbCH H 40 Sifolinia), xoi i Mae ICTOTHI 
i, 4y*e no4i6na paaow 3 THM 40 Myrmica i ujo .aaAineHHH i'i 40 
Pheidolini HC Moate He BHaaTMCH 4ocHTb urryiHHM. 

FIo4i6HicTb Symbiomyrma 40 Myrmica 4y*e seAHKa. BOHB noAnrae 

H6 TIAbKH B 46HKHX 1CTOTHHX MOp$OAOriqHHX O3HaK3X, a nOUIHpIOeTbCH fl Ha HHC- 

i oco6AHBocri cKyAbnrypH, onyiueHna H 3a6apsAeHHH. AAB Haae4eHi cneijn- 
i O3H3KH BKHBAeni T3K pisKO i raK CBoepi4HO, igo i'x rpe6a cneHiaAbno poa- 
3 3a3HaieHoro norAaay. MH 3po6niwo ije, 404epatyio'jHCb Bi'4noBi4HOi 

P060TH ApHOJibJt. KoAH MH O6MHH6MO ^iHAKyBaHHH nepC^HlX KpHA i BJ4- 107 

cyrnicTb rpeGinnacTHx ocrpor, TOB 9 Symbiomyrma BHCTynaroTb na nep- 
IHHH nAaH flsi xapaKTepHi osnaKH: noena BiAcyrmcTb HtaAa i naaBHicrb 
Horo BHpocTy na HHJKHI'H croponi nocTneiioArocy; ocraHHH oco6AHBicTb 
uJKasa THM, igo BAacTusa 6iAbinocTi npeACTaBHHKia niflpoAHHH Myrmicinae, 
aid HBAHKDTb co6oK) cneujaAbHHX napasHTis i pa6oBAacHHKiB. Cameijb 

HaraAye cawija Myrmica rugulosa i pisKO Bi'AMiHHHH AOBJKHHOIO 
BI'A can/iyis ycix BHAIB Myrmica, HasiTb B!A THX, ujo Marorb HaHsoBiny 

, UK or M. rubra (s nonepeanbOMy uiHooKowy posyMiHHi ^oro BHana- 
ieHHH). AAC HaHpiaKima Bi^MinHicTb BIA poay Myrmica noAflrae B IHCA! HAC- 
HHK!B sycnKa, Ke B caMUH xane caivie UK y caMHiji; y 3d Myrmica ey- 
CHK cKAa/taerbCH 3 13 qAeHHKiB, a B 5 i 9 3 12. BsaraAi y MypaniOK caMtji Bifl- 

pisHHHJTbCH BiA CSiMHUft i po6lTHHKiB HHCAOM 4A6HHKiB ByCHKJB, npH HOMy B HHX 

34e6iAbinoro na O^HH HACHHK 6iAbme, a IHOAI na OAHH HACHHK Meauie; aAe rpe6a 
CKasaTH, iijo peAyKijiH HHCAB HACHHidB aycHKiB TpanAHerbcn Hacjiuie B caMijiB 

napaSHTHIHHX pOAlB. 

H He 6yAy ACTaAhHinie cnHHHTHca Ha osHaxax Symbiomyrma, 3 OAHOFO 
6oKy, cniAbHHx 3 THMH IK THMH npeACTaBHHKaMH Tp*i6n Pheidolini, a s Apy- 
.roro na oanaKax, HK\ 36AH2syM>Tb namy MypamKy 3 Myrmica, i BiACHAaio 
AO AOKAaAniinoro o6MipKyBaHHfl ijboro nHTannn B opHrinaAbHiB npau^i 

Genus Messor Forel 

Aphaenogaster, subg. Messor: Forel, Ann. Soc, Ent. Belg., vol. 34 C. R., 

p. 68 (1890). 

S t e n a m m a, subg. Messor (part.): Emery, Zool. Jahrb. Syst., vol . 8, p. 298 (1895). 

Messor: Bingham, Fauna Brit. India, Hym., vol. 2, p. 277 (1903). PyasKHB, 

Myp. Poc , T. 1, c. 173 (1905). Emery, Deutsche Ent. Zeitschr., p. 437 (1908). 

Fauna Ent. Ital. Hym. Form., p. 114, 117 (1916). F v orel, Fauna Ins. Helvet. 

Form., p. 9, 11, 13 (1915). Soudek, Mravenzi... Ceskoslovenske republ.^ 

1 p. 34 (1922). AAnaroB H ApnoAbAH, OnpeA- naceK. CpHAHnbeBa, c. 721 (1928), 

Aphaenogaster (part.): Roger, Verz. Formic., p. 29 (1863). Forel, Form. 

Suisse, p. 30, 34, 37 (1874). Ern. Andre, Spec. Hym. Form., p. 259, 263, 

265 (1882). HacoHOB, HSB. H. O. A. E. A. 3., T. 58, c. 54,56,57(1889). 

EC i ton (part.): Lepeletier (1836). 

Manica (part.): Jurine (1807). 

Atta (part.): Illiger (1807). Latreille (1809).Mayr (1855). 
Myrmica (part): Lucas (1846). Nylander (1856), etc. 
Formica (part.): Linne (1767). Fabricius, Latreille, etc. 

MopifiOAoriiHa xapaKTepHCTHKa. fy i . /^HMOp(pi3M Ayse BHHBACHHH, BAC 
pas'oM 3 THM HaflKpynniiui iHAHsiAH, HKI Moatna noBHanHTH HK cOAAarie, SB saam 
3 HaiiApi^HiuiHMH poGiTHHKaMH nocTynoBHMH nepexoaaMH. Y HaHRpynHiuinx po- 
6irHHKiB (a6o coAAaris) roAOsa Ayate seAHKa, 6iAbui-MeHin npaMOKyTna, npa 
uiHpKHa i"i AopisHroe AosmHHi HH Hasirb nepeBHigye ocraHHK), TOA' HK y 
KHX po6iTHHKis roAOBa saKpyrACHa i 6iAbin-MeHiu BHAOBaseHa. FlepeAHifl Kpafi 
HOAOBOFO ujHTKa nocepeAHHJ Tpoxn BHAaerbCH snepeA- HoAOsa nAoujHHKa BAy~ 
aiena. JKyBaAbtja mnpOKi, MacHBni, s onyKAHM aoBHiuiniM Kpaes/i, 3 ABOMa BCAH- 108 
KHMH nepe^HiMH sy6aMH, 3 HKHX KiHijeBHH Hafi6iAbiiJHfi, i PHAOM 4pi6nnx. Y era- 

pHX JHAHBi/UB 3y6n BIA iKyBaHHH i'atl CTHpaiOTbCH i i'x MOJK6 SOBCiM HC 6yTH. 
ByCHKH 12-qACHHKOBi, y $ 3 flCHO nOMiTHOK) 4-IAeHHKpBOK) 6yAaBOK>, y 

6iAbiuocTi BHAIB 6e3 BHpasHO noiwiTHoT 6yA3BH; nepuiHH HABHHK 

B GiAbinocTi BH^I'B sAymeHiift ayasqe, HI'JK y GiAbiuocri poais, came rax, ujo KOAH 

4HBHTHC.H B HanpflMKy B34OBH5 pyHKH ByCHKa, BIH UlHpfflHfi Hl'/K y HanpflMKy 3 6OKy. 
Oil MlCTHTbCfl npn6AH3HO OOCepeAHHi 6OKIB FOAOBH. TopaKC MlIJHO'l 6yAOBHf- 
3 BHpaSHO nOMlTHHM npOMCSOHOTaAbKHM II1BOM i BflyUICHHM M63OeniHOTaAbHHM 

y esponeScbKHx npeflCTaBHHKie eniHoryiw Heo36poeHHft a6o iwaSate Heo36poeHnS. 
OeTioAioc 3 4o6pe posBuneHHM nepeflniw {jHAinapUHHUM BiAA'AOM. 

?. FoAOBa i cre6eAbjie KK y KpynHHx 2. TopaKC 3AyTHH, EAC ne Ayase UIHDO- 
KHit. Oii fl BJMKa Ao6pe posBHueHJ. EninoryM 3Ae6iAbuiOEO 3 sySuHMH. OepeAHi 

KpHAa 3 ABOMa 3aMKH6HHMH Ky6iT3AbHHMH KAlTHHKaMH i OAHOK) ,4HCKOi4aAbHOK). 
6. HOAOBHH I1JHTOK 6l'AbUI-MeHUI UK y ?. Oil BCAHKi, OnyKAl. 

3 3y6HHKaMH. BycHKM 13-HAeHHKOBJ, 6es Bi'AOKpeMAeHoi 6yAaBH; 
npH6AH3Ho TaKoi' AOBJKHHH, HK TpH nepini HACHHKH A^jryTHKa, pasoM ysjjTi; I-H 
HACHHK 4ryrHKa ne Mae noMJTHoro HaAHMy. TopaKC Mi^HOl 6yAOBH, MesonoryM 
6es MafipiscbKHX GoposcHOKj eniHofyM ypHBaerbca Kpyxo. 

EfcoAorisi i eTOAorifl. /{o yboro pOAy HaAeasaTb ,,MypaiiiKH-2ieHiii", sraAyBani 
aK spasoK npaijbOBHTOCTi uje 3 Kacis KAacnqnoi A3BHHHM, a raKoat y 6i6Aii (BH- 
peieHHa ijapa CoAOMOHa). SGHpaioiH sepna Ha pocAHHax, BOHH 3HOCHTb Yx 
y CBOi nUseMHi sepnocxoBHUia, SBiAbHHiOTb B!A o6oAOHOK i nepeTHpaiOTb my- 

B3AbIJflMH, npH HOMy pOSHHHMfOTb KpOXM3A CBO6K) CAHHOK). L^HM pO3HHHOM BOHH 
aHBATbCH C3M1 i FOAyK)Tb CBO1X AHHHHOK. AA6 BOHH H6 6 BHKAIOHHO 

pianyi i npH HarO4i He rpe6yK>Tfa i TBapHHHOio 'mero. PyxaroTbCH nosoAi'. 

HSIOTbCH nOAOXAHBHM XapaKTepOM, HiKOAH H6 HOAIOIOTb H3 HBHX TBapHH. 

6yAyK)Tb y sewiAi, nacio oroHyiOHH Bxi4HHfi OTBip KparepyBaTHM SCMAHKHM rop6- 
KOM. Macro JKHnyrb y nycreAi. 

Feorpa^iiHe noinnpeHHH. riowipHi ft atapid Kpai'HH naAeapKTHiHoi o6AacTi 
40 FiMaAai'B BKAIOIHO i B Atypuu,! AO Mncy 4o6poi 

SAHHHHI npeACTaBHHK Ha Messor structor striaticeps Er. And. var. clivorum (Ruzskij) 

Messor structor var. clivorum: PyscKHH, Myp. POCCHH, T. 1, c. 735 (1905). 

Messor barbarus clivorum: Emery, Deutsh. Ent. Zeitschr., p. 454 (1908).. 

Messor structor striaticeps var. clivorum: KapasaeB, Tp. 

BiAA. <VKp. AK34. HayK), T. 4, c. 261 (1926). 

Onac. 2/-. FoAOsa MaSase KaaApaTHa, B 1,8 pasa mnpiua sa TopaKC, 3 
onyKAHMH 6oKaMH, Aye saKpyrACHHM saAHiM KyrOM i BcepeAHHi SAerica ysirHy- 
THM noTHAHqnuM Kpaew. Oii Mi'cTHTbCH nocepeAHHi 6oKiB roAOBH. FlepeA THM 

MiciJCM, A6 M3AO 6 MicTHTHCH nep6AH6 Bi^KO, MaACHbKHH MCAiaAbKHH BTHCK. Ho- 
AOB3 nAOlJiHHKa B6AHK3, TpHKyTHa. CepBAHift yqaCTOK nepCAHbOrO KpaK) A6AB6 

AyracTO BHCTynae snepe^ i nocepeAHni ABABB ysirHyTHS, aAe see TBRH B!H He 
BHcrynae aa Meaty Ainii, igo cnoAyqae BHPHyri BnepeA Siini yqacTKH. ^iyBaAbga 

MaCHBHl, 3 AyJK6 BHPHyTHM SOBHiniHIM KpaeM. BHTHyTa B OCHOBHifi HOAOBHHD 109 
pyqica nycHKa AoxoAHTb Mafiase AO noTHAHinoro Kpaio; i"i ocHOBa poainHpena 

B AOBraCTHB TpHKyTHHK. 1-fi HA6HHK A5ryTH ; Ka 4yat6 3flymeHHH, Mafi/KC B J / pa3a 
.flOBUIHfi Hi* AaAbUIHB 33 HUM. 

FIpOMesoHOTyM xpoxn onyKAiiunS Hiat y Structor. OcnoBHa nosepxHH eni- 
HOTy&iy B npocfHAb npniwa; i"i nepeAHH noAOBHna B nonepeiHOMy nanpaMKy onyKAa, 
aaAHH B nanpHMKy HaaaA nporpecHBHO yBirnyra. EniHOTyM 3Ae6iAbinoro Heos6po- 

HHS i TiAbKH B HaSKpyHHlIUHX CKSeMnAHpiB 3 MaACHbKHMH, TpOXH SarOCTpCHHMH, 

ByaAHK nerioAiocy niaHOCHTbca BHCOKO Bropy, 3 onyKAoro saAHbOK) 
OocTneTioAioc rpoxn' iiiHpinn8 aa neTioAioc, rpoxn HHW^HH sa Hboro. 
niiKHO i rycxo nossAOBiKHO iiiTpHxyaaTa, Hiatniine nia y THIIOBOI' 
s t r i a t i c e p s, oco6AHBO B noTHAHHHiS o6AacTi, AC uiTpnxoBaHHa Madame 3OBciiw 
aaani -porn FOAOBH IJJAKOM rAaAKi fi SAHCKyni. TaK came fi peiiixa FOAOBH 
?KyB3Abija rpy6o noss^OBasHO sMopinKyBari, niB6AHCKy t ii. Opo- 
3sepxy HepiBHOMipHO SMOpmKyBaTJtfi, na 6oKax rpy6o, aAe pisHOMipHO 
3MopuiKyBaTn8, niB6AHCKyqHfi; MeaoenicTepnit Tpoxn XBHAHCTO KOCO 
3MOpiiiKyBaTnfi, MesoeniwepHT nepiBHO noB3AOB2tHO SMOpuiKyBaTufi; ocnoBHa fi no- 
noaepXHH eninoTyiwy pisKo nonepe^Ho SMOpiiiKyBari, MCTenicrepHiT 3MOpui- 
y noB340BJKHOMy HanpaiiKy ropaKca. Ysecb Topaxc niBMaTOBHH. HACHHKH 
cje6eAbija niatHO HepiBHOMipHO TOHKysaTO SMOpuiKyBaTi, MaTOsi. Facrep Ayate FABA- 
Kn8 i 6AHCKyqn8. 3 PJAKHMH JKOBTysaTHMH siAAerAHMH BOAOCKaMH. TeMHo6yporo 

KOAbOpy. ?KyB3AbIJH, I1|,OKH AO OHe8, 3HAeHOB3HHH HIT i A3HKH HepBOHyBaTO-6ypi. 

/^OBJKHHa AO 9 MM. 

5 . y MaACHbKHX 2 roAosa AOBracTa, 333Ay aaKpyrABHa, cnepeAy TPOXH 
oiHpiiia HI'HS saaAy, waSase xaKa saBurapiiiKH HK TOpaKC. CnyAbnTypa SHa^no cAa6- 
nia. /ioBatHHa BIA 3,5 MM. 

y MCHe neiviae ni ?, ni 6" ijieT BiAMiHH. A ujo i B AirepaTypi HeMae 
$ i <$ ijiei" BiAMiHH, TO R noAaro HHasne BiAnoBiAHHii onnc THHOBOI (popMH. 

pISHHTbCH B!A THny BAaCHC TiAbKH CAa6uiOK) CKyAbnTypOK). 

$ (munoea (f>opMa). FoAosa TpouiKH niHpiua sa Topanc, HOTHpHKyTHa, 6iAbiiia 
H!HJ yAOBas. FlepeAHiH npafi lOAOBoro ujHTKa 3 pisKiuiHM BHpisoM. PyHKa 

BycHKd AOXOAHTb AO nOTHAHHHOFO KpaK). EniHOTyM IHOAl HeO36pO6HHfi, KAHHy- 

3 TpoxH npHTynACHHM sepxHin Kpaew, iijo nocepeAHHi TpoxH BHpiaanHH. 
roAOBa, qoAOBn8 IIJHTOK i lOAOBa nAOiijHHKa piaKO noB3AOBKHo 3Mopm- 
MaToai. FIpoHOTyM AOCHTb pi3KO AyracTO nonepeHHO sMOpuiKyBaTHH 
3 MiKpocKOninHHM noTOHKOBaHHaM, nisMaTOBHS. MesoHOTyM i CKyTeAiOM Maftate 

3OBCiM FAaAKI i Ayase 6AHCKy<li, 3 piAKHMH TOHK3MH, IIJO M3K)Tb H3 Co6i BOAOCKH; 

1-ii TiAbKH cnepeAy i 333Ay noBSAOBasHO uiTpHxysaTHfi. EaiHOTyw 3 6oKJB nos- 
3MOpiiiKyBaTnfi, ssepxy nonepeiHO i B npOMbuKax ivrae MiKpocKoniqrio 
noTOiKOBaHHH. BysAHK neTioAiocy 8 nocTneTioAroc niajHO nonepeino 
i Api6no MiKpocKoninno noTOHKOBani, MaTOBi; nepeAnifi ynacTOK 
nepmoro 3 noBSAoaasHOio SMopuiKyBaTicTio. FacTep Ay^e rAaAKHH i 6AHCKy l iHfi. 
BOAOCKH HK y S, 3a6apBA6HHH SBHiafino TeMniiue; n^aua nepeA OHHMa i npn- 
AaTKH 3a6apBAeni HK y 5. KpHAa Tpoxw 6ypyBaTi, 3 6ypyBaTHM 
i 6ypHM KpaHHi'M sinKOM. /losasHHa 9 15 MM. 

6 (munoaa (popMa). FoAosa B 2 / 3 pasa uunpuia sa TOpaKC, aaaAy 
iiiHpina niw cnepeAy, 3 Ayaie aaKpyrACHHMH saAHiMH poraMH i npniaHM 110 

HUM Kpaen, ujo 36iraeTbCH a SHACHyBaAbHHM; nepe^Hifl Kpafi HOAOBOFO UJHTKE 

y BurAflfli iiiHpOKOi nAOCKOi 4yrn, 6ea BHIMKH. LUnpOKO osaAbHi oii (nonepeiHHic 

0,43 MM) CTOflTb KOCO i rpoxn cnepeAy cepeAHHH 6oKiB FOAOBH; i'x 

KpaS nepexoAHTb TpoxH Ha (ppoHTaAbny noBepXHro TOAOBH. ffiyBaAbij 

uiHpHHH, AonaTonoAiSni, 3 6 7 ay6ijHMH, 3 HKHX nepe^HiS 4yase 

B nanpflMKy Haaaa BOHH , nocTynOBO cratOTb 4pi6Hiiui. MOAO cxaHOBHTb npn6- 

AH3HO YS IIIHpHHH FOAOBH, 3 napaA6AbHHMH HOAOBHMH BaAKaMH, MHHJKe BABO6 KO- 

pOTiiie sa BiflcraHb 40 sa^nix BJHOK. HoAOsa nAOujHHKa neAHKa, TpHKyrHa. 
BycHKa He AoxoflHTb 40 nepe4Hboro BiMKa na rpy6HHy KOAO CBOPO 

"' 4OpiBHK>e 4BOM nepUIHM HA6HHK3M 42jryTHKa pa3OM ySH 

AKDM rop6KyB3TO 34yTHfi. FIpo^iAb eniflOTyMy 4yaie RAOCKHH; ocnoBHa nosepxHH 
nepexo4HTb y noxnAeny 4y*e nocxynOBO. BncOTa BysAHica nerioArocy AOpianK>e 
u /a Bcie'i 4OBJKHHH ocTaHHboro; 3Bepxy BIH aaKpyrACHHH, 6es BH'IMKH. 

4yase uiiKHO HepiBHOMi'pHO niTpHxyBara i MiKpocKonHno TOHKO no- 
, MaroBa. TopaKC ran caiwo Hi*HO, SAC HepiBHOMipHO uiTpnxyBaTHB, He 
MaxoBHH; cKyTCAKDM 6iAbiu-MeHiu sMopiHKyBaTHfi; fioro cepe4HHa, a raKOat 
cnepe4y 6iAbiu-MeHui rAaaKi; ocHOBHa H noxHAena noaepXHH eniHO- 
Tyiuy TaKOJK. HACHHKH CTe6eAbijH TOHKO SMOpuiKyaaTi. FacTep rAa4KH8 i 6AHC- 
Kyqafi. 3 4OBFHMH asoBTyBaTHMH Bi4AerAHMn BOAOCKaiaH. TycToro TeMHo6yporo 
KOAbOpy, 3 6ypyB3THM 4HcraAbHHM yqacxKOM asyaaAeyb, sHAeHOBaHHflMH nir, Aan- 
KaMH fi KiHijeM racTepa. KpHAa UK y 9. ^[oBJKHHa 7 10,5 MM. 

Beschreibung-. 2/.. Der Kopf 1st beinahe quadratisch, 18 mal breiter wie der 
Thorax, mit schwach g-ewolbten Seiten, stark abgerundeten Hinterecken und in 
der Mitte etwas konkavem Okzipitalrand. Die Augen in der Mitte der Kopf- 
seiten. Eine kleine mediane Einsenkung vor der Stelle, wo die vordere Ocelle 
sich befinden sollte. Stirnfeld gross, dreieckig. Der mittlere Abschnitt des vor- 
deren Clypeusrandes etwas bogenformig vorgewolbt und in der Mitte kaum aus- 
gerandet, doch ragt er nicht iiber die Querlinie hinaus, welche die seitlichen, 
nach vorn gebogenen Abschnitte vereinigt- Mandibeln massiv, mit stark gebo- 
genem Aussenrand. Der in seiner basalen Halfte gebogene Scapus erreicht bei- 
nahe den Okzipitalrand; seine Basis ist in ein langliches Dreieck verbreitert. 
Das 1. Funiculusglied ist stark komprimiert, etwa I'/a mal so lang wie das nachste. 

Promesonotum etwas mehr konvex als bei structor. Die Basalflache des 
Epinotums im Profil gerade; deren vordere Halfte in transversaler Richtung kon- 
vex, die hintere in der Richtung nach hin^en progressiv konkav. Das Epinotum 
meistens unbeweh rt und nur bei den grossten Exemplaren mit kleinen, etwas 
zugespitzten Beulen. Petiolusknoten hoch hinaufragend, mit gewolbter Hinter- 
flache. Postpetiolus etwas breiter wie der Petiolus, weniger hoch wie der letztere. 

Kopf fein und dicht langsgestrichelt, feiner als bei typischen striaticeps, 
besonders in der Okzipitalgegend, woselbst die Strichelung ganz oder beinahe 
ganz fehlt; die Hinterecken des Kopfes ganz glatt und glanzend. Auch der 
iibrige Teil des Kopfes etwas glanzend. Mandibeln grob langsgerunzelt, halb- 
glanzend. Promesonotum oben unregelmassig gerunzelt, das erste an den Seiten 
grob aber regelmassig langsgerunzelt, halbglanzend; das Metepisternit etwas wel- 
lenformig schief gerunzelt, das Mesepimerit unregelmassig langsgerunzelt; die Basal- 
flache und die abschussige Fla'che des Epinotums scharf quergerunzelt; das Metepis- Ill 

ternit in der Langsrichtung des Thorax gerunzelt. Der gesamte Thorax halbmatt. Die 
Stielchenglieder fein unregelmassig punktiert-gerunzelt, matt. Gaster sehr glatt und 
glanzend. Mit sparlichen gelblichen abstehenden Haaren. Dunkelbraun. Mandibeln, 
Wangen bis an die Augen, Artikulatidnen der Beine und Tarsen rotlichbraun. 
L. bis 9 mm. 

2. Bei dem kleinen ist der Kopf la'nglich, hinten abgerundet, vorn etwas 
breiter wie hinten, beinahe ebenso breit wie der Thorax. Skulptur viel schwa- 
cher. L. von 3,5 mm an. 

Ich besitze sowolhl kein ? als auch kein 6" dieser Varietat. Da auch in der 
Literatur Beschreibungen des ? und d derselben fehlen, so gebe ich im folgen- 
den entsprechende Beschreibungen der typischen Form. Die Varietat unterschei- 
det sich vom Typus eigentlich nur durch die schwachere Skulptur. 

9 (Typische Form). Kopf kaum breiter wie der Thorax, 4-eckig, breiter 
wie lang. Der Vorderrand des Clypeus mit einem scharferen Ausschnitt. Der 
Scapus erreicht den Okzipitalrand. Epinotum manchmal unbewehrt, keilformig, 
mit etwas abgestumpftem Oberrand, welcher in der Mitte etwas ausgeschnitten 
ist. Der gesamte Kopf, Clypeus und das Stirnfeld scharf langsgerunzelt, matt. 
Pronotum ziemlich scharf bogenformig quergerunzelt und mikroskopisch fein 
punktiert, halbmatt. Mesonotum und Scutellum beinahe ganz glatt und sehr 
glanzend, mit weitlaufigen haartragenden Punkten, das erstere nur vorn und 
hinten langsgestrichelt. Epinotum an den Seiten der Lange nach, oben quer- 
gerunzelt und dazwischen mikroskopisch fein punktiert. Petiolusknoten und Postpe- 
tiolus fein quergrunzelt und fein punktiert, matt; der vordere Abschnitt des ersteren 
der Lange nach gerunzelt. Gaster sehr glatt und glanzend. Behaarung wie beim 2 , 
die FarbunginderRegeldunkler; der Fleck vor den Augen und die Anhange wie 
beim $ gefarbt; Fliigel etwas braunlich, mit braunlichem Gea'der und braunem 
Randmal. L. 9 15 mm. 

cJ (Typische Form). Kopf 2 /a so breit wie der Thorax, hinten viel breiter 
als vorn, mit stark abgerundeten Hinterecken und geradem Okzipitalrand, wel- 
cher mit dem Artikulationsrand zussammenfallt; der vordere Clypeusrand in brei:- 
tem flachen Bogen, ohne Ausrandung. Die breitovalen Augen (Durchm. 0,43 mm) 
sind schief gestellt und liegen etwas mehr nach vorn, als in der Mitte der Kopf- 
seiten; ihr ausserer Rand geht etwas auf die Frontalflache des Kopfes iiber. 
Mandibeln massig breit, schaufelformig mit 6 7 Zahnen, von denen der vor- 
derste sehr kraftig ist; gegen hinten werden sie allmahlich kleiner. Stirn etwa 
'/s wie die Kopfbreite, mit parallelen Stirnleisten, beinahe halb so lang wie die 
Entfernung bis zu den hinteren Ocellen. Stirnfeld gross, dreieckig. Der gerade 
Scapus erreicht nicht die vordere Ocelle urn die Dicke an seinem Ende, so lang. 
wie die zwei ersten Funiculusglieder zusammen. Scutellum buckelig aufgeblasen. 
Epinotumprofil ausserst flach; die Basalflache geht in die abschiissige ganz allmahlich 
iiber. Petiolusknoten 2 /a so hoch wie die gesamte Petioluslange, oben abgerundet,. 
ohne Ausrandung. Kopf ausserst fein ungleichmassig gestrichelt und mikroskopisch 
fein punktiert, matt. Thorax ebenso fein, aber unregelmassig, gestrichelt, weniger 
matt; Scutellum mehr oder weniger gerunzelt; dessen Mitte, sowie das Mesonotum 
vorn^ mehr oder weniger glatt; die basale und abschussige Flache des Epino- 
tums ebenfalls. Stielchenglieder fein gerunzelt. Gaster glatt und glanzend. Mit 112 

langen gelblichen abstehenden Haaren. Tiefdunkelbraun, mit braunlichem distalen 
Abschnitt der Mandibeln, Artikulationen der Beine, der Tarsen und Spitze der 
Qaster. Fliig-el wie beim ? . L. 7 10,5 MM. 

ExoAoria i CTOAorin. Clivorum aBAae co6oro (popMy, iijo nouinpHAaca 
,3 niBACHHux LjeHxpiB xHnoBOi cpopMH (KpHM, KaBKas) Ha niBHin i npHcxocyBa- 
Aaca, aa cnocxepeaieHHaMH PyscbKoio, ,,40 KaMeHHCXHX ei^CAOHeHb ropSis i CXHAJB 
13 crenoBOio POCAHHHI'CTIO". H caM cnocrepiraB ijio MypauiKy B wexax yKpai'HH 

AHUie OAHH pa3 H3 SBHHOrOpOflUJHHi y BHrAflAl MaAOHUCACHHOl KOAOHiT KOAO 

nopocAoro xpaBoro ft 6yp'flHOM Kparo Aoporu nepea noAe: BXJAHHH oxsip y rnisAO 
6ys 6es nisKoro rop6a. 

Dpo yi^OBH fi cnoci6 atnTTH THnOBoT (popMH, Ka ujoflo ijboro naspaA HH 
icTOTHo pisHHTbCH Bu c li v o r u m, PyscbKuii, iijo Mas aiwory nposa^HTH mnpoKi 
cnocTepeaseHHH, Kaate Tane: 

,,Mess. structor e THnoBHfi nycTeAbHO-CTenoBHH JKHTeAb. FAHHacTi COAOH- 
y,K)BaTi nycTCAi i 6iAHi na pocAHHnicTb cxenH 3 TBepflHM, 'nepesaaiHO KaMeHfl- 
CTHM cyScxpaxOM Ha rriB4Hi, BanHflKOsi fl MepreAesi BiACAOHCHHfl 3 TCMHHM rpyn- 
TOM na nisHoni e 3BHqa8no Micije fioro oceACHna. B nisfleHHHX i 
HHjJ Mi'cu,eBOCTHx ijH MypaiiiKa sBH^aflHO Ha niBnii piAiuae. Hacriuie 

BOH3 H3 piBHHHaX, 3A6 H6 pJ4Ka i B FOpaX, niAlftMaiOHHCb T3M nOpiBHKHOHH 

BHCOKO (AD 6 000 $yT. Ha KaBKasi), KOAH raw e spyiHi AAH HCI MICUH 3 Bi^- 
pocAHHHicTK). /[ocHTb SBHHaHHa B Hac y niBAeHaifl Pocii, B Kpuwy, 
na KaBKasi 8 TypxecTaHi. MypauiKa iin BAani THXOI, AariAHoT; asHBHTbca cy- 
.XHMH nAOAaMH H HacinHaM pisHHX pocAHH, roAOBHe 3cpHawn SAanis (Agropy- 
rum, Festucaxa in.); 36nparoTb i'x SBHiafino BCAHKi po6iTHHKH, iijo HeBTOAiao 
SHocHTb ix CBoeio noBiAbHOK) xOAOK) B rHiSAO. A Api6ni $$ nepeBaajHO BHKO- 

XyiOTb AHqHHOK. 

..fniSAHTbCH B 3eMAi, po6Afl4H T3M HOpH fl nOpOHHHH pl3Hi 3aB6iAbOIKH i H3 

rAH6nHi, saAeasHO B!A xapaKTepy rpynTy. SsHqaftHO B cepeAHHy rmsAa 
soBHiuiHifi oTBip, iacTO OTo^eKHfi KpaTepysaTHM saAOM 3 BHHeceHOi 

i pOCAHHHOl AyCKH BIA .HaHeCCHHX CyXHX DAOAiB, HK1 CTapaHHO 36HpaK)Tb 3 HaB- 
KOAHUIHbOl MicgeBOCTl po6lTHHKH (flAH IJbOrO BOHH HafliTb niArpHSaiOTb CT66A3 

Bi'AnoBiAHHx POCAHH), snocHTb y rnisAO i TaM CKAaAaiOTb B OCOGAHBHX Kauepax. 
OAHH pas a sHaiJiiiOB ^IO mypauiKy, iijo rnisAHAacfl B seiviAHHOMy rop6Ky (B OKO- 
AHIJHX CapenTa). KpHAaxi oco6nHH H snaxoaHB y MypauiHHKax nanpHKingi Aira, 
BOceHH 8 BecHOio; Ma6yTb BOHH BsaraAi poaoHBaioTbCH B rnisAax Ha KiHejjb Aixa, 

SHMyiOTb T3M, a paHHbOl BCCHH BHXOAHTb I pOHTbCH*'. 

HaseASHi cnocTepeaeHHH PyscbKoio IIJOAO poi'HHa M. striaticeps a Mas 
3Mory nOTBepAHTH CBOIMH qHCAenHHMH cnocTcpeaseHHaMH B Marapani 8 na Kapa- 
HayKOBiH CTaHiji'i (niBAeHHaft 6eper KpHMy). B oKOAHijax oCTanHbo'i 
6yAO cnocxepiraTH paHHbo'i BBCI-IH sanAi'AHeHHx ? 9, HKMX cHAa 6iraAa 
no noBepxni SCMAI, inynaiOHH BiAnosiAHOro MicijH AA sacnysaHHa HOBO'I KOAoni'i. 

FeorpacfjiiHe nom^peHHH. PyscbKuu HaBO^HTb clivorum A^a CPCP nosa 
MeasaMH YKpainH AAH KOA. ry6. KasancbKOi, CawapCbKoY i CiM6ipcbKOi. 

^AH yKpai'HH BIH HaBOAHTb i'i Ha ocHOBi AOCAiA^eHoro MaTepiaAy (Epaynep, 
1904) AAa Becapa6ii. BnasiBKH HOCOHOBO (1889) AAH XapKoaa, OACCH 8 Kneaa, 
OH6BHAHO, xaKcaMO CTOcyiOTbca clivorum. ">{ araAysaB BHUJC npo csoe cnocre- . 113 
ujei MypauiKH na SBHHoropOAujHHi (OKOAHUJ c. MypsHnyi). Kpim TOFO, 

B M6H6 e KIAbKa \\ 1 5, 3l6paHHX B OKOAHtJHX XapKOBa 20. VIII 1928 p. 

C. HepHOBum, Ta B MoAAauii, KoxaniBKa BaAT. p., si6paHHX A. 
Ha YKpaiHi clivorum, O4CBH4HO, BsaraAi piflKa Tribus Cardiocondylini Emery 

'Cardiocon dylini: Emery, Rend. Accad. Sc. Bologna, p. 36 (19131914). 

Myrmicini: Gen. Insect. Fasc. 174- A, p. 123 (1921). 

Formicoxenii (part.): Forel, Ann. Soc. Ent. Belg., vol.37, p. 164 (1893). 

Myrmicii (part): Ashmead., Canad. Ent., p. 768 (1895). 

Stenammini (part.): Ashmead, Canad. Ent, p. 383 (1905). 

Mop$OAoriHna xapaKxepHCTHKa. XapaKTepnaye IJK> Tpn6y xapaKTepncTHica 
/AaAbiuoro poAY Cardiocondyla, OAHOFO 3 ABOX BIAOMHX poflifl, iijo cKAa- 
^aroTb ijro TpH6y. /JpyrHH pia, HKHH Emery aaAiiye AO TpnGn Cardiocon- 

dylini, SHaHACHO BCbOPO B KJAbKOCTi OAHOFO eK3CMnAHpa Ha OAHOMy 3 AHTHAb- 
CbKHX OCTpOfliB. 

Genus Cardiocondyla Emery (pnc. 29) 

Cardiocondyla: Emery, Ann. Accad. Asp. Natural. NapoJi (2), vol. 2, 

p. 21 (1869). 

E^meryia: Forel, Ann. Soc. Ent. Belg-., vol. 34, p. 110, C. R. (1890). 
Leptothorax (part.): Mayr, Sitz. her. Akad. Wiss. Wien, vol. 53, p. 508, 

(1866). 

Monomorium (part.): Santschi, Ann. Soc. Ent. Belg., vol.56, p. 163(1912). 
Formica (Myrmica) (part): Losana, Mem. Accad. Sc. Torino, vol. 37, p. 327 

(1834). 

MopcpoAoriina xapaKrepHCTHica. 5. fl,uwopq>\auy Heiwae. Poaiaip Ma8a:e no- 
. HOAOBHH ujHTOK BHAaeTbca snepeA, TPOXH npHKpHBaroHH JKysaAbUH; cne- 
B!H npyro sarnaaeTbCH BHHS; nepSAaiS Kpa8 8oro AyracrHH. HOAOB! BBAKH 
napaAeAbni i KopoTid; qoAosa nAOiijHHKa Aye BAyoieHa. BycuKH 12-iAeHHKOBi; 

1-8 HABHHK A*ryTHKa 3H3HHO 4OBUIH@ 33 4aAbIUHH; 6yA3Ba 3 3-X qACHHRlB, 

4OKpeMAeHa; KiHLjeBi HA6HHKH i"i 6iAbiu H'IJK yABoe AOBIU'I aa nepmi Asa 
ysflxi. ?KyBaAbijH innpoKi, a 3y6iHKaMH. O^i Ao6pe posBHHeni, BIHOK HCMae. 

IlpOMeSOHOTaAbHHfi UIOB 3 CnHHHOFO 6oKy H6HCHHS; Me30eniHOTaAbHHH OlOB 

AyuieHHfl; eniHoryM O36poeHaH iiinnaMn S 3y6HHKaMH. FleTioAioc cnepeAy 3 AOB- 
THM TOHKHM cTe6eAbH6M i saKpyrAeHHM ByaAHKOM; nocTnerioAioc cepyiOBaTHfi HH 
sionepeiHo oBaAbHHft, saaHno iuHpiunft sa BysAHK nexioAiocy. facrep OBaAbHHB, 
.npHHACHOByeTbca AO nocTnerioAiocy CBO'IM nepeAniw KIHIJCM; nepmnH cerMenr 
yKpnaae HHiwaAy nacTHny floro. LIlnnH cepeAHix i saAnix roMiAOK Ayate 
BiAAerAHX BOAOCKIB He6araTO i riAbKH na HOAOBOMy ujHTKy, a na peuixi 
fi na npH^aTKax i'x soBcim neiviae. 

9. KpnAaTa i riAbKH Tpoxn 6iAbiua sa 2. ToAOBa UK y 5, aAe s 
FIpOHoryM Aniiie nacTKoso BKpHTnft sAerKa onyKAHM MesoHoryiwoM. BysAHK ne- 
-rioAiocy i nocrneTioAioc mnpini, nias y $. KpwAa 3 peAyKoaanHM asHAKOBanHHiw; 
KiHijesa nAHMKa npn6AH3HO na cepeAHni AOBaiHHH KpHAa; TiAbKH nepuia Ky6i- 

576-8 114 

KAiTHHKa sHMKHCHa, AHCTaAbHoT HacTHHH paAi'yca fi Ky6iryca nemae. 
peuiTH /KHAOK tiat&ivem TJAbKH y BHrAHAi sropTOK. 

(5. 3BHiaHHO 4 6esKpHAHH i fepraToiflHn8. FoAOBa 6iAbin-MeHin SK y $, OHI 
HeBCAHKi, BiioK HeMae. BycHKH 3 6 12 HAeHHKiB, noai6ni AO BycHKiB 5. TopaKC, 
nexioAioc i nocTneTioAioc raKoai 6iAbm-MeHiii HK y 5. 

HopMaAbHHH KpHAaTHH 5 B1AOMHH nOKHUJO TlAbKH B C. 6 in 6 f y i For. 1 HK 

piflKHH BHHHTOK y C. b a t e s i For., y BHAIB, HKHX neiwae B $aym YKpainH 
(i peniTH nacTHH CPCP). Y ijboro 6" sycHKH 13-qACHHKOBi. 

EroAorifl i eKOAorm. llpeacTaBHHKH ^bo^o poay yTBoproioTb neiHCAeHHi KO- 
AOHI'I) niAaeiani rmsAa HKHX Maiotb MaAenbKi BHXIAH! OTBOpn 6ea niaKoro rop6a, 
a Toiay 'ix Tpy^HO anaxoAHTH. Santschi cnocrepir, iijo epraroiAni caMiji HOCHTb AHMH- 
HOK HK po6iTHHKH. JKHsyTb y siAKpHTifi MiCHeBOCTi, HacTO nycTBAbHoro xapaKTepy. 

Feorpa^jiiHe noniHpeHHH. CepeAseMHOMOpcbKa o6AacTb, nisASHH 
CPCP, CepeAHH Aain, A*pHKa, MaAaracKap, iHAin, MaAaficbKi ocrpoBH, 

Hifl, AHTIAbCbKi OCTpOBH. 

Ta6AHgH AAH BHSHaieHHH 33 po6lTHBKaMH 

6es nos3AOB%HHX 3MopuiOK, TiAbKH 3OBC1M cnepeAy 3AerKa 3MOpiHKy- 

3 KpyrAHMH nOBepXHCBHMH HMKaMH, 3 IjeHTpaAbHOl TOHKH HKHX CTHp- 

no npHAerAOMy. BOAOCKy. FiocTneTioAKJC BHpasno cepijiOBaTHfi, To6TO 
Hafi6iAbma iiinpHHa fioro npHna^ae cnepeAy HOAOBUHH AOB^HHH i cnepeAy 

Mae BHpasny BHiMKy C. elegacs schkaffi. 

FoAOBa 3 ApiSnoio, aAe pisKoto noB3AOB*HOio SMOpinKyaaTicTio; MI'JK siaop- 
inKaMH snaHHO ^ipi6Hiuii HMKH. OocTneTioAioc HIXHO cepijioBaTHS, 70610 
xoq Hafi6iAbina uinpHfia fioro i npHnaAae cnepeAy HOAOBKHH AOBSHHH, aAe 
B!H cnepeAy UI'AKOM npHMHH C. stambuloffii taurica. 

Cardiocondyla elegans schkaffi W. Alpatov & K. Arnoldi 

C. elegans schkaffi: AAnaTOB H ApHOAbAH, OnpeACAHTCAb HaceKOM. 
CDHAHnbesa, c. 724 (1928). 

OHHC. 5. FoAOBa.3 napaAeAbHHMH 6oK3MH, ayase aaKpyrAenHMH 3a4HiMH po- 
raMH i npHMHM noxMAHHHHM Kpaeti; aaBAOBjKKH aona B 1,24 paaa 6iAbina Him 
^KyaaAbHH 3 Tpboma 6iAbuiHMH i ABOMa SOBCIM MaAeHbKHMH sy6- 
PyiKa sycHKa AoxoAHTb Maflase AO noTHAH^noro Kparo- Oni mnpoKo 
i (noB3AOB%HHH A'aMCTp 0,018 MM), npH Hoivry BHyTpimniH Kpafi Yx onyKAi- 
IIIHH; BOHH MicTflTbCH 3OBciM 0AH3bKO siA cepeAHboro Kpaio 6oKis TOAOBH; B!A- 
Meniiia sa noB3AOB;HHH AiaMeTp OKa. FAn6oKa HOAOsa 6opo36HKa, igo BAC 
Bia ACABC noMixHoi MOAOBOI HAOIIJHHKH, aopiBHioe AOBaiHHOK) HOAOBHMBaAKaw. 
Ulnnu eninoTywy 3OBCIM MaAenbKi, AOCHTb nJAHeceni Bropy. BysAHK neTio- 
Aiocy B npoipiAb y HanpHMKy Bropy xpoxw syaiqHH nias y elegans elegans 
Em. FIocTneTioAroc HK onncano y BH3naiaAbHiH Ta6AHiji; sin Mafiase 
sa nerioAKJc. 

caMe qoAO HaASBH^aiiHO niaiHe, ACABC HOMITHO HOBSAOBIKHO 
Baxe i B npoMiasKax Aywe Api6ao noxoHKOBaHe. Penira noaepxHi TOAOBH 3 Ao6pe 

pOSpiSHIOBaHHMH KpyFAHCTHMH nAOCKHMH HMK3MH, 3 CepCAHbOl TO1KH HKHX CTHp- 

MHTb no npHAerAOMy BOAOCKy. BOKH TOpaKca, noHHHaroHH B!A MesoxopaKca, rycTO 
ft niasHO noTOHKosaHi, a penixa nosepxHi fioro 3 PIAKHMH HBJICHHMH 115 
Facrep Ayaie rAaaKuS i 6AHCKyiH8; BCB .TBapana saaraAi 6AHCKya. Bee tiA.o r 

KpIM TOAOBH, BHAaeTbCH IjiAKOM FOAHM. ^KoBTyBaTO-KOpHIHeBOrO KOAbOpy, 3 T6M- 
HO-KOpHHH6BOlO FOAOBOK) S FaCTepOM i 

HoraMH 8 BycHKaMtf. $OB- 
2 2,3 MM. 

?. /JoBJKHHa, aa K. ApHOAb&i, 3 
3,3 MM. 9 a He 6anHB. 

Beschreibung. 2. Kopf 1,24 mal so 
lang wie breit, parallelseitig, mit stark 
abgerundeten Hinterecken und geradem 
Okzipitalrand. Mandibeln "mit 3 grosse- 
ren und 2 ganz kleinen Zahnchen. Der 
Scapus reicht beinahe bis zum Okzipi- 
talrand. Die Augen sind oval (Langsdurch- 

messer 0,018 mm), wobei der innere 

r> j i 11 ,i -ill. . r- Puc. 29. CTe6ejM>ne A6HKHX cbopm Cardio- 

Kand derselben mehr gewolbt ist; sie he- . . ,^. . , r , 

i_ \r j j j v r cond y' a (2)- A , EC. elegans e I e- 

gen ganz nahe vom Vorderrand der Kopf- g a s . B> / - c. e 1 e g a n s s c h k a f f i ; 

seiten; die Entfernung davon ist gerin- C, G. C. stambuloffistambuloffi;. 

ger, als der Langsdurchmesser des Auges. D,HC. stambuloffi taurica; / 

Eine tiefe Stirnfurche, welche sich von " Ha TOAOBI C. elegans elegans; 

j o . j j .1- i Ci 1 K real Ha roAosi C. elegans s c h k a f f i. 

der bpitze des ganz undeutlichen btirn- , ... . , 

r I ia A npH TOMy caMOMy 36iAbiiieHHi (qacr- 

feldes nach hinten zient und so lang ist KOBO p Mr v 

wie die Stirnleisten. 

Epinotumdornen ganz klein, ziemlich hinaufgerichtet. Petiolusknoten im Pro- 
fil nach oben etwas schmaler als bei elegans elegans .Em. Postpeliolus undeut- 
lich herzforinig, in and. Worten, obschon seine grosste Breite auch vor der Mitte 
der Lange liegt, so ist er vorn ganz geradlinig; doppelt so breit wie der Petiolus. 

Nur die Stirn ausserst fein, kaum unterscheidbar langsgestrichelt und da- 
zwischen feinst punktiert. Die iibrige Oberflache des Kopfes mit gut unterscheid- 
baren rundlichen flachen Grubchen, deren Mittelpunkt ein anliegendes Marches 
entspringt. Die Seiten des Thorax, vom Mesothorax an, dicht fein punktiert, iibri- 
gens mit sparlichen undeutlichen Punkten. Stielchenglieder feinst weitlaufig punk- 
tiert. Gaster sehr glatt und glanzend. Der ganze Korper mit Ausnahme des. 
Kopfes scheint ganz nackt zu sein. Gelblich-braun, mit dunkelbraunem Kopf 
und Gaster und gelblichen Beinen und Antennen. L. 2 2,3 mm. 

?. Nach der Angabe von K. Arnoldi 3 3,3 mm lang. Ich habe das ? nicht 
gesehen. 

3aaxoAHige. OicKOBi AK>HH KOAO /loHeijbKoi 6ioAoriqnoi CTantjii 3MiiBCbKoro 
paSony na XaptdBUjHHi, K. ApHOAbgi, 25 i 9 ? . TaM caivio, B. Kapaeaes, 25- Cardiocondyla stambuloffii taurica Kara wa jew 

C. stambuloffii taurica: Karawajew, Konowia, vol. 5, p. 288, fig. 2 (1926)^ 
Arnoldi, Zeitschr. Morphol. Oekol. d. Tiere, Abt. A. Bd. 7, p. 254J 
fig. 1 (1926). 

ODBC. 2. Po3Mip FOAOBH, ajysaAb'ijH, pyqKa sycHKa i oqi HIAKOM xani HK. 
y nonepeflHfaO'i paCH. LUnna eninoTyiviy nOMipnoro poaiviipy. BysAKK 116 

TpoxH Byamnfi HI* y HOMinaTHOi' pacH. FIocTneTioAioc y^soe mnpaiHH sa CBOK> 
AOBjKHHy. Hafi6iAbina uiHpiiHa floro npnnaaae cnepeAy IIOAOBHHH ^OBIKHHH, 
nepeAHiH Kpafi ijiAKOM npflMHfi. 

FoAOBa 3 TOHKHM, 3A6 plSKHM IIITpHXOBaHHHM; MijK IIITpHXaMH flyjKe 

KpyrAHcri HMKH; asaay roAOBa SAHCKyna. TopaKC 3 PIAKHMH, &yas.e MBAO 

HHMH IIOB3AOBSKHHMH IIITpHXaMH i ApiSHHMH KpanKaMH, fly^C TAaflKHfi i 6AHCKyHHft; 

6oKH MeaoTOpaKca 3 rycrnM nOTOHKOBaHHHM, MeTOTOpaKC noTOHKOBamifi He TaK 
rycTO. MABHUKH cTe6eAbijH H racxep _rAaAKi i 6AHCKy<ii, 3 KOPOTKHM 6iAyB3THM 
onymeHHsM, igo MaAO sna^ae B OKO. TeMHo6yporo KOAbopy; HOFH, ayCHKH fi aiy- 
saAbiiH xoBTysaTi. /^OBmnHa 2,33 MM. 

Beschreibung. 5. Dimensionen des Kopfes, Mandibeln, Scapus und Augen 
ganz wie bei der vorhergehenden Rasse. Epinotumdornen massig. Der Petiolus- 
knoten ist im Profil viel schmaler, als bei der Nominatrasse. Postpetiolus doppelt 
so breit wie lang; seine grosste Breite liegt vor der Mitte der Lange, aber der 
Vorderrand ist ganz gerade. 

Kopf mit feiner, aber scharfer Langsstrichelung; zwischen den Stricheln sehr 
feine rundliche Griibchen; hinten ist er glanzend. Thorax mit weitlaufigen sehr 
unansehnlichen feinsten Langsstrichelchen und Punktchen, sehr glatt und glan- 
zend; die Seiten des Mesothorax dicht punktiert, der Metathorax weniger dicht 
punktiert. Stielchenglieder und Gaster glatt und glanzend. Mit kurzer unansehn- 
licher anliegender weisslicher Pubeszenz. Dunkelbraun; Beine, Antennen und 
Mandibeln gelblich L. 2,3 3 mm. 

reorpatpiiae nomnpeHHH. FlpHMOpcbKi HI'CKH fi coAOHMaKH KpHMy, Ky6am 
S ^loay (K, ApH.oj.t>Ai). SanAaBHHH ^ninpa KOAO KopcyncbKoro ManacTHpH 
(C. MexBejee,' N 4185); Kepn J ), TaMaHCbKHfi nisocrpiB, Anana (K. 
KOAO KoKTe6eAH (KpHw) (B. Kapaeaea, JNa 2818). Tribus Solenopsidini (Forel) Emery emend. 
Solenopsi di n i: Emery, Rev. Suisse Zool., vol. 21, p. 586 nota (1913); 

Bull. Soc. Ent. Ital., vol. 47, p. 159 (1916). 
Selenopsisii (part.)-}-My rmic i i (part): Forel, Ann. Soc. Ent. Belg., 

vol. 37, p. 164 (1893). 

Solenopsidii (part): Emery, Zool.Jahrb. Syst, vol. 8, p. 768, 769 (1895). 
Attidae (part): Fred. Smith, Cat. Hym. Brit. Mus., vol. 6, p. 161 (1858). 
Pheidolidae (part): Emery, Bull. Soc. Ent. Ital., vol. 9, p. 72 (1877). 
Stenammatini (part): Ashmead, The Canad. Ent., p. 383 (1905). 

MopcpoAoriiea xapaKTepHCTHKa. ,,LLInnn cepe^nix i sa^Hix roMJAOK npocxi a6o 
"i'x SOBCIM neiviae. OocTneTioAioc siAenoBaHHft 3 nepeaniM KiH^eM racxepa. Binm 
yqacTKH qoAoaoro ujHTKa ne yTBOpioroTb nonepeHHoro KHAIO, iijo BiflMesKoeye 
sycHKOBy MMKy. HoAosi B3AKH KopoTKi, MiCTflTbCH na noiwipHifl Bi'ACTani OAHH BIA 
o4Horo aGo s6An*eHi. BycHKH S i 2 (B esponeScbKHX BHA!B) 12 l *) KpacTyiocH 3 naroaH, njo6 nje pas BKaaara na npHKpy apyKapctKy noMHAKy B MOI'H 
Haseanifi po6oTi B atypnaAi Konowia . HK OAHC is anaxoaHig taurica TaM BiaanaqaeTbca Ta- 
mansche Halbinsel (Kertsch)", C\\A iHTaTH Tamansche Halbinsel und Kertsch", 60 Kepi Aeanrb 
no LJCH 6iK KepqHHCbKoi' npoxoKH. FIoinHAKy noacHtoeTbca THM, njo 1926 pony peaangia *yp- 
naAy ^Konowia" nje He npiicHAaAa KopeKTH. 117 

3 6yAaBOK> 3 32 HAeHMKlB. ByCHKH (? 3 1312, SpiflKa 3 11 HAeHHKlB. 

cbKHx 6opoaenoK y cJ (npHHaflMHi B esponeflcbKHX poaiB) neMae. OepeAHe 
3 OAHOK) TJAbKH saMKHeHOK) Ky6iTaAbHOK> KAiTHHKOio; pa^aAbHa KAJTHHKa 

BJAKpHTa" (Emery). 

Genus IWonomorium Mayr 

Monomorium: Mayr, Verh. Zool.-bot. Ver. Wien, vol. 5, p. 45 (1855). 

Atta (part.): Jerdon (1851). Fred. Smith (1855). 

Formica (part. ): Linne, etc. 

Myrmica (part.): Shuckard, Fred. Smith, Gerstacker, etc. 

MoptpoAoriina xapaKTepHCTHKa. $ y eBponeflcbKHX BH^B UJOAO posMi'pis 
Mafiate He Bapiiotorb. ^OAOBHH IJLJHTOK sBHHaitHO 3 ABOMa -noBBAosacHHMH KHAHMH, 
ujo KOAO aoBniuiHboro Kparo yjHTKa nepexoAHTb y MaAenbKi sy6HHKH. MOAOBI 

BaAKH KOpOTKi. ^yB3AbIja HC IIIHpOKi, 3 GiAbUI-MCHUI p03BHHCHHMH 3y6lHKaMH. 

Oii B esponeScbKHX BHAJB posEHHeni aoSpe. BycHKH a 12 HAeHHKaMH i ao6pe 

Bi^OKpeMAeHOK) 6yAaBOIO 3 3-X HAeHHKJB, TaKOl X AOB!HHH HK peUUTa V3CTHHH 

4*ryTHKa HH AOBIUOIO; KiHijeBHft HACHHK rpoxn AOBUIHH aa flaa nonepeflHi pa3OM 
yaari; 1-fi HACHHK flajryTHKa flostuHH Hiat 4aAbuiH8. OpOMesOHOTaAbHoro iiiBa Ha 
6ojji HeMae, a MesoeninoTaAbHHH, HasnaKH, HCHO BMHEACKHH i 6iAbin- 
3arAH6AeHnS; eninoTyM Heos6poeHHH. HeTioAioc 3 posBHHeHHM creGeAbueM 

iu AycKysaTHM BHCOKHM syaAHKOM. BiaAerAi BOAOCKH npocri. 
y esponeHCbKHX BHAIB KpHAara, 6iAbina mat S. Topanc BHAOB/seHnft, TOH- 
}; o6nABa HABHHKH CTe6eAbyH MacHBHi'uii mat y ^. FlepeAne KPHAO B eBpo- 
neflcbKHX BHAI'B THny Formica. 

3 KpHAaTHH, M6HIIIHS niflj ?. ByCHKH 3 ISHACHHKiB; y BBpOneHcbKHX BHA1B- 

pyMKa BycHKa 4OBiua sa ABa nepiui ^AeHHKH AJjsryTHKa pasoM ysari; AatryTHK 
HHTKyBaTHH a6o TpoxH yTOBUjyexbCH 40 KJHHa; I-H HABKHK floro ne sAyTHfl. 
KpHAa flK y $. TopaKC niHpiiiHfl i BHiijuft niat y 9. 

reorpa^JiiHe nonmpeHHH. LJe8 piA posnaAaerbca na 6araTo ni^pofliB 3 THC- 

A6HHHMH BH/;aMH, nOUIHpeHHMH HO IjiAOMy CBlTy. B MC25aX yKpa'lHH (i CPCP) 

e TiAbKH OAHH niApi'A Monomorium (Mayr). 

Submenus Monomorium (Mayr) Emery sensu str. 

Monomorium: Mayr, Verh. Zool.-bot. Ver. Wien, vol. 5, p. 452 (1855). 
Diplorhoptrum (part.): Fred. Smith, Lucas (1855) nee Mayr. 

MopipoAoriiHa xapaKxepHCTHKa. . Po3Mipn BapiroiOTb Ay<Ke HeGaraxo; 

3aBAOBatKH HC 6iAbIU HK 2,5 MM. ByCHKH 3 12 HACHHKiB, 3 pJSKO B14OKpeMAeHOIO 

6yAaBoro 3 3-x HAeHHKiB, 40BinoK) . niat peniTa aatryTHKa; 1-8 HABKHK i"i nouiTHO 
KopOTinnH i He TaKHH rpy6Hfi HK 2-fl; KpaHHifl HACHHR TpoxH, a JHOAI S HHMaAO 
AOBLUHH mm nepuii ABa paaoM ysHTi. EniHOTyw saKpyrAeHHH. 

? SBHiaHHO KpHAara. BycHKH HK y ^. 

6* MeHiiinft mat ?. OepeAne KPHAO 6es AHCKoi/iaAbHoi' KAITHHKH. B neatax 

TpanAH6TbCH TJAbKH OAHH Monomorium (Monomorium) pharaonis (Linne) 

Formica pharaonis: Linne, Syst. Nat. Ed. 10, vol. 1, p. 580 (1758). Lab 
reille, Fourmis, p. 290 (1802). 118 

Myrmica pharaonis: Roger, Berl. Ent. Zeitsthchr., vol. 6. p. 294 (1862) 96". 

Monomorium pharaonis: Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, vol. 12, 
p. 752 (1862); Reise Novara, Formicid., p. 90 (1865) <$ ; Tijdschr. v. Ent. 
vol. 10, p. 95 (1867) 296\ Edw. Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond.,p. 222 
(1880) 296\ Ern. Andre, Spec. Hym. Europe, vol. 2, p. 338, 342 (1882) 
296*. HacoHOB, H 3B . H. O. A. E. A. 3., T. 58, c. 69, 70 (1889) 2 9 6\ 
Bellevoye, Soc. Etudes sc. Nat. Reims, vol. 1, p. 21, seq., pi. (1891) 2 9 6\ 
Forel, in Grandier. Hist. phys. Madagascar, vol. 20, 2, p. 163 (1891) 2 9 6\ 
Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., vol. 14, p. 686 (1902) 2. Bingham, Fauna 
Brit. India Hym., vol. 2, p. 201, 202 (1903) 29.Py3CKHH, Myp. POCCHH, 
T. 1, c. 633, 638, pac. 160162 (1905) 29.6 1 . Emery, Deutsche Ent. Zeit- 
schr., p. 664, 665, 667, 684 (1908) 2 9 6\ Donisthorpe, Brit. Ants, p. 96, 
tab. 6 (1915). Forel, Fauna Ins. Helvet. Hym. Form., p. 39 (1915). Emery, 
Bull. Soc. Ent. Ital., vol. 47, p. 161, 163(1916) 296. ArnoH, Ann. S. Afr. 
Mus., vol. 14, p. 228 (1916) 29(3. Soudek, Mravenci... Cieckoslovenske 
republ., p. 24, fig. 8 (1922) 2 9 6\ Kapasaes, Tp. (Pia.-Mar. EIAA- (V^cp. 
AKafl. Hayx), T. 4, c. 261, 262 (1926) 2 9 6\ AAnaTOB H ApnoAbflH, Onpea- 
nac. (pHAnnbCBa, c. 724 (1828). 

Formica antiquensis: Fabricius, Ent. Syst. , vol. 2, p. 357 (1793). 

Myrmica domestica: Shuckard, M. Mag. Nat. Hist. N. S., vol. 2, p. 626 
(1838) 29. Fred. Smith, Trans. Ent. Soc. Lond. (2), vol. 3, p. 30 (1855) 2 ? S. 

Diplorhoptrum domesticum: Gaskell, Ent. M. Mag., vol. 13, p. 254 (1877). 

Myrmicaunifasciata: Bostock/Trans. Ent. Soc. Lond., vol. 2. Proc.,p. 51 (1839). 

Atta minuta: Jerdon, Journ. Madras Litter. Soc, vol. 17, p. 105 (1851) 2. 

Myrmica (Diplorhoptrum) molesta: Fred. Smith, Cat. Him. Brit. Mus., 
vol. 61, p. 122 (1858) nee Say. 

Pheidole molesta: Roger, Berl. Ent. Zeitschr., vol. 3, p. 259 (1859). 

Myrmica molesta: Meinert, Natur. Afh. Dansak. Vid. Selsk. (5), vol. 5, p. 335 
' (1860) 296\ 

Myrmica (Monomorium) fragilis: Fred. Smith, Cat. Hym. Brit. Mus., vol. 6, 
p. 124 (1858) 2. 

Myrmica (Monomorium) contigua: Fred. Smith, ibidem, p. 125 (1858) 2. 

Diplorhoptrum fugax: Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (3), vol. 6, Bull., p. 81. 

(1858) nee Latreille. 
ODBC. 2. foAOsa BHaoBfltena (sasflOBJKKH B 1,25 pasa 6iAt>ina niat saBninpuiKH), 

saaAy saKpyrACHa, 3 rpoxH onyKAHMH 6oKaMH. MOAOBHS UJHTOK 3 flo6pe poaBH- 

HCHHMH nOBSAOBHSHHMH KHAHMH, IIJO SaKIHiyiOTbCH MaACHbKHMH npHTynACHHMH 

3y6iHKaMH; MISS. KHAHMH 6AHCKyHHH. TKyaaAbijH ByabKij 3 6iAbuiHM nepeflfliM sy6" 
ijeM i TpbOMa MaACHbKHMH nosafl Hboro. PyiKa sycHKa aaxoflHTb ao noTHAHinoro 
Kparo. O^i saihiaioTb npn6AH3HO l /i 6inHoro Kparo. 

LLlnpHna BysAHKa neTioArocy 6iAbiiia mm fioro 4OBHHa; nocTneTioAroc rpoxn 
nonepenno OBaAbHHii. 
Topanc i HACHHKH cre6eAb{jH 3 Himnoio ciriacxicTK), MaroBi. ^KysaAbya 

3 Hi^HHM nOBSflOBJKHHM UITpHXOBaHHHM. 3 AyXC pi^KHMH BiAACrAHMH BOAOCK3MH. 

onyineHHH ayate piflKe, noivriTHe AHine Ha FOAOBI', Aannax i BycHKax. 

1,7 2,5 MM. 119 

LUnpHHa TOAOBH 6iAbiua sa TV AOBXKHy: 01 i saHMaiOTb. Mafi.se 
6iHHoro Kpaio TOAOBH; GyAasa TJAbKH TpoxH yxosiijeHa. 
TopaKc cnepeAy KpyxuS; MeaoHoxyw naBucae HHA npOHOxywoM; By3AHK rpy6- 

niaj y $. 

CicyAbnxypa HK y 2, aAe na TOpanci ae-ne-ae noMixne 
Facxep nieMaTOBn8 a6o 3AerKa 6AHCKyqnfi, 3 masHo 
?KoBioro IH nacxiuie qepBOHyBaxo-atoBxoro KOAbOpy; roAOBa SAerKa 6ypyBaTa; 
racTep 33aAy TeMHo6ypnS. BOAOCKH TpoxH rycriuii HUK y 5. KpHAa 6e36apBHi, 

3 6ypyBaTO-iKOBTHM aiHAKOBaHHSM. ^OB^HHa 3,5 4 MM. 

<5 . fOAOBa 3aBUIHpUIKH 6iAbIIia mSK 3aB4OBaiKH. HoAOBHfi IJJHTOK OnyKAHfi. 

PyiKa sycHKa AOBiua mas ABa nepmi HABHHKH AasryTHKa paaowysHTi; 1-H HACHHK 
ocTaHHboro TpoxH 3AyTHH; floaasHHa AaAbiiiHx MeHina Hi/K ix noABiftna rpy6nHa; 
^o KinijH BOHH nocTynoBO yroBigyiOTbCH. Oni safiiwaioTb waHaie noAOBHny AOBJKHHH 
GiiHoro Kpaio TOAOBH i MiCTHTbcn Tpoxn cnepeAy noAOBHnu 8oro AOBJKHHH. 

TopaKc Maftate TaKHH aaBiunpniKH HK roAosa; sysAHK nerioAiocy 
JUJK y 2. 

CKyAbnrypa HK y 5. Hopnoro KOAbopy; atyBaAbijH, BycHKH 8 HOFH 
troMiAKH 6ypyBari. KpHAa HK y ?. /JoBKHna 2,8 MM. 

Beschreibung 5. Kopf 1,25 mal so lang wie breit, hinten abgerundet, mit 
etwas gewolbten Seiten. Clypeus mit wohl ausgebildeten Langsleisten, welche mit 
rstumpfwinkligen Zahnchen enden, zwischen den Leisten glanzend. Mandibeln 
schmal, mit einem grosseren vorderen Zahn und 3 kleinen dahinter. Scapus den 
Okzipitalrand knapp erreichend. Auge etwa VT des Seitenrandes einnehmend. 

Petiolusknoten breiter wie lang; Postpetiolus wenig breiter, queroval. 

Kopf, Thorax und Stielchenglieder fein genetzt, matt. Mandibeln fein gestreift. 
'Gaster glatt und glanzend, manchmal ausserst fein an den Seiten und der Basis 
genetzt. Wangen langsgestrichelt. Mit sehr sparlichen abstehenden Haaren. An- 
liegende Pubeszenz sehr sparlich, nur am Kopf, den Tarsen und Antennen sicht- 
bar. L. 1,7 2,5 mm. 

2 geflugelt. Kopf breiter wie lang, das Auge riicht ganz t / 3 des Seitenrandes 
'des Kopfes einnehmend; Clava nur wenig verdickt. 

Torax vorn steil; das Pronotum vollstandig vom Mesonotum iiberwolbt. Pe- 
tiolusknoten dicker als bei dem 5. 

Skulptur wie beim 2, aber auf dem Torax sind feine Langsstricheln sichtbar. 
'Gaster halbmatt oder schwach glanzend, fein oberflachlich genetzt. Gelb oder 
o'fters rotlich-gelb, Kopf schwach gebraunt; Gaster hinten dunkelbraun. Behaar- 
Aing etwas dichter als beim $. L. 3,5 4 mm. 

<?. Kopf breiter wie lang. Clypeus gewolbt, glanzend. Scapus langer, als die 
2 ersten Glieder des Funiculus zusammen genommen; das 1. Glied des letzteren 
etwas geschwollen, die folgenden bis zum vorletzten nicht doppelt so lang wie 
dick, allmahlich ein wenig an Dicke zunehmend. Das Auge nimmt fast die 
Jialbe Lange des Seitenrandes des Kopfes ein und ist dem Vorderrande nicht 
viel naher als dem Hinterrande. 

Thorax etwa so breit wie der Kopf; Petiolusknoten niedriger als beim 5. 

Skulptur wie beim 5. Schwarz; Mandibeln, Antennen und Beine blassgelb, 
Schenkel gebraunt L. 2,8 mm. 120 

FeorpatfriHHe nonmpeHHH, eKOAorifl i eroAorifl. LJe KOCMonoAiTHHHHfi BHAV 
nepesaasHO B Tponi^HHx Kpai'nax. BarbKisujiiHa Moro 3 neBHi'cTK) ne- 
rpe6a ra^aTH, mo BI'H noxoAHTb 3 iHAificbfcoi o6AacTi, AC BIH 

3BH l iafiHHH i iKHBC H6 TJAbKH B AKJACbKHX JKHTAaX, 3 H 6e3nOCepeflHbO B 

3 TponiiciB BI'H noinnpHBCH Ayase ABACKO, 6yBtUH posBeseHHfi no Mi'cTax scboro 
CBiTy Ha KOpa6Ajix 3 pisHHMH TOBapaMH H xapHOBHMH npOAyKTaMH. <Zlo6pe BI- 
ACiwnfl yciM MOp*K3M, F.K'I SByrb Soro ,,KOp66eAbHOK> MyparuKOio" (Schiffsameise),, 
60 TpanAseTbCH (i rHi'sflHTbCfl) MaSate na KOasHOMy oKeaHcbKOMy naponAaBi'. 
B Kpa'iHax cy6TponiqHHx i noMipnoro KAi'Maxy M. pharaonis oceAroeTbcn 
B KiMHaxax, po6AHH rni^Aa (y BHFAHAi Api6nHX xoAis i nopoasHKn) y 
i KBM'^KHX Cy^HKFax (y ctinax, nia nAiHTycaMH, niflBiKOHHflMn) a6o B 
MIX nrryKaTypKOio, B TpiujMHax ^epeB'flHHX crin qH ni^Aor, HepiflKO HasiTb y ce- 
peflKHi Ke6AiB, 60 BMie npeKpacto npoTciyeaTH i flepeso, i niTyKaTypicy. ?Ka- 
By l :H B uac EKK/KJEO B 6y/inHKax i CTaBirH, cnaaaTH 6, HaxAi6HHKOM, 4OMOBa 
uyptuiKa xsp^yeTtcj! pisHCio npoBisieio, nana4aioqH ocoSAHBO na piani 
peiOBHHH (nyKop, BapeHHfl, MC^, $pyKTH, uynepKH TOIIJO). B ^CHKHX 
^yae posMHOiKyiOHHCb, Bona Moase Ha6pHflaTH, aAe ocoSAHBoT ' UIKO^H 
HI'KOAH KB saB#ae. IHOA! HasiTb MCJKB 6yTH KOpncna. PyscbKuu cnocxepiraB,, 
UK oflHoro paay AOMOfii MypauiKH nanaAH na OCFHB rHia^o, mo BHCIAO nap, BIKHOM 
nifl niflAamiDSM, SHKUJHAH TBM ycix AHHHHOK i ASAeioK, a jKHxeAia rnisAa smycHAK' 
yACTiTH. ^aAi Bin cnocTepiraB, UK ri cawi MypauiKH npOAi'sAH y ByAHK, iijo CTOH& 
y cinjix, i no^aAH TBK cnycTomyBaTH fioro, uj,o BAacHHKOBi AQBCAOCb BHTpaxHTK- 
HHM3AO CHAH, mo6 nos6yTHca MypainoK (aa PyscbKUM), 

KOAH i npH JJKHX yMOBBX pOlTbCH B H3C AOMOB3 MypaHJKa, KajK6 Py3CbKUU, 

TOIHO HeBJAOMO. H. B. HacoHoey, Kaate BI'H, npncTaBHAH 3 XapnoBa 

CCOHH, ai6paHHX y TpaBHi; B Kaaaui BI'H OAepaaB Ti'AbKH OAHOFO 

B eepesni 1904 p. <5 BJ'A npocp. FopA^-iuna i ^BOX, SAOBABKHX y KBiTui ? 9 

Hlmame. 3 CiM6ipcbKa fioMy npHCxaBHAH o^Hy SAOBAeny B ^epsm ?. 
B KEefii AOMOBa wypauiKa xpanAfleTbca PI'AKO. Moi BiAOMoc-ri IJJOAO Mifi npnareAb, 6oiaHiK Dr. K. Bernau B FaAAi Ha SaaAi (HiMe^HHHa) nosi- 
uio B Soro Midi AOMOBa wypaiiiKa TpanAseTbCH SBHHaSHO y BeAHKi'if. 

KIAbKOCTi BCCHOK) i B AHFIHi 3HHK36 Mafiase SOBCl'lM. 

Genus Solenopsis Westwood ') 

Solencpsis: Weslwccd, Ann. Mag. Nat. Hist., vol. 6, p. 87 (1841). 
Diplorhcptrum: Mayr, Verb. Zool.-bot. Ver. Wien, vol. 5, p. 449 (1875). 
Atta (part.): Fabricius, Jerdon, Fred. Smith, etc. 
Formica (part.): Latreille (1798, 1802). 
My r mica (part): Latreille (1809). B Zcolcg. Anzeier, T. 92 (19SC), c. 207 H onHcae HOBHH ni^piA Solenopsis 3 oCTposa' 

B HBOIO EC IIAIKH $ , a H (J M36 11-qAeHHKOBi B^CHKHl OCTaHHJH BlApl3HH6TbCfl H6- 

11-i^eHKKOBKMn EjCHKaMH, a fi BiflcyTHicTio pi*KaTHX BHCTynJB nepe^Hboro iipaio ^OAOBoro 
no 6cKax ntpii KK^MBamx Bajtvis; npim TOTO, ocTaHui KiniaioTbCH B ijboro ni^poay MaAO 
foiMB. Pci ii-iiii cnECBHi floci Solenopsis Tpe6a xenep saAiqHTH ao nlApo^y 
Solen opsis sensu str. B uifi MOHorpa<J>i'i, leKaioiH aaALiiiHx 4oc^ifl;eHb, a THMHacoM He 3a 
ige ro^iAy craporo pO4y Solenopsis Ha flBa 121 

Crematogaster (part.): Fred. Smith (1860). 
Pogonomyrmex (part.): Mayr (1868). 

MoptjioAoriiHa xapaKxepHCTHKa. $. naAeapKTHmn BHAH MaroTb CAa6o BH- 

HBACHHH AHMOpCplSM. HoAOBHH IIJHTOK nOCepeAHHl niABHIljeHHH, BHflaeTbCH BnepCA- 

i Mafiase sasasAH (B ycix naAeapKTHHHHX BHAIB) 3 ABOMa AHBepryroHHMH KHAHMH, 
iijo aaiuHHyioTbCH cnepeay lUHnyaaTHMH 3y6<raKaMH; no 6oKax B!A UHX 3y6uJB 
nepCAHig Kpafl HOAOBOFO ujHTKa Mae 3y6utoBaTHH pir, iijo 6iAbm-MeHin 
HOAOB! BaAKH KOpOTKi, cnepeAy saKpyrAeni, ssaay 3 ueBeAHiKHM 

XiyBaAblJH flOCHTb By3bKi, 3 HeMHCA6HHHMH (B naACapKTHMHHX BH#1B 4) 3y6tJHMH. 
ByCHKH 10-HACHHKOBi, 3 2-1A6HHCTOK) 6yAaBOK) ; KpaHflifi HA6HHK 11 ^356 AOBFHH. 

1-fl HACHHK 4JKryTHKa noMirno 4OBtriHH i rpy6uiHft Hiat 6AHiKHnS ^aAbiiie. Oni 
y naAeapKTuiHHx BHAIB pyflHMeHTapHi (3 0,6 (paceroK). 

OpoMesOHOTaAbHHH uiOB 3 cnHHHoro 6oKy HCHCHHH; MesoeninoTaAbKHH 
3flymeHHH; eninOTyM neosSpoeHHfl. 

OeTioAioc cnepeay 3 posBHHeHOto. yHAiHApnqHoio nacTHHOio, ssaay 3 

BHCOKHM SaKpyrACHflM BySAHKOM; nOCTnCTioAIOC SaKpyrACKHfl, SBHHaflHO 

niat neTioAtoc. 

9 ,,KpHAaTa i sBHHaHHo Kpynnitua sa 5. (J)opMa FOAOBH HKy ^, aAe OH! BC- 
AHKi i BinKa Mafiaie 3aBiflH e. BycuKH HK y ^,3 2-MAeHHCTOio 6yAaBOK>, aAe 

SBHiaflHO 11-MAeHHKOBi (piflKO 10-HACHHKOBi). 

B EniHOTyM i CTeSeAbije HK y $. nepe^ni KpHAa a saMKHenoK) Ky6iTaAbHOK> 

KA1THHKOK) i ACKoi4aAbHOIo". 

<5 MCHUIHa Hl'jK ?. HoAOBHfi D^HTOK OnyKAHH; /KyBaAb^H By3bKl 3 HCHHCAeHHHMH 

(3) 3y6HHK3MH. BycHKH 12-HACHHKOBi ; 3BHHa0HO pyHKa sycHKa KopOTiua, nepiiiHH 

MACHHK flJKPyTHKa KyAHCTO 3yTHH. 

MesoHOTyM 6es MafipiBCbKoi 6opo36HKH; eninoTyw Heo36poeHHfi; neTioAioa 
3 HH3bKHM BysAHKpM; nocTneTioAioc A3BOHonofli6Hn8; 6asaAbHHH cerweHT raciepa 
Ayate B6AHKHH. KpHAa UK y ?. 

EKOAOFIH i exoAoriH. BaraTO BHAIB Solenopsis, caivie ApiSni, 3a6apBA6Hi 

B 6AIAOa5OBTHft KOAip, 3 aTpO<f>OBaHHMH OHHM3 (naCKIAbKH B1AOMO, BC1 HaACapK- 

THIHI BHAH), aiHByTb ni^ SCMACIO, Ayase PIAKO 3'jiBAaK)Tbca na i"i nosepxHi, SBH- 
Hafino B rniaAax I'HUJHX, Kpynnux, MypauiOK, a6o 6AH3bKo KOAO HHX, SK sAOAii 
(Kleptobiose Forel-a); piAme ijiAKOM caMocTinno. OceAioioiHCb y rnisAi innioro,. 
CKcnAyaTOBaHoro BHAy, BOHH aiHByTb ^AKOM BiAOKpeMAeno siA Hboro (noABiSni 
FHisAa)- HK y ijbOMy BnnaAKy, ,TaK i oceAioioiHCb y 6AH3bKOMy cyciACTBi, KOAO- 
nia Solenopsis cnoAynaeTboi 3 THI'SAOM Kpynnoro BHAy Ay* 6 TOHKHMH 
riAbKH AAH Api6HHx SAOAiiB, HKi niAiac CBOI'X BAH3bKa AO Hamo'i S. f u g a x niBHinHOawepuKaHCbKa S. m o 1 e s t a 

AOMOBa MypamKa. Inuii BHAH KHByTb BIAKPHTHM A6HHHM JKHTTHM; nan- 
noiUHpena B Tponixax S. geminata aBAHe co6oio cepeAHboro pos- 
siipy BofioBHHiy MypainKy, HKa AiaAbno 6irae npn noBHOMy ACHHOMy dsiTAi. 

FeorpajjiiHHe nomHpeHHH. HaflBiAOMiiunH xponi^HHH npeflcxaBHUK, S. g e m i- 
n a t a, e KOCMOnoAiTHHna MypauiKa, aAe CBO'I'M BBAHKHM nomnpeHHaM 

3HOCHH3M AK)Aefi TiAbKH noHacTH, 60 yTBOpioe PHA reorpacpiHHHx 
Ayate HHCAeHHi, BHAH atHsyTb y niBAeHHax nacTHnax 122 

B ijeHTpaAbHia i FliBAeHHifi, B niBHiimB A<ppHu,i, BKAtoiaioiH fi CepeaaeMHO- 
jviopcbKy o6AacTb. OAHH SKA %HBe B cepeAnift Esponi, He6araro B AaiY ra IHAO- 
ABCTpaAiHCbKiH o6Aacri, OAHH B AscTpaAii i OAHH y TacManiV. 
Ha yKpa'mi TiAbKH OAHH BHA: Solenopsis fugax (Latreille) (pHc. 30) 

Formica fug ax: Latreille, Ess. Fourmis France, p. 46 (1798); Fourmis, p. 265 

(1802) g. 
Myrmica fugax: Latreille, Gen. Crust. Ins., vol. 4, p. 131 (1809). Lepeletier, 

Hist. Nat. Hytn., vol. 6, p. 184 (1836)' 5 9 6 . 
Diplorhoptrum fugax: Mayr, Verh. Zool.-bot. Ver. Wien, vol. 5, p. 450 

(1855). Europ. Formicid., p. 73 (1861) 29c5. 
Myrmica (Diplorhoptrum) fugax: Nylander, Ann. Sc. Nat. Zool. (4), 

vol. 5, p. 99, tab. 13, fig. 5557 (1856) $93. Fred. Smith, Cat. Hym. 

Brit. Mus., vol. 6, p. 122, tab. 8, fig. 2528 (1858). 
:S. fugax: Forel, Mitt. Schweiz. Ent. Ges., vol. 3, p. 105128 (1869) eTOAoriH. 

Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, vol. 20, p. 996(1870) 5. Forel, Fourmis 

Suisse, p. 3, fig. 1, tab. 16, fig. 8, tab. 24, fig. 913 (1882). HacoHOB, Has. 

H. O. A. E. A. 9.,T. 58, 76 (1889) 59(5. Emery, Deutsche Ent. Zeitschr., 

p. 29, 30, fig. 8 (1909) 59(5. Donisthorpe, Brit. Ants, p. 102, tab. 7 

(1915). Forel, Fauna Ins. Helvet, Hym. Form., p. 37, 38 (1915). Emery, Bull. 

Soc. Ent. Ital., vol. 47, p. 165-167, fig. 41 (1916) 9 <3. Soudek, Mravenci... 

Ceskoslovenske republ., p. 25, fig. 9 (1922). Kapasaes, Tp. (J>i3.-MaT. B'\A&. 

(Yxp. Axafl. Hayic), T. 4, c. 263 (1926). AAnaroB H ApnoAbAH, Onpe^. nac 

(DHAHnbesa, c. 721 (1928). 

Myrmica f la vi dula: Nylander, Act. Soc. Sc. Fennicae, vol. 3, p. 43 (1849) 5. 
.S. fugax orie n talis: PyacKHfi, Myp. Pocc., T. 1, c. 509, pnc. Ill, 112(1905). 

OUHC. 5. BOKH FOAOBH BHrnyTi ayasqe HIJK y !HUIHX BHAIB; AOBasHHa FOAOBH 
B Kpynnnx 5 TiAbKH TpoxH 6iAbuia aa uinpHHy, y MaAeHbKHx roAosa anaMno Byaia. 

Oli CKAaflaiOTbCH MBKCHMaAbHO 3 UieCTH (paCBTOK, y HaHMCHUIHX 2 BOHH3Ae6iAbIIlOro 

3 (pacexKaMH HencHMMc. <J)opMa TOAOBH fi sycHKH, a pisno 8 npoijriAb ropaKca 
H cTe6eAb^H BHAHO na pncyHKax. ByaAHK nerioAiocy BHiije nocTnerioAiocy; aaepxy 
sin iiiHpOKO aaKpyrAeHHK. 

HepBOHyaaTo-aiOBTHH, 3Ae6iAbuioro 3 nepexo^oM y 6ypHH KOAip, qacxo naBixb, 

OCO6AHBO B KpynHHX 6K3eunAHpiB, HCHHH JKOBTO-6ypH8; KlHIjiBKH i CTeSeAblje 

Hcaiuii. Facrep icpea npocBiienna Temnoro BMicry BOAa no^acTH 6ypH8. BAH- 

CKyHHH, 3 HI/KHHM nOTOHKOBaHHHM, 3 BlAAeTAHMH BOAOCKaMHJ Ha pyiljl ByCHKl 

fi na Horax BOAOCKH opieHTosani AHUIB KOCO; TOMKH na roAosi, LIJO Maroi-b na 
co6i BOAOCKH, rpy6mi i npH Ayate BCAHKOiwy 36iAbineHHi BHAaiorbCH nane Kpyr- 

AHMH HMKEMH. - ^OBSKHHa 1,4 - 2,7 MM. 

9. FoAOea AOB%HHOK> AOpisHioe iiinpHHi a6o saBfloeajKH TpouiKH 6iAbiua, 
3 Ayate saKpyrAeHHMH porawa. PyiKa 11-HAeHHKOBHx BycHKis npocTHraerbCH AO 
napHHX B!HOK. 

TopaKC BHCOKHH, 3AC Tl'AbKH TpOXH lUHpIIIHH 33 TOAOByj eninOTyM KpyTHH, 
6e3 CHO BHHBAeHO'l OCHOBHO1 nOBepXHl, 33afly 3 nAOCKOK) BHl'MKOK), 3 KOHSHOFO 

6oKy 3 6iqHHM KpafiniM BBAKOM, njo o6Meatye B npotpiAb Ayracry. a6o B 123 - aaicpyrAeHoro Tynoro pory Measy cerMBHTa. ByaAHK nexioAiocy BHUIHH i B npo- 

Byporo KOAbopy, rOAoaa TeMniiua, CTe6eAbjje S racrep Hcninii, ocxaHHifi snasy 
fl KOAO KpaiB ceriweHTiB 6ypo-stOBToro KOAbopy; atysaAbijH, BycHKH H HOFH, Hacxo 

1 HOAOBHH UJHTOK, SKOBli. EAHCKyqa i ryCXO BKpHTa BlAAerAHMH BOAO- 

BOAOCKH na Horax Koci; noTOiKOBaHHH, igo Mae na co6i BOAOCKH, Ha FOAOBI S 
Topaicci snaiHO rpy6rae niai y . KpHAa 3Aeri<a 6ypyBaTi, 3 reMHo6ypHM IKHA- 
KOBaHHHM i nTepocxHrMoro. -^ /(oBJKHHa 4,7 6 MM. 

<S . PoAOBa cnepeAy mnpoKa; BCAHKI ay me onyKAi o^i Micraxbcn aosciM cne- 
peAy; nosaA HHX 6inHHfi i noxHAHinafl Kpait yTBOpioiOTb 4yry, HKa npoTH 6in- 
Horo siqKa nane BHrnyTa niA TynnM KyTOM. PyiKa sycnKa KopOTina niat Asa , 
HACHHKH paaoM ysHxi; 2-il 

MACHHK SAyXHH KyAHCTO. 

TopaKc BHCOKHH i Ma- 
CHBHHR, o6pnc eninoxyMy 

B npO^JlAb GJAblU BHFHy- 

THH niaj y 9 . BysAHK ne- 

TioAIOCy B npOCjHAb KAH- 

nyBaxHB, fioro eepxHift 
Kpa8 npaMHH, iHo^i no- 
cepeAHni Mae BHpiaKV. 

MopHO-6yporo a6o 
T6MHo6yporo KOAbopy, 

KiHUlBKH HCHO6ypi AO 

e- . . . Puc. 30. Solenopsis fugax. a ^ B npodMAb; b *\BaAb 

oypo-JKOBxoro KOAbopy , * . . . ,, *~ 

' ija; c, a roAosa HaHMCHinoro i HanoiAbmoro 5 > aoiAbiii. 43 : 1 
6AHCKyqi, -3 KOpOTOIHMH e - B ycHK ?; sycHK rf (B. Emery). 

Bi^AerAHMH BOAOCKaMH 

niai y ? ; Horn 3 Ha6araTO KOPOTUIHMH H Ayate KOCHMH BOAOCKaMH. KpHAa HK y ? . 
4oBaHHa 3,2 4,5 MM (Emery). 

Beschreibung-. $. Die Kopfseiten sind starker gebogen als bei den anderen 
Arten; der Kopf bei dem grossen 2 nur wenig langer als breit, bei kleineren 
viel schmaler. Die Augen bestehen maximal aus 6 Facetten, bei den kleinsten 
2 sind sie meist nicht deutlich zusammengesetzt. Die Formverhaltnisse des Kop- 
fes und der Antenne, sowie das Profit des Thorax und des Stielchens werden 
die Abbildungen veranschaulichen. Petiolusknoten hoher als der Postpetiolus; 
oben breit abgerundet. 

Rotlich-gelb, mit einem Stich ins braunliche, oft sogar, besonders bei grosse- 
ren Exemplaren hell gelbbraun, Gliedmassen und Stielchen heller, Gaster wegen 
des durchscheinenden dunklen Inhalts de% Kropfes z. T. braun- Glanzend, fein 
punktiert, mit aufrechten Haaren; am Scapus und an den Beinen stehen die 
Haare nur schief ab; die haartragenden Punkte sind am Kopf grober und 
erscheinen bei sehr starker Vergrosserung als runde Griibchen. L.I, 4 2,7mm. 

9. Kopf nicht oder nur sehr wenig langer als breit, mit stark abgerundeten 
Ecken. Scapus der elfgliedrigen Antenne den paarigen Ocellus knapp erreichend. 

Thorax hoch, aber wenig breiter als der Kopf; Epinotum steil, ohne die eigent- 
liche Basalflache, hinten flach ausgehohlt, jederseits mit einem Seitenrandwulst, 
124 

der im Profil die bogige oder abgerundet stumpfwinklige Umrisslinie des Seg- 
ments bildet. Petiolusknoten hoher und im Profil mehr keilformig als bei dem $. 

Braun, Kopf dunkler, Stielchen und Gaster heller, lezteres unten und an den 
Segmentgrenzen braun gelb, Mandibel, Antenne und Beine, oft auch der Clypeus 
gelb. Glanzend und reichlich abstehend behaart. Haare an den Beinen schief; 
die haartragende Punktierung ist am Kopf und Thorax viel grober als bei dem . 
Fliigel schwach gebraunt, mit gelbbraunem Geader und Pterostigma. L. 
4,7 6 mm. 

<$ Kopf vorn breit; die grossen, stark gewolbten Augen slehen ganz vorn; 
hinter denselben bildet der Seiten- und Scheitelrand eine Kurve, welche an der 
Stelle des seitlichen Ocellus stumpfwinkelig gebrochen erscheint. Scapus kiirzer 
als die 2 folgenden Glieder zusammen; zweites Glied kugelig geschwollen. 

Thorax hoch und kraftig, Umriss dis Epinotum im Profil mehr gebogen als 
beim 9. Petiolusknoten im Profil keilformig, dessen oberer Rand gerade, manch- 
mal in der Mitte eingeschnitten. 

Schwarz-braun oder dunkelbraun, Gliedmassen hellbraun bis braun gelb; glan- 
zend, kiirzer abstehend behaart als das ?; Beine mit viel kiirzeren und sehr 
schiefen Haaren. Fliigel wie beim ?. L. 3,2 4,5 mm (Emery] 

EKOAOMH i eroAoria. 3a cnocrepeajeHHflMH PyscbKoio, HaAe*HTb 40 xa- 
paKTepHHX CTenoBHX <J>opM. IT SBHHaflni CTaijii: KOBHAOBHI} i KaiweHHCTHB cren, 
nopocAi larapHHKaMH CXHAM piqKOBax AOAHH, KaMenacTi' rop6H i CXHAH, pifltue 
AHCTBHHHX Aid's ra COCHOBHX 6opia; ripcbKO-cTenosa o6Aacrb na Kae- 

i AO BHCOTH 5000 <p. i noac COCHOBHX 6opiB; KVAbTypni MicijeBOCTi Ha nia4Hi 
, napKH, BHHorpaAHHKH). HagnacTiuie oceAtoerbca B rnis^ax J'HUIHX, Kpyn- 
HI'IIIHX MypamoK, oco6AHao Formica sanguine a, pratensis, rufibarbis> 
cinerea, fuse a, Lasiusalienus, Polyergus rufescens, Myrmica. 
Tmafl.o fugajc Mi'cTHTbcn 3BHH3HHO nopyi rocnoAapeBoro rms^a a6o B caMOMy 
i CKAaAaexbCH 3 Kaiuep i 6iAbiunx XOAIB AAH MOAOA! Ta BCAHKHX cTareBHX. 
; Bi4 HHX iAyrb AO rocnoAapn TOHeHbid aAo^iScbKi XOAH po6iTHHKiB. 
A tup u,i 3AOA8cbKi XOAH rani Ticni, iijo MypauiKHTOcnoAapi HC MoatyTb y HHX 
, TO AOCTyn y THISAO Solenopsis AAH HHX nepeTHTHfl. ,,/lpyra 
a, Kaaie Escherich, 3 HK.OI Kpynni MypauiKH TepnAHTb y ce6e MaAenb- 

KHH 3A04IHCbKHH HapO^eyb, 6 TE, UJO BOHH H6 MO2tyTfa 3 HHM ynOpaTHCb. Bo 

Solenopsis asHByrb 3Ae6iAbinoro BSAHqesHHMH KOAoniaMH i, AaAi, Aye cii- 
AHsi i MaioTb He6e3neqHe ajaAo; KpiM Toro, BOHH raKi MBA!, ujo BBAHKi Mypaui- 
KH-rocnoAapi i'x 3OBciM a6o MaHase He 6aiaTb. BeAHKa MypaniKa, nanpHKAaA^ 
HaASBHiafiHO Bi'ABa/KHa i AyJKa Formica sanguine a, Ha xK.y nanaAH My- 

paUIKH-3A04ii', AKDTO KaHaGTbCH HO 36MAi, CTapaBTbCH BKyCHTH BOpOra i 06AHTH 

fioro 3 CBOFO qepeBHH oxpyToio. AAC cTBOptoexbca BpamenHa, ujo sona fioro H& 
anaxoAHTb, Kycae i BHnpucKye 3Ae6iAbmoro MHMO" (Wasmann). 

,,OiiKe Solenopsis, He ssaajaioin Ha 11 iwisepHi poawipn a6o, CKOpme^ 
saBAHKHiM, ecTpauiHHfl HenepeMOJKHHii BoporBeAHKHX MypanioK-rocnoflapiB, i TOMy 
ocraHHiivi ne AHiiiaeTbca Hiioro inuioro, UK volens nolens repniTH B ce6e SAOAHB. 
3a cnocTepea:eHHHMH PyacbKoio, B THX BnnaAKax, KOAHTHI'SAO Sol en opsi s 
BI'A rnisAa eKcnAyaroBanoro BHAy, TO BOHa po6HTb nanaAH BBeiepi a6o 
i. 3a fioro cnocTepeaseHHHMH, ujo BJAnoBiAaioTb cnocTepeaieHHHU i 125 - 

I{H MypauiKa uiynae BHOii TaKoat naflAO. KOAH BOHE 36yA*eHa, TO SBH- 
Tpoxd niflHOCHTb yropy qepeBge, aarpoHtyfoqn Ao6pe po3BHH6HHM jKaAOM. 
B KpHMy, caMe KOAO Kapaaarcbic /i nayKOBOi craHyii, H qacxo cnocTepiraB 
KOAoaii S. fugax (aBHiaftHO ma. KaMiaHHw), ujo JKHAH ijiAKOM caRiocxiflHo i BH- 
KoxysaAH noniAHijB. Taid as cnocTepeaseHHH noaae 8 Wasmann, JIKHH cnocTepi- 
ras y S. fugax BHKoxyBany HHMH AAH xapqyeaHHa KOpeneBy noniAHijH). 

Ha iac ociHHboro niAK)6Horo BHAbory KpHAaTHx, iijo 6yaae SBH^aHHOB cepnni 
SOHH yTBOproroTb BCAHHeani poi. 

iiHe nouiapenHH. LJenrpaAbHa 8 niBAeHHa Espona, KpHM, 
lacTHHa CPCP, aaxiflHa g ijeHTpaAbna AaiH, Hnoma, AnrAia, 

MapOKKO. 

3 weaj YKpaiHH PyscbKuii HasoiHTb S. fugax 1 ) AAH BoAHHi (B. Kapaeaee), 
-XepcoHigHHn (OAeca, Hetaee) i 4 H 'nponeTpOBiijHHH (K. Epaynep). H HepUKO 
cnocTepiras ijio MypauiKy na 3BHHoropo4iiiHHi i B OKOAHijax KneBa. ^aAi B MCHB 
55, KpHAaxi ? ? i d 3 3 TaraHpora (18. VII 1928 p. K. Ame.p). Genus Anergates Forel 

Anergates: Forel, Fourmis Suisse, p. 32, 35 (1874). 

My r mica (part.): Schenck, Jahrb. Ver. Nassau, vol. 8, p. 91 (1852). 

Tomognathus (part.)?: Mayr, Europ. Formic., p. 56, nota (1861). 

npeAcraBHHKOM ijboro pOAy e eAHHHfl onHcyfiaHHH HHaine BHA A. atratulus 
i(Schenck), nepea u^o xapaKtepHCTHKy po^y o6MHHaeMO. 

Anergates atratulus (Schenck) (PHC. 31 i 32) 

Myrmica atratulus: Schenck, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, vol. 8, p. 91 (1852) 
9 (excl. 5). 

A. atratulus Forel, Fourmis Suisse, p. 68, 93, tab. 2, fig. 28, 29 (1874) ?c5. 
Ern. Andre, Spec. Hym. Europe, vol. 2, p. 278, tab. 16, fig. 18, 19, tab. 
18, fig. 16 (1882). Adlerz.Bih. Svenska Vet. Akad. Handl., vol. 11, Nr. 
18, p. 274, tab. 3, fig. 1-9(1886) 9cJ. Arkiv f. ZooL, vol. 5, Nr. 2(1908) 
gynandr. Py3CKn8, Myp. POCCMH, T. I, c. 559, P HC. 128131 (1905). Whee- 
ler, Ants, p. 498, fig. 279 (1910) 9<J. Donisthorpe, Brit. Ants, p. 89, 
tab. 6 (1915). Forel, Fauna Ins. Helvet. Hym. Form., p. 17 (1915) 9cJ. 
Emery, Bulh Soc. Ent. Ital., vol. 47, p. 168, fig. 44 (1916) 9<J. Soudek, 
Mravenzi... Ceskoslovenske republ., p. 27 (1922) 9cJ. HlKa(|)(|(, PyccK. 3n- 
TOM. OSoap., T. 19, c. 153. Kapasasn, Tp. Ois.-MaT. siAA. (Vnp. A.K&A. 
Hays), 'T. 4, cc.258, 263 (1926) 9cJ. AAaaxoB H ApnoAbAH, OnpeA. na- 
CCK. CpHAHnbCBa, c. 722 (1928). 

Tetramorium atratulum: Mayr, Verh. Zool.-bot. Ver. Wien, vol. 5, p. 429 
(1855) ? (excl. 5). 

Tomognathus atratulus: Mayr, Europ. Formicid., p. 57 nota (1861) ?. 
Schenck, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, vol. 16, p. 164 (1861) 9d. 1 ) 3a AOCAiAfteHHHM Emerg opurinaAbHHx eKsemnASipiB Pyacbxoio BnaBHAOct>, igo onHCana 
(MypasbH POCCHH, T. 1, 1905, c. 509) Solenopsis fugax orientalis nov. subsp. 
ne pisHHTbca BI^ THny. 126 
Onnc. ?. FoAOBa KopoTKa, AOBHJHHa i'l TPOXH 6iAbiua 3a mnpHHy, aaaAy 
ninpuia i a yBirayTicTio. Om HeaeAHqKi, AeajaTb Ha cepeAHHi 6oKiB TOAOBH. 
Tpw siqKa Mi'cTHTbCH Ha oco6AHBOMy rop6Ky na TIM*!. HOAOBHH IIJHTOK aaa^y aa- 
i; fioro nepeAniS Kpag 3 niHpOKOio i rAH6oKoro BHpiaKoio; nosaA ijboro 

HOAOBHH IIJHTOK yBirHyTHH. HoAOBi B3AKH AyJKC KOpOTKl, IDHpOKO pO3- 

cynyTi, HOAosa nAOiijHHKa xaKoaj Ay*e uiHpoKa, TpoxH aarAHSAena, aAe Ayaje 
HCHCHO o6ivieateHa. BycHKOBi HMKH AOCHTb rAH6oKi'. HOAOBOI 6opO3CHKH neiviae. 

! nOMipHOl UIHpHHH 3 FOCTpHM VHyTpiaiHIM Kpa6M i AOBFHM TOCTpHM 

3 y^U eM - U^eAenoBi wiaijKH ABoiAeHHKOBi, ry6hi OAHOHACHHKOBi. BycHKH 
11-HAeHHKOBi. PyiKa BycHKa TOBCTa 3 KopoxKa, Ae^se BHcxynae sa noTHAHiHHa- 

Kpafi, nocepe4HHi yTOBiyeHa^ 

/[atryTHK HHTKyBaTHH, 3 HC- 
HCHO BlAOKpeMAeHOK) 6yAa- 

BOK) 3 3 4 HACHHKiB; 1-tt 

HACHHK f^yKVyfKKSL 4OBJKH" 

Horo Mafiaie AOpieHioe xpbOM 
aa HHM pasou 

TpOIIIKH TOBUJHH 

sa HHX; 2-H MACHHK Tpoxn 
AOBIHHH nia: 3-iit; 
IACHMKH nocTynoBo 
asyiOTbCH SiSH AO 

AOBJKHHa flKOrO 

AOBHSHHi 'ABOX nonepeAnix. 
pasoM yanTHx. 

TopaKC KOpOTKnft, eni- 
HOTyw 3 naporo BCAHKHX KOHIHHHX rop6KiB. FleTioAioc rpy6nfi, KOPOTKHH, sas- 
6iAbinHH Hi'ai aaBAOsaiKH. FIocTneTioAioc yABoe iiiHpiiiHH aa nexioAioc, 
KoenaKOBHflHHH, npn HOMy aqAenoByeTbCH 3 nepuiHM cerMCHTOM racTepa 
Bciero cBoero aaAHboio noBepxHero. CnHHna nosepxHa racxepa B MOAOAHX CK- 
aeMnAHpiB nocepeAHni aasatAH yBirnyTa; HasnaKH, y nAOAyujHx caMHijb (ijapnijb) 
racxep Ha^SBnqaHHO poaAyaaeTbCH na apaaoK nyxnpn TAK, iijo xixHHOBi cerMCHTH 
oToqeni 6AiAOio iHTepcerMCHTaAbHOK) MeM6paHoio, naje 6ypHMH ocTpiByflMH. Ho- 
rn KopOTKi', roMiAKH 6e3 ocTpor, asaAO pyAHMCHTapne. 

HiasHO noTOHKOBaHa, roAOBa i noiaTKH TOpaKcaTpoxHrpy6uii, niB6AHCKyni 
HHKHCTe6eAj>ija3TpoxH PIAIDHM nyHKTHpOM, 6iAbiu 6AHCKyni. FoAosa i 
6ea BOAOCKI'B, BycHKH S HOFH a Ayase KOPOTKHMH rycTHMH npnAerAHMH BOAOCKaMH. 
BpyAHysaToro asoBTyBaTo-6yporo KOAbOpy, npHAaTKH Tpoxn scniiui. 

KpHAa ACABB npHAHMAeni, 3 ajOBryBaTHM asHAKyBaHHHM. FlepeAHJ KpHAa THHJT 

Formica, 6ea AHCKoiflaAbHoT KAITHHKH; IHOAI 6iAbiu-MeHin noMixna Ky6ixaAbHa 

aiHAKa BiaAiAHe aaMKHeny Ky6ixaAbHy KAiTHHKy B!A BI'AKPHTOI. ^oaasHHa 2,5 3 MM. 

3- BeanpHAHH. FoAOBa Mafi;e UK y $. ^yBaAbijH KOAO Kinija aaKpyrAeni, 

6ea ay6HiB. BycHKH 11-HAeHHKOBi, HK y , aAe rpy6uii. 

TopaKC MacuBHHH, npoHoryM KOPOTKHH; HHMaAa HacTHHa ocTannboro saxpnTa 
IIJHTKOM MeaoHOTyMy, aAenpoxw aaraAbHoi cyian npocKyxeAiOMy, cKyTeAiOMy H no- 
npoHOTyM anaiHo MCHIIIHX poawipifl nias y ?. Horn KopOTKi, TOBCXI'. Pac. 31. Anergates atratulus. A MOA04a $ (aa Eme- 
r y}> B poTOBi oprann $, gl H3HK, M ni'A6opi4fla, n 
paraglossae, plpm. MSIJKH HHainix ^eAeniB, plpl ry6ni nje- 
. st cTosSypji (stipes) HHa<Hix igeAeniB (aa Wasmann-ots); 
c cJ ( 3a Emery); D roAOBa cj (aa 127 OeTioAioc i nocTne-rioAioc flyxe KopOTid 8 MacHBHi. Factep ayase BCAHKHfl i TOB- 
CTH8, Ayxe aarnyTHfi yHH3. GraTese oa6poeHHH BeAHKe; squamula ayase BeAHKa, 
mBKpyrAaj BiAbHHfi KiHeijb stipes MaACHbKHfi, TpHKyTHHfi; volsella pyAHMCHTapaa ; 
sagitta HHM3AO BHctynaiOTb aa peniTy nacTHH. 

TiAO 6e3 BOAOCIUB, matHO noTOHKOBaHe, HCHOI-O, 6py4HyBaToa;oBTyBaTO-6y- 
poro KOAbopy. $OB2tHHa 2,7 3 MM. 

KacTH po6iTHHKiB y Anergates atratu 1 us Heuae. Bona naAemHTb 40 
wypaniOK Ha86iAbine npHCTOcoBannx AO napaaHTHHHoro aiHTTH. HK ije iaCTO 
Gysae B napasHTia, ijefl pifl yrpaTHB 6iAbinicTb oanaK, HK! MOFAH 6 csiA^HTH npo 
fioro noAOJKCHHH B CHCTCM!. OcTanne Emery BCTaHOBAioe Ha ocHoei nopiBHCHHH 
3 Epoecus, POAOM, aKHfl 3H3HHO MeHine niiiiOB ynepea IUAHXOM npHCTocyaaHHa 
ao napa3HTH3My. ,,Hepes Epoecus Anergates AOAynaeTbCH 40 IHUIHX na- 

AO Mono- 
-eu). MypamoK, Hid ne MaiOTb poGiTHHKiB i cTOTb 
m o r i u m, B!A JIKOI Bona Ma6yrb noxOAHTb" (Emery). 
Beschreibung. ?. Kopf kurz, etwas langer wie breit, 
hinten bedeutend breiter und daselbst konkav. Augen 
nicht gross, in der Mitte der Kopfseiten gelegen. Drei 
Ocellen auf einer besonderen Erhebung des Nackens. 
Clypeus hinten abgerundet; dessen Vorderrand breit und 
tief ausgeschnitten; hinter diesem Ausschnitt ist der Cly- 
peus eingesenkt. Stirnleisten sehr kurz, breit auseinan- 
der stehend; das Stirnfeld ebenfalls sehr breit, etwas 
eingesenkt, sber sehr undeutlich abgegrenzt. Antennen- 
gruben ziemlich tief. Keine Stirnfurche. Mandibeln massig 
breit, mit -einem scharfeh Innenrand und einem langen 
spitzen Apikalzahn. Maxillartaster 2-gliedrig, Lippentaster- 
1-gliedrig. Antennen 11-gliedrig. Scapus dick und kurz, Puc - 32 - 

kaum iiber den Okzipitalrand hinausragend, in der Mitte pHqHa ' " 

1-1 i-.i tit atratulus(sa 

verdickt. Funiculus tadeniormig, mit einer undeutlich 

abgesonderten Clava aus 3-4 Gliedern; das 1. Funiculusglied beinahe so lang, 
wie die 3 folgenden zusammen, etwas dicker als dieselben; das 2 Glied etwas 
langer als das 3; die folgenden werden allma'hlich langer bis zum Endglied, wel- 
ches so lang ist, wie die 2 vorhergehenden zusammen. 

Thorax kurz, das Epinotum mit einem Paar voluminoser konischer Beulen. Pe- 
tiolus zusammengedrungen, dick, kurz, breiter wie lang; Postpetiolus doppelt so 
breit wie der Petiolus, breit kappenformig, wobei er mit dem 1. Abdominalseg- 
ment mit seiner gesamten hinteren Flache artikuliert. Die Dorsalflache der Gaster 
ist bei jungen Exemplaren in der Mitte immer eingesenkt, dagegen bei trachtigen 
Weibchen (Koniginnen) wird die Gaster enorm, wie eine Blase, erweitert, so dass 
dieChitinsegmente wie braune Inseln, vonden blassenintersegmentalenMembranen 
umgeben erscheinen. Beine kurz, Schienen ohne Dornen. Stachel rudimentar. 

Fein punktiert, der Kopf und teilweise der Thorax kaum grober, halbglan- 

rend; die Stielchenglieder etwas weitlaufiger punktiert und etwas mehr glanzend. 

'Kopf und der iibrige Korper unbehaart; die Antennen und Beine mit sehr kurzen 

dichten anliegenden Harchen. Duster gelblich-braun, die Anhange etwas lichter. 

Fliigel kaum angerauchert, mit gelblichem Geader. Vorderfliigel vom Formica- 128 

Typus, ohne Diskoidalzelle; manchmal trennt eine mehr oder weniger unterscheid- 
ibare Kubitalader die geschlossene Kubitalzelle von der offenen. L. 2,5 3mm. 

cJ. Fliigellos. Kopf beinahe wie beim ?. Mandibeln an der Spitze abgerundet, 
izahnlos. Antennen 11-gliedrig, wie beim ?., aber dicker. 

Thorax massiv, Pronotum kurz: es ist bedeutend von dem Mesonotumschild 
'bedeckt, aber das letzte're ist im Verhaltnis zu der Summe von Proscutellum, 
Scutellum und Postscutellum viel kleiner und mehr abgeflacht als bei dem 9 . Beine 
kurz und dick. Petiolus und Postpetiolussehr kurz und massiv. Gaster sehr gross 
und dick, stark nach unten gekrummt. Die genitale Bewaffnung voluminos: squa- 
mula sehr gross, halbkreisformig; der freie Abschnitt des stipes klein, drei- 
eckig; volsella rudimentar; die sagittae iiberreichen enorm die iibrigen Teile. 

Der Korper unbehaart, fein punktiert, hell schmutzig gelb-braunlich L. 2,7 3 mm. 

SaraAbHHH xapaxrep moptpoAorii i CTOAorin. Anergates HBAHS 006010 
$opMy, ujo AifiniAa 3 norAHAy ceoei Aerenepaijii AO KpaSHboi MOJKAHBOI Me*i. LJa 
Aerenepain'H BHHBAaeTbca ne TiAbKH B roiviy, ujo aHHKAa BCH Kacra po6iTHHKiB, 
a S y TOiay, igo o6H^Bi CTaTesi $opMH BHHBAHiOTb 6araTO O3H3K 
Hacaiunepefl caiwiji, SBHwafino 6e3KpnAi, HKI Mawtfa naASBHiaHHO cBoepi^Hy 
igo naraaye aOBHiuiHiM BHrAHflOM CKOpuie AHWHHKy, mas. $opmy ^opocAy. 

CaMHlji T3K C3MO - npO Ije MH rOBOpHAH BHIge - BiApiaHHfOTbCH Ha43BHHaHO 

BBAHKHM o6'eMOM CBoro racTepa ((pisoracTpin). O6n%Bi crari Maror 
.4erenepaTHBHi poTosi oprann, HK HuasHbOiijeAenoBi, raK i ry6ni maijKH, npa 
ocranHi 36epiraiOTbCH AHine y BHrAwai oflHOHAeHHCTHx pyAHMeHTis. 

Tana opranisagiji giAKOM BHKAroHae nesaAeaiHe icHysaHHH i, HaBnaKH, sywcoB- 
Aioe a6coAK)THy saACKnicTb BI& IHOIKX MypauioK. Toivry MH aaBKAH 3HaxO4HMo 
Anergates cepeA ny/KHx MypauioK, caMe Tetramorium caespitu m. 3ii- 
juam KOAOHii Anergates-J-Tetramorium BHHBAHKiTb raid oco6AHBOcri : 

1. BOHH cKAaAaroTbca AHine 3 o^Hoi sanAiflHeHOi ijapniji An ergates 3 MO- 
AOAHX caMHijb i caMLjiB Anergates i i'x craAift possHTKy, i 3 neBHoT KiAbKOCxi 
,po6iTHHKiB Tetramorium. 

2. B HHX HIKOAH He SHaxoAHAH tjapHiji Tetramorium. 

3. TaK C3MO B HHX Hl'KOAH HC 3H3XOAHAH AHHHHOK i AHA6HOK po6iTHHKIB 

Tetramorium. 

4. Po6irHHKH Tetramorium y KOAOHIHX Anergates-f-Tetramorium 
>HI'KOAH ne 6yBaroTb Ayase HHCACHHi, aAe sare 3Ae6iAbinoro HHMaAHX poawipis 

(orase BOHH 3 CTapnx KOAOHI'H). 

Is CKaaanoro MoaseMO 3po6HTH BHCHOBOK, AOCHTb iMOBi'pHHH, ujo KOAOHH 
Anergates-f-Tetramorium HBAJJiOTb co6oio aAOnTaHifini KOAOHH, OTJKC KO- 
jvoHi'i, HKI S'HBHAHCH wepes re, ujo 3anAiAHeHa caniHijH Anergates Aae 
ce6e B ocHpoTJAiH KOAoni'i Tetramorium 1 ). L|io AyMKy noTsepAasye 

TC, UjO eKCnepHMBHTaAbHO BCTaHOBABHa MO^JAHBicTb, UJO CaMyiB i KpHABTHX MO- 

AOAHX caMHgb Anergates ACPKO npniiMaioTb y qyatHx KOAoniax Tetramo- 
.jrium, aAe, igo rpHBKe npHfinaTTa, HKB BBAC AO BHxosaHHH (pisoracTpHqnoi' ija- 
puiji, 6ysae TiAbKH B ocnpOTiAiS KOAonii Tetramorium. H 6yeae ije a^onTyBanHH TUbKH B ocapoTiAHx KOAoniax, IH raKoa i B noBHoginHHX, njo 
apHHio, ue nje nHTanna BiflKpHTe. FlicAH BiAKpHTb Santschi y Wheeleriella 

He BHKAroiena MOZBAHBicTb, EJO B KoAOHiax Tetramorium cnoiaTKy ige e ^apH^a T e t r a m o- 

.r i u m i n}O i"i TiAbKH nisnime ycyeawTb <JH B6HBaK)Tb". 129 

A ujo Anergates ne MaiOTb poSiTHHiUB, Htd rpa6yHKOJtf MOFAH 6 
nonoBHKDBaTH y6yroK BiAMHpaiOHHx MypauioK-noiaiHHHKiB, TO aiflMHpaHHfl ocxaH- 
mx Tetramor- ium e CMepiHafi BHpoK i AAH Anergates, npHHaflMHi AAH 
caMLjia i 6e3KpHAHX (piaoracTpHHHHX caMHijb. UJOAO KpHAatHx caiiHU,b, TO ACHKHM 
a HHX, sBHiaflHo, BAaerbCH anaflTH npHcxaHOBHiije B qyatHx Tetramorium 
i IJHM .s6eperrH BHA, THM 6iAbuie, igo i'x 6araro (aa Escherich-otn). 

Feorpacpiqae nouiHpeaBH. CepeAHH fi niBAenHa Espona, LLlBeijiH, AnrAin, 3a- 

xiAHHH Cli6ip (AKMOAiHCbK). 

y weatax YKpaYaii B. IIlKacptp SHaHiuoB i"i 6AH3bKO XapKcma KOAO CTaHyii' 

FIoKOTHAiBKH. 

Tribus Myrmecinini (Ashmead) Emery emend. 

Myrmecinini: Emery, Rend. Accad. Sci. Bologna, p. 37 (1913 1914). 
Myrmecinini-^Tetramoriini (part. )-|-Myrmicina (part.) -j- S t e n a m- 

mini (part.): Ashmead, Canad. Ent., p. 383 (1905). 

Myrmicidae genuini (part): Emery, Boll. Soc. Ent. Ital., vol. 9, p. 72 (1877). 
Myrmicii (part): Forel, Ann. Soc. Ent Belg., vol. 37, p. 164 (1893). 

MopcpoAoriiHa xapaKTepncTHKa. Emery ne flae AAH u,\e'i Tpn6H nosHTHBHoi 
xapaKTepHCTHKH, BiAsnaiaioHH, iijo Bona HBAHB co6oro Hi6n soipHy rpyny, AC 
SB'HSOK jiiat poAaiaH, iijo CKAaAaroTb iT, nepea yxpaxy nepexiAHHX (popM, neflCHHH. 

y HamiH (payni AO Hie'i Tpn6n HaAeaiHTb riAbKH OAHH piA Myrmecina. Genus Myrmecina Curtis 

Myrmecina: Curtis, Brit. Ent, vol. 6, p. 226 (1829). Mayr, Verh. Zool.-bot. 

Ver. Wien, vol. 5, p. 421 (1855). 
My r mica (part): Ny lander (1849), etc. 
Formica (part): Latreille (1798). 

FeorpacpiHHe noinapeRHH. BiAOMi Ti'AbKH ABa BHAH, 3 KHX OAHH M. si- 
cula HBe B CijjiAii', a ApyrHS gr a mini col a y BHFAHAi HOwiHaToT 
pacH B cepeAHifi i niBACHHifl Esponi, a y BHTAflAi IHLUHX pac i BiAMiH xaKOJK 
y Eaponi, OiBHiiHiii AiaepHiji i Hnonii. 

Myrmecina graminicola (Latreille) (pnc. 33) 

Formica graminicola: Latreille, Fourmis, p. .256 (1802) <5 nee ^, nee 9. 

Myrmica graminicola: Forster, Hym. Stud. 1, p. 58 (1850) 6". 

Myrmecina graminfcola: Emery, Oefvers. Finska Vet. Soc. Forh., vol., 20, 
p. 7 (1898). PyaCKHff, Myp. Poc., T. 1, c. 547, PHC. 121, 122 (1905). Do- 
" nisthorpe, Brit. Ants., p. 76, tab. 5 (1915). Forel, Fauna Insect. Helvet. 
Hym. Form., p. 20, 21 (195) $9<3. Emery, Rend. Accad. Sc. Bologna, 
p. 5659, fig. 11 (191516) 29c5. Bol. Soc. v Ent Ital., vol. 47, p. 170 
171, fig. 45 (1916) 5 9 3. Soudek, Mravenci... Ceskoslovenske republ., p. 23 
fig. 7 (1912). KapasaeB, Tp. CDis.-MaT. siAA. (Ynp. AKBA. Hayn), T. 4, 
c. 264 265 (1926). AAnaTOB H ApHOAbAH, OnpeA. naceK. CpHAHnbesa, 
c. 722 (1928). 

Formica acervorum: Latreille, Essai Fourmis Fr., p. 49 (1798) c? nee , nee 9 

576-9 130 M, l,atreil I ih Curtis, Brit. Ent., vol.6, p, 265 (1829) <J; Trans. Linn. Soc, 
London, vol. 21, p. 218, tab. 23, fig. 2226 (1854) 9<J. Fred. Smith, 
Trans. Ent. Soc. London (2), vol. 3, p. 132, tab. 9, fig. 24 (1855) ' 9 d. 

M. latreillei: Mayr, Verh., Zool.-bot. Ver. Wien, vol. 5, p. 421 (1855). Europ. 
Formicid., p. 74 (1861) 5 9 cJ. Forel, Fourmis Suisse, p. 73, 351 (1884) 2 9 <J. 
Ern. Andre, Spec. Hym Europe, vol. 2, p. 275, 276, tab. 17, fig. 7 9 
(1833) 9<?. 

My r mica (M.) latreillei: Nylander, Ann. Sc. Nat. Zool. (4), vol. 5, p. 96; 
.tab. 3, fig. 12, 47, 48 (1856) 2?J. 

Myrmica bidens: Forster, Hymen. Stud. 1, p. 50 (1850) 59. 

OnHC. . MoHOMOpipHHft. FoAOBa npHMOKVTHa, aaaay Tpoxn Byajia, aoBHSHHa 
i"i rpoxH 6i.\bina aa mnpHHy; a ayate aaKpyr-AenHMH aaAHiMH pbrainH i 3AerKa 
KOTHAHHHHM KpaeM. Oni MaACHbKi, MicTHTbcn cnepeay cepeAHHH 6oKis 

roAOBH. CepeflHiH ynacxoK HOAOBOFO 
niflHOCHTbCHHafl 6iiHHMH yna- 
i yTBOproe BHCxyn; 3 GOKIB 
BHCTyn o6MejeHHfi eaAKaMH, iijo 
BHCTynaroTb i npoflOBaiyioTbCH 
y BHCTynaroHi 3y6nHKH; Kpiiw TOFO,. 
Moaie6yTHSMeaiaHHHH, Meauie poa- 

BHHeHH8 KHAb, IIJO TaKOiK MOaSC 3a- 
nx yiaCTKH HOAOBOFO UJHTKa o6M6iKeHi 

KHABM, HKH8 cnepeAy oxoqye 

Puc.33. g.Myrmeclna g r a m i n i c o 1 a. a b npo- KOB y aMKV. ffiysaAblJfl 3 KOCHM, 1 
$Ub; b - TopaKC 3Bepxy; c - nepe*aii laciHH. TOAOBH 3 6AeHHM ^ysaAbKHM Kp ae M , Ha 

npa oiAbmoMy soiAbmeBHi (33 emery). . . 

HKOMy Kpaige noMirni no napi nepefl- 

3y6ijiB; KOAH ^ysaAbHH cxyAeni, TO Mi* HHMH i nepeAHiM KpaeM 

IlJHTKa yTBOpIOeTbCfl BiAbHHH TpHKyTHHK. LLJeAellOBi Ma^KH 4-HA6HHKOBi- 

ry6ni 3-HA6HHKOBi. MOAOBI BaAKH anaiHO BiAaaAeai OAHH BIA OAHOFQ, SAerKa AH- 
sepryiOTb. HoAoea nAOiunHKa Maflaie nenoMiTHa. PyiKa 3 12-HAeHHKOBHx Bycn- 
K!B, TOBCTa, AoxoAHTb AO aaAnix poria TOAOBH; 6yAasa 3-qAeHHCra, TOBcra r 
KpafiniH HAeHHK i"i AOBUIHH aa ABa nonepeAni paaoM yanii. 

TopaKC cnepeAy uinpOKHfi, aaa^y ByabKnft, cnepeAy BiAMejKOBanHfl naporo po- 
ria; npOMeaoHoraAbKHfl UIOB HenoMiTHHfl, MesoeninoTaAbHHS BAymeHHH. EniHOTyw 

3 AOBFHMH TOCTpHMH 3y6^flMH, 3a SKHMH 6 IIJC napa MaABHbKHX 3y6qHKJB, HK1 

B piaHHX eKseMnAflpis posBHHeHi neoAHaKOBO. rierioAioc 6ea nepeAHbO'i ijHAiHApHq- 

HOl' HaCTHHH, TpOXH AOBLUHH 33 nOCTnexioAIOC, BepXHlfl npO(J)iAb HOrO 3 TVnHM 

poroM; KOAH AHBHTHCH aBepxy Manage KBaApaTHHfl; nepeAnift Kpa8 a napoio 
AOCHTb rocTpHx rop6KiB; nocTnexioAioc xpoxn tunpuiHM aa neiioAioc, aasiUHpiiiKH 
B I'/a paaa 6iAbinn8 HI* sasAOBHiKn; 3 racrepoM Bin a^AenoByeTbCH Bciew csoeio- 
3a4HbOK) noBepxHero; 3HH3y cnepeAy MaACHbRHfl, CKeposaHKH ynepeA, BHpicT; 
racxep KOPOTKHH, uinpoKHH, onyKAHft. 

FoAOBa, TopaKC i ^ACHHKH cre6eAbya 3 rpy6HMH 6AHCKyHHMH noB34OBJKHHMH 

6opO36HKaMH i ApiSHHM OpOMijKHHM nyHKTHpOM. ^KyBaAbJ^H (KplM OCHOBH) i Ma- 131 yqacTOK na IOA! Mafiae rAa^Ki. FacTep Ayase rABARHfi i 6AHCKymS 

3 ryCTHMH BiAACrAHMH BOAOCK3MH pl3HOl AOB/KHHH HE BCbOMy TiAJ. Ha HOraX 

i BycHKax BOAOCKH KOpOTini, oAHaKoai saBAOBJKKH i posMiujeni KOCO. 
TOFO reMHoSyporo KOAbopy; BVCHKH, asysaAbijH i HOFH ajoBTysaTi. 
2,53,1 MM. 

IHOAI TpanAHioTbCH iHAHBi'AH Kpynatnii HUK 5 i Ayaie piAKO raid, in,o nepeBH- 

UjyiOTb pOSMlpOM $; BOHH MaiOTb B6AHK! OH1, HA6 fliHOK y HHX HCMae,' npOM63O- 
HOTaAbHHH IIIOB nOMlTHHH, T3K caMO HK i 1HOA1 6lAbIII-MeHIII AH(pepeHI|iHOBaHHH $ KpHAaxa, TponiKH Kpynnima sa 5, AO HKOFO BOHa eaaraAi noAi'Sna. PoAOBa 
6iAbiiia BIIIHP ni* yAoaas, 3 MaAO onyKAHMH 6oK3MH i MaS^e npHMHM 

nOTHAHHHHM KpaeM. Oil B6AHK1 i fliqKa pO3BHH6Hi. 

TopaKC MacHBHHfl i, BHCOKHH, MesoHOTyM onyKAHfi. KpnAa 3 TCMHHM 6ypyBa- 

THM 3a6apBA6HHHM. FlepCAHi KpHAa 3 6AHHOK) SaMKHCHOK) Ky6iTaAbHOK KAi- 
THHKOK) (THny S O 1 6 H O p S i s)j pafliaAbHa KAlTHHKa saMKHCHa, AHCKOiAaAbHOJ' 

HCMae. ^oBHHa 3,4 4 MM. 

.<$. FoAOBa TpaneijioBaTa, saauiHpuiKH 6iAbina HIJK aaeAOBJKKH, cnepeAy mnpuia 
nias ssaAy, TpoxH ByatHa sa TopaKC. Oni BeiAHKi, AeataTb KOAO nepe^Hix poris. 
BinKa na niABHLgeHni Tit/teni. HOAOBHS I^HTOK onyKAnii, 3 AyracxHM nepeAHiM 
KpaeM. ^ysaAbUH AerpaAOBani AO MBAO noMiTHnx pyAHMCHTiB. HOAOB! B3AKH 
KopOTKi. BycHKH 13-HACHHKOBi, pyqKa i'x KOpOTKa. l-n8 HA6HHK AasryTHKa ayate 
KopoTKaS, 6yAaBH neiviae. 

TopaKC KOpOTKHH, niHpoKHff i BncoKn8, MeaoHOTyM onyKAHH, npHKpHBae npo- 
MafipiBCbKi 6opo3eHKH noMiTni. EniHOTyM os6poeHHH. riexioAioc, nocTne- 
i KpHAa XK y ?. 

3 noMipno ryCTHMH i AOBPHMH BOAOCKaMH. Mafiace HOpHnfi, BycHKH S Horn 

T6MHO6ypi. BAHCKyiHH, MafiaSC BB6Cb TAaAKHH. - ^OBaiHHa 3 3,5 MM. 

Beschreibung. g. Monomorph. Kopf rechteckig, hinten etwas schmaler, kaum 
langer wie breit, mit stark abgerundeten Hinterecken und schwach konkavem 
Okzipitalrand. Augen klein, vor der Mitte der Kopfseiten gelegfen. Der mittlere 
Abschnitt des Clypeus iiberragt die seitlichen Abschnitte desselben und bildet 
einen Lobus, welcher nach vorn hervortritt; seitlich ist dieser Abschnitt durch 
scharf hervortretende Leisten abgegrenzt, welche sich in hervorragende Spitzen 
verlangern; ausserdem kann noch ein medianer, weniger entwickelter Kiel vor- 
handen sein, welcher in eine Spitze auslaufen kann; die schmalen seitlichen 
Abschnitte des Clypeus sind hinten durch einen Kiel markiert, welcher die An- 
tennengrube vorn abgrenzt. Mandibeln mit einem schiefen, fein gezahnelten 
Kaurand, an dem ein Paar vorderer und ein Paar hinterer Zahne besser unter- 
scheidbar sind; wenn die Mandibeln geschlossen sind, bildet sich zwischen den- 
selben und dem Clypeus ein freies Dreieck. Maxijlartaster 4-gliedrig, Lippen- 
taster 3-gliedrig. Stirnleisten sehr weit von einander abstehend, schwach diver- 
gent; ein Stirnfeld ist fast gar nicht unterscheidbar. Der Scapus der 12-gliedrigen 
Antennen ist dick, die Hinterecken des Kopfes erreichend; Clava 3-gliedrig, dick, 
das Endglied langer als die 2 vorhergehenden zusammengenommen. 

Thorax vorn breit, hinten schmal, vorn eckig abgegrenzt, promesonotale 
Naht nicht unterscheidbar, mesonotale eingesenkt. Epinotum mit langen spitzen 132 

Zahnen, hinterhalb deren noch ein Paar kleiner Zahnchen vorhanden ist, welche 
bei verschiedenen Exemplaren ungleich entwickelt sind. .Petiolus ohne vorderen 
zylindrischen Teil, kaum langer als der Postpetiolus, oben im Profil stumpfwink- 
lig, von oben betrachtet, beinahe quadratisch; der Vorderrand oben mit einem 
Paar ziemlich spitzer Hocker; der Postpetiolus kaum breiter wie der Petiolus, 
I'/z mal so breit wie lang, mit der ganzen hinteren Flache mit der Gaster arti- 
kulierend; unten vorn ein kleiner nach vorn gerichteter Vorsprung. Gaster kurz, 
breit, gewolbt. 

Kopf, Thorax und Stielchenglieder mit groben glanzenden Langsrunzeln 
und dazwischen fein punktiert. Mandibeln (ausser der Basis) und ein kleiner 
Fleck auf der Stirn beinahe glatt. Gaster sehr glatt und glanzend. Mit dichten 
abstehenden Harchen verschiedener Lange auf dem gesamten Korper; auf den 
Beinen und Antennen sind die Harchen kiirzer, von gleicher Lange und schief 
gestellt. Rotlich dunkelbraun, Antennen, Mandibeln und Beine gelblich. L. 
2,5 3,1 mm. 

Es kommen manchmal Individuen vor, welche grosser als die normalen $ sind 
und sehr selten auch solche, welche die Grosse der ? iibertreffen; sie besitzen 
grosse Augen, haben aber keine Ocellen; die promesonotale Naht .ist bei ihnen 
unterscheidbar, sowie manchmal mehr oder weniger auch das Mesonotum diffe- 
renziert. 

?. Gefliigelt, etwas grosser als der 5, dem es ahnlich ist Kopf erheblich 
langer wie breit, mit schwach konvexen Seiten und fast geradem Okzipitalrand. 
Augen grosser und die Ocellen entwickelt. 

Thorax massiv und hoch, Mesonotum konvex. Fliigel stark braunlich gefarbt. 
Vorderfliigel mit einer einzigen geschlossenen Kubitalzelle (vom Solenopsis- 
Typus); Radialzelle geschlossen, die Diskoidalzelle fehlt. L. 3,4 4 mm. 

3. Kopf trapezformig, breiter wie lang, vorn breiter als hinten, kaum schma- 
ler als der Thorax. Augen gross, an den > Vorderecken gelegen. Ocellen auf 
einer Erhebung des Nackens. Clypeus konvex, mit einem bogenformigen Vorder- 
rand. Mandibeln zu kurzen rudimentaren Stummeln degradiert. Stirnleisten 
kurz. Antennen 13-gliedrig, Scapuskurz, 1. Funiculusglied sehr kurz, ohne Clava. 

Thorax kurz, breit und hoch, Mesonotum konvex, das Pronotum bedeckend, 
die Mayrschen Furchen deutlich. Epinotum bewehrt. Petiolus, Postpetiolus und 
Flugel wie beim ?. 

Massig und lang behaart. Beinahe schwarz, Antennen und Beine dunkelbraun, 
glanzend, fast uberall glatt. L. 3 3,5 mm. 

EicoAorifl i eTOAorin. ffiaee MaAenbKHMH KOAOHI'HMH y BOPKHX aaTineHHX M!C- 
IJHX, roAOBHe B AHCTBHHHX Aicax, ujo CKAaaaioTbCH 3 ay6a, 6yKa, rpaSa TOUJO, 
3,5e6iAbiiioro B cycUcTBi 3 ininnMH MypamKaMH, B AepeBnifl rpyci, nia ynaAHM 
AHCTHM HH niA KaMiHHHM. PyxaeTbCH nosiAbHO, BHflae cAa6Hfi sanax. j^yme no- 
AOXAHBa, npH HaHMCHiuiS TpHBOsi npHTHCKae AO TiAa sycHKH fl KiHijiBKH i yaae 
3 ce6e MepTBy. 

reorpa$iiHe nomnpeHHH. 3araAbne reorpa<J>iqHe noojHpeHH 
B CPCP siAOMa AAH KpHMy, KaBKaay, YcypificbKoro Kpaio. B ivreaax 
HacoHoe no^ae mo MypauiKy AAH Knesa, a LUxa^xf) AAH OKOAHijfa XapKOBa 
eioAoriqnoi CTaHgiT KOAO SiMiesa na XapKiaujKHi, 133 

1919 poKy BIH ai6pas na flepefi'flHHx cxmax cxamjiii KpHAaxHx $ ? i S <$, 
HKHX HC cnocxepiraAH paniui y Coiosi. B Moi'fl KOACKijii e a OKOAHijb rvHeea 
1 3 yHiBepcHxexcbKO'i KOAeKijii. B oKOAH{jHX Knesa u,e, oneBHflHO, piflica My- 
pauiKa, 60 MCHI BOHa uje ne Tribus Leptothoracini Emery 

Leptothoracini: Emery, Rend. Accad. Sc. Bologna, p. 38 (19131914). 
Myrmicii (part. )-f~For m icoxe nii (part.): Forel, Ann. Soc. Ent. Belg. , 

vol. 37, p. 164 (1893). 

Myrmicii (part.) Emery, Zool. Jahrb. Syst, vol. 8, p. 768 (1895). 
Myrmicini (part.)-(-S te nam m i n i (part.)-j-T e tr amo rii n i (part.): Ash- 

mead, Canad. Ent., p. 383 (1905). 

MoptpoAoriiHa xapaKTepHCTHica. i 9. HOAOBHS IIJHTOK ne Mae aa^Hboro 
Kpara y cpopivii nonepeqnoro rocrporo BaAKa, iijo o6MeajOBye sycHKOBy siMKy> 
ije HeraTHBna oanaKa, HKa npoTHCTaBHTb jjro rpn6y Tpn6i Tetramoriini 
i niBAeHHoaMepHKancbKHM Ochetomyrmicini. BycHKH 3 12 qa 11 
KIB, 6yAasa 3BHia8Ho 3 3-x HH 4-x HAeHUKis. OocTnexioAioc 
nepe4HiM KinijeM racxepa. LUnnH romiAOK npocxi a6o i'x SOBCIM nemae. 

6. BycHKH 3 13 HH 12 HACHHKIB. Flepe^He KPHAO xnny Formica. 

Emery, AaioH HaBefleny xapaKxepHCXHKy xpn6n Leptothoracini, 
i'V HCAOCKOHaAicxb. ByBiiiH TICHO 3B'H3aHa a xpn6oio Myrmecinini, Bona, HK 
i ocTaHHH, Mae tgoflo xapaKxepHcxnKH 6iAbta neraTHBHi oanaKH. 

Genus Leptothorax Mayr 

Leptothorax: Mayr, Verh. Zool.-botan. Ver. Wien, vol. 5, p. 431 (1855). 
Formica (part.): Fabricius, Latreille, etc. 
My r mica (part.): Latreille, Nylander, etc. 
Manica (part.): Jurine (1807). 

HopipoAoriiHa xapaKTepucxHKa. ^. MonoMop(J)HH8. nepeflnifl Kpa8 HOAoaoro 
ujuxKa 3BHHafiHO saKpyrAeHHft a6o a HeBCAHmcoio EHpisKoro. HoAOfii BaAKH KO- 
poxKi, noMipno EHflaroxbcn, He o6Meayioxb co6oro JKOAo6Ka. JKyaaAbija 3 3y6iH- 
KaMH. BycHKH 11- HH 12 HAeHHKOBi, SyAasa HaSiacxime S-iAenncxa, SBimaiiHO 
AOBiiia sa pemxy aasryxHKa; y .zjeaKHX BHAI'B Boaa HCHCHO siflMeaiOBaHa i ocxann 
TpH HACHHRH KOpoxini sa peuixy aasryxHKa. LUBis na cnHHHOMy 6oiji xopanca 
SBH^aHHO newae, nacxiuie BOHH yiAKOM HH nacxKOBO poaBHHeni i BaymeHi; eni- 
HoxyM 3BH4aflHO o36poeHH8. By4OBa nexioAiocy sapiioe; sBHiaftHO B!H Mae KO- 
poxKe cxe6eAbHe cnepe^y sysAHKa, HKafl y npo<j>iAb KAHnyBaxna a6o pifline sa- 
KpyrACHHfi; nocxnexioAioc saaAy 6iAbine HH Mennie 3ByaeHHH. IlJunH saanix 
i cepeflnix nir MaAeHbKi a6o 'ix SOBCIM HCMae. HiKOAH ne Mae MexaAesoro Bia- 
6AHCKy. BOAOCKH spiaani qa 6yAaBonofli6Hi, MiKpocKoniiHO nipiacxi, piauie npocxi 
(nUpifl Temnothorax). 

? saBJKAH KpHAaxa. 

<$. ^ysaAbU.*! ao6pe posBKHeni, 3aigep6ACHi. BycHKH 13- HH 12-HAeHHKOBi; 
pyqKa sycHKa AOBHSHHOIO AQpifiHioe } / 3 AasryxHKa HH 6iAbiue; 6yAasa 4-HACHHcxa 134 

a6o HeBHpasHa. ITpOHpxyM npnicpHXHB MeaonoxywoM a6o xpoxH npHKpHBae ocxaH- 
HI'H. MafipiscbKi 6oposeHKH HCHI'. FlexioAioc i nocxnexioAioc HK y $, aAe GiAbin 
BHflOBHseni. Hepe^He KPHAO 3 aaMKHenoK) Ky6iTaAbHOK KAITHHKOIO (xnny For- 
mica), 3BH<iaHHO 3 AHCKoiaaAbHOio; paAi'aAbHa KAiraHKa BiAKpnxa i BHAOBena 
a6o saMKnena i KOpOTKa. 

EKOAoria i exoAoria. KOAOHU neTOCAeHHi, IHA KaMiHHHM, IHA onaAHM AH- 
CTHM, noiacxH B aeMAi, nifl Kopoio 4epeB, y AyxHHax cre6Aa. MypaiiiKH HOAOXAHBI'. 

FeorpacpiiHe nonmpeHHfl. Ilo ijiAOMy csixi Kpii HiAi, ABcxpaAii, HOBO'I 3e- 
ii', HOBO? KaAeaoni'i i 4pi6nHx ocTposiB OKeanii'. Ta6AHijH AAH BHsaaqeHHH aa po6iTHHKaHH 

1. BycHKH mafiate saaatAH 3 12 lAenHKis, AHme B ACHKHX BHAIB 3 11 (AHB. ?) 

(subgen. Leptothorax) .................... 2 

BycHKH saaajflH 3 11 HAenHKiB (subgen. Mychothorax) ...... 3 

2. CnnHKa xopaKca SAerKa, aAe BupasHO BTHCnena laias MesoHOTyMOM i eniHOTy- 

MOM, LUnnn eniaoTyMy cepe^ni saBAOBatKH, rocxpi, npa OCHOB! aocHTb mn- 
pOKi . . . ....................... L.nylanderi. 

LLInnH na eniHOxyiai KOAO OCHOBH Ay^e yTOBujeni .... var. crassispina, 

CnHHKa TopaKca 6es nonepeinoro BTHCKy .............. 3 

3. FleTioAKJc 6es nepeAHbO'i i^HAiHApHHHOi' nacTHHH, 3 BHCOKHM piaiKaTHM sys- 

AHKOM. LUnnn eninoTyiwy Ayae KOpOTKi, aa spasoK 3y6iHKiB . L. corticalis. 

OeTioAKJc cnepeAy 3 HCHO BHHBAenoK) ZJHAIHAPHHHOIO nacTHHOio ..... 4 

4. LUHnH eniaoTyiviy KOpoTini sa ocHOBHy nosepXHio fioro, AOCHTb TOHKI. ByaAHK 

nexioAiocy noKaaye B npo(J)iAb BHpasHHft pir, rocxpiiiiHS nix y corticalis, 
aAe saAHfl noAoasucTa noBepXHH fioro enpa3HO cna^ae npKCTynKOM. CKyAbn- 
xypa TopaKca HI^HE .............. L. tuberum knipovitshi. 

LUnnH eniHoxyiwy AOBini aa ocHouny nosepxHio floro, rpy6i, aarocxpeai, xpoxn 

BHrnyxi BHH3. ByaAHK nexioAiocy noKasye B npo^iAb BHpasHHS pir, rocxpi- 
IIIHH nix y corticalis, aAe SBAHH noAoxHcxa noBepxHH fioro cnaAae 6es 
BHpasHoro npncxynKa. CnyAbaxypa xopaKca rpy6ma . . . . L. nassonovi. 

5. FOMIAKH 3 Bi'^AerAHMH npy^HHCxHMH BOAocKaMH ...... L. acervorum. 

FOMIAKH xiAbKH 3 npHAerAHMH BOAocKaMH .......... L. muscorum^ 

Ta6AHQH flAH BB3HaieHHH 33 CaMBQHMH 

1. BycHKH wafiase sasatAH 3 12 wACHHKiB, xiAbKH B ACHKHX BHAIB 3 11; nepeAHe 

KPHAO 3 KOpoxKOio aaMKHCHoio paAiaAbHoro KAixHHKoro (subgen. Lepto- 
thorax) ........................... 2 

- ByCHKH 3aBAH 3 11 HACHHKiB, nep6AH6 KpHAO 3 AOBFOK) fliflKpHXOK) paA13Ab- 

HOK) KAixHHKOio (subgen. Mychothorax) ............. 4 

2. MesoHOxyM rAaAKHB i 6AHCKyqHH, ne csiyracxHfi a6o xiAbKH 3 CAIAOM cwyra. 

crocxi ................... ...... L. corticalis. 

MeaoHoxyw; noB3flOBHiHO CMyracxnfi ................ 3 

3. LUHIIH eniHOxyiay AOcnxb AOBH ............... L nylanderi- 

LLJmiH eninoxyMy KopoxKi, ninpOKi', na Kinjii sarnyxi . L. tuberum knipovitshi. 

4. FowiAKH 3 ayjKe Bi'AAerAHMH npyasHHCXHMH BOAocKaMH . . . . L. acervorum. 

FOMIAKH XiAbKH 3 npHACFAHMH BOAOCK3MH ......... L. mUSCOrum. 135 

* 

Ta6AHijsi ^AH BHseaieHBH sa 1. FlepeAHe KPHAO 3 AOaroio BiAKpriroio pafliaAbHOio KAITHHKOIO. BycHKH 

12-HACHHKOBi, pyiKa BycHKa KOpOTKa, nepiiiHH HAC;HHK aasryTHKa 

aa'apyrnfi; ^asryTHK 6ea 6yAaBH (subgen. Mychothorax) ..... 3 

flepeAHe- KPHAO 3 KopoTKoro saMKHenoio pafliaAbHoio KAITKHKOIO. BycHKH 46. 

CHTb KOpOTKi, 13-HACHHKOBi; pyHKa BycHKa flOBiiia; nepnirifl MA6HHK Ary- 

THKa AOBUIHH HiiK AaAbllli; 6yAaBa AoSpe BHHBAena, 3 HOTHpbOX qAeHHKifi 

(subgen. Leptothorax) .................... 2 

2. MesoHOxyia 6AHCKyHHS, cMyracTHH a6o ACABe nociiiyroBaHHfi. EninoTyM 3 po- 

raiwH ........................ . . L. nylanderi, 

' MesoHOTyw 6iAbiii-MeHai MaTOBHfi. FoAOBa, xopaKC i cre6eAbije Hiajno CMy- 

racxi. rierioAioc AOCHTb MacHBHiiS, npotpiAb TpoxH KAHHyBaTHfi' a6o na spa- 

30K 6yA3BH, 6ea BiAOKpeMAeHoro ByaAHKa ...... . . . (L. tuberum). 

{TmiOBoT (popMH na YKpaYHH iije THMHacow He BHafiiiiAH, a caiaeijb subsp. k n i- 

povitshi BsaraAi uje HeBiflOMHfi). 

3. FoMiAKH 3 AOBPHMH Koco BiAAerAHMH BOAOCK3MH ... ..... L. acervorum. 

- TOMIAKH 3 KOpOTKHMH npHAerAHMH BOAOCKaMH ...:.'... L. mUSCOFUm. 

Subgenus Leptothorax (Mayr) Emery emend. 

Leptothorax (part.): Mayr, Verh. Zool.-botan. Ver. Wien, vol. 5, p. 431 (1855). 
Leptothorax: Emery, Boll. Labor. Zool. Scuola Agr. Portici, vol. 10, p. 24 (1915). 
Stenamma (part.): Curtis, Trans. Linn. Soc. London., vol. 21, p. 218 (1854). 
My r mica, subgenus Tetramorium (part.): Nylander (1856). 
Macromischa (part.): Emery, Boll. Soc. Ent. Ital., vol. 2, p. 199 (1870). 
A pha e n og aster (part.): Forel, Nunquam otiosus, Nr. 465 (1879). 
Leptothorax, subgenus Mychothorax (part.) : PyacKHfi (1904), Forel (1915). 
Leptothorax, subgenus Temnothorax (part.): PyscKafi, Hor. Soc. Ent. 

Ross., vol. 36, p. 311 (1903). 

? Macromischa (part.): Mayr, Ameisen des baltischen Bernsteins, p. 82 (1868). 
? Nothomyrmica (part): Wheeler, The Ants of the Baltic Amber, p. 60 

(1914) (1). MopipOAoriiHa xapaKxepHCTHKa. . ,,BycHKH sBHHaSno 12-HAeHHKOsi, ax. 
BHHHTOK 11-HAeHHKOBi'; 6yAaBa 3 Tpbox HACHHidB, Aouma sa peuiTy AryTHKa. 
npOHOryM 6ea HJHKHX nepe^Hix poris. BOAOCKH spisani a6o 6yAaBonoAi6m, iai- 
KpocKoniHHO nipnacTi. 

$. ,,TopaKC innpOKHfi, MBTOHoryM saKpHsae BBecb a6o Maflate BBecb npono- 
Tym. 3 Apyroro 6oKy, inoAi TpanAHiOTbcn MiKporina 3 sysbKHM TopaKCOM, y HKHX 
MesoHOTyM AHuiae BiAKpHToro HHiaaAy HacTHHy npoHOTymy. FlepeAne KpHAO 3 KO- 

pOTKOK) SaMKHCHOK) paAiaAbHOK) KA1THHOK) i 3 AHCKOiAaAbHOK). 

c5. ,,BycnKH 3 13 HAeHHKiB; y ABHKHX BHAis, y HKHX 5 fl 9 s 
3 11 HAenHKiB, c5 cJ MaioTb 12-iAeHHKOBi BycHKH; pyiKa BycHKa AOBXHHOIO 

HK)6 npHH3HMHi J /4 AiKFyTHKa; '1-8 HACHHK A^ryTHKa AOBIIIHfl i TOBUJHfi mX A3Ab- 

uinfi; 6yA3Ba a 4-x HACHHKiB, anaHHO AOBUIHX sa nonepeAni. MesoHOTyia BBAH- 
KHH, SAyxHfl, npHKpHsae npoHOTyM. KpHAa HK y ?" (Emery). 136 

reorpa<piiHe nomapeaHH. FlaAeapKTimHa fi cepeAaeMHOMOpcbica 
lawn, Leptothorax (Leptothorax) corticalis Schenck (pc. 34, c). 

Myrmicacorticalis: Schenck, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, vol. 8, p. 100 
(1852) S$. 

L. corticalis: Mayr, Verh. Zool.-bot. Ver. Wien, vol. 5, p. 440 (1855); Europ 
Formicid., p. 58, 60 (1861) 2?. Schenck, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, vol 
16, p. 197 (1861) 2?. Donisthorpe, Brit. Ants, p. 160 (1915), Forel, Fauna 
Ins. Helvet. Hym. Form., p. 22 (1915) 2?. Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. 
vol. 47, p. 175, 179, 183, fig. -47, 4 (1916) g?. KapaBaeu, Tp. Cpia.-Mar, 
B!AA. (VKP. Anaa. Hayic), T. 4, c. 266 (1926). 

L. tuberum st. corticalis: Forel, Fourmis Suisse, p. 85, 87 (1874) 9 . 
Crawley, Ent. Record, vol. 26, p. 92,95 (1914) ?. 

L. tuberum subsp. corticalis var.: Crawley, ibidem, vol. 26, p. 107 (1914) c? 

L. tuberum var. corticalis: Ern. Andre, Spec. Hym. Europe, vol. 2, p. 298, 
303 (1882) % ? . ' ' 

L. tuberum corticalis: PyscKHfi, Myp. Poc., T. I, c. 588 (1905) 2?.Sou- 
dek, Mravenci... Ceskoslovenske republ., p. 47, 52, fig. 22, c (1922). 

ODBC. . Eea nepernry iwiat MeaoHOTysioM i eniHoryiioM. OeTioAioc 6es ne- 
peAHboY jjHAiHApHHHoi qacTHHH 3 piiKKaTHM BysAHKOM. LllHnH eninoTyiay Ay me 
KopoTKi, KOAO ocHOBH oiHpOKi, 3y6yiOBaTi, cKepoBani Haaaa (y MOIX eKaeMnAa- 
pis BOHH CBoeio $ opMoio fleHKOK) iviipoio Ha6AH*aK)TbCH flo uiHniB var. n y 1 a n- 
dero-corticalis Em., aAe ace TaKH Tpoxn KOpOTmi i K!H<IHK ix 3Ae6iAbinoro 
ynns; nerioAioc i'x giAKOM TnnoBHg). 

3 TOHKHM TyCTHM nOB34OBH5HHM UJTpHXOBaHHHM 1 npOMliKHHM nyHKTH- 

poia; TopaKc rpy6uiHfi, HepiBHOiwipHO noeaflOB^HO 3MOpniKyBaTn8 i B 

nOTOIKOBaHHH; HA6HHKH CTe6eAbIiH FyCTO nOTOHKOBaHl, 3 KiAbKOMa 

3MopniKaMH, MaTOBi'. ^OBTO-6ypi, roAosa ft racrep ssepxy TeMniuii. /l 
sa Emery, 2,5 3,2 MM; y MOIX eKseMnAHpis 2 2,5 MM. 

$ BUpiSHfleTbCH rOAOBHC THM, JIJO M63OHOTyM 11 6AHCKyHHft i IJIAKOM 
a6o BKpHTHH TlAbKH piflKHMH, AeflBB nO3HaH6HHMH UITpHXaMH. 3a6apBACHHH TCMHe, 

aAe BycHKH fl HorH lepBOHyBari a6o KOBTyBari. 4oBJKHHa 3,5 4 MM (OIIHC 
? sa PyacbKUM). 

Beschreibung-. S. Ohne eingedriickte Naht zwischen dem Mesonotum und 
Epinotum. Petiolus ohne den vorderen zylindrischen Teil, mit einem eckigen 
Knoten. Epinotumdornen sehr kurz, an der Basis breit, zahnformig, nach hinten 
gerichtet (bei meinen Exemplaren na'hern sie sich ihrer'Form nach einigermassen 
an die Dornen von var. nyla n dero-cortica 1 i s Em., sie sind aber doch 
etwas kiirzer und die Spitze ist meistens nach unten gekriimmt; der Petiolus ist 
ganz typisch). 

Kopf fein und dicht langsgestrichelt und dazwischen punktiert; Thorax grober 
und unregelmassig langsgerunzelt und dazwischen punktiert; Stielchenglieder 
dicht punktiert, mit einigen Langsrunzeln, matt. Gelbbraun, der Kopf und die Ga- 
ster oben dunkler. L. nach Emery 2,5 3,2 mm; meine Exemplare 2 2,5 mm lang. 137 : 9 unterscheidet sich hauptsachlich dadurch, dass das Mesonotum glanzend 
und ganz glatt oder mit sparlichen, kaum warnehmbaren Langsrunzelchen ver- 
sehen ist. Farbung dunkel, aber die Antennen und Beine rotlich oder gelblich. 
L. 3,54 mm (die Beschreibung des 9 ist nach Ruzskij). 

EKOAorifl. Schenck anaxoAHB U,K> MypaiiiKy 
B HiweHiHHi nip, Koporo crapwx AySis; ye came 
roBOpHTb i Forel npo LLlBeHijapiio. PyacbKuu 

SHafiuiOB OKpeMi CKSeMriAflpH, IIJO Aa3HAH Ha 

irai COCHH B MiiiianoMy cocHOBOMy 6opy. H 3Hafi- 

IIIOB 5 $ U,bOrO BHAy KOAO Kn6Ba B rOAOCl'lB- 

cbKowy Aici Ha AHCTax MOAOAHX napocTKis 

KOAO OCHOBH CTapOl AHflH B HHSbKiS, FeorpacpiiHe nouiHpeHHfl. 

, KaBKas. Ha ocxanHbOMy PyacbKiiu 
ijeu BMA Ha niBHi^HOuy CXHA! FOAOB- 
Horo xpe6xa no BOBHHO oceTHHCbKJfi 4opoai 
KOAO CTanijii CB. HiOAaa. 

B Meaiax YKpaiBH a HOKHLUO anaHiiiOB xiAbKsj 
1926 poKy (JVe 4315) B OKOAHijax KneBa B fo- 

AOCilBCbKOMy 
Leptothorax (Leptothorax) nylaiideri 

(Forster) (pnc. 34, b) Puc. 34. a g Leptothorax (Le- 
ptothorax) nassonovi o (3a Py3- 
CbKUM); b Leptothorax (Lep- 
tothorax) nylanderi (aa Emery); 
c Lept o thorax (Leptothorax) 
corticalis (opHr.); d Lepto- 
thorax (Mychothorax)acervo- 
r u m (sa Soudek-om). Myrmica nylanderi: Forster, Hym. Stud., 
Heft 1, p. 53 (1850) 8. 

L. nylanderi: Mayr, Verb. Zool. -bot. Ver. Wien, vol. 5, p. 447 (1855) ?c5. 
Europ. Formicid., p. 59, 60 (1861). Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg, p. 16 
(1864) 5 9 cJ. HacoHOB, Has. H. O. A. E. A. 9., c. 32, 70, 71 (1889). Doni- 
sthorpe, Brit. Ants, p. 155 (1915). Forel, Fauna Ins. Helvet. Hym. Form., 
p. 22, 24, 25 (1915). Emery, Bull. Soc. Ent. Ital, vol. 47, p. 175, 181, 186, 
fig. 48, 1, 50,4 (1916) ScJ. KapaBaeB, Tp. Cpis.-MaT. BIAA. (Ynp. A K aA- 
Hay K ), c. 266, 267 (1926). 

L. nylanderi var. crassispina: Kapasaes, Tp. CjJia.-Mar. siAA- (VKp. AREA- 
Hay K ), T. 4, c. 266 (1926). 

L. tuberum st. nylanderi: Forel, Fourmis Suisse, p. 85, 87, 88- 
(1874) 2$d. 

L. tuberum var. nylanderi: Ern. Andre, Spec. Hym. Europe, vol. 2, p. 300, 
304, 305 (1882) 2$c5. 

L. tuberum nylanderi: PyacKHH, Myp. Poc., T. I, c. 597 (1905) 296". Sou- 
dek, Mravenci... Ceskoslovenske republ., p. 48, fig. 22, d (1922). AAnaTOB 
H ApnoAbAH, Onpe^eA. naceKOMbix OaAHnbeBa, c. 723 (1928). 

Myrmica cingulata: Schenck, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, vol. 8, p. 104, 144 
(1852) 29d. 

Myrmica tuberum: Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond., vol. 21, p. 216 (1854), 138 

ODBC. 2 . TopaKC 3 nepexaroiw MIJK MeaoHOxyMOM i eninoTyMOM/iijo HCHO Bucxynae 
a criHHHOMy npo(piAi. LUnnw eninoxyMy flOBri, AOpiBHK>K>xb 2 /3 OCHOBHO'I noBepxni, 
xpoxH niAHecem, AHBepryioqi i sarHyri BHHS. 

FoAOBa HIJKHO fi rycTO IIOBSAOBIKHO uixpnxyBaTa, 3 npOMixHHM noTOHKOBan- 
HHM. ^KyBaAbijH 3 noBSAOBKHOio 3MOpniKyBaxicxK>. TopaKC AOCHXb rpy6o fi He- 

piBHOMipHO IIOB3AOB2KHO SMOpUIKyBaXHH, 3 npOftliiKHHM IIOXOHKOBaHHHM; 1A6HHKH 

cxe6eAbijH rycTO nOTOHKOBani; niB6AHCKyHH8; racrep i HOFH 6AHCKyii. iKoBTysa- 
TO-BoxpHCToro KOAbOpy; sepxHH nosepxHH roAOBH i saflHH noAOBHHa racTepa 6y- 
pyBaTi. ^OBajHHa 2,3 3 MM. 

$ . lUnnH enmoTyMy BBAHKI, rocrpi, KOAO OCHOBH niapoKi, xani saBAOBXKH HK 

UIHpHHa KOAO OCHOBH. 

TopaKC, noAiSno no TOAOBH, noBSAOBano nirpHxyBaTHfi i npOMiasno noroiKO- 
3a6apBAeHHH, HK y ^; BepxHi'H 6JK FOAOBH i saani 2 /s racxepa 6ypi; AOB- 
Moro eKseivmAHpa 3 OKOAHyb Knesa 3,5 MM (aa Emery 4,3 4,5 MM). 
3. FoAOBa TPOXH 6iAbiiia saBflOBJKKH, nix. saBniupniKH,* ssafly anaqHO uinpuia 
cnepe^y, 40 saAHboro Kparo o^efi o6Meniena IUBKOAOM; cnepeay BBAHKHX 
o6MeateHa fly/Ke KOPOTKHMH napaAeAbHHMH 6i t iHHMH KpaaMH; nepeAHiM Kpafl 

TOAOBH np3MOAlHi8HHH. 

EninoryM 3 DAOCKHMH xpHKyTHHMH sy6HHMH. ITeTioAKJC 3 Hnst>KHM saKpyrAe- 

HHM BySAHKOM. 

aasBHHaflHO nimno cxpySiacTO noTOHKOBana. MesonoxyM i cnyxeAiOM 
8 6AHCKyqi; xopaKc y pemxi lacxHHH lacxKoso noxoiKOBaHKiS; 6oKH 
eniHOTywy inxpnxyBaxi; xopaKC saraAOM 6AHCKyqHfi. HACHHKH cxe6eAb{jH 6AHC- 
Kyni, noACKy^H xpoxH noxoHKOBani. TeiaHOKaBOBoro KOAbopy, BycHKH, xyBaAbijH 
i HOFH 6AiAOJKOBxi. ^ BasHH a MO'IX eK3CMiiAHpiB 3 oKOAHijb Knesa 2 MM (aa. Emery 
2,6 3 MM). 

Beschreibung. . Thorax mit einer Einschniirung zwischen dem Mesonotum 
und Epinotum, welche auf dem Riickenprofil deutlich hervortritt. Die Epinotum- 
dornen sind lang, 2 /s der Basalflache gleich, etwas nach oben gerichtet, diver- 
gent und nach unten gebogen. 

Kopf fein und dicht langsgestreift und dazwischen punktiert, Mandibeln langs- 
gerunzelt. Thorax ziemlich grob unregelmassig langsgerunzelt und dazwischen 
punktiert; Stielchenglieder dicht punktiert; halbglanzend; Gaster und Beine 
glanzend. Gelblich-rostfarben, die Oberseite des Kopfes und die hintere Halfte 
der Gaster braunlich. L. 2,3 mm. 

$. Epinotumdornen gross, spitz, an der Basis breit, so lang wie an der Ba- 
sis breit. 

Der Thorax ahnlich wie der Kopf langsgestrichelt und dazwischen punktiert. 
Ahnlich wie der $ gefarbt; die Oberseite des Kopfes und die hinteren 2 /s der 
Gaster braun. L. meines Exemplars aus der Umgegend von Kyjiw 3,5 mm 
(nach Emery 4,3 4,5 mm). 

S. Kopf kaum langer wie breit, hinten viel breiter wie vorn, bis zu dem 
Hinterrand der Augen halbkreisformig begrenzt, vor den grossen Augen kurz 
parallelseitig begrenzt; der Vorderrand des Kopfes geradlinig. 

Epinotum mit flach-dreieckigen Zahnen. Petiolus mit niedrigem abgerundetem 
Knoten. - 139 

& 

Kopf feinst punktiert-gestrichelt. Mesonotum und Scutellum sehr glatt und 
#lanzend, der Thorax iibrigens teilweise punktiert; die Seiten des Epinotums 
gestrichelt, der Thorax im Ganzen glanzend. Stielchenglieder glanzend, stellen- 
weise etwas punktiert. Dunkel kaffeebraun, die Antennen, Mandibeln und Beine 
Tjlassgelb. L. meiner Exemplare aus der Umgegend von Kyjiw 2 mm (nach 
Emery 2,6 3 mm). 

EKOAOFIH i eroAorin. JKnee B AHCTBHHHX Aicax i COCHOBHX 6opax. 
B nnnx, n\A Kopoio aepea, B SCMAI, IH'A KaMiHHHM, MOXOM a6o onaAHMH 

fi IIIMaTKaMH KOpH, a T3KO/K i B HHX CaMHX. 

FeorpafpiiHe nonmpeHHfl. 3BHiafiHO no BC!H cepeanift i niBaemdB Esponi, 
Ha KasKaai. 

B MejKax yKpai'HH HacoHOB siflSHaHae #AH Knesa, PgscbKuii, na OCHOB! 360- 
pia A. Epaynepa, ^AH MapiynoAH. 3a MOI'MH cnocTepeasenHflMH nopiBHioioiH 40- 
SBHiaflna B Ha86AHJKHnx i ^aAbinnx oKOAHijax Knesa. Leptothorax (Leptothorax) tuberum knipovitshi Karawajew 

L. subgen. (Leptothorax Mayr-Ruz.) tuberum Fbi subsp. knipovitshi: 
KapaBaes, PyccK. SHTOM. O6o3p., T. 15, c. 499 (1915); Tp. Cpia.-iwaT. B\ZA- 
(YKp. AKaa. Hay K ), T. 4, c. 266, 267 (1926). 

L. tuberum stipaceus: KnunoBH 1 !, PyccK. SHTOM. O6o3p., T. 14, c. 54. 
(1914). 

Onac. ?. ToAOBa asaay noiwiTHO iiiHpma, 3 MafijKe LJI'AKOM npflMHMH 6oK3MH 
4ye saKpyrAeHHMH saflHiMH poraMH i Aeaae BHiMHacTHM noTHAHiHHM KpaeM. 
IHnnn eninoTyiwiy ^opiBHioiOTb 2 /s a6o 3 /4 OCHOBHO'I noBepxni, KOAO OCHOBH UIH- 
pOKi, nocTynoBO 4ye sarocTproiOTbCH, SAerKa ni^Heceni, Ayje aHBepryroii, flyase 
airnyTi Bcepeanny i MCHUIC BHHS, na nonepennoMy poapisi IIAOCKO TpHKyTHi, npH 
MOMy syabKHH 6in rpHKyTHHKa CKepOBaHHft yropy. ByaAHK nerioAiocy BHIIJHH nix 
y Tuny HOMiHaTHOi' pacn, 33a4y 3 BHpaaHHM npHCTynKOM. 

ToAOBa 40CHTb pisKo TpoxH XBHAHCTO noB3OBjKHO niTpHxysaTa, B npoiaiatKax 
noTOHKOBana. Topanc ssepxy HenpaBHAbno SAerna sMoprnKysaTHfl, 3 nymcTHpOM. 
MACHHKH cre6eAbijH pisKO H rycxo noTOMKOBani, niBMaTOBi. FoAOBa i -ropaKc, 
oco6AHBo nepuia, TpoxH 6AHCKyqi. ^OBTysaTO-BOxpHCToro KOAbopy. FoAosa 
asepxy i sa^Hi 2 /s nepuioro cersieHTa racTepa, lao^i TaKoat i HAenHKH cTe6eAbi}H> 
6ypyBaTi". /JoBHtHHa 2 MM. 

?. LUnnH eninoTywy KoporKi, uinpoKi, npn K!H^ sirnyTi. FIpO(J)iAb sysAHica 
neTioAiocy yTBoproe ssepxy rocTpnfi pir. 

CnyAbnTypa SHanno rpy6nia. MesoHoxyivi 3 ayme npaBHAbHoro rpy6oK), aAe 
3rAa4JKeHOK> nopaaoBKHOio CMyracxicTK), ayase 6AHCKyinfi. FIoxHACHa nosepXRH 
niHOTyMy i qACHHKH CTeSeAbya pisKo noTOHKOBani. ^oBTyBaTO-6yporo KOAbopy, 
roAOBa 3Bepxy, aaani 3 /4 nepinoro ceraeHTa racTepa fl 6yAasa sycHKis TeMHinii 
(B MoeMy nonaTKOBOMy onnci ^epes 4fii ApyKapCbKi' HOMHAKH HaApyKOBano: ,,Hopno- 
KopHineBoro KOAbopy; roAOBa 3HH3y... 6ypyB3Ti"; nOBHHHO 6yTn: ,,JKOBTO-KOPHI- 
Hesoro KOAbopy, roAOBa asepxy... 6ypyBaTi"). ^OBXHHa 2,5 MM. 

Beschreibung 1 . ^. Kopf hinten deutlich breiter, mit beinahe ganz 1 geradlinigen 
Seiten, stark abgerundeten Hinterecken und kaum ausgerandetem Okzipitalrand^ 140 

* 

Epinotumdornen so Jang wie */3 oder a / t der Basalflache, an der Basis breit, 
allmahlich stark zugespitzt, wenig hinaufgerichtet, stark divergent, stark nach innert 
und weniger nach unten gebogen. Im Querschnitt sind die Dornen flach dreieckig, 
wobei die schmale Seite nach oben gerichtet ist. Petiolusknoten hoher als bei der 
Nominatrasse, hinten deutlich abgestuft. 

Kopf ziemlich scharf, etwas wellenartig, langsgestrichelt und dazwischen punk- 
tiert. Der Thorax oben verworren, schwach gerunzelt und punktiert. Stielchen- 
glieder scharf und dicht punktiert, halbmatt; der Kopf und Thorax, besonders 
der erstere, etwas glanzend. Gelblich ockerfarbig, die Anhange lichter. Der 
Kopf oben, und die hinteren z /s des 1. Gasterringes, manchmal auch die Stiel- 
chenglieder, braunlich. L. 2 mm. 

$. Epinotumdornen kurz, breit, an der Spitze gebogen. Das Profil des Pe- 
tiolusknotens bildet oben eine spitze Ecke. 

Viel grober skulpturiert, Mesonotum sehr regelmassig und grob langsgestreift 
mit abgerundeten Streifen, sehr glanzend. Die abschiissige Flache des Epinotums- 
und die Stielchenglieder scharf punktiert. Braunlich-gelb, der Kopf oben, di& 
hinteren 3 /4 des ersten Gasterringes und die Clava dunkler. L. etwa 2,5 mm, 

SiiaxoAHEse. OKOAHUJ faflHia Ha FloATaBujHHi B 6opy aa FIcAOM, 13.VIII 1909. 
M. KninoBUH, 23 5 i 3 6e3KpnAi ?. 

Leptothorax (Leptothorax) nassonovi Ruzskij (pnc. 34, a) 

L. nassonovi: Ruzsky, Berlin. Ent. Zeitschr., vol. 41, p. 72 (1896); Myp. Poc., 
T. 1, c. 579, PHC. 139 (1905). KapasaeB, PyccK. SHT. O6o3p., T. 15, 
c. 498 (1915). 

L. nassonovi?: KnHnoBHi, PyccK. SHT. O6osp., T. 14, c. 54 (1914). 

OUHC. 5. FoAOBa a napaACAbHHMH, AeflBe onyKAHMH 6oKaMn, Ayae saxpyrAe- 
HHMK saflHJMH poraMH i npflMHM noTHAHHHHM KpaeM; saBflOBaiKH B 1,16 paaa 
6iAbiua Hi'at saBiiinpiiiKH. Oii flOCHTb BeAHKi, onyKAi, AemaTb 6AH3bKO 
nix poris roAOBH. HOAOBHS IIJHTOK onyKAnfi, 3 nisKpyrAHM nepeflniiM 'Kpaew. 

n'flTbwa 3y6qHKawH. HOAOBI' BaAKH KopoTKi, posxoaaTbca; HOAOsa nAouj,HHKa 
. PyiKa sycHKa Tpoxn He 4Oxo4HTb AO noTHAHnnoro Kparo; 1-fi MABHHK 
BycHKis yTOBujennB i AOB%HHOK> AopiBHioe Maflase rpbOM flaAbuiHM pa- 

3OM ySHTHMJ 6yAaBa 3 TpbOX B6AHKHX HAeHHKlB. 

TopaKC KopQTKHfi, 3 onyKAHM cnHHHHM npocpiAeM, 6es HafiivieHuioro CAi^y ne- 
pexflry Miat MeaoHoryMOM i eniHOTyMOM. OcxaHHiii os6poeHHH Aocnrb TOBCTHMH, 
sarocrpeHHMH, aarnyTHMH BHHS * v Ayx.e AHBepryiOHHMH iiinnaMH, axi 3BHHaitHO 
Tpoxn nepesHigyiOTb AosKHny OCHOBHO'I nosepxni eninoTyiviy. ITeTioAioc AOCHTb 
AOBFHH, 3 BysAHKOM, niAHeceHHM y BHrAHAi AQCHTb rocTporo pory, nepe4Hifi no- 
XHA HKOFO rpoxH yBirnyTHfi, a saAHifi np^MHH HH sAerna onyKAHfi; nocrneTi'o- 
AIOC HHasiHH aa nexioAioc, rpoxn uiHpmHH; KOAH AHBHTHCH ssepxy, BIH 

HOTHpHKyTHHM; SaBUIHpmKH TpOXH 6iAbIHHH HlSi 3aBAOBKH. 

FoAOBa Api6no ciT^acro awopuiKyBaTa; na eepxHifl i"i noBepxni, 

BJA HOAOBOFO IgHTKa, flAyTb nOB3AOB3JHi SMOpUIKH. HoAOBHH UJHTOK 3 IIOB3AOBJK- 
HHMH SMOpUIKaMH. TopaKC rpy6o HCnpaBHAbHO SMOpUIKyBaTHfl; HA6HHKH 

4pi6no SMOpuiKyaaTi. MaxoBHfi; racrep rAaARufi, 6AHCKyHHfl, 141 

fCHMH Bl'flAerAHMH TyHHMH BOAOCK3MH. Ha HH2KHIH IIOBepXHi TaCTCpa BOAOCKH 

rocTpi. Hora S sycHKH 3 KOPOTKHMH npHAerAHMH BOAocKaMH. iKoBTyBaro-iepBO- 
HysaToro KOAbOpy, mo&i 3 6ypMH igOKaMH, IIAHMOIO na FOAOBI, TaKoro at KO- 
AfaOpy 6yAaBOK) BycHKis i racTepOM; HHS, Kinetjb racrepa i HOFH TpoxH Hcmmi. 
v^OBHJHHa 2,2 3,6 MM. 

Beschreibung. g. Kopf 1,16 ma) so lang wie breit, mit parallelen, kaum 
gewolbten Seiten, stark abgerundeten Hinterecken und geradem Okzipitalrand. 
Augen ziemlich gross, konvex, naher an die Vorderecken des Kopfes gelegeo. 
Qypeus konvex, mit bogenformigem Vorderrand. Mandibeln mit 5 Zahnchen. 
Stirnleisten kurz, divergent; Stirnfeld nicht unterscheidbar. Der Scapus erreicht 
etwas nicht den Okzipitalrand; das 1. Funiculysglied ist verdickt und der Lange 
nach beinahe den drei folgenden Gliedern zusammengenommen gleich; Clava 
aus 3 grossen Gliedern. 

Thorax kurz, mit konvexem Riickenprofil, ohne geringste Spur einer Ein- 
schniirung zwischen dem Mesonotum und Epinotum. Das letztere mit ziemlich 
dicken, zugespitzten, nach unten gebogenen und stark divergenten Dornen be- 
wehrt, welche gewohnlich etwas langer sind, als die Basalflache des Epinotums. 
Petiolus ziemlich lang, mit einem hinaufragenden eckigen Knoten, dessen vordere 
abschussige Flache etwas konkav und die hintere geradlinig oder schwach kon- 
vex ist; Postpetiolus niedriger, etwas breiter; bei Betrachtung von oben erscheint 
er rechteckig, etwas breiter wie lang. 

Kopf netzartig fein gerunzelt; auf dessen Oberseite, von dem Clypeus an, 
verlaufen Langsrunzelchen. Thorax grob unregelmassig gerunzelt; Stielchenglieder 
sehr fein gerunzelt. Matt; Gaster glatt und glanzend. Mit sparlichen, abstehen- 
den, stumpfen Haaren. Auf der Unterseite der Gaster sind die Haaren zuge- 
spitzt. B.eine und Antennen mit kurzen anliegenden Haaren. Gelb-rotlich, 
manchmal mit braunen Wangen, einem Fleck auf dem Kopf und ebenso ge- 
farbten Clava und Gaster; die Spitze der Gaster und die Beine lichter. 
L. 2,23,6 mm. 

EKOAOrifi i exoAoria. ,,Leptothorax nassonovi anse na KOBHAOBOMy 

fl KaMCHHCTOMy CTeny, po6AHHH MaA6HbKi HipKH, 3BHiafiHO KOAO OCHOBH KyiJJHKa 

KOBHAy a6o Festuca; a ujo \"i rniaao, HKC wicTHTb He6araro inAHBi^iB, Mae 

TiAbKH OflHH OTfiip, TO l"l TpyflHO SHafiTHJ IJbOMy 4OnOMaraiOTb C3M1 MypaiHKH, 
nOOflHHOKl CKSeMnAHpH HKHX 33BJKAH A33STb HO 3eMAi H3BKOAO CBOrO JKHTAa. 

noniAHijb, HK! wicTHTbca B rmafli Ha KopeHHX sAaKis". B KOA. To- 
ry6epni PyscbKuu SHaxoflHB L. nassonovi xaKoat y cocHOBOMy 
6opy. B o6Aacxi HOAHHOBHX crenis, B KOA. AcTpaxancbKifl ry6., Pyscbxuii ana- 
xoflHB i'i" TiAbKH Ha HCBeAHiKHX piflKO poaKHflaHHX TaM ynacTKax Tpaa'aHHCToro 
cxeriy i na CXHABX ropn MaA. Borao; 6JAbin na cxip.r. B. Ulmame SHaBuioB 'i'i 
na KBirax 6aeoBHHKa; ije SMyuiye ayMaTH, ujo B MeiKax rAHHHCToro nycreAbHO- 
noAHHOBoro CTeny Boea noniHpena cnopaaHino, aoTpHMyroqHCb BHKATOIHO ocTpis- 
Kis TpaB'flHHCTOro HH HarapHHKOBoro cxeny, ne 6e3nocepe,5Hbo na caMOMy no- 
AHHOBOMy CTeny (sa PyacbKUM.). 

reorpa<f>i<iHe nomapeHBH. FIoiiiHpeHa B cxiflniH nacTHHi CPCP, Ha CnGipy 
fl y Man^asypii; B ocTaHnifl y BHrAHfli var. s u b n u d a Ruz. ', na /KeryAbOBCbKHX 
ropax y KOA. Ciivi6ipcbKi8 ry6. L. nassonovi volgensis Ruz. 142 

B Meaiax VKpaiHii npoip. M. M. KninoeuH SHafimoB B OKOAHIJHX FaAaia na- 

i 11. VI. i 22. VII 1909 p. KiAbKa 22. ,,Aa3HAH no aeiaAi Ha 
Ayjse HarpisaAo conge". Subgenus Mychothorax (Ruzskij) Emery emend. 

Leptothorax, submenus Mychothorax (part.): PyscKHH, 3an. PyccK. 

Feorp. O6uj., T. 41, c. 288 (1904). 
Leptothorax, subgenus Mychothorax: Emery, Boll. Labor. Zool. Scuo- 

la Agr. Portici, vol. 10, p. 24 (1915). 

MopipOAortaHa xapaKrepacTHKa. .2. BycmtH 3 11 lAeHHKiB, 6yAaea 3 3-x,, 
Ao6pe BHflBAena. TopaKC is BflyiuSmiM MeabeniHOxaAbHHM. UIBOM. FleTioAioc KO- 
POTKHH, BHCOKHH, a KopoTKHM CTe6eAb{jeM a6o soBciia 6e3 Hboro. B peiuri no- 
fli6HHH flo ni^poAy Leptothorax. 

9. Tpoxw Kpynaima aa. po6irHHKa. TopaKC ByabKHfi; aaflnifi Kpafl nponoTyiay 
niflHOCHTbCH H3A nepeAniw KpaeM MeaoHOTywy; ocxaHHift sAerna onyKAHH. Oe- 

peflH6 KpHAO 3 AOBPOK) BiAKpHTOK) paAiaAbHOK) KAITUHKOK) i 3 AHCKOiAaAbHOK). 

.6". 2KyBaAbu;H KOpoTKi. BycHKH 3 12 qAeHHKis; pyiKa ix KOpoxKa; 1-fl 1A6HHK 
A2ryTHKa KOpotmHii Hi* AaAbiiii; 6es CHO BiAOKpeMAeHo'i 6yAaBH. KpHAa ait 
y ? (3 a Emery). 

reorpa$iiHe nomapenHH. IliBHiHHa AuepHKa, niBHinna fl cepeAHa Espona, 
Cndip, BHCOKOCT! cepeAseMHOMOpcbKHX niaocTpOBiB, KaBKas. 

6AHHH0 BHA Ha Leptothorax (Mychothorax) acervonim (Fabricius) (pnc. '34, d) 

Formica a cervor urn: Fabricius, Ent. Syst., vol. 2, p. 358 (1793); Syst. 
Piez., P ; 407 (1804). 

Myrmica acervorum: Zetterstedt, Insect. Lappon, vol. 1, p. 451(1838) 2?' 
Nylander, Acta S:>c. Sc. Fennica, vol. 2, p. 936, tab. 18, fig. 7, 35, ibi- 
dem, p. 1060 (1846) 2 9 S . 

L. acervorum: Mayr, Verh. Zool.-botan. Ver. Wien, vol. 5, p. 436 (1855). 
Europ. Formicid., p. 58, 59, 60 (1861) 5?cJ. Ern. Andre, Spec. Hym. 
Europe, vol. 2, p. 294, 302, 306 (1882) 9<3. Donisthorpe, Brit. Ants, 
p. 147, tab. 8 (1915) 29c?. Haconos, Has. H. O. A. E. A. 9., T. 58_ 
c. 30, 70, 71 (1889) Soudek, Mravenci... Ceskoslovenske republ., p. 46, 
48, 49, fig. 23 (1922). AAnaTOB H ApnoAbAH, OnpeA- naceKoM. CDnAHnbesa, 
c. 723 (1928). 

L. (M.) acervorum: PyacKHH, Myp. Poc., T. 1, c. 609, pnc. 148150 (1905). 
Forel, Fauna Ins. Helvet. Hym. Form., p. 26 (1915). Emery, Bull. Soc. 
Ent. Ital., vol. 47, p. 176, 182, 184, 185, fig. 49, 2 (1916) ?c5. Kapa B aeB> 
Tp. cDia.-Mar. B!AA. (Yicp. A K a fl . Hay K ), T. 4, c. 267 (1926). 

Formica graminicola: Latreille, Fourmis, p. 255 (1802) 2?, nee <S . 

Myrmica lacteipennis: Zetterstedt, Insect. Lappon. , vol. 1, p. 452 (1838) d" . 

Qniic. 2. FoAOBa aaBAOBjKKH B 1,25 paaa 6iAbiiia mas aaBiunpuiKH; AOCHTI> 
nAOCKa, npSMOKyTHa, 3 Ay*e saKpyrAeHHMH aaAniMH poraMH i neBeAHHKOK) BHIM- 
KOK) na noTHAHiHowy Kpai. HOAOBHS IIJHTOK onyKAHH; nepeAHifl Kpafi floro nie- '143 

KpyrAHH, a HeeeAHKOio BHIMKOK) nocepeflHni; HOAOsa iiAOiijHHKa TpHKyrna, 
noifliTHO o6MeaseHa. ?KyB3AbijH uiHpoKi, 3 Tpboiia nepeAniMH 6iAbmnMH 3y6ijHMH 
i Api6HHMH noaaA HHX. Oii cepe^Hi 3aB6iAboiKH, AeataTb nocepeAHHi GOKI'B ro- 
AOBH; 'IHOA\ e TaKoat i siiKa. PyiKa BycHkis flOXO^HTb IIOAOBHHH Bi^crani mix 
aaAHiM KpaeM OKa i aaAniia porow FOAOBH; 6yAasa 3-HACHHCTa. 

TopaKC BHAOBJKeHHH, asepxy IIAOCKHH, 3 3arAH6A6HHM MeSOeniHOTaAbHHM 

UIBOM. LlIniiH eninoryMy AOCHTb BCAHK!, npn OCHOB! uiHpoKi, cKepOBaui 
i TPOXH Bropy. OeTioAioc KopOTKHH, MaSaie 6ea cxe6eAbijH, 3 ByaAHKOM, 
ceHHM y BHTAflfli TpoxH saKpyrACHoro pory. 

FoAOBa 3 H12KHHMH HaCTHMH nOB3AOB34HHMH SMOpIlIKaMH i npOMiaiHHM 

BaHHHM; TopaKC i HACUHKH cxeGeAbi^H flpiGno 3MopiiiKyBaTi; noxHAeaa noeepxHH 
eniHOTyiay nonepe^HO SMOpuiKyBaTa. KpiM rAaAKoro fi 6AHCKyqoro racTepa, Ma- 

TOBHfl. yKpHTHH AOCHTb laCTHMH BiAAeFAHMH TynHMH BOAOCKaMH. Ha HOrax, FO- 

AOBHC na roiaiAKax, noiacTH 8 na pynjii BycHKis, e Taicoas 6iAbiu-MeHin piAKJ 
BOAOCKH. ^KoBTysaTO HH HepBOHyBaTO-6ypH8, 3 GypHM a6o TeMjao6ypHM. 
roAOBH i racxepoM. FoAOBa TeMHo6ypa. ^OBatana 3 4 MM. 
?. Illann eniHOxyMy AOBUII. CnyAbnTypa aaraAOM 6araxo rpy6uia; TopaKC 
3 rpy6oio noBSAoaaiHoio SMOpuiKysaaicTio. 3a6apBA6HHH xeMHiuie; TopaKC MiC' 
IJ8MH jKOBTyBaTO-6ypHB a6o iepBOHo-6ypng. KpHAa mumi, nposopi, 3 6ypyBaTHM 
B!HKOM i asoBTyaaTHMH KHAKaMH. AoBmima 3,5 4,2 MM. 

6 . FoAOBa aaKpyrAena, TPOXH iiiHpaia niaj topaKC, cnepeAy rpoxn 3ByxeHa;3 onyK- 

AHMH B6AHKHMH OHHMa; 3 6e33y6nMH JKyBaAbtJHMH. ByCHKH AOBri, AOXOAHTb 4O CT6- 

6eAbjjn; pyiKa Vx KopoTKa, AOBnnoto MaM%e flOpieHioe Apyro&iy HAeaHKOBi 

FoAoaa fi TopaKC rpy6o S nepiBHOMipno SMOpuiKyBaTJ, asepxy Maflaie 
fi 6AHGKyHi. FacTep rAaAKHfi, 3 Ayaie HijKHoro cixqacTicTio, 6AHCKymH; peoiTa 
TiAa TaKOJK 6iAbiu-MeHin 6AHCKyna. HopaHft, a KOpHiHeBO-HOpHHMH HoraMH ft ra- 
CTepou; AanKH fi KiHeijb racxepa, IHOAJ TaKoat sHAeHOBaHHH air, acHimi. KpnAa 
HK y ?. FoAosa 3 aiyBaAbijaMH i TopaKC "asepxy ft 3Hnay waiOTb nacTi ^osri 6i- 
BOAOCKH. Ha HH^Hifl noBepxni TOAOBH BOAOCKH Aye nacri, 
rycTy i #ocHTb Aosry 6opoAy. BycHKH fi HOFH xaKoat 3 nacTHMH, aAe 

KOpOTKHMH, DOXHAO CTOHHHMH BOAOCKaMH; Ha HHJKHbOMy 6oiii KyAbUI BOAOCKH 

AOBri fl Ay^e iacri. FlpoxH 2 i 9 HHiaaAHX posMipis, 614 4 AO 5 MM. 

Beschreibung. 5. Kopf 1,25 mal so Ian? wie breit, ziemlich flach, rechteckig r 
mit stark abgerundeten Hinterecken und etwas konkavem Okzipitalrand. Clypeus 
konvex, mit bogenformigem Vorderrand, welcher in der Mitte kaum ausgeschnit- 
ten ist. Stirnfeld dreieckig, undeutlich abgegrenzt. Mandibeln breit, mit 3 vor- 
deren grosseren Zahnen und kleineren dahinter. Augen mittelgross, in der Mitte 
der Kopfseiten gelegen; manchmal sind auch Ocellen vorrianden. Der Scapus 
erreicht die Mitte des Abstandes zwischen dem Hinterrand des Auges und der 
Hinterecke des Kopfes; Clava 3-gliedrig. 

Thorax verlangert, oben flach, mit eingesenkter mesoepinotaler Naht. Epino- 
tumdornen ziemlich gross, an der Basis breit, nach hinten und kaum nach oben 
gerichtet. Petiolus kurz, beinahe ohne Stielchen, mit in Form einer kaum abge- 
rundeten Ecke hinaufragenden Knoten. 

Kopf mit feinen dichten Langsrunzeln und dazwischen punktiert; Thorax und 
Stielchenglieder fein gerunzelt, die abschiissige Fliiche des Epinotums quergerun- 144 

zelt. Mit Ausnahme der glatten und glanzenden Gaster matt. Mit ziemlich dich- 
ten, abstehenden, abgestutnpften Haaren. Auf den Beinen, hauptsachlich auf den 
Schienen, teilweise auch auf dem Scapus, sind ebenfalls mehr oder weniger 
sparliche abstehende Harchen vorhanden. Gelblich- oder rotlich-braun, mit 
brauner oder dunkelbrauner Oberseite des Kopfes und dunkelbrauner Gaster. 
Clava dunkelbraun. L. 34 mm. 

9. Epinotumdornen langer. Skulptur im allgemeinen viel grober, Thorax grob 
langsgerunzelt. Farbung dunkler, Thorax stellenweise gelblich-braun oder rotlich- 
braun. Fliigel zart, glashell, mit braunlichem Randmal und gelblichem Geader. 
L. 3,54,2 mm. 

3. Kopf gerundet, etwas breiter wie der Thorax, vorn etwas schmaler, mit 
konvexen grossen Augen; mit zahnlosen Mandibeln. Antennen lang, sich bis 
zum Stielchen erstreckend; Scapus kurz, beinahe so lang wie das 2. Funicu- 
lusglied. 

Kopf und Thorax grob und unregelmassig gerunzelt; Stielchenglieder fein 
gerunzelt, oben beinahe glatt und glanzend. Gaster glatt, sehr schwach genetzt, 
glanzend: der iibrige Korper ebenfalls mehr oder weniger glanzend. Schwarzi 
mit braun-schwarzen Beinen und Gaster; Tarsen und die Spitze der Gaster lich- 
ter. Flugel wie beim ?. Kopf mit Mandibeln und Thorax oben und unten mit 
dichten langen weisslichen abstehenden Haaren. Auf der Unterseite des Kopfes 
sind die Haare sehr dicht, indem sie einen dichten und ziemlich langen Bart 
bilden. Antennen und Beine ebenfalls mit dichten, aber kurzen, schief abstehenden 
Haaren; auf der Unterseite der Schenkel sind die Haare lang und sehr dicht. 
Im Vergleich mit und $ sehr gross, 4 5 mm lang. 

EKOAOrifl i exoAorifl. M. acervorum THnoBa AicoBa MypauiKa, ujo 

B AHCTBflHHX, Ml'maHHX, & T3KOK 1HCTO lUnHAbKOBHX A1C3X H3 pieKHHl fi y 

np Moaiy BOAie AICH ripcbKi. 3a cnocTepeaeHHHM Pyscbxozo ,,B ropax Bona 
HasiTb nepexoAHTb BepxHro Meaty Aide i asHse B aAfaniilcbKifi o6Aacri, oceAioioHHCb 
Tyr nia KaMinHHM. B Aicax sona 3BHH3HHO rHisflHTbca B Aepeai, po6AHHH XO^H, 
raAepifiKH fi nopoKHHHH B Kopi a6o nifl Koporo, TaK canio B Kopenflx nais, y cra- 
pnx ynaAHx i BiAMHparoMHx cxoB6ypax a6o KOAO OCHOBH JHBHX nepea". Ha ro- 
pax ,,BOHa laCTO OCCAJOeTbCH ni^ KaMlHHHM y TpiujHHaX i IIJlAHHax CKCAb, a H3 

TOAHX crpiMiaKax i CKBAHX nasiTb y Moxy a6o B Kopennx ABHKHX TPBEHKHCTHX 
POCAHH. IJH MypaniKa flyase AariflHOi B^ani, KHBe HeBeAHHKHMH rpoiaaflaMH 
i aaejKAH B MHpi 3 iHuiHMH cycJAHiMH MypaiiiKaMH; TOMy BOHa nacTO yTBOproe 
cyci^cbKe cnisajHTTH 3 BHASMH Formica (F. rufa, truncicola, fuse a), La- 
si us (L. niger), MyrmTca (M. laevinodis) xa flenKHMH IHIIIHMH, HK TO 
panim Bi43HaiHAH Fbrel i Wasmann. Macro rpanAmoTbCH OKpeiai eKaeianAflpH 
?, iijo AaaaTb no nHHx, aepesax, Kaweanx i no aeMAi". 

Feorpa^iiHe nomapeHHH. riouinpeHa B yciB niBHiiHifi i cepe4HiS Esponi, 
B niB^eHHifl aa ropax niBOCTposiB, y IllBeHii, BpHranii, na KasKaai, YpaAi, AAxaT, 
B TypKecxaHi, HKyrii' ra B inmnx qacxHHax Cn6ipy. 

B Measax YKpaiKH PyscbKuu Bi43Haiae 11 AAH HepHiriBnjHHH i Ha OCHOBI MO'IX 
36opis AAH BoflpKH m'A KnesoM. B GAHJKHHX i 4aAbuinx OKOAHiisix Kn6Ba ije, aa 
MOI'MH cnocTepeaseHHHMH, SBHiaiiHiciHbKa Aicosa MypauiKa. H cnocxepiraa i"i 

H3CTO T3KOaj Ha 3BHHOropO4UJHHI. 145 

Leptothorax (Mychothorax) muscorum Nylander 

Myrmica muscorum: Nylander, Acta Soc. Sc. Feivnicae, vol. 2, p. 1054 
(1846) 29d. 

Lepto-rhorax muscorum: Mayr, Verb. Zool.-bot. Ver. Wien, vol, 5. p. 439 
( 1855). Europ. Formicid., p. 58, 60 (1851). Ern. Andre, Spec. Hym. Europe, 
vol. 2, p. 294, 302, 306 (1882) 2?<J. HaconoB, MSB. H. O. A. E. A. 9., 
T. 58, c. 31, 70, 71 (1889) ?cJ. AAnaroB H ApHo\baa, OnpeA- naceK. 
CpHAHnbCBa, c. 723 (1928). 

L. (M.) muscorum: PyacKnB, Myp. Poc., T. 1, c. 616 (1905) ?6".Forel, 
Fauna Insect. Helvet. Hym. Form., p. 26 (1915) $96. Emery, Bull. Soc- 
Ent. Ital., vol. 47, p. 176, 182, 184, 185 (1916) 29(5. 

L. (subg. M.) muscorum: Kapaeaee, PyccK. STH. O6o3p., T. 15, c. 503 (1915). 

Myrmica (L.) muscorum: Nylander, Ann, Soc. Nat. Zool. (4), vol. 5, p. 90. 
tab. 3, fig. 10 (1856) 9c3. 

L. acervorumst. muscorum: Forel, Fourmis Suisse, p. 84, 86, 88 (1874) $ 2 <5 . 

Leptothorax acervorum muscorum: Soudek, Mravenci... Ceskoslo- 
venske republ., p. 50 (1922). 

Mychothorax acervorum (?). K.HnnoBHq, PyccK. 3ra. O6o3p.,T. 14 (1914). 

Onnc. . FoAOBa HK y acervorum, 3 npHMHMH 6oKaniH i AC ABB nowixHOK) 
BH'IMKOIO na noTHAHiHOMy Kpai. OepeTflr Miss mesoHOTyMOM i eninoTyiaoM TPOXH 
CAa6uiHH mas. y acervorum. 

IUfran eninoryMy iviiijHi, npHwi, npH OCHOB! mnpOKi, CKepOBani naaa/i, rpoxH 
^HaepryioTb. ByaAHK nexioAKJcy asepxy saKpyrAeHnfl. 

3 PIAKHMH, BiflAerAHMH, xynHMH BOAOcKaMH (rpoxH KopoTuiHMH niai y acervo- 
rum) na BepxniH noeepxHi riAa. Horn 8 sycHKH GeasiaAerAHX BOAOCKIB, a TiAbKH 

3 KOpOTKHMH npHABrAHMH. InOAI Ha KyAbUiaX I FOMIAKaX 6 OKpCMl BlflAerAI BO- 

JVOCKH. HloBTyBaTO-HepBOHyBaTHH, 3 TCMHo6ypHM Bepxoiw FOAOBH ft racxepa. By- 
Aasa BycHKis 6ypa. B peuiri noAi6aHH AO acervorum. /^OBaiHHa 2,5 3,2-M.w. 
?. LUwnH eniHoryMy MiLjHi, rocrpi, mnpOKi npn ocHosi. 

FoAOBa H Me3OHOTyM 3 nOB3AOB%HHMH SMOpUlKaMH, UJHTOK 3 HiHOK) nOBCp- 

XHeaoio aMopuiKyBaricTK). PiAKi, neAOBri, siAAerAi BOAOCKH na -riAi. HorH 8 By- 
CHKH 6ea BiAAerAHX BOAOCKia. ^KoBTyBaTO-6yporo KOAbopy, 3 TeMHo6yporo FOAO- 
BOK>, MesoHoryMOM, uici^HMH npniAeHOBanHflM KpHA i BepxOM racrepa; ByCHKH 
vi HOPH aioBTyaaTi, 6yAasa 6ypysaTa. KpHAa npoaopi, 6ea6apBHi, 3 6ypHM siq- 

KOM i 6AiAOJKOBTHMH JKHAKaMH. ^OBJKHHa 2,5 3,8 MM. 

3. EniHoryM 3 ABOMa rop6KaMH. Cpopiwoio TiAa, CKyAbnrypoK) i 
noAiSHHH AO acervorum. ToAOBa, HH%H!H 6iK TOpanca, CTerna, aa/iHift 

KyAbUI, HH!KHbO-3aAHH nOBCpXHH raCTCpa BKpHTJ TOHKHMH, H3CTHMH, 
BOAOCKaMH. HoPH H ByCHKH 3 KOpOTKHMH H3CTHMH HpHAerAHMH BOAOCK3MH. 
HH8, 3 6ypHMH 8 T6MH06ypHMH aiyBaAbJiHMH, HOPaMH i M3CTO 3 3aAHbOK nOAOBH- 

HOIO racrepa. InoAi aiysaAbija, sycHKH H HO asoBTyBaTO-KopniHeBi, a AanKH 

6AiAO*OBTi. KpHAa HK y ?. /loBJKHHa 4 MM. 

Beschreibung. 5- Kopf wie bei acervorum, mit geraden Seiten und 
kaum unterscheidbarer Konkavitat des Okzipitalrandes- Die Einschniirung zwi- 
schen dem Mesonotum und Epinotum etwas schwacher als bei acfervorum. 

57610 146 

Epinotumdornen stark, gerade, an der Basis breit, nach hinten gerichtet, 
etwas divergent. Petiolusknoten oben abgerundet. 

Mit sparlichen, abstehenden, stumpfen Haaren (etwas kiirzeren, als bel acer- 
vorum) auf der Oberseite des Korpers. Beine und Antennen ohne abstehende 
Haare, nur mit kurzen anliegenden. Manchmal sind auf den Schenk'eln und 
Schienen einzelne abstehende Haare vorhanden. Gelb-rotlich, mit dunkelbrauner 
Oberseite des Kopfes und der Gaster. Clava braun. Uebrigens acervcrum 
ahnlich. L. 2,53,2 mm. 

?. Epinotumdornen stark, spitz, an der Basis breit. 

Kopf und Mesonotum langsgerunzelt, Scutellum mit feiner oberflachlicher 
Langsstrichelung. Korper sparlich, nicht lang, abstehend behaart. Beine und 
Antennen ohne abstehende Haare. Gelblich- braun, mit braunem Kopf, Mesono- 
tum, den Artikulationsstellen der Fliigel und Oberseite der Gaster. Fiihler glas- 
hell, mit braunem Randmal und blass-gelblichem Geader. L. 2,5 3,8 mm. 

<J. Epinotum mit schwachen Beulen. Der Korperform, Skuiptur und Farbung 
nach acervorum ahnlich. Kopf, Unterseite des Thorax, Hiiften, Hinterrand der 
Schenkel, Unterseite der Gaster und deren Spitze mit feinen reichlichen abste- 
henden Haaren. Beine und Antennen mit kurzen reichlichen anliegenden Haaren. 
Schwarz, mit braunen oder dunkelbraunen Mandibeln, Beinen und oft Hinter- 
halfte der Gaster. Mandibeln, Antennen und Beine manchmal gelblich-braun, 
Tarsen fahlgelb. Fliigel wie beim ?. L. 4 mm. 

EKOAorifl i eTOAorin. 3a cnocrepeateHHHMH Pyacbtcoio na YpaAi, ae UH MypauiKa 
4OCHTb 3BHiafiHa, ,,BOHa JKHBe He TiAbKH B COCHOBHX i AHCTBHHHX 6opax, a ft ce- 
6epe3OBoro Aicocxeny ua CXHAHX i Bepxis'flx rip Ta rop6iB, po6AHH CBOI 
MypaniHHKH HafiiacTi'iiie nia KaiaiHHHM". B AicocTenosiS o6Aacxi KOA. 
ITepMCbKoT ry6. A. FopAsiiuH SHaSiuoe THISAO i"i B Bi^MepAOMy ujMarKy KOpeeH 
Libanotis sibirica. A 3BHHaflHO B Aicax sona raiaflHTbca B nnax, y nopi 
in B Kopinni 4epes. Ha cepe^Hix xpe6xax OpeH6yp3bKoro YpaAy u,a MypauiKa 
ni4iflMa6Tbca 40 caMHx BepxoBHH. Ha KaBKaai *HBe B piaHHx Ai'cax, HafiiacTime 
B mnHAbKOBHx, Aoxonsmti ix BepXHboi Mead i 3axO4iH B HHaiHbo-aAbnificbKy 

o6AaCTb. IHO41 OC6AK)eTbCH 6AH3bKO 4O ifUIIHX MypaiHOK. 

He nomnpeHBH. OiBHiqHa & cepe4HH Espona, Ha nieflHi B ropax. 
s, Cn6ip. 

Ha yKpaini ncKHiyo SHafiinOB TiAbKH KmnoBim B OKOAHLJHX YaRnna. na FIoA- 
i B 6opy sa OCAOM (idAbKa 55). Genus Formicoxenus Mayr 

Formicoxenus: Mayr, Verh. Zool.-bot. Ver. Wien, vol. 5, p. 413 (1855) 5? 

excl. cJ. Adlerz, Oefvers. Svensk. Vet.-Akad. Forh., vol. 41, p. 4364 

(1884). 5?c5. ' 

Myrmica (part.): Nylander, Acta Soc. Sc. Fennicae, vol. 2, p. 1058 (1846). 
Myrmica (Stenamma): Nylander, Ann. Sc. Nat. Zool. (4), vol. 5, p. 94 (1856), 

excl. <?, nee Westwood. 
Stenamma: Mayr, Europ. Formic., p. 56 (1861), excl. 6*. 

6 TiAbKH OAHH BHA (Formicoxenus nitidulus) i icpes ije xapaKTepH- 147 

Formicoxenus nitidulus Nylander (pwc. 35, 36) 

Myrmica nitidula: Nylander, Acta Soc. Sc. Fennicae, vol. 2, p. 1058 
(1846) 5. Ibidem, vol. 3, p. 28 (1848), vol. 3, p. 34 (1849) 59. 

F. nitidulus (part.): Mayr, Verb. Zool.-bot Ver.Wien, vol. 5, p. 418 (1855) 59 
(excl. '<?). 

Myrmica (Stenamma) nitidula (part.): Nylander, Ann. Sc. Nat. Zool. 
(4), vol. 5, p. 94 (1856) 59 (excl. <j). 

Myrmica (F. nitidula*): Fred. Smith, Cat. Hym. Brit. Mus., vol. 6, p. 121, 
tab. 8, fig.' 13, 14 (1858) (excl. synon). 

F. nitidulus: Ern. Andre, Spec. Hym. Europe, vol. 2, p. 273, tab. 16, fig. 3 f 
tab. 17, fig. 3-6 (1882) 59. Suppl. Fourmis, p. 12, fig. (1885) <J. Adlerz] 
Ofvers. Svensk, Vet. Akad. Forh., vol. 41, p. 4364, tab. 27, 28 (1884) 5 9 cJ. 
HacoHOB, MSB. H. O. A. E. A. 9., T. 58, c. 69 (1889) 59cL PVSCKHH, 
Myp. Poc., T. 1, c. 551, p. 123127 (1905) 59d. Emery, Deutsche Ent. 
Zeitschr, p. 551, fig. 2, a d (1908) 5$c?. Donisthorpe, Brit. Ants, p. 83, 
tab. 6 (1915) 5?<J. Forel, Fauna Ins. Helvet. Hym. Form., p. 18 (1915) 
29c5. Emery, Bull. Soc. Ent. ItaL, vol. 47, p. 190, fig. 52 (1916) 59c3. 
Stumper, Biol. Zentralbl., vol. 38, p. 164166, fig. 110 (1918) 5 9 d.. Sou- 
dek, Mravenci... Ceskoslovenske republ.,p. 31, fig. 13 (1922)5 9cJ. Kapasaee, 
Tp. Cpi 3 .-MaT. B iAA. (VKp. AK3A. HayK), T. 4, c. 267 (1926) 5 9d. A A naTOB 
H ApHOAbAH, OnpeA. naceK. CpHAHnbCBa, c. 722 (1928). 

Stenamma-nitidula: Stolpe, Enf. Tidskr., vol.3, p. 145 (1882) 59c?. 

Myrmica laeviuscula (part): Schenck, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, vol. 8, 
p. 132 (1852) 59 (excl. cJ). 

Myrmica lucidula: Fred. Smith, Ent. Ann., p. 39 (1858). 

Stenamma westwoodi (part.): Mayr, Europ. Formicid., p. 56 (1861). Forel, 
Fourmis Suisse, p. 82 (1874) 59 (excl. 3). -riAbKH OAHH BHA, a TOMy xapaKTcpncTHKy po^y o6MHHaeMO. 
Onec. 2. MoHOMOp(j)HHH. FoAOBa aaBAOBHtKu B 1,2 paaa GiAbiiia niai 
33aAy saKpyrAena i TPOUIKH Byasqa, 3 ABABB BHiMnacTHM HOTHAHMKHM Kpaew, 

3 nOMlpHO OnyKAHMH 6OK3MH, TpOXH UIHpUla 33 TOpaKC. O^i CCpeAHbOl' B6AHMHHH, 
nAOCKl, 3 M3AO pO3BHH6HHMH $aCCT- 
K3MH, ACJKaTb TpOXH CFICpeAy CCpe- 
AMHM 6i4HHX Kpa'lB TOAOBH. BiqKH 

e. 2KyBaAbu,H mnpOKi, a 56 3y6- 

MOAOBHS UJHTOK B6AHKH8, 

FIAOCKHH, nyxe BHCxynae 
y BHFAHAI' xpaneijii, a cne- 
n .. 

Hue. 3J. rormicoxenus nitidulus: a npo- 

y BHFAHAI niBKOAa. oAosa A ., . h . x . H 

J ** (J)IAb; 10AOBOH UJHTOK 1 C ByCHK Q J d eniHO- 

nAOHJHHKa TpHKyXHa, HCHCHO o6we- T y M i creSeAbije $ ; e B ycnK c? (aa Emery). 

/Kenaj B nanpHMKy naaaA BIA nei HA 

KOpoTKa lOAOBa 6op036HKa. BycHKosi HMKH yAOBjKyroTbca B nanpHMKy HaaaA. 

tyCHKH 11-HAeHHKOBi, 3 3-qACHHKOBOK) 6yA3BOIO. YTOBUieHa pyHK3 ByCHKa HC AOXO- 

AO noTHAKHHoro Kpaio na CBOK) rpy6Hny KOAO 3aAHboro 148 40 ocTanHboro. 
. MesoHoryiw HAOCKHH, 
Ha HACHHKax cTe6eAbijH FIpOMesoHOTaAbHoro uisa Heniae, MeaoeninoTaAbHHS 3arAH6ACHHfi. EninoTyM 

3 MILJHHMH, CKepOBaHHMH HasaA 3y6lJHMH. OeTioAIOC, KOAH flHBHTHCH 36oKy, M3G 

3Bepxy rocrpHg 3y6onoAi6Hn8 BysAHK, snaay cnepeAy 3 HAOCKHM npHAafKOM; 
nocxneTiOAioc xpooiKH IUHPIUHH sa nexioAioc, KOAH AHBHTHCH ssepxy, o6MeaeHH8 
niBKOAOM, 3HH3y 3 cKepoBanHM yHHs i BnepeA rocxpHM niHiiOM. Facrep yrBopenHfi 
BHKAKJIHO nepuiHM KiAbijeM. 

i aysae 6AHCKyqHfi, 3 TBBPAHM xitHHOBHM IIOKPHBOM. LLJoKH 4pi6no 
ft rycTO noTOHKOBaHi", asysaAbgH 3 piflKHMH EHflOBaenHMH TOMKaMH. EaiHoryM , 
MesocrepHiT i MeracrepHiT 3 4pi6HHM HepisHOMipHHM no- 
TOHKOBaHHHM; HACHHKH cxe6eAi)ija MiKpocKoniiHO ap\6no 
noTOHKOBaai, OCOGAHBO api6no nocTnexioAioc. 3 piflKHMH 

fi TOHKHMH Bl'AACrAHMH BOAOCK3MH; BOAOCKH npOCji. ?KoB- 

TyBaro a6o wepBOHyBaTO-6ypHfl; 1-fi HACHHK racrepa i 
nAflMa na roAOsi 6iAbui-MeHiu reMHo6ypi. 
2,5 3,2 MM. 

Miat 5 i ? e pan nocrynoBHx 
$. TponiKH Kpynniina HIK $, 
Oii 6iAbuii i ao6pe poaBHHeid 
ne npHKpHsae npOHOTyjiy. 

yiKHe. KpHAara. PafliaAbHa KAixHHKa 
atHAKa #HCTaAbHO GiAbin-MCHiH yKopoHena. 3a- 

6apBA6HHH, CKyAbnTypa i BdAOCKH HK y 5, TlAbKH JpOIUKH 

TeMniuii. KpHAa 6e36apBni 3 JKOBTysaTO-SypHMH aiMAKairfH. 
/[oBmHHa 33,5 MM. 
PMC. 36. For mi c o x e- cJ. EpraToiAHHfi, 6e3KpHAH0 i BsaraAi ^yase no4i6HH8 AO 

nUS ni t i du lus. riocry- ^_ ByCHKH 12-^AeHHKOBl, flairyTHK AOBIlIHfi, 3 4-HA6HHCTOIO 

noBi nepexo 4 H Mis caMH- g OIQ ToAOBa MBHUia Hi* y 5, OBaAbHa, 3 OnyKAlIIIHMH 

geK>(Bropi)Tapo6iTHHKOM J _ . . . . , ...... 

(BHHay) Oa Wheller-ow). 6OK3MH. Oil B6AHK1, OnyKAlIUl. /KysaAbUa MaA6HbKl, 6e33y6l 

xpHKyTHi. 3y6iji eniHOTyuy rocTpimi. FleTioAioc 

i ssepxy 6iAbm saKpyrAenHS. SoBHiiuni CTareBi AOAaTKH MBAO BHCTynaroTb 
CKyAbirrypa fi BOAOCKH HK y <2, 3a6apBA6HHH TaKO*, 3Ae flatryTHK 

/ioBHSHHa 2,5 - 3 MM. 

Beschreibung. ^. Monomorph. Kopf 1,2 mal so lang wie breit, hinten abge- 
rundet und kaum schmaler, am Okzipitalrand kaum ausgerandet, mit massig ge- 
wolbten Seiten, etwas breiter als der Thorax. Augen mittelgross, flach, mit schwach 
entwickelten Facetten, etwas vor der Mitte der Kopfseiten gelegen. Ocellen vor- 
handen. Mandibeln breit, mit 5 6 Zahnchen, dicht zusammenklappbar und dann 
unter dem Clypeus verborgen. Maxillartaster 4-, Lippentaster 3-gliedrig. Clypeus 
gross, ziemlich flach, nach hinten stark trapezformig hervorragend, vorn bogen- 
formig vorgestiilpt. Stirnfeld dreieckig, undeutlich abgegrenzt, nach hinten davon 
eine kurze Stirnfurche. Die Antennengruben verlangern sich etwas nach hinten. 
Antennen ll-gliedrig, mit 3-gliedriger Clava. Der verdickte Scapus erreicht nicht 
den Okzipitalrand um die Dicke an seinem Ende. 

Eine promesonotale Naht fehlt, die mesoepinotale ist eingedriickt. Epinotum 
mit starken, nach hinten gerichteten Zahnen. Petiolus, von der Seite betrachtet, 
oben scharfwinklig, unten vorn mit einem flachen Fortsatz: Postpetjolus kaum 
149 

breiter wie der Petiolus, von der Seite betrachtet, oben halbkreisformig abgerun- 
det, unten mit einem nach unten und vorn gerichteten spitzen Dorn. Die Caster 
wird fast ganz von dem 1. Gasterring gebildet. 

Glatt und stark glanzend, mit einer harten Chitindecke. Die Wangen fein und 
dicht fingerhutformig punktiert, Mandibeln mit sparlichen langlichen Punkten. 
Epinotum, Meso- und Metasternit fein ungleichmassig punktiert, Stielchenglieder 
mikroskopisch fein punktiert, besonders fein der Postpetiolus. Sparlich und fein 
abstehend behaart, die Haare einfach. Gelblich-oderrotlich-braun, der 1 Gasterring 
und oft ein Fleck auf dem Kopf mehr oder weniger dunkelbraun. L, 2,5 3,2 mm. 

Zwischen dem g und ? gibt es eine Reihe allmahlicher Obergange. 

9. Wenig grosser als der 2 und demselben ahnlich. Augen grosser und 
wohlentwickelte Ocellen. Mesonotum flach, das Pronotum nicht bedeckend. Die 
Fortsatze auf den Stielchengliedern starker entwickelt. Gefliigelt. Die Radialzelle 
1st offen und der Cubitus distal mehr oder minder abgekiirzt. Farbe, Skulptur 
und Behaarung wie beim , nur etwas dunkler. Fliigel farblos mit braungelbem 
Geader. L. 3 3,5 mm. 

(J. Ergatoid, flugellos und iiberhaupt dem $ sehr ahnlich. Antenne 12 gliedrig, 
Funiculus langer, mit 4-gliedriger Clava. Kopf kleiner als beim $, oval, mit 
mehr gewolbten Seiten. Augen grosser, gewolbter. Mandibeln klein, zahnlos, 
dreieckig. Epinotumzahne spitzer. Petiolus niedriger und oben mehr abgerundet 
Die ausseren Genitalanhange wenig vorgestiilpt. Skulptur und Behaarung wie 
beim 2, Farbung ebenfalls, aber der Funiculus dunkler. L. 2,53 mm. 

EroAorifi. Formicoxenus nitidulus MBAHG 006010 MipMeKO<f>iAa, ujo X.HB& 
BHKAIOHHO B THisflax Formica rufa i pratensis BAacHHM rocnoAapcTBOM, 
To6TO ymiujaioHH CBOIO MOAOflb oxpeiao i caMOCTifino BHKOxyroHH 11. Focno^api 
CTasAHTbCfl do Formicoxenus 4OCHTb Bopoate, BAC TepnAHTb TOCTH nepea 
floro HeBAOBuicTb, TBepan8 nanyep, BepTKicTb i asaAO, ujo HBAHB coSoro cepnosHe 
anapHAAH nanaay 8 o6opOHH. Cnoci6' /KHBACHHH Formicoxenus AO ocTan- 
Hboro nacy 6ys ^AKOM aara^KOBHH, OOKH Stdger-OBi f ) ne BflaAOCH 6eanoce- 
peflHiMH cnocTepeateHHMH BCTanoaHTH, ujo IJH MypauiKa KOpncTyeTbCH aanacoM 
Yati, msy MypauiKH-rocnoAapi BiapnraJOTb niAiac o6oniAbnoro roflyaaHHa. Henpo- 
xaHHfl ricTb, yMiujaraHHCb 3HH3y a6o aaepxy FOAOBH roAyaaAbHHKa i 6'iOHH 8oro 
CBO'IMH BycHKaMH, noi^ae Kpanwio Yxi, iyo BHCTynae. 

FeorpaiftiiHe nomHpeHHH. RiBHiiHa 8 cepeAHH Eepona, KaBKas, Kpniw (sa 
MO'I'M cnocTepeaseHHaia), CH6ip. 

FIpo nomHpeHHH nitidulus y Meaiax YKpaiKH e BKaaiBKH TiAbKH B MOI'H sra- 
Aanifi po6oxi npo HaxoAKeHHH ijie'i MypauiKH na 3BHHoropoAujnHi xa B OKOAHHHX 
Knesa (i Taia, i TaM eona AyJKe SBHiaSna), a TaKOiK BKaaisKH UlKtxptya (PyccK. 
SHTCM. OSosp., T. XIX, 1925, c. 154) na sHaxoAateHHH i'T K. ApnojibAi B OKO- 

AH^X ^OHeHbKOl 6ioAOrJHHOl CTaH^'f KOAO 3MieBa Ha XapKJBUiHHi. 

[Genus Harpagoxenus Forel] 

Harpagoxenus: Forel, Ann. Soc. Ent. Beige, vol. 37, p. 167 (1893). 
Tomognathus: Mayr, Europ. Formicid. , p. 56 (1861), nom. praeocc. 

a ) R. Stager, Das Leben der Gastamelse (Formicoxenus nitidulus N y I.) in neuer Beleuch- 
tung. Zeitschr. f. Morphologic u. Oekologie. Abt. A. Bd. Ill, 1925, pp. 452-476. 150 

T o mo gn a thus, ' submenus Protomognathus: Wheeler, Bull. Amer. Mus 

Nat. Hist., vol, 21, p. 3 nota (1905). 
Myrmica (part): Nylander, Act Soc. Sc. Fennicae, vol. 3, p. 28 (1849). 

MopcpoAoriiHa xapaKTepucTHKa. . foAosa seAHKa, 3 napaAeAbHHMH 6oKaMH, 
33aAy ypiaana. HOAOBHH UJHXOK KOpoxKHfl, nocepeAHai a noBSAQBJKHHM BTHCKOM. 

HOAOBI B3AKH npOCTHraiOTbCfl npHHaHMHl AO 2 /3 AOBKHHH FOAOBH; ByCHKOBa flMKa, 

iijo xarHexbCH KOAO Tx 6iiHOro Kpaio, AOBJKHHOIO flopiBHioe pyiiji Bycuica. JKy- 

BaAbLJH 3 AyJKe BHrHyTHM 3OBHilIIHiM KpaBMJ HtyBaAbHHfi Kpa0 'iX TOCTpHfi, 663 

3y6ijiB. BycHKH 11-qACHHKOBi, yroBtgeni, 3 6yAaBOK> 3 4-x HACHHKiB, ujo nocxy- 

nOBO yTOBIIjyiOTbCa. TopaKC 3 BHpaSHHMH CnHHHHMH UlBaMHj Me30HOTaAbHHH mOB 

B^ymeHHH; eniHOtyM oaSpoenHfl. FleTiOAioc KOpoxKuS, 6es CTe6eAbijH; KOAH 

4HBHTHCH B tlpOtplAb, BIH BH^aeTbCH AyCKyBaTHM 1 M36 3HH3y HAOCKHfi 

cKepOBaHHfi ynepeAJ nocrnerioAioc uinpoKHg i KopoTKnS, 3HH3y os6poeHHa 

9. HaSiacTitne 6e3KpnAa, epraxoiAHa, piAiue KpHAaxa. Viehmeger, ujo BIA- 
KpHAary ? , ne snaSuioB nepexoaiB MI'JK IJHMH ABOMH THnawn. EpraroiAHa 
Mae IJIAKOM cerweHTOBaKHfi Topaxc. KpHAO (nepeAne) HKyLeptothorax 
Mychothorax, 706x0 3 yAOBaseHoro i BI'AKPHXOK) paAiaAbnoio KAixHHKOio. 
cJ. ?KyBaAb^a Ay^e KOpoxKi, 6ea 3y6u,iB i HC MOyxt> cracKaXHCH. OexioAtoc 
i nocxnexioAioc BHSBAaioTb 6iAbtu-MeHin BHpasni pyAHMBHTH HHKHix npHAaTKis 
po6ixHHKa. B pemxi Mae BCI oanaKH Mychothorax. 

ExoAoria. O6HAB3 BIAOM! AOCI BHAH anayxb y SMiuiaHHX KOAOHiax 3 L e p 
tothorax: H. sublaevis 3 H. acervorum i muscorum, H. atneri- 
canus 3 H. curvispinosus. 3a cnocxepeaseHHHM Adlerz-a fl Viehmeyero. 
eBponeitcbKHH BHA sublaevis asHse is CBOIMH AonoMiHHHMH MypainxaMH, 
AO Hamoi' aiviaaoHKH Polyergus. 

patjjiHae noBiHpennn. OAHH 3 ABOX BHAIB H. sublaevis BI'AOMHH AAH 
i EeponH, cepeAHboi EeponH (/JpesAen) i YpaAy. ^pyrHH BHA, H. a m e- 
r i c a n a 3HafiA6HO B CnOAyienHX LUxaxax Harpag-oxenus sublaevis Nylander (PHC. 37) 

Myrmica sublaevis: Nylander, Acta Soc. Sc. Fennicae, vol. 3, p. 28, 33 
(1849) 2; Ann. Sc. Nat. Zool. (4), vol. 5, p. 95, tab. 3, fig. 43 (1856). 
Meinert, Natur. Afd. Dansk. Vid. Selsk. (5), vol. 5, p. 336 (1806) 5. 

Tomognathus sublaevis: Mayr, Europ. Formicid., p. 56 ( 1861) $ . Ern. 
Andre, Spec. Hym. Europe, vol. 2, p. 279 (1882) $. Adlerz, Bih. K. 
SvenskaVet. Akad. Handl., vol. 21, Nr. 4, p. 168, tab. (1896). PyscKaft, 
Myp. Poc., x. 1, c. 563, M3A. 132, 133 (1905) 2. Viehmeyer, Abh. Na- 
turw. Ges. Iris. Dresden, p. 58 seq. tab. 3 (1906) 2? art. & al., <J. 

H. sublaevis: HacoaoB, MSB. H. O. A. E. A. 9., x. 58, c. 70 (1889). Forel, 
Ann. Soc. Ent. Belg., vol. 37, p. 167 (1893) g. Fauna Ins. Helvet Hym. 
Form., p. 19 (1915) 2?cJ. Emery, Bull. Soc. Ent. Ital., vol. 47, p. 191, 
192, fig. 53 (1916) 9 6". Kapaaaes, Tp. CDis.-Max. BIAA- (VRp. A.KSLA. HayK,. 
x. 4, c. 269 (1926) %$S. 

5. FoAOBa BeAHKa, cnepeAy TPOIIIKH Byatna, 3 npHMHMH 6oKaMH, noMipHO 
poraMH i ABABB BHiMiacxHM HOXHAHHHHM KpaeM. 151 TOAOBHfi IJJHTOK 3 UlHpOKOK), HerAH6oKOK) nOB3AOBHSHbOK> BH1MKOK). PyHK3 

TOBCT3, S-noAiSno BHrnyTa, npocTaraeTbcn TpoxH aa saAniB Kpafi OKa. OHI 
BCAHKI, Aeasaxb 6AH2iie AO nepeAflix poriB roAOBH. BiqoK HCMae. 

TopaKC KopoTKHH, 3HaHHO ByjKHHfi sa roAOBy, 3 3arAH6AeHHM MesoeiHHO- 

TaAbHHM IIIBOM. EfUHOTyM O36p06HHH B6AHKHMH, KOAO OCHOBH UlHpOKHMH, 3arO' 
CTpeHHMH, CKCpOBaHHMH H333A 3y6lJHMH. HA6HHKH CTe6eAbIJa BCAHKi, 

Mae 3HH3y 6iAbni-MeHiii rocxpHH 3y6e^, CKepOBaHHH anepeA i BHHS; 
neTiOAKJcy He 3aBAH Ao6pe possHHeHHil, IHOAI B!H MaAeHbKHft, KOpoi-KHfi i 
Puc. 37. ^.Harpagoxenus sublaevis 
(aa Emery). nocTnerioAiocy aaBas^H POSBHHCHHH Ao6pe: BJH rocrpHH, 

B, IIIHpOKHH npH OCHOBl 1 1I1BHAKO 

AO Kmufl. BysAHK neTio.- 
Aiocy nJAHeceHHfi, yxBopioioHH ryimfi sa- 
KpyrAeHHfl pir; B!H BHUJHH, aAC 
aa nocTne-rioAioc; nepeAHH 

H3CTHHa HOrO TOBCTa i AyHJC KOpOTK3. 

FIoCTnetioAioc, KOAH AHBHTHCH ssepxy, 

cnepeAy posiuHpeHHfi i saaAy 3ByajeHnfi, 

T3K ujo Mae TpHKyrny cpopiay, 3 

i AOBFHM nepeAHiM KpaeM, yABoe 

33 nerioAioc. Facxep MaAenbKn8, KOPOT- 

KMfl, 3 BCAHKHM nepUJHM CCrMCHTOM, 3Bep- 
xyAOCHTbHAOCKHH, 3HH3y OnyKAHfi. Horn 
KOpOTKi, TOBCT1, H3A3IOTb TiAy KOpeH3- 
CTOFO BHFAflAy. l 

FoAOB3 AOCHTb 6AHCKyH3, TOp3KC i CT6- 

6eAbge MaAo 6AHCKyHi, racrep rAaAKHft, 

AyjKC 6AHCKyMH8. FoAOBa 3 npaBHAbHHMH IIOB3AOBJKHHMH UITpHXyaaTHMH 3MOpUl- 
K3MH, LU.O H3 nOTHAHLji 3HHKaiOTb; TOpaKC i BySAHKH CTe6eAbIJH Api6HO-3MOpIIlKy- 

Baxi; asyBaAbija rAaAKi 8 6AHCKyHi, 3 Api6aHM nyHKTHpOM. YKpHTHfi nopisHjotOHH 

AOCHTb H3CTHMH fi AOBPHMH, CTplMKHMH, UlHnyBaTHMH, ypisaHHMH H3 KIHUJ BOAOC- 

K3MH. Ha 33Aaia noAOBHHi racTepa Yx aeMae a6o Msfiase HCMae. Ha Horax 
i BycHKax KOpoTKi, npHAerAi BOAOCKH, aAe TpanAflioTbCH i OKpeMi BiAAerAi; aa 
racrepi i aH/KHifi nosepxai FOAOBH Ayate pi^Ki npHAerAi BOAOCKH. HepBoayBaTO- 

a6o aiOBTyBaTO-KOpHHHeBHft, 3 KOpHIHCBHM BCpXOM raCTCpa 5 JJCHOKOpHHHCBOK) 

t t ,^- 

nAflMoro Ha roAoei. /KysaAbKHfi Kpafl yB3Aei{b TeMHOKOpwiHeBHii. 4^ p yTHK 

ByCHKlB, KpiM OCT3HHbOFO HA6HHKa, KOpHIHeBMH. ^OBatHHa 33 PysCbKUM. 

3,4 5 MM, sa Adlerz OM 3,55,4 MM. 

EpraToiAHa ? BiApisaneTbCH, 33 PyscbKUM, 6iAbiiioio BCAH^HHOIO TiAa, Ayjf~ 

MHM 6AHCKOM, OCO6AHBO 3aAHbOl H3CTHHH TOAOBH, 6iAbUl pO3BHH6HHM 3y6{J6M Ha 

neTioAioci i IUHHOM na nocTneiioAioci, a rOAOBHe BIHKOM aa TiMeni. Moasaa TaKoai 
noMiTHTH CA!AH nocTCKyxeAiOMy. 1-8 HACHHK racreps KOPOTKHH i saflMae TiAbKH 
TpouiKH 6iAbine HIM fioro noAOBHny; ssaraAi racrep 6iAbiiiHfi i aaAHi ceriaeHTH 
fioro mnpiui. BOAOCKH rycTiiui. 4oBHHa 4,1 5 MM (33 Adlerz-om 4,7 5,7 MM). 

? KpHAai'3. Top3KC AH(pepeHIjifiOB3HH8 3BH43HHO. 

6 Ay*e noAiSanfi AO 66 Mychothorax acervorum i muscorum, 
HKHX e pa6H" TOMorHaTyca. 12-iAeHHKOBi BycHKH 'ix HHTKyaaji, 152 
jnyBaAbijH 3 flBOMa 3y6nHKaMH, nocTneirioAioc suwsy 3 rocxpHM umnoM, eninoTyivi 

3HH3y 3 MaACHbKHMH TynHMH 3y6lHKaMH, BySAHK I CTe6eAbU,6 M3AO TiAa MaTOBa 8 noTOHKOBana, oco6AHBO na eniHOTysii; racrep 
KHH i 6AHCKyiHfi; ^bcHTb Hacri BiaAerAi BOAOCKH; 3a6apBACHHH HopH 
HeBe. ^OBiKHHa 3a Emery 3,7 4,1 MM. 

Beschreibung". 2. Kopf gross, vorn kaum schmaler, mit geraden Seiten, mas- 
sig abgerundeten Hinterecken und kaum konkavem Okzipitalrand. Der schmale 
Clypeus mit einer breiten seitlichen Langsfurche. Scapus dick, S-formig gebogen, 
sich etwas jenseits des Hinterrandes des Auges erstreckend. Augen gross, naher 
an die Vorderecken des Kopfes gelegen. Ocellen fehlen. 

Thorax kurz, viel schmaler als der Kopf, mit eingesenkter mesoepinotaler 
Naht. Epinotum mit starken, an der Basis breiten, zugespitzten, nach hinten ge- 
richteten Za'hnen bewehrt. Stielchenglieder gross, jedes unten mit einem mehr 
oder weniger spitzen Zahn versehen, welcher nach vorn und unten gerichtet ist; 
der Petioluszahn ist nicht immer gut entwickelt; manchmal ist er klein, kurz und 
kaum bemerkbar; der Postpetioluszahn ist immer gut entwickelt: er ist spitz, dorn- 
formig, an der Basis breit und wird rasch gegen die Spitze diinner. Der Petio- 
lusknoten ist hinaufgehoben, indem er eine stumpfe, abgerundete Ecke bildet; 
er ist hoher, aber schmaler als der Postpetiolus; dessen vorderer zylindrischer 
Teil ist dick und sehr kurz. Der Postpetiolus ist bei Beobachtung von oben 
vorn verbreitert und hinten verengt, so dass er eine dreieckige Form erhalt; mit 
einem geraden und langen Vorderrand, welcher doppelt so breit ist, wie der Pe- 
tiolus. Gaster klein, kurz, mit einem grossen ersten Segment, oben ziemlich flach,. 
unten konvex; Beine kurz, dick, was dem Korper ein gedrungene's Aussehen verleiht. 

Kopf ziemlich glanzend; Thorax und Stielchen schwach glanzend; Gaster 
glatt und sehr glanzend. Kopf mit regelmassigen. Langsrunzeln, welche auf dem 
Hinterhaupt verschwinden; Thorax und die Stielchenknoten fein runzelig; Mari- 
dibeln glatt und glanzend, mit feiner Punktierung. Mit verhaltnismassig ziemlich 
dichten und langen abstehenden, borstenahnlichen, abgestutzten Haaren. Auf der 
hinteren Halfte der Gaster fehlen sie ganz oder .beinahe ganz. Auf den Beinen 
und Antennen kurze anliegende Haare, aber es kommen auch einzelne abstehende 
vor; auf der Gaster und der Unterseite des Kopfes sehr sparliche anliegende 
Haare. Rotlich- oder gelblich-braun, mit einer braunen Oberseite der Gaster 
und einem hellbraunen Fleck auf dem Kopf. Der Kaurand der Mandlbeln dun- 
kelbraun. Funiculus mit Ausnahme des Eridglieds braun L. nach Ruzskij 
3,45 (nach Adlerz 3,55,4 mm). 

Das ergatoide 9 unterscheidet sich nach Ruzskij von dem durch eine 
bedeutendere Korpergrosse, einen starkeren Glanz, besonders des hinteren Teils 
des Kopfes, einen starker entwickelten Zahn des Petiolus und Dorn des Post- 
petiolus, hauptsachlich aber durch die Anwesenheil einer Ocelle auf dem Nacken. 
Man kann auch Spuren des Postscutellums unterscheiden. Das 1. Gastersegment 
ist verkurzt und nimmt nur etwas mehr als die Halfte der Gaster ein; die Ga- 
ster ist uberhaupt grosser und deren hintere Segmente sind breiter. Behaarung 
reichlicher. L. 4,1 5 mm (nach Adlerz 4,7 5,7 mm). 
Gefliigeltes ?. Der Thorax ist normal differenziert. 153 

<$ den cJ 6" von Mychothorax acervorum und muscorum sehr ahn- 
'ich, deren als Sklaven dem Tomognathus dienen. Deren 12-gliedrige 
Antennen sind fadenformig, Mandibeln mit 2 Zahnchen, Postpetiolus unten mit 
einem spitzen Dorn, Epinotum unten mit einem kleinen stumpfen Zahnchen, die 
Stielchenknoten schwach hinaufgehoben, die Gaster klein. 

Die Oberseite des Korpers matt, gestrichelt und punktiert, besonders auf dem 
Epinotum; Gaster glatt und glanzend; ziemlich dichte abstehende Haare; Farbe, 
schwarz-braun. L. nach Emery 3,7 4,1 mm. 

ExoAoria i eKOAorin. ETOAoriio Harpagoxenus H AOSBOAKJ co6i noflaTH B 
npeKpacHOMy BHKAa4i Escherich-a. (Die Ameise. Schilderung ihrer Lebensweise, 
1917, c. 213). f 

,,Har p agoxe n u s sHaxoflHTb sasxiAH B 3MiiiiaHnx KOAOHIHX 3 6AH3bKo cno- 
piAHCHHMH fioMy Leptothorax acervorum, muscorum IH tuberum 
(a ocTaHHiM npore Ayase PIAKO). Bin IJI'AKOM saAeaiHTb B!A CBO'I'X MypauiOK-noMiH- 
(K Polyergus). Opo u,e ceiAiaxb ywe fioro 6es3y6i, noAiSni AO ma6Ai 
a, npHAaTai TiAbKH K s6pOH, aAe HIHK ne AAH BHKonaHH^ AOMamnix po6ir. 

,,yiviOBH aiHTTH giei HaASBHiaflno u,iKaBoi MypauiKH 6yAH onoBHTi U,I'AKOBHTOK> 

TCMpHBOK). FIpOTarOM 48 pOKIB BJAOM1 6yAH TJAbKH po6lTHHKH, i HaBlTb BHCy- 

nyAH rinoxesy napTenoreHeTHiHoro po3MHO*eHHH BHAy. HpaBAa, sate 1860 pony 
Meinert ssepnyB ysary na TC, ujo 5 is 6-x 3AOBA6HHX HHM eK3einAHpiB MBAH 
si^Ka i BHHBAHAH 6yAOBy TOpaKca, siAMiHHy BiA 6yAOBH po6iTHHKiB i 6AH3bKy 
AO caMHiji. 1892 pony B!H HaBiTh npocro BHCAOBHB AyMKy, igo iji TBapHHH BAH- 
K3Tb co6oro cnpaaatHix ijapHHb. AAC TiAbKH sepes Asa poKH meeACbKOMy 
AoroBi Adlerz-om BAaAocn BIAKPHTH caMijia i IIJOAO caMHgb noTBepAHTH 
Meinert-a, UK sa AonoMororo cnocTepeajeHb kopula, ran i na OCHOBI 
HOFO AocAiA^enHH. CaMiji ne npHBepTaAH AO ce6e ysarH nepea BCAHKy 
AO caMyiB CBOIX MypauiOK-noMiHHHKiB (Leptothorax ac e rv o r um), a 
nepes CBOKJ noAiSny AO po6iTHHKis soBHiuiHicTb" (Viehmeyer). 

,,3n'AHO 3 AOCAiAaseHHaMH Adlerz-a, i soAbOBani po6iTHHKH Harpagoxenus 
xoi i MOflsyib caMOCTifino niArpHMysaTH CBoe HSHTTH npoxaroM AOCHTb Aoaroro 
nacy (AO 135 aenb), npore, cyAHin a 6yAOBn ix asyBaAeijb,. ne MO^Ha cyMwiBa- 

THCH, UJO BOHH UjOAO 6yAyBaHHH TfliSAa i BHXOB3HHH AHHHHOK HJAKOM, a UJOAO 

BAacHoro xapq/saHHH iHMaAOKj Mipoio saAeatarb siA CBO'I'X MypaiuoK-noMiqHHKiB" 
(Viehmeyer). BOHH Moasyxb roAyBaTHca caMocTiHHO TiAbKH TOA!, KOAH lasa 6e3no- 
cepeAHbo 6AH3bKo KOAO HHx. Viehmeyer Gains riAbKH ABa pasn HK Harpago- 
xenus cawocTifiHO I'AH, a 3BHHaSno ix roAysaAH MypauiKH- noMiiHHKH. 

,,HK i amasoHKa, Harpagoxenus nanaAae Ha rnisAa CBO'I'X MypauioK-noMii- 
HHKia i Tarne norpa6oBani AHACHKH AOAOiwy AAH xoro, Uio6 Tx BHKOxaTH i xaKHM 
HHHOM Ao6yTn po6oiy CHAy, iHaKiiie KaaaBiiiH, sGiAbiiiHTH HHCAO po6iTHHKiB. AA& 
icpes nopiaHMioHH neseAHKi posiwipH KOAoniH Harpagoxenus BOHH noAroioTb 
Ha pa6iB He xaK nacxo UK aMaaoHKH. LL|oAO cniBBi'AHOiueHHa MHCAE pa6is i rocno- 
Aapis, TO TVT 6aHHMO re caiae HBHiije, iijo fl y aMaaoHOK, xo6To HHCAO MypauioK- 
nowiqHHKiB spocTae npawo nponopijioHaAbHO AO MHCAa rocnoAapis (oTjse npoTH- 

A6KHO AO TOPO, HK y KpOB'HHO-MepBOHOl MypaiDKH-pOsGiflHHKa). TaK caMO i IJC 

Aae siaory 3po6nTH BHCHOBOK npo BCAHKy aaAeainicTb Harpagoxenus BI'A 
CBO'I'X - 154 

J^.-HoBi KOAOHI'T, aa cnocTepeeHHHM Adlerz-a, BOHH sacHOByiorb THK: Ki' 
epraroiAHHX caMHijb ') (iHOfli, MOJKAHBO, i OAHa TiAbKH ? ) npoxoATb y KOAOHUO 
Leptothorax, BuraHHioTb 3 HeT saKOHHHx rocnoAapis, ujo6 saxonHTH rnisao 

pa3OM 3 HOKHHyTHMH ASACHKaMH i BHKOXaTH OCTBHHix. A UJO BOHH He po6AHTb 

HiaKO'i pisHHuj B noBOA*eHHi 3 AaAeqKaMH po6iTHHKia i CTareBHX oco6HH, TO 
peayAbxaTOM ijboro e re, ujo B 3MiuiaHHX KOAOHIHX TpariAHiOTbCfl T3KO/K i caiwLji, 
MypamoK-nOMiHHHKiB" 2 j... Orjue SMiuiani KOAOHH BHHHKaioTb ne IIIAHXOM 
i KOAOni'i (HK y aMa3OHKn), a, HaenaKg, UIAHXOM posGifiHHijbKoT KOAO- 
Hii', any Formica sanguinea. 

3 npHBOfly 3Haxo4aseHHH KOAonia Harpagoxenus PyscbKuii naase, ujo 
IJHX MypamOK ACFKO 6yAO Bi'apiaHHTH siA 55 My-chothorax acervorum 
nepes Yx nOBOA^enHfl: BOHH nosoflHAHca niA^ac pyflnyBaHHH rnisAa iwyxHbO i cno- 
KiflHO, i B ToH nac, flK Mych. acervorum cniuiHo TinaAH, paTyioiHCb, rapna- 
roKcenycH AOBHAH i'x, xanaroiH JuyBaAbijHMH i crapaAHCb yaeCTH B aicecb saTHinne 
Micj-je. OAHH po6irHHK ,,4OBro XOAHB, ne nocnirnaioHH,- no Kopi OHH, rpHiuaiOHH 
B ujeAenax ABOX poSiTHHKiB Mych. acervorum, UOKH, napeniTi, HC 3Ha8uioB 

AOCHTb TAH6oKy LUJAHHy B KOpi, KyAH fl CXOBaBCH*'. 

rnisAa Harpagoxenus PyacbKuii 3naxo4HB Ha YpaAi niA Koporo i B caiuiit 
KOpi B6AHKHX nflia AHCTBCHHUJ paaoM 3 Mychothorax acervorum; BOHH 
He BiApisHHAHCb BiA THiSA ocTaHHix; o^eBHAHO, B!H PI'AKHH Ha YpaAi, 60 
acbKuu aHafimoB ycboro Tpn KOAOHii'. 

Feorpa4>i I iHe noniapeHHH. FoAOBHa o6Aacrb nomnpenH^ yie'i MypauiKH e niu- 
Espona. ,,1848 poKy JJK> piAKy MypauiKy BI'AKPHB Nylander y dDiHAaHAii; 
1860 poxy Meinert cnocTepiras yefl BHA y rOxAaHAii' (f(amn), 1869 pony 
Stolpe OAHoro po6iTHHKa B LLlBeyir i, no^HHaioqw 3 1885 pony, Adlerz 3HaS- 
IIIOB y uiseACbKHX npOBiHyisx Ostergotland, Medelpart i Jemtland 
KoXoHift Harpagoxenus. Opo 3HaxoA*eHHH H. sublaevis B 
Viehmeyer-oM cKaaawo BHUJC. 

uii 3HaauioB ijio MypauiKy na YpaAi na xpe6ri ya-Tam, na CKBAHX i npn 
ocHoai KpyrAo'i ConKH, a raKOJK na xpe6ri BoAbiuofl Kyaiai na BepxiB'i 1894 p. ') ../[ereHepaijifl KPHABTHX i yreopeHHH epraxoiAHHx $ $ 3a5mAH B Harpagoxenus 
nje snaqno 6iAbirie snepe4, HIJK y aMaaoHKH. Aflate KpHJvaTy (popMy Viehtneger Bi^KpHB 
6iAa Apsaneua BCboro KiAbKa POKJB romy (nHcano 1917 pony). B niBaiiHHX KOAOB!HX saaraAi nje 
Hi paay He 3HaiiaeHo KpHAaroii $ . HoHcneHb piAtcocri KpnAaTo'i ^optiH aa Viehmeger-on e TiAbKH 2: 
Kpa,-aTy $ MB noBHHHi posrAHflaTH a6o HK araBicTHiaHti noBOpor, a6o Bona BTiAioe co6oto peraTKH 

Uje H6 Q1AKOM eAlMiHOBaHOl (J)OpM. Ha KOpHCTb OGTaHHbOrO, MOJKAHBO, I'OBOpHTfi H843BHqafiHO 

BeAHKa aiflCTaHb sifl cnpassHboT o6AaCTi noiuHpeHHfl. flpa TBKHX ASACKHX i KAimarnqHO plannx 
o6AaCTHx MoatHa ayinarH, 130 posanroK BiA^yBascH HepiBHOMipno". 

2 ) Escherich Kaate, 130 AH nOHcaeHna Hboro asHuja Viehmeyer BHCAOBHB B AHCTJ AO Hhoro 
TtiKaH norAaA^ B KOAOHiwx MipmiuHH ca.\inni saraAoM HO rpaioTb TO'I BHKAKmHo'i POAI jiHije, 
Hocatiub, HK y (popMiijHH, a, uasnaKH, Sepyrb 6iAbmy qn Meniuy yqacib y AOiuaiiiHix po6oTax- 
ocoSAHBo B nepeaeceHHi MOAOA! npM nana/ti na rui34O TOOJO. l|e fi noise cnpHiuumHca AO Toro, 
igo MOAOAHX caMHijb Leptothorax, HK! poaBHsaioTbca a MOAOA17 saxonAeHoT caMHUCK) Har- 
pagoxenus 04pasy ne B6nBaioTb. HasnaKH, ix CHAOK> nO36aBASK)Tb KpHA, i BOHH 6epyTb Ha ce6e 

o6oB'H3KH po6lTHHKa (tlOBHOljiHHOrO ^H Hi, 3BH!aHHO, nOKHUJO HCBIAOMo). MH npHHHTTH CaMIjlB 

y KOAOHlax Harpagoxenus e TpHBKe, HC cyMuisHO. Bi4noBi4BO 40 cnocxepeaseHb na4 P o- 
lyergus'i Strongylognathus Viehmeyer cnocTepiraB y Harpagoxenus, rgo Tannx 
caMijiB Heaa6apoM noa6aBAniorb KpHA, i nicAH ijboro BOHH 4ocHTb cKopo - 155 

noKMUjo eAHHi snaxiAKu Harpagoxenus B CPCP. SsaiKaioqH Ha naA3BH- 
uinpoKe cnopaawiHe BHasAeHHH H. sublaevis UJAKOM MOJKAHBO, ujo sin 
KOAHHe6yAt 6yAe SHaHASHnfl i Ha YKpai'm. Hepes ije a 8 ne BKAIOHHB fioro 
B CBOK) MOHorpaipiio. SanqaHHO, piflKicTb uie'i inypaiiiKH, oco6AHBO B 
Esponi, Tribus Tetramoriini Emery 

Tetrarn ori i n i: -Emery, Rend. Accad. Sc. Bologna, p. 38 (1913 1914). 
Tetramorii (part): Emerv, Zool. Jahrb. Syst, vol. 8, p. 770 (1895). 
Tetramoriini (part), M y r m i c i n i (part), Stenammini (part ': Ashmead, 

Canad. Ent., p. 383 (1905). 
Myrmicii (part.): Forel, Ann. Soc. Ent. Belg., vol. 37, p. 165 (1893). Mop$OAOri<iHa xapaKTepHCTHKa. 5 i 9. LLInniB cepeflnix i aaAnix nir 
a6o e 3 Aywe MaAO BHHBAenoK) rpe6iHHacTiCTio. OocTneTioAioc 
AO nepeAHboro IUHIJH racrepa. 3aAHifi Kpafl 6iiHoro yiacTKa HOAOBOFO 
yxeopioe nonepeHHHH rocrpHH KHAb, ujo o6Measye cnepeAy sycHKOBy HMKy. MOAOB! 
saAKH na nosiipHia siACTani OAHH B!A OAHOFO, 6iAbin-MeHm Aosri i BHAaioTbCJi. 
BycHKH B eeponeScbKHX npeACTaanHKiB a 12 HACHHKI'B, 3 S-IACHHCTOIO 6yAaBOio. 

FlepeAHe KpHAO 3 OAHOK) TlAbKH saMKHCHOJO Ky6iTaAbHOK) KAiTHHKOK), THny 

Formica. 

<5. ByCHKH 3 10 lAeKHKlB; 2-fi HA6HHK AJKryTHKa BHAOBatCHHH, SaBAOBaJKH 

HK 4 AaAbtui paaoM ysari. MafipiacbKa 6opO3CHKa BHSBAena SCHO. KpHAa HK 
y ? (aa Erriery). 

Genus Tetramorium Mayr 

Tetratnorium: Mayr, Verb. Zool .-bot. Ver. Wien, vol. 5, p. 423(1855). 
Tetrogmus: Roger, Berl. Ent Zeitschr., vol. 1, p. 10 (1857). 
Macromischa (part. ): Mayr, Sitz. ber. Akad. Wiss. Wien, vol. 53, p. 507 (1866). 
Triglyphothrix (part.): Forel, De utscbe Ent Zeitschr. Beih., p. 220 (1913). 
Myrmica (Leptothorax) (part): Fred. Smith, Cat. Hym. Brit Mus., vol. 6, 

p. 119 (1858). 

Myrmica (part): L^treille (1805), etc. 
Manica (part): Jurine (1807). 
Atta (part): Illiger (1807). 
Formica (part): Linne (1758), Fabricius, Latreille, etc. 

EioAoriH. MypauiHHKH 3Ae6iAbiuoro B SBMAI, qacxo 3 36MAHHHM KonycoM. 
Feorpa^iiHe nomapenHH. B ycix nacTHHax caiTy. 
Ha YKpaini BAHKHH BHA: 

Tetramorium caespitum (Linne) fpHC. 38) 

Formica caespitum: Linne, Syst Nat. (ed. 10), vol. 1, p. 581 (1758). De 
Gser. Msm. Hist. Ins. (1), vol. 2, p. 1105, tab. 43, fig. 15-22 (1771). Lat- 
reille, Fourmis, p. 251, tab. 10, fig. 63 (1802) 29cJ. Fabricius, Syst. Piez., 
P . 406 (1804). 156 

Myrmica caespitum: Latreille, Hist. Crust. Ins., vol. 13, p. 259 (1807). 

Meinert, Natur. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5), vol. 5, p. 58 (1860) 29<3. 
Manica caespitum: Jurine, Nouv. Meth. Class. Hym., p. 279 (1809). 
Atta caespitum: Illiger, Mag. Insekenk., vol. 6, p. 194 (1807). 
T. caespitum: Mayr, Verh. Z3ol.-bot. Ver. Wien, vol. 5, p. 426 (1855); 

Europ. Formicid., p. 61, 62 (1861). Forel, Fourmis Suisse, p. 72 (1874). Ern. 

Andre, Spec. Ham. Europe, vol. 2, p. 285, 288, 290 (1882). Py 3 CKHH, Myp. 

Poc,, T. 1, c. 519, MaA. 113 -115 (1 905). Emery, Deutsche Ent. Zeitschr., 

p. 697, 700, fig. 2 (1909). Donisthorpe, Brit. Ants, p. 170, tab. 9 (1915). 

Forel, Fauna Ins. Helvet. Hym. Form., p. 14 (1915). Emery, Bull. Soc. Ent. 

Ital., vol. 47, p. 194-198, fig. 54, 55,56, 1 (1916) 2?rf. HacoHon, v Han. 

H. O. A. E. A. 3., c. 29, 70 (1889) $?d. Soudek, Mravenci... Cesko- 

slovenske republ., p. 56 (1922) g 6 . KapasaeB, Tp. Cpia.-MaT. siAA- (VKp. 

AKaa. HayK), T. 4, c. 270 (1926) $?cJ. AAnaxoe H ApHOAbAH, Onpefl. na- 

CBK. ODHAHnbCBa, c. 722 (1928). 
Myrmica (T.) caespitum: Nylander, Ann. Soc. Nat. Zool. (4), vol. 5, p. 86 

(1856) S?<J. 
Formica binodis: Linne, Centur. Insect, rar, p. 31 (1763). Fred. Smith, Cat, 

Hym. Brit. Mus., vol. 6, p. 117 (1858). 

Formica fusca aculeata: Retzius, Gen. et Spec. Insect.. p. 76 (1783). 
Formica caespitosa: Walckenaer, Faune Paris, vol. 2, p. 166 (1802). 
Formica fusca: Leach, Zool. Journ., vol. 2, p. 290 (1825) nee Linne. 
Myrmica fuseula: Nylander, Acta Soc. Sc. Fennicae, vol. 2, p. 935, tab. 

18, fig. 34, 36; ibidem, vol. 2, p. 1053 (1846) $?cJ. Forster,- Hym. Stud., 

Heft 1, p. 56 (1850) ? 6 . 

Myrmica impura: Forster, ibidem, p. 48 (1850) $. 
Myrmica modesta: Forster, ibidem, p. 49 (1850) . 
Myrmica atratula: Schenck, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, vol. 8, p. 91 (1852) 

(nee 2). 
T. at r at u I urn: Mayr, Verh. Zool.-bot. Ver. Wien, vol. 5, p. 429 (1855) 

(nee 9). 

Onnc. 5. Mafl*e MOHOMOP<|)HHH. FOAO aa aaB/iOBJKKH TpoxH 6iAbiua HJ/K aaa- 

IDHpUJKH, 3 napaABAbKHMH, 3AerK3 OIiyKA HMH 6OK3MH, CHepCAy ACAB6 ByjKHa, 
3 SaKpyrACHUMH 3a4HlMH pOraMHl AeABe BHl'MiaCTHM nOTHAHHHHM KpaeM. MaACHbKi r 

SAcrna oriyKAi oqi AeasaTb Ha cepeAHHi 6oKiB FOAOBH. OepeAHifl Kpafi 

UJHTKa 663 BH1MKH. 4OAOB1 B3AKH KOpOTKl, AHBepryiOHl', npOCTflraJOTbCH AO 

oqeH. HoAosa nAoiijHHKa neacHa. LLJeAenosi MBUKH 4-MAeHncxi, ry6ni 
BycHKH 12-HAeHHKoei, 3 S-^ACHHCTOIO 6yA aBoro, AOBUI^K) aa peuiTy 
1-fi HACHHK AJKryrHKa BABoe AOBIUHS HJa 2-fi; HACHHKH 2 6 waflase 
3aB4OBiKKH. PyHKa BycHKa He AOxoAHTb noTHAHWHoro Kparo npH6AH3HO na rpy6Hny 

KOAO CBOrO KJHIJH. iSlyBaAbgH HIHpOKi, OHyKAl', 3 5 6 3y6lHKaMH, 3 flKHX CepCflHl 
H3CTO HeAOpO3BHH6Hi. 

TopaKC AOCHTb KOpOTKHH, 3A6FKa OnyKAHfl, 3 piaiKaTHMH nACHHMa. EniflOTyM 

3 rocTpHMH 3y6iHKaMH a6o iiimiHKaMH, HKi Tpoxn CKepOBani sropy i pisHO pcs- 

6 T3KOJK MCTaCTepHaAbHi 3y6qHKH. OeTlOAIOC 3 AOCHTb AOBFHM CTC6eAb- 157 
PMC. 38. Tetramorium caespitum. 

Q npo<J>iAi> f; 6 nepeflHH qacTHHa iioro 

roAOBH, c sycHK (J (aa Emery). <ijeM i BHCOKHM 4-KyTHnvi BysAHKow; nocTneTioAioc mnpiunfl aa .nexioAioc, asepxy 
aaKpyrACHHS, aaway pijsKaTnit, aasiuHpiiiKH B I'/a paaa 6iAbniHS HIS 
Facrep KopOTKwS, osaAbHHfi. Horn neAOBri, 3 

KyAbUiaMH. 

FoAOBa pasoM 3 HOAOBHM UJHTKOM Ay ate piBHOMi'pHO noB3AOB*HO 

3 Api6HidHbKHM npOMiHHM nOTOHKOBaHHSM. 2KyB3AbHH 3 pisKOK) nOBSAOBJKHOK) 

3MOpiuKyBaTicTK>. TopaKc rpy6uie HOBSAOBXHO SMOpiUKyeaTHfi; ocHOBHa noeepXHa 

niHOTywy nepen 3y6iHKaMH i 6oKH TOpaxca noroHKOBaHi; noxHAena ncmepxHH 

eniHoryMy nonepeiHO inpHxyBara; 

CTe6eAbijH noToiKOBiwi, ssepxy 

o SMOpmKyBari. Kpiw 6AHCKyioro racrepa, 

MaTOBHH. 3 flOCHTb ryCTHMH, HCHHMH, Blfl- 

jverAHMH BOAOCKawH; na norax i aycHKax BO- 
HH Koporuii i nisnpHAerAi. 3a6apBACHHH ea- 
piroe B!A 6ypyBaTO-iopHoro AO Gyporo i na- 
eiTb HCHo6yporo (aoBTyBaxo- IH 
saTo-6yporo); a HCHIIIIHMH 

*yBaAblJHMH, flJKryTHKOM ByCHKlB, rOMlAKa- 

MH, AanKEMH i nacTo saflHbOio qacTHHoio ra- 
CTepa. /loBWHHa 2,3 4 MM. 
<5. ToAOBa npoTH xopaKca 
rpoxH 6iAbiua 3aBiiinpuiKH mm 
saraAOM saKpyrAena, cnepeAy Tpoxn say- 
sKena, 3 ayjue onyKAHMH o^Hiaa, igo AeataTb 6AHaiie #0 nepeflnix poris. HOAO- 
SHH UJHTOK nocepeAHHi onyKAHH, 3 nonepeHHHMH niBKpyrAHMH siaopniKaMH. HOAOBI 

BaAKH i ByCHKOBi JIMKH npOCTHFaiOTbCH TpOXH flBAl CCpCAHbOrO piBHH OHeS. 

40BHSHHOK) carae 40 cepeflHHH nonepeAHboro 

2-fi MA6HHK TpOXH AOBIIIHft 33 pyHKy ByCHKa; 4-fi MA6HHK TpOXH 

aa 3-fi i 5-8. ?KysaAbHH mHpcmi a syGnHKaniH. 

TopaKc BHcoKHfl, uiHpOKHS, 3 onyKAHMH 6oKaMn. EniHoTyM 3 ropGnaMH a6o 
MaACHbKHMH TynHMH 3y6qHKaMH. OeTioAioc BysbKHfi, sBepxy piatKaT08; nocr- 
nerioAioc poauinpeHHS y nonepeHHOMy nanpMKy. 

BAHCKyiHS. ToAOBa fi TOpaKC 3 nOB3AOBaSHHMH UlTpHXyBaTHMH SMOpIUKaiMH; 
HACHHKH CTeGeAblJH HijKHO 8 TOHKO SMOpmRyBaTi; raCTCp TAaAKHH i 6AHCKyHHH. 

6iAbme BHHBACHi na 3aAHi8 nacTHHi Topanca, AC BOHH qacTo poswi- 
nonepeiHO. MeaoHOTym asepxy (oco6AHBO MiiK posraAyaeHHaMH GOPOSCHKH) 
y*e 6AHCKyinfl, a CKyreAiOM 3BHia8no SMO pinny Barn H. MesocxepHiT 

3 HaA3BHHaflHO TOHKHMH IIOBSAOBIKHHMH UITpHXaMH, AX^ie 6AHCKyin8. OoMlpHO 
BKpHTHB KOpOTKHMH BOAOCKaMH, plAIUHMM Ha FaCTepi. KopHMHCBO-HOpHHS; i 

racrep TeMHOKOpHnneBuS. BycHKH, atysaAbijH 8 mmKM, oco6AHBo AanKH i 
upaY cerMeHTis racrepa 6iAbiu-MeHin aiOBTyBaTi. ^osatHHa 5,8 7 MM. 

Beschreibung. Beinahe monomorph. Kopf kaum langer wie breit, mit pa- 
rallelen schwach gewolbten Seiten, vorn kaum schmSler, mit abgerundeten Hin- 
ierecken und kaum konkavem Okzipitalrand. Die kleinen, schwach gewolbten 
Augen liegen in der Mitte der Kopfseiten. Der Vorderrand des Clypeus ohne 
Ausrandung. Stirnfeld undeutlich. Stirnleisten kurz, divergent, sich bis zum 158 

Niveau der Augen erstreckend. Maxillartaster 4-gliedrig, Lippentaster 3-gliedrig, 
Antennen 12-gliedrig, mit 3-gliedriger Clava, welche langer ist, als der iibrige 
Teil des Funiculus; das 1. Funiculusglied doppelt so lang wie das 2., die Glie- 
der 2 6 beinahe gleich lang. Der Scapus erreicht nicht den Okzipitalrand urn. 
etwa die Dicke an seinem Ende. Mandibeln breit, konvex, mit 5 6 Zahnchen, 
von denen die mittleren oft unterentwickelt sind. 

Thorax ziemlich kurz, schwach konvex, mit eckigen Schultern. Epinotum mit 
spitzen Zahnchen oder Dornchen, welche etwas nach oben gerichtet und in ver- 
schiedenem Masse entwickelt sind. Metasternale Zahnchen vorhanden. Petiolus mit 
ziemlich langem Stielchen und hohen viereckigen Knoten; Postpetiolus breiter 
wie der Petiolus, oben konvex, abgerundet, unten eckig, I'/z mal so breit wie 
lang. Caster kurz oval. Beine nicht lang, mit spindelformigen Schenkeln. 

Kopf samt dem Clypeus sehr regelmassig langsgestreift und dazwischen 
feinst punktiert. Mandibeln scharf langsgerunzelt. Thorax grober langsgerunzelt, 
die Basalflache des Epinotums vor den Zahnchen und die Seiten des Thorax 
punktiert, die abschiissige Flache des Epinotums quergestrichelt, Stielchenglieder 
punktiert, oben unregelmassig gerunzelt. Mit Ausnahme der glanzenden Gaster 
matt. Mit ziemlich dichten hellen abstehenden Haaren; auf den Beinen und An- 
*tennen sind sie kurz und halbanliegend. Die Farbung variiert von braunlich- 
schwarz bis braun und sogar hellbraun (gelbJich- oder rotlichbraun), mit helleren 
(gelblichen) Mandibeln, Funiculus, Schienen, Tarsen und oft dem hinteren Teil 
der Gaster. L. 2,3 4 mm. 

? . Kopf so Jang wie breit, hinten deutlich breiter, mit abgerundeten Hinter- 
ecken, etwas weniger breit wie der Thorax. Clypeus, Antennen und Stirnleisten 
wie beim . Thorax hoch, mit flachem breiten Mesonotum, welches das Prono- 
tum iiberdeckt; Epinotum mit spitzen, an der Basis breiten Dornchen und stump- 
fen Metasternalzahnchen. Petiolusknoten in Form einer queren Kante, welche 
nach vorn in einem konkaven Bogen abfallt und in der Mitte ausgeschnitten 
ist; der Postpetiolus ist kurzer, beinahe ! 1 /2 mal so breit wie der Petiolus ; 
oben querwulstig. 

Kopf, Mandibeln und Thorax dicht langsgestreift, ausser dem [Mesonotum 
und Scutellum, welche glatt und glanzend sind; die abschiissige Flache des 
Epinotums quergestrichelt. Petiolus langs-, Postpetiolus quergerunzelt. Braunlich- 
schwarz, manchmal mit helleren Antennen, Mandibeln und Tarsen. Oft sind die 
Beine und die Rander der Gastersegmente, sowie die Seiten und die Spitze der 
Gaster gelblichbraun, manchmal auch die gesamte Gaster unten heller (braunlich). 
Fliigel glashell mit gelblichem Geader und braunlichem Randmal. Behaarung 
wie beim 2. L. 5 8 mm. 

J. Kopf im Vergleich mit dem Thorax klein, kaum breiter wie lang, im all- 
gemeinen abgerundet, vorn etwas schmaler, mit sehr konvexen Augen, welche 
naher an den Vorderecken liegen. Clypeus in der Mitte konvex, mit halbkreisfor- 
migen Querrunzelchen. Die Stirnleisten und Antennengruben erstrecken sich 
etwas weiter, als bis zum mittleren Augenniveau. Der Scapus erstreckt sich bis 
zur Mitte der vorderen Ocelle. Funiculus fadenformig; dessen 2. Glied kaum. 
[anger wie der Scapus, das 4. langer als das 3. und 5. Mandibeln breit, ge- 
zahnelt. 159 

Thorax hoch, breit, mit Iconvexen Seiten. Epinotum mit Hockern oder kleinere 
stumpfen Zahnchen. Petiolus schmal, oben eckig, Postpetiolus in der Querrich- 
tung verbreitert. Glanzend. Kopf und Thorax runzelig langsgestrichelt, Stielchen- 
glieder fein gerunzelt, Gaster glatt und glanzend. Die Runzeln sind auf dem hin- 
teren Teil des Thorax starker ausgepragt, woselbst sie oft in der Querrichtung 
verlaufen. Das Mesonotumschild oben (besonders zwischen der Gabelung der 
Furche) glatt und sehr glanzend, das Scutellum dagegen gewohnlich runzelig. 
Mesosternit mit ausserst feiner Langsstrichelung, sehr glanzend. Massig kurz be- 
haart, auf der Gaster sparlicher. Braunlich-schwarz, die Gaster manchmal dun- 
kelbraun. Antennen, Mandibeln und Beine, besonders die Tarsen und die Hin- 
terrander der Gastersegmente, mehr oder weniger gelblich. L. 5,8 7 mm. 

i eTOAoria. T. caespitum e MypaiiiKa, igo npHCTOcosyeTbCH AO 
yMOB icnyBanHH. ,,XapaKTepHi iwicijH T'i oceACHHH, Kawe 
, e aiAKpHxi MiqjeBOcri, nepesaasHo cxenn, AyKH, aaAi niB^eHHi cxe- 
i CXHAH fi rop6H, aausni narapHHKaMH ra KaMCHHCTHM crenoivr, COCHOBI 6opH, 
Ta ysAi'cca AHCTBHHHX AI'CIB, piqKOfii aoAHHH, i'x CXHAH Ta rpHBH, KyAb- 
rypni MicijeBOCTi ropoan, caAH. syAHiji, AJOACbKi asHTAa". 

rniaflHTbCH B 36MAI H mA KaMiHHflM. nofli6HO AC Lasius niger 6yAye aem- 
Asni rop6KH, ftm nacro npopocxaioTb rpaa'aHOK) POCAHHHICTIO i MaKm> KOAO 

OCHOBH BHXiAHl OTBOpH. PlAOIB OCBAIOeTbCH B HHHX 9-60 B FHHAOMy ACpeBJ. ?Kn- 
BHThCH HK pisHHMH pOCAHHHHMH COK3MH fi {jyKpOM (nAOAaMH), T3K i TpynaMH 
TBapHH. 

XapaKrep i'l AiHAbHHH, yneprnS. ,,Pyxn i"i nosiAbHi, cnOKifini, aAe 
B 6i8Kax ynepTa i HaCTHpAHBa; KOAH i'fi yAaeTbcn CXOHHTH Korocb MH 
CBO'IMH MiyHHMH iiiHpoKHMH 3y6MacTHMH iijeAenaMH, TO saje poaqenHTH i'x Hewae 
niaKOi SMOFH; B TaKoiwy BHnaAKy Acrme BiAipBaTH roAOBy TCTpaMopiywa, HJ/K. 
poaiennTH fioro ujeAenn. Ocb 40 My n IHOAI noAH6ysaB pisHHX MypauiOK (Cam- 
ponotus Formica, Messor barbarus, Myrmecocystus caspius, 
Lasius), iijo HOCHAH na CBOIX .Bycmtax i HiasKax FOAOBH rerpaMopiyiviiB 

3 JLgiAbHO CTHCHyTHMH IgCAenaMH, K! AHII1HAHCH HK TpOfpCl T 6opOTb6n 3 JJHM 

MaACHbKHM, aAe BnepTHM Boporoia" (Pyacbxuu). 3 SioAoriiHOro norAHAy liinasa 

THM, iijo B i"i KOAOninx saKOHOMipHO asHByTb ACHKi inuii MypauiKH (Strongy- 

^lognathus, Anergates atratulus) HK HaxAi6nHKH a6o napaaHTH. BHKO- 

xyioTb raKoai Genus Strongylognathus Mayr 

Slrong-ylognathus: Mayr, Ver. Zool.-bot. Ver. Wien, vol. 3, p. 389 (1853). 
Myrmus: Schenck, Stett. Ent. Zeit., vol. 14, p. 299 (1853), nom. praeoss. 
Eciton (part): Schenck, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, vol. 8, p. 117 (1852). 
Formica (part): Latreille, Fourmis, p. 254 (1802) <$ . 

xapaKrepacTHKa ^, i <3. OpeACTaBHHKH yboro poAy BJA- 
Tetramorium sarocrpeHHMH cepnyBaTHMH jKysaAbi^flMH 6es 
3aiijep6AeHoro Kparo . 

EroAorifl. Bci BOHH iKHsyrb y SMiuiaHHX KOAomsx Tetramorium caespi- 
tum. Str. testaceus e napaaar Hboro BHAy, TOAI K npeACTaBHHKH rpynn 160 

Str. huberi, oieBHAHO, Ao6yBaK>Tb AAH ce6e MypainoK-noiaiHHHKiB, rpa6yioiH 
AHHHHOK Tetramorium, poSAHin nanaAH, noAiSno AO aiaasoHOK Polyergus 
i Rossomyrmex. 

Feorpa(pi*iHe nomapeHHH. CepeflaeMHOMOpcbKa o6AacTb, cep. Espona, YpaA. 

Strongylognathus testaceus Schenck (puc. 39) 

Eciton? testaceum: Schenck, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, vol. 8, p. 117, 143 
(1352) 2 9 3 . 

Sir. testaceus: Mayr, Verh. Zool.-bot. Ver. Wien, vol. 3, p. 390, tab. (1853); 
ibidem, vol. 5. p. 431 nota (1855). Nylander, Ann. Sc. Nat. Zool.(4), vol.5, 101 
(1856). Mayr, Europ. Formicid., p. 57 (1861). Forel, Fourmis Suisse, p. 70(1874)- 
Ern. Andre, Spec. Hym. Europe, vol. 2, p. 282, 283, tab. 16, fig. 11, tab. 18, fig. 
9-14(1882). PyacKHS, Myp.Poc.,T.l, c. 542, MHA. 117, 119 (1905). Forel, Fa- 
una Ins. Helvet. Hym. Form., p. 15, 16 (1915). Emery, Bull. Soc : Ent. Ital., vol. 
47, 198, 199, 201, 202, fig. 57 (1916) $ 9 6 . Soudek, Mravenci... Ceskoslovenske 
republ., p. 28, fig. 11 (1922) 9 6". Kapasaes, Tp. (J)i 3 .- M aT. BJAA. (Ynp. AKBA. 
Hayn), T. 4. c. 271 (1926) $ 9 6. AAiiaTOB H ApnoAbAH, OnpeACAHT. naceKOM. 
CpaAHnbeaa, c. 722 (1928) 9<3. 

Myrmus emarginatus: Schenck, Stettin Ent. Zeitschr., vol. 14, p. 188(1853). 

Formica caespitum var.: Latreille, Fourmis, p. 254 (1802) cJ. 

OUHC. ?. FoAOBa saBAOBSKH B 1,25 paaa 6iAbina mm saBuiHpmKH, seAHKa, 

AOBHCHHOK) AOpIBHIOe TOpaKCOBl, 3 napaACAbHHMH 6OK3MH, 3 AOCHTb PAH6oKO 

BHpiaaHHM noTHAHHHHM KpaeM i aarocTpeHHMH aa^niMm poramn, ujo MHMBAO BH- 
AaiOTbCH nasaA i BHHS. Oil cepeanix posMipis, Aeasaxb nepeA cepeAHHOio 

rOAOBH. MOAOBHH IgHTOK Cnepe^y UIHpOKO, 3A6 H6 FAH6OKO AyraCTO 

il Kpyro cnycKaeTbCH BHHS. ffiyBa\bu,fi cepnyBaTi', 3 He3auj,ep6AeHHM 
KpaeM. UJeAenosi MaijKH 4-HAeHHCxi, ry6Hi 3-HAeHHCxi. HoAOfii BBAKH 
ri, AHBepryiOMi; MOAOBa HAOigMHKa Helena. Pyqna 

KOpOTKa, KOAO OCHOBH BHrHyTa, AO Kl'HIja yTOB- 

Lyena, npocTflraeTbCH 33 saAHiii KpaS oxa. EninoTyw 

3 MaABHbKHMH TynHMH 3y6lHKaMH. FleTioAIOC 3 BHCO- 
KHM, UIHpOKHM, y npOCfHAb pi%KaTHM By3AHKOM. Fle- 

_ peAnifl noxHA itoro yBirnyTHH, aaAniH onyKAHfi; nocT- 

fitc. jy. otrongylogna- 1 ^. 

thus testaceus: a ro- neTlOAKJC, nonepeqHHH, 3HaHHO UIHpIIIHH H1JK By3AHK 

AOBa 5; * TOAOBa c? neTJOAIOCy. BAHCKyiHfi. FOAOB3, KpiM TAaAKOl' HOTH- 
l,3a Emery). J 

AHHHO1 OOAaCTl, TOHKO HOBSAOBiKHO HITpHXyBaTa; T3K 
caiwo TOpaKC, OCOSAHBO M63O- i MeTacTepnix; npoHoryM Mafiaie 3OBciM 
i 6AHCKyqHH. 3 noAiipao rycTHMH BiAAerAHMH BOAOCKaniH, XK'I na Topanci oco6AHBO 
AOBri. /KoBTyBaxo-BoxpHCToro KOAbOpy, TO acHiuioro, TO TeMHiuioro, HacTO 3 TBM- 
HOK) nonepeiHOio ciwyaiKoio Ha 1-iay cerneHTi racTepa. ,4oBjKHHa 2,3 3 MM. 
9* FoAoaa UK y 5. LLIoB M.ISK. HOAOBHM IIJHTKOM i HOAOBOK) nAoiijHHKOK) TAH- 
6oKO BAyuieHHS; HOAosa nAoujHHKa, a Tanoa cepeAniS ynacxoK WOAOBOPO 
rA34Ki i 6AHCKyqi. 3 rpy6oio noB3AOB25HOK) CMyracxicTK), is 

6AHCKyia. LJJHTOK MeaoHoryMy 3 oco6AHBO npasHAbH 
cwyracTicTio, CKyTCAiOM Maflase ijiAKOM FAa^KHfi, a ABABB nOMiTHHM noB3AOBasHHM 
jiiTpnxoBaHHHM; noxHACHa noBepxHH eniHOTyMy 3 nonepeiHHM 161 

HACHHKH CTe6eAbu,a 3 nonepeqnoK) 3MOpuiKyBaTicTK>. 
KOAbopy; BycHKH, aiysaAbga i HOFH JKOBTysaTi. BOAOCKK HK y 5. KpHAa CKAHCTO 
nposopi, 3 aiOBrysaTHMH aiHAKaMH i KpaHnboio HAHMOK). PafliaAbHi KAiTHHKa 
aaMKHena. -/I,OBjKHHa 4 4,7 JM.M. 

(5. PoAoea MaAenbKa, a onyKAHMH 6oKaMH, MaHaie npHMHM, ACABB onyKAHM 

nOTHAHHHKM Kpa6M i TynHMH 33AHiMH poraMH. OepeAHifi KpaS qOAOBOFO UJHTKa 

SOBCIM npaMUH. HOAOB! eaAKH nowipHoi 40BHfnHH; HOAOBE riAOUjHHKa 
BunoBi^He ifi Micije BAymeHe. ^KysaAbija cepnysari, BKopo^eai. PyMKa 

ne AoxoAHTb 40 nepeAHboro siiKa; 2-fi HABKHK AacryTHKa Bftpaano 
LUHH nijK pyHKa aycuKa; 4-S HACHHK AOBUIHH aa 3-8 i 5-8. Oni BCAHKi, 

6AH3bKO nepeflHboro pory TOAOBH. EninoryM 3 Ayase TynHMH 

nerioAiocy B nonepe^HOMy HanpaMKy Ayracfo BHpisaHHH, 3 FOCTPHMH poraMH; 
nocTneTioAFOc TaK cawo 3 TOCTOHMH 6inHHMH poraMH. Kpiiw rAaAKnx i 6AHCKy i inx 
nepeAHboro ynacTKa MeaoHOTyMy, cKyreAiOMy fl racrepa, 3 nOBBAOBasHoro cMyra- 
cricTio; roAoaa 3 rpy6uioio noB3AOBJKHOK) SMOpiiiKyBaricTio. TeMHo6yporo KOAbopy; 
BycHKH, asysaAb^, HOFH i sa^HH noAOBHna racTepa jKOBTyBafi. 3 piAKHMH BiAAer- 

AHMH BOAOCK3MH. KpHAa flK y 2. /^OBJKHHa 3,54,1 MM. 

Beschreibung-. . Kopf 1,25 mal so lang wie breit, gross, so lang wie der 
Thorax, parallelseitig, mit ziemlich tief ausgeschnittenem Okzipitalrand und stark 
nach hinten und unten hervorragenden, ziemlich spitzen Hinterecken. Augen 
massig gross, vor der Mitte der Kopfseiten gelegen, Clypeus vorn breit und 
flach bogenformig ausgeschnitten, in der Mitte steil nach unten abfallend. Man- 
dibeln sichelformig, ungez.ahnt. Maxillartaster 4-gliedrig, Lippentaster 3-gliedrig. 
Stirnleisten kurz, divergent, Stirnfeld undeutlich. Scapus an der Basis gebogen, 
gegen die Spitze verdickt, kurz, etwas den Hinterrand des Auges iiberragend. 
Epinotum mit kleinen stumpfen Zahnchen. Petiolus mit hohem, breitem, im 
Profil scharf eckigem, Knoten; dessen Vorderflache konkav, die Hinterflache 
konvex abfallend; Postpetiolus quer, viel breiter als der Petiolusknoten. Glanzend. 
Kopf mit Ausnahme der glatten Okzipitalgegend fein langsgestrichelt; eben- 
falls der Thorax, besonders der Meso- und Metasternit; das Pronotum beinahe 
ganz glatt und glanzend, Stielchenglieder fein gerunzelt- Gaster glatt und glan- 
zend. Mit massig dichten abstehenden Haaren, welche auf dem Thorax beson- 
ders lang sind. Gelblich ockerfarbig, bald heller, bald dunkler, oft mit einem 
dunklen Querstreifen auf dem ersten Gasterring. L. 2,23 mm. 

?. Kopf wie beim . Die Naht zwischen dem Clypeus und Stirnfeld tief 
eingesenkt, das Stirnfeld, sowie der mittlere Abschnitt des Clypeus sehr glatt 
und glanzend. Grob langsgestreift, mit abgerundeten Streifen, glanzend. Das 
Mesonotumschild besonders regelmassig langsgestreift, das Scutellum beinahe 
ganz glatt, kaum fein langsgestrichelt; die abschiissige Flache des Epinotums 
quergestrichelt. Die Stielchenglieder quergerunzelt. Gelblich dunkelbraun, Anten- 
nen, Mandibeln und Beine gelblich. Behaarung wie beim 2. Fliigel glashell, mit 
gelblic'hem Geader und Randmal. Radialzelle offen. L. 4 4,7 mm. 

cJ. Kopf klein, mit konvexen Seiten, fast geradem, kaum konvexem Okzi- 
pitalrand und stumpfen Hinterecken. Vorderrand des Clypeus beinahe ganz 
gerade; Stirnleisten massig lang; Stirnfeld nicht unterscheidbar, die entsprechende 
Stelle eingesenkt. Mandibeln sichelformig, kurz. Scapus die vordere Ocelle 
nicht erreichend; das 2. Funiculusglied deutlich langer wie der Scapus, das 

576 H 162 ' 

4. Glied langer, als das 3. und 5. Augen gross, gewolbt, nahe an der Vorder- 
ecke des Kopfes gelegen. Epinotum mit sehr stumpfen Beulen. Petiolusknoten quer 
bogenformig ausgeschnitten, mit spitzen Ecken; der Postpetiolus ebenfalls mit 
spitzen seitlichen Ecken. 

Der vordere Abschnitt des Mesonotums, das Scutellum und die Gaster glatt 
und glanzend, iibrigens langsgestreift; der Kopf grober langsgerunzelt. Dunkel- 
braun, Antennen, Mandibeln, Beine und die hintere Halfte der Gaster gelblich. 
Sparlich abstehend behaart. Fliigel wie beim ?. L. 3,5 4,1 mm. 

ETOAOHH i eKOAoria. HK CKasaHo snige, Str. testaceus JKHBC HK napaaur 
y KOAOH!HX Tetramorium caespitum. Ilpo fioro HesAaTmcTb caMocTifino 
xapqyuaTHCH i npo noBny saAeaiHicTb BIA imiiHX MypaniOK CBUiHTfa yaje xapaKTep 
asyBaAeiib, HK! CBOIM BHrA4OM anatOTbca npHCTOcOBaHHMH TiAbKH AAH Hanaflis, 

3A6 H1HK H6 AAH MHpHO'l npaiji. TaK BOHO 1 6 B npeACTaBHHKlB FpynH h U b e r i, 

Hid Ao6yBatOTB co6i MypaaiOK-noMiMHHKi'B, rpadyioiH AHIMHOJC TetromOrium. 

B huberi 8 testaceus MaiOTb noAi6ny 6y^oBy, npore 
6ioAoriiHO SOBCIU inaKine. Opo ije csiA^HTb yase HHCAOBC 
Mias ,,rocno4apMH" i M pa6aMH", npn noiviy nepnii B upowy 
cranoBAHTb seAHKy MenuiicTb. KpiM roro, i cnocxepeajeHHH Forel-a ra Wctsmann-a. 
noKaaaAH 6eanocepeAHbO, igo 3 BOSHHHMH sAaTHOCTHMH B testaceus cnpaea 
CTOiTb 3OBC1M norano. ,,He SBaataioHH na uia6Aeno4i6Hi asyaaAbUH, B!H e TiAbKH 
KapHKaxypa 6oe34aTHOi aiwaaoHKH i poAb ocTaHHbo'i, HKy BIH HaiwaraeTbCfl rpaTH 
B 6010 3 Bopo^HMH Tetramorium, BHi'AflAae Maflate HK HesHHHa KOMeAia". 
nOpaBAa, HasBani AOCAIAHHKH, Kaase Escherich, BHHBHAH B HHX Aenni Myasni pnca 
i ne pas 6aiHAH, HK BOHH crapaAHCH aaxonHTH roAOsy Bopora CBOIMH KAiuiHHMH, 
aAe I'M 6paKye CHAH, iyo6 BHKOHaTH iji aarposn. 34e6iAbinoro BOHH HAaTHTb sa 

HHX CBO'lM BAaCHHM aSHTTHM". 

Oxaie 4yMKa, ujo Str. testaceus 3axonAK)K)Tb TerpaMopiyiviiB rpaGyHKOM, 
eiAnaAae. HK ase HOHCHHTH BHHHKHCHHH HHX stviiniaHHX KOAonifl? Ha ye 
H BJAnoaiM CAOBaMH Escherich-a.: ,,A4onTHBHa KOAOH!H B sraAanoMy 
MorAa 6 icHyBarH TiAbKH ne^oBro, 60 uia6AeHOCHi MypaaiKH, npHCTocoBani 

TiAbKH 4O CTOpOHHbOl AOHOMOrH, O1CAH BHMHpaHHH MypaUIOK-po6iTHHKIB T3K C3MO 

MyciAH 6 sarHHyTH. SAHHHH OAHX, SKHH AHiuaeTbcn AAH namnx Strongylo- 
gnathus i HE HKHH BOHH, sa Wasmann-om i CTynHAH, e aAbanc: sanAiAHena 
caMHijH Strongylognathus npne4HyeTbCH 40 3anAi4HeHOi camwui Tetra- 
morium, IIJO6 BiAASTH BHXOBSHHH CBO61 MOAOA1 OCTaHHifi, a nisHiuie 11 nOTOMCTBy. 

Ojaje Strongylognathus HeMae 6iAbiue norpeGa rpa6yBaTH MypamoK-noMi4- 
HHK!B, 60 npo nonoBneHHH ocraHnix 46ae caMHij Tetramorium, HJO e B KO- 
AOHii'. OTOSK MH Maeno xyr cnpasy He 3 aAonTHBHHMH i ne 3 posGiHHHgbKHMH 
KOAoniflMH, a, HasnaKH, a KOAonieio aAbnncy, HKa xapaKTepnayeTbcn THM, iijo 

KOJKHHH i3 B336MHO o6'eAHaHHX BHAiB M36 CBOK> BA3CHy yapHlJIO. A UJO CTaTesi 

oco6nHH Strongylognathus nespiBHHHO ApiSmini nias Tetramorium, 
TO po6iTHHKH ocTaHHboro BHKOxyioTfa nepoiHx Ha6araTO oxiTHiuie, Bias CBOI'X 
BAacuHx; peayAbTaTOM ijboro i e CKAaA KOAOHIH: 3 OAHOPO 6oKy, seAHKa KiAb- 
KicTb CTaTCBHx oco6nH i, HaBnaKH, He6araTO po6iTHHKiB Strongylognathus, 
a a Apyroro 6araTO poSiTHHKJB Tetramorium i MEAO cTaxesHx 3MICT 

.... 3 saraAbiia 

3araAbna XapaKTepHCTHKa poflHHH ........ . ................ 4 

MOp{J>OAOriHHHX 03H3K , .......................... 4 17 

' ............... 1723 

24 26 
2232 
Ope 36npanHH ia npenapyaaHHH MypaiuoK BAH KOAeuijifi ............... 32 37 

IcTopia 4Oc.\iflxteHHa (paymi mypamoK YKpaiHH ........ . .......... 37 40 

TepMiHH, sraAyBani B orAHfli MOp<J>oAorlSHHx OSHBK MypamoK ............. 4041 

IIoHHTTH BHfly i HHKHHX TaKCOHOMJqHHX KaTeFOpfH .................. 42 48 cnegaAiBa 

Ta6AHijH HAH Bii3HaMeHHa niApoflHH aa po6iTHHKaMH, coAAaxaMH fi caMijHMH. . ..... 4S--49 

Ta6AHIja flAH BH3HaH6HHH nJApOAHH 33 CaMI^HMH .................. 49 

Subfam. Ponerinae XapaKTepHCTHKa i TafiABga ^AH BHsnaqeHHa ....... .... .......... 49 51 

Sysphincta europaea rossica A r n .......................... 52 54 

Ponera coarctata Latr .............................. 5659 

Subfam. Myrmicinae 

XapaKTepHCTHKa Ta BHSaaqaAbHi Ta6AHiji ...................... 59 62 

Pifl Myrmica, XapaKTepHCTHKa Ta BHsnaiaAbnl Ta6AHHi ..... ........... 62 64 

Myrmica rubra rubra L ............................... 6567 

laevinodis laevinodis Nyl ......................... 68 70 

rugulosa rugulcsa Nyl .................... . . . . . 70 74 

var. constricta K a r a w ...... . ............... 74 

, limanlca K. A r n ....................... 75 76 

var. chersonensis A rn ................ 76 

scabrinodis scabrinodis Nyl ........ ................ 77 80 

,, sabuleti M e i n ..... ........................ 8083 

deplanata Ruz .............................. 8387 

lobicornis lobicornis Nyl ....... ' .................. 8790 

var. kievensis nova ....................... 91 92 

, burtshak-abramovitshi Karaw ................... 9293 

schencki Em ............................... 9396 

var. subopaca A r n ........................ 96 

Stenamma westwoodi W e s t w ........................... 9? 100 

ucrainicum A r n. . ...................... 100 102 

golosejevi Karaw ...................... 102 

Symbiomyrma karavajevi A r n. . . . ..................... 102 107 

Messor structor striaticeps E r. And. var. clivorum Ruz ........ - ....... 108 113 

PiA Cardiocondyla, XapaKTepHCTHKa Ta Ta6AHijH AH BHSHaieHHH ........... 113 -114 

Cardiocoridyla elegans schkaffii A 1 p. et A r n .................... 114 115 

Cardiocondyla stambuloffii taurica Karaw ..................... 115 116 

Pifl Monomorium, XapaKTepHCTHKa ............ -....- ......... 117 Monomorium pharaonis L ' 117 12Q 

Pi4 Solenopsis, xapaKTepaCTHKa 120 122 

Solenopsls fugax Latr 122125 

Anergates atratulus Schenck. 125 129 

Myrmicina graminicola Latr 129133 

Pin Leptothorax, xapaKTepHCTHKa Ta raSAHija n\n BH3naienna 133 135 

Leptothorax corticalis Schneck 136137 

nylanderi F o r s t 137-139 

tuberum knlpovitshi K a r a w 139 140 

nassonovi Ruz 140-142 

acervorura Fabr 142-144 

muscorum Ny 1 145 146 

Formicoxenus nitidulus Nyl 147 149 

PiA Harpagoxenus, xapaKrepHCTHKa 149 150 

Harpagoxenus sublaevis Nyl 150155 

Tetramorium caespitum L " 155 159 

Strongylognathus, xapaKTepncTHKa 159 

testaceus Schenck. ...v 160 16S YnoBHOBaa;. KaiecbKoro O6AAiry 335. BH4. JVJ 29. 3ai. 576. (D. nan. 72XUO CM - Bara nanepy 
53,5 KI. $pyn. apK. 10 l /4- <3pyK. an. B 1 apK. 56 THC. TupajK 1500. 343HO 40 apyicy 27. V 1934 p. 

rii4nncaHO ^o apyKy 27. IX 1934 p.